Bijbel op de eerste plaats #2/3

Een Schrift getuigend over Jezus de Messias en gegeven woorden om na te denken over centrale thema van het Koninkrijk van God.

Een Meester leraar als voorbeeld

Christus benoemde apostelen, welke zijn gezaghebbende woordvoerders mochten zijn. Hij leerde, gidste en inspireerde ze met de vele werken die hij deed in de naam van zijn Vader. Na enige tijd gaf Jezus hen en al zijn volgelingen de opdracht om uit te gaan in de wereld en om zijn en Gods woord te verkondigen namens hem met zijn gezag. Die woorden van de apostelen zijn allemaal gebundeld in de Brieven (Epistels) en in het Evangelie, die ons meer vertellen over die prachtige profeet Jezus en zijn volgelingen.

“Hij gaat weg en vangt aan in het Tienstedengebied te prediken hoeveel Jezus aan hem heeft gedaan; en allen zijn verwonderd geweest.” (Markus 5:20 NB)

“Hij verwondert zich over hun ongeloof, en is de dorpen in het rond langsgetrokken en heeft daar onderricht gegeven.” (Markus 6:6 NB)

“keer terug naar je huis en verhaal al wat God je heeft gedaan! Hij gaat weg, in heel de stad predikend al wat Jezus hem heeft gedaan.” (Lukas 8:39 NB)

“5  De God van de volharding en de vertroosting moge u geven onder elkaar op hetzelfde bedacht te zijn overeenkomstig Christus Jezus, 6 opdat ge eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.” (Romeinen 15:5-6 NB)

“6  Zij dan, samengekomen, hebben hem de vraag gesteld en gezegd: heer, gaat u in déze tijd voor Israël het koningschap herstellen? 7 Hij zegt tot hen: het is niet aan u de tijden of momenten te kennen die de Vader in de eigen volmacht heeft gesteld; 8 maar ge zult kracht opnemen van de heilige Geest die over u komt, en ge zult getuigen van mij in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, ja tot het uiteinde der aarde!” (Handelingen 1:6-8 NB)

“En alle dag hebben zij in het heiligdom en aan huis zonder ophouden onderricht gegeven en Jezus als de Christus verkondigd!” (Handelingen 5:42 NB)

“zowel aan de Judeeërs als aan de Hellenen heb ik de bekering tot God betuigd en geloof in onze Heer, Jezus;” (Handelingen 20:21 NB)

Paulus zei in 1 Korintiërs 2:13, “Welke dingen wij ook maar spreken, niet in de woorden die de menselijke wijsheid leert, maar die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke.” (1 Korintiërs 2:13). Het Oude Testament naziend kunnen wij in Jezus die beloofde Verlosser zien, alsook dat hij het ​​recht heeft om de nieuwe hogepriester te worden in de orde van Melchizedek van het uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.

“waar als voorloper voor ons Jezus is binnengekomen, toen hij ‘naar de ordening van Melchisedek’ {Psalm 110:4} hogepriester werd tot in de eeuwigheid.” (Hebreeën 6:20 NB)

“En nog overvloediger is het duidelijk, als ‘naar de gelijkenis met Melchisedek’ een andere priester opstaat,” (Hebreeën 7:15 NB)

“9 Maar gij zijt ‘een uitverkoren generatie, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een gemeente ten eigendom’, {Exodus 19:6} om de deugden te verkondigen van hem die u uit het duister heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht; 10 die eens ‘niet een gemeente’ waart maar nu gemeente van God zijt, die ‘niet-ontfermd’ waart maar nu in ontferming opgenomen. {Hosea 2:1}” (1 Petrus 2:9-10 NB)

Het is door naar al die woorden van het uitverkoren volk te luisteren, dat we uit het donker kunnen komen en in de wijde omgeving de voortreffelijkheden kunnen verklaren  van degene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. (1 Peter 2:9-10) Die woorden die we kunnen bestuderen zijn niet aangeleerd door menselijke wijsheid, maar onderwezen door de Geest, en vormen de interpretatie van geestelijke waarheden aan hen die geestelijk zijn. Dit is wat we hebben in het Nieuwe Testament – Gods woord, bemiddeld voor ons, in door God onderwezen woorden van mensen. Gods woorden tot ons gekomen in menselijke woorden.

Judaskus

Ook de kerkelijke overheid in het Christendom bracht de Judaskus tot het originele geloof van de eerste Christenen. Zij nam veel heidense en menselijke leerstellingen in haar godsdienst om zo de macht te kunnen handhaven en verder uit te breiden.(Photo credit: Wikipedia)

Een woord om te overwegen

Door het lezen van de Bijbel kunnen we dichter bij Jehovah God geraken. Bij het proberen om Zijn woorden te begrijpen zullen we, door te mediteren op wat we hebben geleerd van zijn Woord, in staat zijn om te groeien en sterker te worden. We moeten Zijn woorden overwegen of er aandachtig naar kijken . Al bladerend door de 66 boeken van de Bijbel, het Boek der Boeken, deze bestuderend, zullen wij zien hoe God werkt en zullen wij ​​Zijn activiteiten, Zijn aanwijzingen, en Zijn beloften verstaan. We zullen ook te zien krijgen hoe Hij werkte door mensen te gebruiken en altijd  Zijn beloften tot hen na kwam. Eveneens zullen wij zien hoe Hij steeds rechtvaardig was en begrip had voor Zijn volk en bereid was om bepaalde dingen aan te passen aan de behoefte en wensen van eenvoudige mensen. Door te kijken hoe al de woorden elkaar complementeren kunnen we zien dat er geen enkele reden is om niet op God te vertrouwen.

Daarom moeten we niet het boek van Gods Wet laten vertrekken van onze geest, noch uit onze mond. Van dag tot dag mediterend op het Grootste Boek aller tijden,  zal niet alleen ons inzicht verbeteren, maar zullen die Woorden zulk een invloed op ons hebben dat zij bekwaam zijn ons helemaal om te vormen. Het veelvuldig lezen van de Bijbel zal ons transformeren en alles laten doen naar datgene dat is geschreven in die geestelijke boeken. Want dan zullen wij onze wegen voorspoedig maken, en dan zullen we voorzichtig en bedachtzaam handelen.

“laat de boekrol van deze Wet zich niet verwijderen van je mond: overpeins hem dag en nacht, opdat je waakzaam bent om te doen naar al wat daarin is geschreven; want dán laat je je wegen gelukken, dán heb je voorspoed;” (Jozua 1:8 NB)

“1  {• Beatus vir.} Welzalig is de man die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zóndaars niet is blijven stáan, –op de zetel van de prótsers níet ging zítten! 2 Nee, in de Wet van de ENE {Jehovah,God} heeft hij behagen, díens Wet spélt hij, –de dág door én de nácht. 3 Wezen zal hij als een boom geplant aan beken water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blád valt niet áf: –al wat hij dóet zal hém gelúkken.” (Psalmen 1:1-3 NB)

Centraal thema

De Bijbel heeft een centraal thema: de rechtvaardiging van het recht van God om over de mensheid en de vervulling van zijn doel te regeren door middel van zijn hemelse koninkrijk. Geheel door de vele jaren heeft God Zijn volk geleid en met vele wonderen toonde Hij wie Hij, wat Hij kon doen en bewees Hij met hen te zijn. Ook liet Hij duidelijk zien dat Hij een man van Zijn Woord was en dat Hij zou voldoen aan alle dingen die Hij had beloofd. In Zijn Woord gaf Hij de gelegenheid aan zijn schepselen alles wat ze moeten weten te vinden. God gaf mensen een set van regels, zodat ze hun leven konden organiseren op de beste wijze. Het opvolgen van deze regels brengt rust en eeuwige beloning. Het niet volgen brengt stress op, chaos en vernietiging. Vele eeuwen is de gezegende hoop voor het Land van Israël en voor het Koninkrijk van God gepredikt. Millenia zijn voorbij gegaan, maar de boodschap moet nog steeds verder rond gaan.
Door middel van het wereldwijde prediking werk van vele ernstige Bijbel studenten, is het Koninkrijk van God al aan miljoenen mensen in verschillende landen verkondigd om zo meerderen te helpen om Gods wegen te leren kennen.

“Het is geschied vervolgens dat híj {Jeshua/Jezus} het land heeft doorkruist, langs stad en dorp predikend en aankondigend het koningschap van God,- met bij zich de twaalf” (Lukas 8:1 NB)

“17 want er is niets verborgens dat niet openbaar zal worden en geen geheim dat niet bekend wordt en in de openbaarheid komt; 18 kijkt dan uit hoe ge hoort; want wie heeft-en-houdt, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft-en-houdt, ook wat hij meent te houden zal hem worden afgenomen!” (Lukas 8:17-18 NB)

“36 het woord dat hij heeft gezonden aan de kinderen Israëls door vrede te verkondigen door Jezus Christus, die aller Heer is, 37 daarvan wéét gij: het veelbesprokene dat is geschied over heel Judea; het begon in Galilea, na de doop die Johannes heeft gepredikt, 38 met Jezus van Nazaret toen God hem heeft gezalfd met heilige Geest en kracht; hij is weldoende rondgetrokken en hij heeft allen gezond gemaakt die onder de macht van de duivel lagen, omdat God met hem was; 39 en wij zijn getuigen van alles wat hij heeft gedaan in de landstreek der Judeeërs en Jeruzalem; ze hebben hem weggenomen ‘door hem te hangen aan een hout’; {#De 21:22}” (Handelingen 10:36-39 NB)

“42 hij heeft aan ons afgekondigd dat wij aan de gemeenschap moesten prediken en betuigen dat hij de door God aangewezen rechter is van levenden en doden; 43 van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden mag aannemen!” (Handelingen 10:42-43 NB)

“8 Nee, wat zegt zij?- ‘dicht bij jou is het woord, in je mond en in je hart!’; {Deuteronomium 30:14} dat is het woord des geloofs dat wij prediken,- 9 omdat, als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, je zult worden gered. 10 Want met een hart gelooft men tot gerechtigheid en met een mond belijdt men tot behoud. 11 Want de Schrift zegt: al ‘wie in geloof vertrouwt op hem zal niet worden beschaamd’. {Jesaja 28:16} 12  Want er is geen verschil tussen Judeeër en Helleen; want hij is aller Heer, rijk jegens allen die hem aanroepen. 13 Want ‘al wie de naam van de Heer zal aanroepen zal worden behouden’. {Joel 2:32} 14 Hoe zouden ze dan iemand aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe zouden ze geloven in iemand van wie ze nooit hebben gehoord? Hoe zouden ze iets horen zonder iemand die predikt? 15 Hoe zouden de predikers kunnen prediken als ze niet worden uitgezonden?- juist zoals geschreven staat ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen verkondigen!’. {Jesaja 52:7} 16 Nee, maar niet allen hebben gehoor gegeven aan de evangelieverkondiging. Want Jesaja zegt: ‘Heer wie heeft geloofd wat hij van ons hoort?’. {Jesaja 53:1}” (Romeinen 10:8-16 NB)

“1  Ik betuig voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die weldra levenden en doden zal oordelen, en bij zijn verschijning en zijn koninkrijk: 2 predik het woord, dring aan, op de goede tijd en ontijdig, weerleg, bestraf, bemoedig,- met alle lankmoedigheid, ook in lering. 3 Want er zal een tijd zijn dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar omdat ze jeuk krijgen aan het gehoor zich naar hun eigen verlangens leraren zullen opstapelen, 4 en van de waarheid het gehoor wel zullen afkeren maar zich zullen keren naar de fabels. 5 Maar jij, blijf nuchter in alles, lijd onder kwaad, doe het werk van een evangelieverkondiger, volvoer je dienaarschap.” (2 Timotheüs 4:1-5 NB)

“Deze aankondiging van het koninkrijk zal worden gepredikt in heel de bewoonde wereld tot ze aan alle volkeren is betuigd en dan komt de voleinding;” (Mattheüs 24:14 NB)

Werken tot aan einde

Tropenmuseum Royal Tropical Institute Objectnu...

Een lange weg door moeilijke waters. – Tropenmuseum Royal Tropical Institute Objectnumber 60006446 Plantage Guineesche Vriendschap in de (Photo credit: Wikipedia)

Hoewel reeds duizenden jaren geleden geschreven, is de Bijbel vrij van verkeerde wetenschappelijke ideeën die, in de oudheid, weid verbreid werden geaccepteerd. Gedocumenteerde historische bewijzen laten zien dat Bijbelse leerstellingen en profetieën, of voorspellingen, het bij het rechte eind hadden en zijn uitgekomen. Maar er zijn nog een paar profetieën die nog geen werkelijkheid geworden zijn. Indien al de voorgaande voorspellingen zijn uitgekomen, waarom zouden dan de laatste nog uit te komen voorspellingen niet tot uitvoering komen?

Jezus waarschuwde ook klaar te zijn voor die dagen wanneer het einde der tijden zou komen. In geval dat we bij de aankondiging van de eindtijd, ons nog zouden moeten gaan voorbereiden, zullen wij volkomen te laat zijn.
Het is nu, vandaag, dat we de tijd hebben om te leven en om ons voor te bereiden op de toekomst. Het is nu dat we de juiste keuze zullen moeten maken en ofwel de wereld op de eerste plaats zullen moeten zetten, of God en Zijn Koninkrijk. In het geval dat we ervan overtuigd zijn dat we een beter leven door de genade van God hebben, kunnen we ons beter voorbereiden om klaar te zijn om door de nauwe poort te gaan.

Zeer weinig mensen laten tegenwoordig zich echt door de Bijbel begeleiden, voor hun hun gedachten en daden te richten. Hoewel, om in staat zijn om de finish te halen zal het er op aan komen de juiste race aan te gaan. Het komt er op aan op de beste manier de wedstrijd van ons leven te winnen. Dit op zulk danige wijze dat wij er zullen op mogen terugzien dat wij een goed leven mogen gehad hebben. Door de invoering en opvolging van Gods Woord tijdens ons huidig leven zullen wij kunnen werken aan een Goed Leven en na onze wedloop met tevredenheid op het podium de eerste plaats mogen innemen.

+

Engelse versie / English version:  Bible in the first place #2/3

Voorgaand: Bijbel op de eerste plaats #1/3

Vervolg: Bijbel op de eerste plaats #3/3

+

Lees ook:

 1. De kunst van het neerschrijven
 2. Woord van God
 3. Het schrijven van de Pentateuch
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 6. Bijbelse chronologie
 7. Boek der boeken de Bijbel
 8. De Bijbel of Heilige Schrift
 9. Wat te vinden in de Bijbel
 10. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 11. Fundament in de Schrift
 12. Rond de Bijbel
 13. Rond God de Allerhoogste
 14. De Bijbel als instructieboek
 15. De Bijbel onze Gids
 16. De Bijbel als Gids
 17. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 18. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 19. Het belang van het lezen van de Schrift
 20. Nut van het lezen van de Bijbel
 21. Verandering door de Bijbel
 22. Het oog gericht houden
 23. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 24. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 25. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 26. Vele kerken
 27. Het grote ideaal van deze tijd
 28. Bijbelstudie
 29. Doelstelling van Bijbelstudenten
 30. Volharding en Bijbelstudenten
 31. Verkondigen

++

Aanverwant:

 1. De kunst van het neerschrijven
 2. Woord van God
 3. Het schrijven van de Pentateuch
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 6. Bijbelse chronologie
 7. Boek der boeken de Bijbel
 8. De Bijbel of Heilige Schrift
 9. Wat te vinden in de Bijbel
 10. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 11. Fundament in de Schrift
 12. Rond de Bijbel
 13. Rond God de Allerhoogste
 14. De Bijbel als instructieboek
 15. De Bijbel onze Gids
 16. De Bijbel als Gids
 17. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 18. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 19. Het belang van het lezen van de Schrift
 20. Nut van het lezen van de Bijbel
 21. Verandering door de Bijbel
 22. Het oog gericht houden
 23. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 24. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 25. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 26. Vele kerken
 27. Het grote ideaal van deze tijd
 28. Bijbelstudie
 29. Doelstelling van Bijbelstudenten
 30. Volharding en Bijbelstudenten
 31. Verkondigen
 32. Volgens eerste eeuw patronen

++

Aanvullend:

 1. Jehovah wiens naam heilig is
 2. Geestelijke vorming tot heiligheid #4
 3. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 4. Gebrek aan geloofsbeleving
 5. De Kerk als realiteitsspel

27 thoughts on “Bijbel op de eerste plaats #2/3

 1. Pingback: Bible in the first place #2/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #3/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Bijbel Woord afkomstig van God « Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 7. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 8. Pingback: Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import | Marcus' s Space

 9. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 10. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 11. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 12. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Kleurblindheid en verkeerscode | Broeders in Christus

 17. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 18. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 19. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 21. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 22. Pingback: Paulus waarschuwt voor trotse Christenen – Jeshua-ists

 23. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Prediken tot een ongelovige wereld – Belgische Broeders In Christus

 26. Pingback: Verbeterende hemelse Vader – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.