Positie van de Bijbel onderzoeker

Als Bijbelvorser, Bijbelresearcher  of Bijbel onderzoeker tracht de vorser op zoek te gaan naar zo veel mogelijk gegevens die hem kunnen helpen bij zijn zoektocht naar meer  Bijbelse waarheid. Als onderzoeker wil hij geduldig tot op het bot gaan en de diepste details leren kennen.

Toetser en vergelijker

Nederlands: Nieuwe Bijbelvertaling opengeslage...

Nederlands: Nieuwe Bijbelvertaling opengeslagen op Jesaja 1. De bijbel op de foto is een uitgave inclusief de deuterocanonieke boeken. (Photo credit: Wikipedia)

De Bijbelvorser is als onderzoeker van de Bijbel, het Boek der boeken, bereid om de waarheden die het Woord van God openbaart met de wetenschappelijke bevindingen en de uitspraken van de mensen te vergelijken. De onderzoeker hoopt dat het Bijbelse onderzoek een ontdekkingsreis kan worden waarbij meerdere dingen aan het licht zullen komen en duidelijker worden. Want, zoals een ontdekkingsreiziger inscheept om een nieuw land te ontdekken, zoals een wetenschapper experimenten uithaalt om zijn of haar hypothese te testen, zoals een atleet streeft om zijn of haar grenzen te verleggen, zal de vorser al het nodige ondernemen om het Woord van God te ontdekken. Hij vaart op de waters die voor hem door God zijn open gelegd in de Heilige Schrift. Met het nagaan van al die opgetekende woorden zal de lezer van de Bijbel ook Gods wil  kunnen ontdekken. Door het veelvuldig doornemen van die Woorden van God zal niet enkel zelf antwoorden vinden maar zal hij ook anderen willen helpen die antwoorden mee met hem te ontdekken en de inwerking van die ontdekking laten mee ervaren.

Door het diepgaand onderzoek van Gods Woord zal de vorser bekwaam worden om ook  anderen de juiste antwoorden met betrekking tot die openbaring van Gods Woord te kunnen geven.

Zijn eigen kleinheid en eigen inherente en onfeilbaar perfectie kennende is hij bereid om de beschikbare gereedschappen en materialen, die  door andere wetenschappers en wereldse en theologische onderzoekers worden voorzien, te gebruiken . Het belangrijkste doel is om Gods Woord te begrijpen in de ruimste zin en zich zelf voor te bereiden om klaar te zijn om het beloofde Koninkrijk van God binnen te gaan.

De Bijbelvorser wil voor zijn onderzoek al de Bijbelboeken ter hand nemen en verdere geestelijke werken onderzoeken. We hebben veel Bijbelboeken om  onze kennis over God en Zijn werken op te bouwen.

Vooropgesteld doel

De wet van de Geest des levens in Christus Jezus maakt dat we een doel hebben, wetende dat er een bemiddelaar is tussen ons en God. Met de Wet van Liefde willen we kijken naar de verschillende religieuze manieren van denken, deze analyseren en op zoek gaan waar de mensen het mis lieten gaan. De belangrijkste reden is om te voorkomen dat wij  van het recht pad zouden afdwalen, zoals reeds velen voor ons hebben gedaan. De Bijbelvorser wil al de uitgesproken en uitgeschreven zaken naar waarheid toetsen om op de hoofdweg te belanden die ons  door de kleine poort brengt naar het Koninkrijk van God. Elk individu heeft de mogelijkheid gekregen om het Evangelie te horen. Elk individu moet ook dat woord van de Gospel horen en zal dat doen op een andere manier.  Iedereen zal het Woord van God anders ervaren. Maar bij het horen van het Evangelie zal elke persoon moeten reageren en zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Niet naar eigen maat

De onderzoeker van de Bijbel niet wil alles op maat voor zichzelf maken, noch voor mensen die God liefhebben. De liefde voor God moet de belangrijkste motivatie is.  De Bijbelvorser mag zich niet in de verleiding laten brengen zijn bevindingen aan te passen naar wat de wereld graag zou willen horen of zien. Niet bereid om ideeën aan te passen, zodat ze in koor kunnen zijn met het confessionele denken of in overeenstemming met de menselijke houding en tradities, wil hij vasthouden aan de goddelijke waarden en verkondigingen.

Sola Scriptura en duidelijkheid

In de Bijbel mogen er veel zaken van grote onduidelijkheid zijn en voor problemen lijken te zorgen. Maar ook al zouden er nog veel onduidelijkheden of onzekerheden mogen zijn zal elk Bijbelonderzoek toch duidelijk het belangrijkste verstaanbaar naar voor brengen. De belangrijkste leringen van de Bijbel met betrekking tot redding zijn duidelijk genoeg dat zij kunnen worden begrepen door iedereen die bereid is de Bijbel te willen bestuderen en zorgvuldig door te nemen.
De auteurs van de Westminster Confession of Faith (1647) drukten het uit als volgt:

All things in Scripture are not alike plain in themselves, nor alike clear unto all; yet those things which are necessary to be known, believed, and observed, for salvation, are so clearly propounded and opened in some place of Scripture or other, that not only the learned, but the unlearned, in a due use of the ordinary means, may attain unto a sufficient understanding of them.

Ook al mogen alle dingen in de Schrift niet zo duidelijk zijn op zichzelf, of niet voor iedereen zo klaar te lijken zijn, zullen al die dingen die werkelijk moeten gekend zijn en geloofd moeten worden, om deel te kunnen nemen aan de redding, kunnen waargenomen worden. Zo zal het gelezen en geleerde maar ook het ongeleerde, als gevolg van het gebruik van de gewone middelen, de gewone mens, elke leek, kunnen vormen en doen komen tot een voldoende begrip van datgene dat hen die redding kan brengen.

In de zestiende eeuw werd dit onderwerp vaak aangepakt door protestantse auteurs. Rooms-katholieke critici had aangevoerd dat het Sola Scriptura beginsel niet kon worden aanvaard, omdat de behoefte aan geleerde interpretatie zo voor de hand liggend is, en zij de neiging hadden om de protestantse leer in deze zaak verkeerd te interpreteren. Dus was het noodzakelijk voor de protestantse apologeten extravagant uitspraken te vermijden en hun onderwijs zeer zorgvuldig uit te leggen.

Door het lezen en overdenken van de Heilige Schrift zullen we kennis ontvangen en zal God ons leiden op onze zoektocht. Op plaatsen als deze website ontstaan mogelijkheden ​​om met anderen in betoog te gaan en ideeën te delen over bepaalde aspecten die misschien niet zo duidelijk zijn. Omdat we er zeker van kunnen zijn dat niet alles altijd duidelijk zal zijn voor ons. Vaak zullen we zaken tegenkomen die vragen oproepen en die twijfels doen ontstaan. Die momenten waarop we ons van alles afvragen moeten wij zeker onze geest totaal open stellen naar andere meningen en moeten wij luisteren naar zo veel stemmen als we kunnen en al de uitspraken vergelijken met de Heilige Schrift.

Toeleggen op belangrijkheden

God ontwierp ons om onze geest te laten streven naar hogere zaken ook al hangen wij vast aan de uiterlijke dingen en aan onze dagelijkse bezigheden. Maar Hij verwacht van ons dat wij naast onze dagdagelijkse bezigheden ons zullen toeleggen op belangrijkere waarden dan de wereldse. god voorzag dat wij in de mogelijkheid zouden zijn om vanuit dat wereldse on te verplaatsen naar het geestelijke. Daarom is het nu noodzakelijk om wat tijd te geven aan Gods Woord  en de bijbel in te zien en te bestuderen. Met onze gedachten in het Woord van God te plaatsen zullen wij verder kunnen afstappen van dat wereldse en nog meer aandacht kunnen schenken aan het soms op het eerste zicht zo onverklaarbare, zodat alles duidelijker kan worden.

Om tot inzicht te komen moeten we bereid zijn om wat werk te doen. Net als het oude gezegde, “er is geen winst zonder pijn.” zal niets van zichzelf gaan. We moeten bereid zijn om vele boeken en beschikbaar materiaal door te nemen. Zoveel mogelijk opzoekingswerk moet aangepakt worden en er zal hard moeten gestudeerd worden. Soms zal men verder moeten durven gaan en bepaalde verzen of zinnen herhaaldelijk moeten lezen en met andere verzen en Schriftplaatsen moeten vergelijken. Steeds zal men op zoek moeten gaan naar andere zinnen om ze bevestigd te vinden, met dien verstande dat we begrip krijgen door het lezen van de Bijbel.

Geloofsbelijdenis op achterplan

In vroegere tijden zouden de schrijvers van commentaren nooit een deel hebben genomen van een van de Bijbelse teksten zonder zich te voorzien van een belijdenis van het geloof in het achterhoofd. Toen de protestantse hervormers de rooms-katholieke traditie van interpretatie verworpen, lieten zij hun kerken niet zonder enige begeleiding bij de interpretatie van de Bijbel, maar haastten ze zich de leden van hun kerken van een aantal zorgvuldig ingelijste samenvattingen van de leer te voorzien. Dit waren de grote protestantse belijdenissen van de zestiende en zeventiende eeuw. Maar als men uitgaat van die belijdenissen zal men vooringenomen zijn en zal het moeilijker zijn om tot de echte Waarheid te komen. Het komt er op aan dat als Bijbelvorser of Bijbelresearcher zich werkelijk onbevooroordeeld in het onderzoek stort. De Bijbelonderzoeker moet een neutrale plaats innemen. hij moet zich durven ontdoen van voorgekauwde geloofsregels en zeker als het gaat om dogma‘s.

445-Lyon

Lyon (Photo credit: Wikipedia)

Geloofsbelijdenissen kunnen een mooi hulpmiddel zijn om een houvast te bieden aan de  gelovigen, maar het kunnen hinderende boeien zijn voor diegene die ernstig Bijbelonderzoek wil verrichten.

Een dergelijke ‘Confessionele interpretatie’ is niet nodig om een Bijbel onderzoeker te worden. U kunt  op elk gewenst moment beginnen, zelfs als u een niet gelovige of anders gelovige zou zijn, nog niet als gedoopte een lid zou zijn van een christelijke denominatie, een jood of een moslim zou zijn. De eerste en belangrijkste regel om een ​​goede Bijbel onderzoeker te worden is om een ​​open geest te hebben en bereid te zijn om te leren, zich aan te passen en om te gaan, gebruik makend van de geleerde stof.

Taal en Vak

Omdat velen van ons kennis ontbreekt van de verschillende talen, moeten we bereid zijn om gebruik te maken van het geaccepteerde taalkundige materiaal. De onderzoeker moet er werk van maken om de kennis van de talen of van de historische achtergrond van de Bijbelse geschriften door te nemen. Als een Bijbel onderzoeker moeten we ons als ‘eeuwige student’ op stellen. Een algemene opleiding is wel essentieel, maar het is niet zoals velen denken dat men een ​​theologische vorming zou moeten hebben om de bijbel te begrijpen. Er zijn veel denominaties die er op staand at enkel diegenen die een theologische opleiding hebben genoten recht tot spreken zouden mogen hebben. Maar zoals in de oudheid waren het gewone mensen die de kennis over droegen en waren de apostelen gewone vaklui zoals vissers, belastingambtenaar of arts.  Het kan helpen om een hogere studie gedaan te hebben of om godgeleerdheid gestudeerd te hebben, maar het is helemaal geen noodzaak.  Een vorming in de systematische theologie is een pluspunt maar niet verplicht.

Bij het Bijbelonderzoek is het wel belangrijk dat de vorser er zich telkens degelijk van bewust is dat bepaalde interpretaties door bepaalde schrijvers worden ingegeven door hun confessionele interpretatie en door het ​​onder druk staan van de denominatie waartoe zij behoren. Voor velen is het erg moeilijk om vorige geleerde confessionele dogma’s opzij te durven schuiven. Het niet aan de kant durven zetten van in de geloofsgemeenschap aangenomen geloofspunten maakt vaak dat men verblind blijft. Het koppig vast houden aan die dogma’s geeft hen geen kans om snel alles te achterhalen hoe alles werkelijk is. Om die reden heeft het soms geen zin om verder te gaan in debat met zulke verblinde personen. Maar wijzelf moeten ook zeer attent zijn niet te worden verblind of te worden geïndoctrineerd door bepaalde leerstellingen ons aangebracht door menselijke organisaties.

A.A. Hodge schreef:

Men must interpret to the best of their ability each particular part of Scripture separately, and then combine all that the Scriptures teach upon every subject into a consistent whole, and then adjust their teachings upon different subjects in mutual consistency as parts of a harmonious system. Every student of the Bible must do this, and all make it obvious that they do it by the terms they use in their prayers and religious discourse, whether they admit or deny the propriety of human creeds and confessions.

Naar vermogen interpreteren

Zo moet ook de Bijbelvorser  alles naar best vermogen interpreteren.  Elk afzonderlijk deel van de Schrift moet hij aan een afzonderlijk onderzoek onderwerpen. Alles moet hij grondig met een open kijk ter harte nemen, en vervolgens moet hij alles wat de Schrift leert over elk onderwerp samen in een consistent geheel gieten. Zijn bevindingen zullen maken dat hier en daar het wel kan voorkomen dat aanpassingen zullen moeten aangebracht worden aan zijn geloof. Na vakkundig onderzoek zal hij de leringen op verschillende onderwerpen in onderlinge samenhang als onderdeel van een harmonieus systeem naar voor moeten brengen. Elke student van de Bijbel moet dit doen, en alles wat het voor de hand dat ze het doen maken door de termen die ze gebruiken in hun gebeden en religieuze discours, of ze toegeven of ontkennen de juistheid van de menselijke geloofsbelijdenissen en bekentenissen.

De Bijbelonderzoeker hoeft de hulp van de verklaringen van de leer niet te  weigeren, maar hij moet gewetengetrouw het Woord van God volgen dat hem tijdens zijn onderzoek zal geopenbaard worden.  Uiteindelijk zal eenieder zijn eigen geloof door hun eigen blote wijsheid moeten ervaren en vormen. Maar je kan je ook afvragen of de geloofsbelijdenis de Bijbel onderzoeker werkelijk nodig heeft, want in zekere zin sluit dit de Goddelijke kracht uit van de Allerhoogste die door infiltreren van Zijn Woord in de geest van de onderzoeker  deze met voldoende kennis zal voorzien om tot de Waarheid te komen.

De echte vraag is niet, zoals vaak beweerd, tussen het woord van God en het geloof van de mens, maar tussen het beproefde en bewezen geloof van het collectieve lichaam van Gods volk, en het prive-oordeel opgemaakt door niet geassisteerd te hoeven te zijn door geloofsbelijdenissen, maar door werkelijk dat Woord van God in zich te laten dringen, zonder menselijke invloed.

Bijbel als Gids

De persoon die Gods Woord wil onderzoeken  is het beste om de bijbel vast te nemen en vanaf de eerste letter van de Heilige Schrift tot de laatste te gaan in een voor hem duidelijk verstaanbare taal. Vervolgens een andere Bijbelvertaling te nemen en weer vanaf het begin te lezen tot het einde, alle dingen vergetende die hij vroeger kan hebben geleerd in zijn huidige of vorige kerk. Het openen van zijn oren om de woorden van de Bijbel gewoon te laten weerklinken zoals zij werkelijk klinken brengt veel licht. Wel moet hij bereid zijn in te gaan op het gebied van de oude taal en de wijze van vertellen van verhalen van het volk van God. Door zich voor die wijze van spreken open te stellen zal hij merken dat hij in staat zal zijn om door vele wateren te zwemmen. Ook al mag het soms wat zwaar uit vallen of een moeilijk door te nemen opsomming van gegevens lijken zal hij door door te bijten verbanden gaan zien en gaan beseffen waarom soms zulke droge lijsten worden gegeven in de Bijbel.

Door zorgvuldig ook de juridische materialen, gevonden in het Oude en Nieuwe Testament, te bestuderen plus in de wereldse boeken of historische geschriften dit door te nemen, kan de Bijbelonderzoeker bepalen welke van de voorgaande acties plaats vonden onder welke omstandigheden en op zoek gaan naar de betekenis.
De betekenis van een tekst, dan, wordt bepaald door de context, want het is alleen daar dat wij geïnformeerd worden over de manier waarop God de oude Nabije Oosten achtergrond gebruikte. Door te erkennen dat God rechtstreeks betrokken was bij het ​​proces van afwijzing, polemiek, aanpassing en integratie, kunnen we de goddelijke natuur van inspiratie eren en de noodzaak zich te onderwerpen aan het gezag van de Schrift rechtvaardigen.

Kennismaking met de geschiedenis en de evolutie van de wereld hoeven geen afbreuk te geven aan de Bijbelse kennis. Door de werkelijke inhoud van de Bijbel te leren kennen en te vergelijken met alles wat er geschreven staat in de wereldse boeken zal men inzien dat de Heilige Schrift, al is het soms op summiere wijze, alles duidelijk verklaart. Wereldse en geestelijke geschriften vergelijkend met de Bijbel zal de onderzoeker zelf Gods zinvolle wereld proberen te begrijpen en tegelijkertijd deel te nemen aan de eredienst en gemeenschap waarin God wil dat zijn eigen volk met elkaar deel neemt. Het delen van waarnemingen en ideeën met betrekking tot Gods verslag in de natuur kan een bron van veel vreugde en gemeenschap zijn, alsmede een verbetering van onze liefde voor God. Deze liefde voor God zal de onderzoeker willen delen met zoveel mogelijk mensen.

Goddelijke of menselijke leer

Elke Bijbel onderzoeker moet zo hard mogelijk proberen om het verschil tussen de door de mens gemaakte leer en Bijbelse leer te herkennen. Dat verschil opmerkend zal hij uiteindelijk keuzes moeten maken. Maar hij zal moeten beseffen dat, om door God goedgekeurd te kunnen worden, zijn keuze zal moeten gemaakt worden op basis van de Schrift en niet zal bevestigd kunnen blijven op de leer van mensen.

De Bijbel onderzoeker probeert om verder te kijken naar de details en tracht zijn interpretatie en expressie van Bijbelse waarheid te verbeteren, door het bestuderen van kwesties van Bijbelse interpretatie en het verkennen van nieuwe gebieden van de waarheid. Maar hij wil ook de dialoog aangaan met andere religieuze gemeenschappen om spanningen, misverstanden en vooroordelen te verminderen ten opzichte van de kerk. Het aanbieden van zichzelf om te reageren op vragen over specifieke theologische en dogmatische kwesties op wereldvlak.
Omdat in de geschiedenis er ook al zoveel geschreven is zal hij geïnteresseerd zijn in herziening van manuscripten voor confessionele publicatie om suggesties voor verbetering aan te bieden en om materialen voor te bereiden als dat nodig is voor de kerk, ter verdediging van de waarheid.

Henry van Dyke (1852-1933), a modernist who pu...

Henry van Dyke (1852-1933), a modernist who pushed for revisions to the Westminster Confession of Faith, 1900-1910. (Photo credit: Wikipedia)

Open forum voor Bijbelonderzoek

Het zou mooi zijn als een forum voor de presentatie en bespreking van papers of verhandelingen over Bijbelse en theologische onderwerpen kan worden aangeboden.
Samen kunnen we elkaar stimuleren, steeds maar bijlerend, op zoek gaand om met elkaar kennis te delen en mer met gelijkgestemde mensen om te gaan.

De Bijbel gebruikt de term ‘discipelen’, wat ‘leerlingen’ of  ‘studenten’ betekent en duidt op diegenen die aan het leren zijn. Zij die zich Christen noemen zijn zij die volgeling van Jezus Christus willen zijn. Jezus volgen betekent ook dat men zijn leer moet kennen een een leerling van hem wil zijn. Dat leren is niet een beperkt iets, maar slat op heel het leven. Jezus leerlingen zijn zij die bereid zijn om Gods Wil te leren kennen en de wil van Jezus opvolgen om dat doel te bereiken. De Bijbelvorser is de Bijbelonderzoeker die leerling van Jezus wil zijn en samen met vele anderen in gemeenschap datgene wil delen dat Jezus Christus leerde over Zijn Vader.

Ik geloof dat de Bijbel een handleiding is over hoe te leven en een gids om als een van Gods volk te worden aangenomen en om de beloften te verkrijgen die  veel beter zijn dan wat deze wereld te bieden heeft.  De studie van de Heilige Schrift moet ons zo naar die belofte brengen en zaligmakende heiligheid brengen.

+

Vind meer over vorsers, onderzoekers en Bijbelstudenten:

 1. De Bijbel of Heilige Schrift Het woord van God of het woord van mensen
 2. De Bijbel als instructieboek
 3. De Bijbel als Gids
 4. De Bijbel onze Gids
 5. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 6. Nut van het lezen van de Bijbel
 7. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 8. Openstellen om Nog veel te leren
 9. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 10. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 11. De kunst van het neerschrijven
 12. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 13. Het belang van het lezen van de Schrift
 14. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 15. Volharding en Bijbelstudenten
 16. Bijbelstudenten, onderzoekers van het Woord van God.

++

Aanverwant:

 1. Een Manifest voor Gelovigen
 2. Manifestanten Protestant of Katholiek
 3. Manifest tot protestantse kerk
 4. Manifest Gelovigen nemen het woord
 5. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 6. Gericht op Jezus
 7. Hyper-individualisme
 8. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 9. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 10. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

+++

Engelse versie met linken naar Engelstalige artikelen: Position of the Bible researcher

4 thoughts on “Positie van de Bijbel onderzoeker

 1. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 3. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.