Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

In het geval dat je nieuw bent of niet vertrouwd bent met de Bijbel kan het interessant zijn om de video in Absolute Basics to Reading the Bible te bekijken (die niet van mij of van mijn gemeente is, maar van een andere organisatie). (Of zie hieronder bijgesloten.)

Als christen is het zeer belangrijk dat u weet hoe een Bijbel moet opnemen en deze voor jezelf te lezen. Alsook is het belangrijk om te weten hoe je met de Heilige Schrift moet mee omgaan en hoe je anderen kan leren om er toe te komen om de Bijbelte lezen.

Stilleven met bijbel, Vincent van Gogh (1885)

Stilleven met bijbel, Vincent van Gogh (1885) (Photo credit: Pachango)

Verwacht nooit dat het mogelijk is om de hele Bijbel in een paar maanden te leren. We moeten de Bijbel leren kennen door deze beetje bij beetje te leren kennen.  Er zal heel wat tijd over gaan om een goed beeld van de Heilige Schrift te krijgen. Om er een goed inzicht van te krijgen zal het tijd en geduld vergen.

Alles op zijn tijd moet je durven denken. Stukje per stukje zal je moeten doornemen en de legstukjes als een zigsaw puzzel in elkaar passen. Best ben je te proberen eerst de grote verhaallijnen door te nemen en in te zien. Daarna kan je je gaan concentreren op de bijzonderheden.

Eerst moet je weten dat de Bijbel bestaat uit 66 boeken verdeeld in het Oude Testament (39) en het Nieuwe Testament (27). Bij het doornemen van het Boek der boeken zal je geleidelijk aan moeten leren hoe iets te vinden of waar iets te zoeken in een boek van de Bijbel. In de voorgestelde video wordt uitgelegd hoe je hoofdstukken en verzen kan vinden. Vaak vragen we ons iets af over bepaalde onderwerpen, zodat u over die onderwerpen meer wil te weten komen en gaan zoeken.

Als wij een naam met cijfers er achter zien houdt dat meestal de boeknaam in met het hoofdstuk nummer gevolgd door het vers. Bijvoorbeeld Johannes 14:9 = Evangelie van Johannes 14° hoofdstuk vers 9.

In mijn vorige artikels “Finding and Understanding Words and Meanings” of  “Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen” heb ik verwezen naar de hulpmiddelen die wij kunnen vinden om woorden in de Bijbelboeken en betekenissen te vinden en te begrijpen. In deze artikelen gaf ik aan waar je topics, onderwerpen of  thema’s kon vinden en hoe u de Bijbel Woord Index en de Bijbel concordantie kan gebruiken. In de video zal je kunnen horen over de Kruis referentie of Cross reference. Er wordt in uitgelegd hoe de kruisverwijzingen te gebruiken, en geeft ook een aantal andere nuttige stukjes informatie.

Ik raad u aan bij de aanschaf van een Bijbel na te zien of er een woord index  en kruisreferenties in staan. Best kunnen de Bijbelvers verwijzingen vlak bij de te lezen tekst staan. Bijvoorbeeld in een midden kolom, met kleine letters a-z, terwijl in de hoofdtekst dan een a of andere letter staat, verwijzend naar het daarbij horende vers.

Bijvoorbeeld voor de zesde regel in het Boek der Uittocht of Exodus:
2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes } en zei tegen hem: “Ik ben יהוה {Jehovah}. (a) 3 “En ik verscheen aan Abraham, Yitsḥaq {Isaak }, en Yaʽaqob {Jakob }̱, , als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste }. En bij mijn naam יהוה, was ik niet bekend bij hen? 4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kenaʽan {Kanaän } te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen }, waarin zij  als vreemdeling hebben verkeerd. 5 “En ik heb ook  het gekerm {weeklagen } gehoordvan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël } welke de Mitsrites {de Egyptenaren }  tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht. 6 “Zeg dan ook,, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Issraël } : ‘Ik ben יהוה {Jehovah } (a) , en ik zal ulieden uitleiden (b) van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren }, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen (c) door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken }, 7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn } . En gij zult weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah } uw Elohim {de Eeuwige, uw God }, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten }van de Mitsrites {Egyptenaren }. 8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Abraham, Yitsḥaq {Isaak } , en Yaʽaqob {Jakob }, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai  } יהוה {Jehovah }. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

In deze vertaling vindt u de vertaling van het Tetragram dat staat voor de Hebreeuwse Naam van God יהוה tussen {} = Jehovah; plus alternatieve mogelijkheden worden ook vermeld tussen {} > Mitsrites {Egyptenaren }

Bij de kruisveerwijzingen kan u verder vinden:
a: Ik ben Jehovah:  ook wel eens vertaald als Ik ben de Heere Heere: Exodus 2,8,29 Eze 20:7-9
b: Ik zal ulieden uitleiden: Exodus 3:17 7:4 De 26:8 Ps 81:6 136:11,12
c: verlossen:  Exodus 15:13 De 4:23 7:8 15:15 2Kon 17:36 1Kr 17:21 Ne 1:10 Jes 9:12,17,21

In de NAS referenties vinden wij: A) #Ex 13:3, 14; 20:2; De 6:12 B) #Ex 3:17; 7:4; 12:51; 16:6; 18:1; De 26:8; Ps 136:11 C) #Ex 15:13; De 7:8; 1Ch 17:21; Ne 1:10 D) #De 4:34; 5:15; 26:8; Ps 136:11f (waar de f staat voor ‘en volgende’)

De verteller spreekt ook over welke vertaling we moeten gebruiken. Eigenlijk moet ik daar eerst op zeggen: er is niet één specifieke vertaling die u móét gebruiken. U mag eender welke vertaling gebruiken. Maar, ja er is een maar …  U moet wel weten dat men verscheidene soorten vertalingen heeft. Er zijn letterlijke, vlotte, Bijbelse taal, hedendaagse taal, halfvrije en vrije vertalingen, geparafraseerde vertalingen of tot zeer vrije vertalingen.

Voor de keuze van een Bijbelvertaling komt het er op aan dat u begint met een vertaling die in uw taalgebied ligt. De Bijbelkeuze hangt namelijk volledig af van uw taalkennis. Naast de smaak van de taal of schrijfwijze is het ook afhankelijk van je voorkeur van taal en stijl gebruik. Misschien wenst u een moderne, een klassieke of een gemakkelijk te begrijpen versie te lezen.

In de video-opname noemt de auteur een aantal parafrasebijbels, waarvan “The Message” of “de Boodschap” niet zo slecht is. In het Nederlands taalgebied zijn er “Het Boek” of “Het Leven” en het af te raden “Goed Nieuws Bijbel”. Ik zou aanraden om te proberen te gaan voor een letterlijke vertaling in een hedendaagse of moderne taal, of in een niet te moeilijke moderne taal vertaling voor Engels, bijvoorbeeld de New International Version of NIV. Naast een goede Nederlandse “Nieuwe Bijbelvertaling” of NBV is er de zeer goede en aan te raden vertaling  “de Nieuwe Wereld Vertaling van de Heilige Schrift” welke in meerdere talen verkrijgbaar is. Die Nieuwe Wereld Vertaling (NWV) kunt u altijd vragen aan een langskomende Jehovah Getuige, die deze Bijbelvertaling maar al te graag zal mee brengen voor je of bestellen via de Belgische Christadelphians.

Nederlands: Stilleven met bijbel Vincent van G...

Stilleven met bijbel Vincent van Gogh 1885 (Photo credit: Wikipedia)

Als u nog nooit de Bijbel hebt gelezen, zal u zich misschien afvragen met welk boek  je best zou beginnen?
Ik, en mijn gemeente in België adviseren om het liefst  te beginnen met het boek Job. Als je van poëzie houdt of wanneer u graag wat aanmoediging zou willen hebben of op zoek zou zijn naar wat hulp in je leven, kan je beginnen met het lezen van de Psalmen.
Om meer te weten te komen over Jezus (Jeshua) zou je kunnen beginnen met het evangelie van Johannes. Of als u eerst een kort boek wilt lezen, kunt u beginnen met het evangelie van Markus, dat een goed beeld schept van de Meester leraar Jezus van Nazareth, de zoon van God.
Om te beginnen hoef je de Bijbel niet te lezen van kaft tot kaft. Als je van verstandige citaten, spreuken of zegswijzen houdt kan je naar het boek Spreuken gaan. Ja, je kan zelfs van het ene boek nar het andere gaan, en ze elk apart doornemen, om pas later de Heilige Schrift van voor af aan tot het einde te lezen.

Probeer in ieder geval bij uw eerste kennisname met de Bijbel niet alles in één ruk door te nemen. Indien je er aan denkt om de bijbel in één ruk te kunnen lezen kan u dat wel eens zwaar op de maag komen te liggen. Het is niet zo maar een vlot lezende roman. Het is een verzameling van verscheidene soorten werken, waaronder novelles, spanningsverhalen, wijsheidsboeken, maar ook opsommingsboeken en geschiedenis boeken. Door alles in één trek te willen lezen zou je wel eens ontmoedigd kunnen geraken. Een goede manier om te  starten is er om een bepaald tijdstip in de dag er speciaal voor uit te trekken om even in de Bijbel te lezen. Een uitstekend moment om rustig in de Bijbel te lezen is voor het slapen gaan. Als u elke avond telkenmale een hoofdstuk leest zal u doorheen het jaar met  een hoofdstuk per dag van uw Bijbel ogenblik kunnen genieten en rustig inslapen.

Na de eerste kennismaking en wanneer je wilt gaan en bestuderen van de Bijbel dan moet je beginnen bij het begin, je omhoog te werken tot het einde, om het hele beeld te krijgen. Om dit te doen is het niet slecht om ofwel te lezen elke keer een paar volgende hoofdstukken, of u kunt de Bijbel lezen Plan, gratis verstrekt door de Christadelphians volgen. Denk na over wat je hebt gelezen en durf jezelf vragen. Je moet niet alleen lezen voor informatie, maar ook voor inspiratie.

Geleidelijk aan zal u met plezier de boeken van het Oude Testament, of  de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) en de christelijke of Griekse geschriften doornemen. In sommige Bijbelvertalingen zijn ook de De Deuterocanon of apocriefe boeken opgenomen, welke niet tot de algemene canon of orde van de officiële erkende Bijbelgeschriften behoren. De Protocanon (de Hebreeuwse bijbel boeken die canoniek beschouwd worden) en de Nieuwtestamentische apocriefe kunnen een speciale toets geven. Daaronder zal u ondermeer het in de volksmond veel besproken Judas evangelie kunnen vinden. Deze mag u echter niet als een deel van de Bijbel beschouwen.

Is er enige betekenis aan de orde van de Bijbel Boeken? In een later te plaatsen artikel zal ik terugkomen op de samenvatting van de inhoud van de vele bijbel boeken en hun verbinding met elkaar, en laten zien dat ze niet chronologisch geplaatst zijn.

In Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible kan u zien dat er verscheidene volgordes in gebruik zijn en dat er veel van afhangt of u een meer traditionele Joodse, een Katholieke of Protestantse Bijbel gebruikt.

Afhankelijk van een joodse, Aramese, Messiaans Joodse, katholieke of een protestantse Bijbelvertaling vindt u verschillende volgordes. In de katholieke bijbels zul je ook vaak apocriefe boeken vinden. Eén van mijn favoriete plaatsingen is: 1. Boeken van de Wet; 2. Boeken van de Geschiedenis, 3. Boeken van de Poëzie (Psalmen, Spreuken en Klaagliederen), 4. Boeken van Profetie, 5. Boek van evangeliën, 6. Boek van de Geschiedenis van de eerste christenen, de opbouw van de ‘kerk’, of de Handelingen van de Apostelen; 7.Boek van de brieven of Epistels; 8. en tot slot het moeilijkste boek: de profetie van de eindtijd of de Apocalyptische Openbaring van Johannes.

De vertalingen met bijgevoegde commentaren zijn de versies waar men het meest voorzichtig mee moet zijn. Steeds moet men beseffen dat het geschriften zijn die vanuit het menselijke brein komen. De commentaren zijn van mensen, die niet door God hoeven geïnspireerd te zijn. De Bijbeltekst is afkomstig van God maar de commentaren, mag je nooit vergeten maken geen deel uit van de eigenlijke Bijbel, maar zijn woorden van mannen en vrouwen zoals jij en ik.

Een vraag die vaak gesteld wordt is: “Mag ik mijn eigen opmerkingen noteren in de Bijbel?” Of “Mag ik aantekeningen maken of verzen onderstrepen in mijn Bijbel?”

Het hangt af van u. Het is uw Bijbel waarmee je kunt doen wat je wilt. Ik zou je aanraden opmerkelijke punten of verzen te onderstrepen met verschillende kleuren stiften. Hierbij zal je wel moeten opletten welke soort pennen je gebruikt. Er bestaan speciale Bijbelmarkeerpennen, die niet doorlekken of geen weergave geven op de andere kant van het papier.

Door zelf opmerkingen in je bijbel aan te brengen bezorg je jezelf een handig studie middel.

Maak kennis met de verborgen macht achter de vele woorden door ze te leren kennen.

Veel kerkelijke mensen beschouwen de Bijbel niet meer hun standaard voor geloof en praktijk, maar het moet onze algemene handelsvoorwaarde en belangrijkste gids zijn in ons leven. Haar ethische normen hebben bevrijdingsbewegingen gelanceerd, en de wet-en regelgeving hebben wetgevers, rechters en juristen bij de vleet geleid. De Bijbel inspireerde vele mensen, kunstenaars voor hun grote werken van muziek en beeldende kunst, inclusief liedjes, beeldhouwwerken, schilderijen, toneelstukken, dansstukken en films. De grafische afbeeldingen van helden en heldinnen hebben tot de verbeelding van jong en oud gesproken.

Al bladerend door de Bijbel zult u in staat zijn om ervan overtuigd te geraken dat:

De Bijbel heilig is (Romeinen 7:12) en God geïnspireerd (2 Timoteüs 3:16) en dat zij, die deze horen en gehoorzamen gezegend zijn (Lukas 11:28).
De Bijbel het Woord van God is: Waarachtig (Johannes 17:17), Rechtvaardig (Psalm 119:172), Perfect (Psalm19:7), Levend (Hebreeën 4:12). Het is ook en is verdraaglijk en geduldig (1 Peter 1:23), Eeuwig (Psalm 119:89), Foutloos  en onberispelijk (Psalm 12:6). Het is zeker en voor echt (Psalm 19:9), Actief (Hebreeën 4:12) en haar woorden zijn helend  (Psalm 107:20), Nuttig (2 Timoteüs 3:16), een bemoediging (Romeinen 15:4), een bron van vrede (Psalm 119:165), een bron van wijsheid (Psalm 119:98), een bron van hoop (Romeinen 15:4).

Daarom hoop ik dat je in staat zal zijn om te zien hoe Wonderbaarlijk (Psalm 119:129) de Bijbel is, en je in staat stelt om u een nieuwe adem voor het leven te geven. Het Boek der boeken kan u vooruit trekken en nieuwe levenskracht geven.

De Bijbel is het Woord van God gegeven aan een ieder die het wil opnemen; Het is vrij voor iedereen om er in te lezen en er in te zoeken wat zij er willen in vinden. God heeft Zijn Woord aan de gehele wereld gegeven zodat iedereen Zijn Woord zou kunnen horen en begrijpen, ook al zouden die toehoorders of lezers geen geschoolde mensen zijn. De Bijbel legt alles uit voor iedereen. Het is geen verscholen boek dat enkel wijsheid zou willen geven aan mensen die al veel verstand hebben.

Voor iedereen kom het er op aan te aanvaarden dat God hen met Zijn Woord wil toespreken. Het komt er op aan het te willen aannemen. Dus neem het dat aan om de vreugde er van in uw hart te laten schijnen (Psalm 119:111) en te merken dat het betrouwbaar is (Psalm19: 7) , juist (Psalm 33:4), dicht bij u in de buurt (Romeinen 10:8), Een raadgever ter goedertrouw (Psalm 119:24).

Door het lezen en bestuderen van het Woord van God, kan de Heilige Schrift, het Woord van God u doen groeien en in jou het zaad brengen (Lukas 8:11), zodat u zal zijn bevrijd in plaats van geketend worden (2 Timoteüs 2:9) Het zal niet belastend (1 Johannes 5:3) zijn maar een licht voor je pad (Psalm 119:105), omdat de Bijbel kostbaarder is dan goud (Psalm 19:10), zoeter dan honing (Psalm 19:10), maar ook het zwaard van de Geest (Efeziërs 6:17), scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12), verheven boven alle dingen (Psalm 138:2)

Veel plezier en vergeet niet dat Jezus van je houdt.

***

***

Voorgaand:  Bijbel Woord afkomstig van God en Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible

Engelse versie / English version: Absolute Basics to Reading the Bible

+

Lees ook:

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Woord van God
 3. Bijbel boek voor het heden
 4. De boekrol
 5. Bijbelse chronologie
 6. De Bijbel voor u en voor uw leven
 7. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 8. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 9. De weg ten leven
 10. Bevrijding
 11. Wat staat er in de Bijbel
 12. Lezen wat er staat geschreven
 13. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 14. Symboliek in de Heilige Schrift
 15. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 16. Deuteronomium en profetenboeken
 17. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 18. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 19. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 20. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 21. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 22. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 23. Onzeker over relevantie Bijbel
 24. Het Woord van God een hamer
 25. Bijbel medicijn tegen depressie
 26. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 27. Gods Woord als scalpel
 28. Gods Woord als regen
 29. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 30. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 31. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis

Aanverwant:

 1. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 2. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 3. Bijbelsmokkelaars in andere tijden

30 thoughts on “Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

 1. Waarom zou men wachten om een in de wereld zo veel besproken boek te lezen. Indien u (lezer van Bijbelvorser’s artikel)tegen de bijbel bent of vindt dat er zo veel verschillende versies zijn, hebt u er dan al zo veel versies gelezen?
  Waar zijn de verschillen vindt u?

  Like

 2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 5. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 6. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 7. Pingback: Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in Christus

 8. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 9. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God | Broeders in Christus

 11. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 12. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 13. Pingback: Kleurblindheid en verkeerscode | Broeders in Christus

 14. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 15. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 16. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 17. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 18. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 19. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 20. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 21. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 22. Pingback: Taal van de Bijbel onder ogen zien | Broeders in Christus

 23. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 24. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 26. Pingback: De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel – Some View on the World

 27. Pingback: Nieuwe Bijbelvertaling 2021 – Some View on the World

 28. Pingback: Ketoeviem, Ketuvim, Geschriften, Hagiographa, Megillot en Messiaanse Geschriften – Some View on the World

 29. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 30. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.