Bijbel op de eerste plaats #1/3

Bijbel, Woord van God, door God ingegeven Schrift, waardevol voor het onderwijzen van de waarheid, tot veroordeling van zonde, corrigeren van fouten en vorming in goed leven; gever van wijsheid.

Als Bijbel onderzoeker zou je misschien kunnen zeggen dat ik geneigd ben vooringenomen te zijn welke al mijn bevindingen een vertekend beeld zouden geven, omdat ik geloof dat God in de geschiedenis heeft gesproken, en dat door inspiratie de Bijbel het gezaghebbende orgaan is van dat woord voor alle tijden. Partijdigheid zou kunnen worden opgeroepen worden indien ik zou vast hangen aan bepaalde christen geloofspunten, naar voren gebracht door een of andere denominatie-kerk. Maar als onderzoeker moet men altijd onpartijdig kijken naar dingen. Steeds moet men volledig afstand kunnen nemen van het eigen ik en van al de voorkennis die men zou kunnen hebben. In die mate wil ik dan ook eerlijk blijven tegenover alles wat er voor mijn ogen komt. Ik hou er van om, met een ontkoppelde weergave, te kijken naar al die geschriften, ideeën, bevindingen en objecten. Het maakt het juist boeiend om als neutrale kijker alles in overweging te nemen zonder vooringenomenheid.

Hoewel ik het ermee eens ben dat ik, al jaren geleden, tot de persoonlijke keuze kwam, de Bijbel als Woord van God, zoals gepresenteerd in de Heilige Schrift, aan te nemen als het belangrijkste werk dat ons kan voeden met de nodige wijsheid.

“16 Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, 17 opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NB)

“Want al wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.” (Romeinen 15:4 NB)

Trip in het onbekende

Ik vervolgde mijn reis vele jaren geleden niet helemaal van nul, maar ik was bereid om al de dingen die ik had geleerd opzij te zetten, en met de vele dogma’s die ik had geleerd in de kindertijd als ongekend of niet bestaande te beschouwen. Beginnende van een blanco pagina liet ik mij verder varen op de stroom der ontdekkingen. Als nieuw, nam ik al de gekende zaken met de nieuwe ontdekkingen mee aan boord en nam ze mee onder weg, net als veel mensen in de eerste eeuw van onze jaartelling deden. Langs een moeilijke weg gaande, kon ik veel antwoorden vinden in de Bijbel, die iedereen zou moeten volgen in plaats van menselijke leringen. Ik kon vinden  dat die woorden in de Heilige Schrift waar bleken te zijn. Ik moet bekennen dat van kindsbeen af ik de Heilige Schrift ​​heb gekend. Maar ik had veel tijd nodig om te ervaren hoe ze mijn leven beïnvloede. Het maakt niet uit op welke manier sommige mensen mij wilden zien gaan, ik voelde dat het Woord van God veel sterker was dan dat van mensen. De gewone man is niets tegen de Allerhoogste Almachtige God. Het zijn Zijn Woorden die me de kracht gaven, en nog steeds geven, om mijn onderzoek te kunnen voortzetten in de jungle van verschillende religies. In mijn zoektocht, gretig bereid om meer te weten, voelde ik meer en meer de leiding van de Heilige Schrift. Ik kwam tot het geloof dat ze de kracht heeft om ons wijsheid te geven, zodat wij gered kunnen worden door het geloof in Christus Jezus.

woodcut. From "Biblia : Das ist die gantz...

woodcut. From “Biblia : Das ist die gantze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments”, Martin Luther (author). Call Number at Pitts Theology Library: 1702BiblD. (Photo credit: Wikipedia)

Uitgerust om te groeien door oude geschriften

De woorden van God rusten Gods dienaren uit, zodat ze kunnen groeien in kennis, hun eigen persoonlijkheid kunnen veranderen en dat ze volledig bereid worden om goede dingen te doen.

Toen de apostel Paulus zijn brief schreef over de invloed van het Woord van God in de Schrift, had hij het over het geheel van het Oude Testament. Normaal gesproken zouden die oude geschriften voldoende zijn om ons alle nodige kennis te geven. Maar de geschriften van hem en die van de andere discipelen van Christus Jezus, brachten ons meer informatie en uitleg over de oude geschriften, zodat mensen na de man Jezus van Nazareth, geen excuus meer kunnen geven, dat zij niet tot inzicht konden komen omdat ze niet voldoende materiaal beschikbaar zouden hebben.

Alle oude geschriften bij ons gebracht door profeten en door God geïnspireerde mensen waren zoals het zegt: θεοπνευστος theopneustos. (Door God geïnspireerd) Betekenend dat die woorden God θεος waren en πνεω, om te ademen, om uit te ademen. Net als God de levensadem in de neusgaten blies van Adam, gaf Hij adem van het leven aan Zijn Woorden die blijven hangen over Zijn uitverkoren volk Israël. De Schriften van de profeten, die werden onderwezen volgens de inspiratie van God, κατα τ ην επιπνοιαν την απο του θεου werden een deel van de historische geschriften die we nu in staat zijn om te vinden in vele talen. Deze vertalingen maken het dat er veel meer mensen het Woord van God kunnen vinden in hun eigen moedertaal, zodat zij in staat zijn om het veel gemakkelijker te begrijpen.

Veel mensen nochtans denken dat de Bijbel het Nieuwe Testament is. Ze vergeten het Oude Testament, dat het grootste deel van de Heilige Schrift is. Als “geheel” de Schrift moeten wij nu het Oude en Nieuwe Testament dus als waardevol nemen. Wij mogen geen enkel deel van het Oude Testament als waardeloos achten. Er is geen enkel deel er van, zelfs nu, dat niet kan worden gemonteerd, in bepaalde omstandigheden, om ons waardevolle lessen te verstrekken, en dus niet als een deel van de heilige canon zou kunnen gespaard worden.

Op zoek naar de grote hoofdlijnen

Studie van het Oude Testament zal ons επανορθωσις , goed betekenend, een instelling van rechten, reparatie, restauratie, (van επανορθοω, terug oprichten, herstellen), zodat wij als gewone mensen kunnen worden hersteld om een ​​deel van Gods volk te worden. God heeft de wereld een oplossing voor het kwaad gegeven, eerst door Zijn Woord en vervolgens door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus (Jeshua), de Messias. Het was die Nazarener man die probeerde de woorden van zijn vader verder uit te leggen, zodat zijn medemensen ze beter konden volgen en begrijpen. Hij leerde wat juist is, of wat er nodig is van de mensen, opdat zij een heilig leven kunnen leiden. In de leer van Jezus benadrukte hij het belang van het luisteren naar de woorden van God, zijn Vader, en er goed op te reageren. Hij toonde ook aan de wereld hoe voorzichtig we moeten zijn om die kostbare woorden juist te behandelen en hoe we niet moeten ingaan op nagelbijten of muggenzifterij zoals de Farizeeën konden doen. Door het bestuderen van de Bijbel moeten we haarkloverij vermijden.

We hoeven niet te muggeziften met elkaar, maar probeer om  tot de meest belangrijke en grote lijnen te komen die ons kunnen brengen naar het zien van de reddende Waarheid.

God heeft Zijn Woord aan ons gebracht via mensen, zodat ze deze ook zouden kunnen brengen op een manier die mensen kunnen begrijpen. Nadat God had veel mensen had laten spreken in Zijn naam, heeft Zijn zoon het recht gekregen naar voren te komen als de bemiddelaar van het Nieuwe Verbond, tussen God en mensen, en mocht hij  zijn leerlingen de wereld insturen om het Woord van God te blijven brengen onder alle volkeren.

“Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en mensen: een mens, Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NB)

“en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:24 NB)

“Hij verwondert zich over hun ongeloof, en is de dorpen in het rond langsgetrokken en heeft daar onderricht gegeven.” (Markus 6:6 NB)

“En alle dag hebben zij in het heiligdom en aan huis zonder ophouden onderricht gegeven en Jezus als de Christus verkondigd!” (Handelingen 5:42 NB)

“en hoe ik niets van wat kon bijdragen heb nagelaten aan u te verkondigen en u te onderrichten, publiekelijk en in de huizen;” (Handelingen 20:20 NB)

“en wat je van mijn kant hebt gehoord door velen betuigd, vertrouw dat toe aan betrouwbare gelovige mensen, die geschikt zullen zijn ook anderen te onderrichten.” (2 Timotheüs 2:2 NB)

+

Engelse versie / English version:  Bible in the first place #1/3

Vervolg: Bijbel op de eerste plaats #2/3

++

Lees ook:

 1. De kunst van het neerschrijven
 2. Woord van God
 3. Het schrijven van de Pentateuch
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 6. Bijbelse chronologie
 7. Boek der boeken de Bijbel
 8. De Bijbel of Heilige Schrift
 9. Wat te vinden in de Bijbel
 10. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 11. Fundament in de Schrift
 12. Rond de Bijbel
 13. Rond God de Allerhoogste
 14. De Bijbel als instructieboek
 15. De Bijbel onze Gids
 16. De Bijbel als Gids
 17. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 18. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 19. Het belang van het lezen van de Schrift
 20. Nut van het lezen van de Bijbel
 21. Verandering door de Bijbel
 22. Het oog gericht houden
 23. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 24. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 25. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 26. Vele kerken
 27. Het grote ideaal van deze tijd
 28. Bijbelstudie
 29. Doelstelling van Bijbelstudenten
 30. Volharding en Bijbelstudenten
 31. Verkondigen

++

Aanverwant:

 1. Priesterschap van Christus
 2. Redding door volharding
 3. Relatie tot God
 4. Volgens eerste eeuw patronen

19 thoughts on “Bijbel op de eerste plaats #1/3

 1. Pingback: Bible in the first place #1/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #2/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Bijbel Woord afkomstig van God « Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 7. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 8. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 9. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 10. Pingback: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 12. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 14. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 15. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 16. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid? | Broeders in Christus

 18. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 19. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.