Missionaire hermeneutiek 5/5

Gereedschap om taken te vervullen

De gehele Schrift hebbende als een instrument van God moeten wij beseffen dat die Bijbel het door God ingegeven instructie boek is waarmee  we het belangrijkste instrument hebben om onze taken naar best vermogen te voltrekken.

Het hebben van de meest waardevolle Boek der boeken voor het onderwijzen van de waarheid, ter veroordeling van de zonde, voor het corrigeren van fouten en training in de juiste levenswijze geeft mensen die toebehoren aan God de volledige uitrusting voor alle goed werk, en mag niet leiden tot een excuus om niet in staat te zijn om het Woord van God naar anderen te brengen.
We hoeven niet aan een universiteit geschoold te worden voor anderen te vermanen.  Wij hebben niet bepaald hoogleraren of godgeleerden nodig om ons inzicht te geven in Gods Woord.
In het licht van Gods weldaden kunnen we allemaal onszelf aanbieden  als een offer, levend en apart gezet (“heilig“) voor God. Dit zal Hem vreugde schenken. Het is de logische “tempeldienst” voor u. Met andere woorden, laat jezelf niet gelijkvormig maken aan de normen van de ‘olam hazeh‘ of deze gemeenschappelijke wereld. In plaats daarvan, laat uzelf worden hervormd door de vernieuwing van uw denken, zodat u weet wat God wil en dat u het er mee eens zal zijn dat wat Hij wil goed is, bevredigend en in staat is om te slagen (Romeinen 12:1-2).

Voor ons om te kunnen slagen in ons onderzoek van de bijbel kunnen wij best gebruik maken van hulpmiddelen zoals een Concordantie of Bijbelreferentieboek. Ideaal is hiervoor een bijbel waar men bij de tekst referenties heeft naar andere verzen, alsook waarin een index van Bijbelwoorden is voorzien. Dat is eigenlijk het enige noodzakelijke om ons verder op weg te helpen. Al de rest zijn welgekomen hulpmiddelen. Hiertoe kunnen een Bijbelencyclopedie en werken als “Waar te vinden in de Bijbel” handig zijn.

Elohim Creating Adam

Elohim die Adam Creëerd (Photo credit: Wikipedia)

Als u gelooft dat Jezus door God gezonden was en mocht spreken in de naam van God moet u ook beoordelen of het recht is in de ogen van God te luisteren naar al die wereldse schrijvers en theologen in plaats van naar God. Echte gelovigen moeten zich ontdoen van ​​de leugen, en de waarheid met hun naaste spreken . {Zecharia 08:16} We moeten ervoor zorg dragen een eerlijk leven op te bouwen, waardoor wij dus iets moeten doen naast de prediking, om geld in de lade te brengen om te kunnen overleven. Maar door met onze eigen inspanningen te verdienen zullen we in staat zijn om te delen met mensen in nood, terwijl wij zullen kunnen blijven vasthouden aan de hoop die we erkennen, zonder aarzeling, want degene die de belofte deed is betrouwbaar. Laten wij derhalve aandacht voor elkaar hebben, om elkaar aan te sporen om liefde en goede daden te verrichten,  onze eigen gemeentelijke bijeenkomsten niet te verwaarlozen, zoals sommigen het makkelijk aan boord leggen, maar veeleer, elkaar stimuleren door meermaals samen te komen. Alsook zullen wij dit des te meer moeten doen naarmate wij de dag zien naderen. (Hebreeën 10:23-25)

Het verspreiden van het Woord van God

Degenen die tot de Waarheid zijn gekomen, hebben de missie om het Woord van God in vrede te verspreiden en de mensen bijeen te brengen – de mannen, de vrouwen, de kleintjes en de buitenlanders die ze  in hun steden hebben – zodat ze kunnen horen, leren, vrezen dat de Elohim Hashem Adonai, de Enige God is, wiens naam Jehovah is. Uitgaand, werkend en levend in de wereld moeten wij er voor zorgen dat al de woorden van deze Thora, of Gods Wet, zal worden gehoorzaamd.
God heeft ons Zijn Woorden gegeven en wij kunnen ze met anderen delen. Ook wij moeten er zorg voor dragen dat zoveel mogelijk mensen de kansen zullen krijgen om duidelijk te lezen uit de boekrol of boeken, in de Thora van God, in originele taal of vertaalde versie, en hen in staat stellen de betekenis van wat er werd gelezen te begrijpen. (Nehemia 8:08)

“Maar ten antwoord zeggen Petrus en de apostelen: men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan mensen!-” (Handelingen van de apostelen 5:29 NB)

“Met volharding blijven ze bij het onderricht van de apostelen, de onderlinge gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden.” (Handelingen 2:42 NB)

“omdat dit het verbond is waarmee ik mij aan het huis Israël na die dagen zal verbinden, zegt de Heer: ik zal mijn wetten een plaats geven in hun denken en ze schrijven op hun harten; ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot gemeente zijn;” (Hebreeën 8:10 NB)

“Dan zegt Pilatus tot hem: u bent dus toch een koning? Jezus antwoordt: ú zegt het, dat ik een koning ben; ik ben hiertoe voortgebracht en hiertoe gekomen tot de wereld: dat ik zal getuigen voor wat waarachtig is; al wie minnaar van de waarachtigheid is hoort naar mijn stem!” (Johannes 18:37 NB)

“en als hij hem gevonden heeft leidt hij hem naar Antiochië. Het geschiedt hun dat zij zelfs een heel jaar samen blijven in de vergadering en een aanzienlijke schare onderricht geven; ook treden de leerlingen voor het eerst in Antiochië op als ‘christenen’.” (Handelingen 11:26 NB)

“maar ge zult kracht opnemen van de heilige Geest die over u komt, en ge zult getuigen van mij in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, ja tot het uiteinde der aarde!” (Handelingen 1:8 NB)

“46 En hij zegt tot hen: zó staat geschreven, dat de Christus moet lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en in zijn naam moet bekering gepredikt worden tot vergeving van zonden, aan alle volkeren, beginnend bij Jeruzalem; 48 gij zijt hiervan getuigen;” (Lukas 24:46-48 NB)

“16 Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, 17 opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NB)

“1  Ik roep u dan op, broeders-en-zusters, vanwege de barmhartigheden van God, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, welbehaaglijke offerande aan God, uw eredienst in de zin van het woord. 2 Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken, zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaaglijke en volmaakte.” (Romeinen 12:1-2 NB)

“18 Ze roepen hen binnen en kondigen af dat zij in het geheel geen uitspraken mogen doen of onderricht geven op gezag van de naam van Jezus. 19 Maar Petrus en Johannes zeggen ten antwoord tot hen: is het te rechtvaardigen tegenover God om meer naar u te horen dan naar God: oordeelt u zelf!- 20 want wij zijn niet bij machte om niet te spreken van wat wij hebben gezien en gehoord!” (Handelingen 4:18-20 NB)

“25 Daarom: legt de leugen af en ’spreekt waarheid, ieder met zijn naaste’, omdat wij ledematen van elkaar zijn; 26 ‘weest toornig maar zondigt niet’: laat de zon over uw toorn niet ondergaan, 27 en geeft geen plek aan de duivel; 28 de dief moet niet meer stelen maar zich liever moe maken door met de eigen handen het goed bijeen te werken,- dan heeft hij iets om weg te geven aan wie gebrek heeft;” (Efeziërs 4:25-28 NB)

“23 laten wij onwrikbaar vasthouden aan het belijden van de hoop, want hij die de beloften verkondigde is geloofwaardig, 24 en laten wij elkaar gadeslaan om te prikkelen tot liefde en goede werken, 25 en ons eigen samenkomen niet nalaten, zoals voor sommigen gewoonte is, maar ertoe aanmoedigen, en dat zoveel te meer naarmate ge de Dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:23-25 NB)

“vergader de gemeente: de mannen, de vrouwen, het kroost, en de zwerver-te-gast bij jou binnen je poorten; opdat ze mogen horen en opdat ze leren en zullen vrezen de ENE, uw God, en zullen waken om te doen alle woorden van deze Wet;” (Deuteronomium 31:12 NB)

“Zij lezen voor uit de boekrol, uit Gods Wet, indelend,- en inzicht verschaffend, zodat ze de voorlezing begrijpen. ••” (Nehemia 8:8 NB)

Geloofsproces

Je zou hermeneutiek als het proces van het interpreteren van oude literatuur kunnen nemen. Als we bereid zijn om volledig onszelf aan de Heilige Schrift over te geven zal het ons uiteindelijk leiden naar een getransformeerde persoonlijkheid.
U zal zien dat door het onderzoeken van de aard van de Bijbel, de gebeurtenissen die het registreert en hoe het werd geschreven, het mogelijk is om te komen met een methode van interpretatie die  verstandig en begrijpelijk is, maar die u zal laten groeien en wijzer worden. Af te wijken van de Schrift in het geloof of gedrag is ontrouw aan onze Meester Jezus.
Onze Profeet, Christus getuigde dat de Schrift niet kan gebroken worden. Als onze Priester en Koning, wijdde hij zijn aardse leven om de vervulling van de wet en de profeten te brengen. Hij  gehoorzaamde altijd zijn Vader, die hij volgde, loofde en tot wie hij bad. Jezus werd de vervulling van de belofte en het Plan van God, stervende in gehoorzaamheid aan de woorden van Messiaanse profetie. Terwijl hij boog voor instructie van zijn Vader, gegeven in Zijn Bijbel (ons Oude Testament), vraagt hij ​​ook zijn discipelen gelijkaardig te doen – echter niet op zichzelf of in isolatie, maar in combinatie met de apostolische getuigenis tot zichzelf om zich te inspireren door zijn gave van de Heilige Geest. Zoals Jezus zich heeft verdiept in Gods Woord, en zijn apostelen dat na hem bleven verder doen, moeten ook wij dit blijven doen. Dus christenen tonen zich trouwe dienaren van hun Heer door te buigen voor de goddelijke instructie gegeven in de profetische en apostolische geschriften die samen onze Bijbel vormen.

In het geval dat we willen komen tot de beste hermeneutiek hebben we het geloof nodig in de waarde van de Heilige Schrift als een uit de hand van de Ene God komend Meesterwerk. Alsook moeten wij dan ons volledig durven onderwerpen aan het volledige gezag van God, als de Allerhoogste, in erkenning van Zijn autoriteit. In de erkenning dat de Schepper, de “Ik ben die ben“, van hemel en aarde Zijn Plan kenbaar wenste te maken aan Zijn schepping, zullen wij als deelgenoten van die schepping de volledige vrucht mogen dragen van Gods Werk in ons.
Degenen die de wens en het doel hebben om de Allerhoogste God, Hashem Jehovah, te behagen door het aanbidden met hun hele wezen en door het willen kennen van Zijn wensen, zullen die wens van God ook kunnen te weten komen door hun ijverige studie.File:Nltsb2.jpg

Door bereid te zijn samen studie te willen delen zal het nog gemakkelijker gaan om tot inzicht te komen. Zij die hun geest delen moeten in staat zijn om elkaar te helpen om betekenis te vinden en begrip te halen uit alle delen van de Schrift. Samen zorgvuldige aandacht gevend voor de belangrijke vragen van wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom, enz.,  zal bij het waarderen van de culturele context van de gegeven bevelen van God, het herkennen van de problemen van tijd, cultuur, geografie en taal, een duidelijk beeld kunnen geven. Hierdoor zal alles ook mooi naar de toekomst toe juist geplaatst kunnen worden. Met het besef dat het volk van God het Woord van God nodig heeft, zullen we in staat zijn om meer duidelijkheid te verkrijgen. Dit als we bereid zijn om historiciteit te overwegen en steeds alles te plaatsen in de juiste context. De exegese vereist zorgvuldig gebruik van de talen van de oorspronkelijke tekst, zoals het Hebreeuws, Aramees en Grieks, en dus kan men best Bijbels in die Bijbelse taal lezen of direct vertaald van die talen zo dat een extra dimensie kan gegeven worden aan het Bijbel lezen en begrijpen.

We kunnen bevestigen dat de tekst van de Schrift moet worden geïnterpreteerd door grammatico-historische exegese, rekening houdend met zijn literaire vormen en toepassingen, maar dat de Schrift altijd de Schrift zelf uitlegt.
Erkenning van de totale waarheid en betrouwbaarheid van de Heilige Schrift is van essentieel belang om een volledig begrip en adequate belijdenis van zijn gezag te verkrijgen.

Missionaire hermeneutiek moeten betrokken actie, evenals reflectie opwekken en voltrekken.

+

Voorgaand: Missionaire hermeneutiek 4/5

Engelse versie / English version: Missional hermeneutics 5/5

Lees ook:

 1. Mijn exegese en hermeneutiek
 2. De boekrol
 3. Onzeker over relevantie Bijbel
 4. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 5. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 6. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 7. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 8. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 9. Hebreeuws en Aramees vs Germaanse talen
 10. Spelling van Bijbelse namen
 11. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 12. Belangrijkheid van Gods Naam
 13. Lezen wat er staat geschreven
 14. Gehoorzamen aan God
 15. Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid
 16. Beloften van God
 17. Toewijding van Jezus
 18. Opdracht tot Getuigenis
 19. Vergadering – Meeting
 20. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 21. Openbare Samenkomsten

29 thoughts on “Missionaire hermeneutiek 5/5

 1. Pingback: Missional hermeneutics 5/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap | Broeders in Christus

 3. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal | Broeders in Christus

 4. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming | Broeders in Christus

 5. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus | Broeders in Christus

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 8. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak | Broeders in Christus

 9. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 10. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen | Broeders in Christus

 11. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 12. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 13. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 14. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 15. Pingback: Heilige Schrift Woord van God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 16. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 17. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 18. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 19. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 21. Pingback: Bron(nen) van kwaad – Jeshua-ists

 22. Pingback: Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk | From guestwriters

 23. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 25. Pingback: Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 26. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 28. Pingback: Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk. – Some View on the World

 29. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.