Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

Het creëren in Zijn beeld volgens Zijn gelijkenis

Gelijkend als twee druppels water

File:Creation Museum, Kentucky-3.jpg

De mens geschapen in gelijkenis met God in de weelderige natuur – Adam en Eva zoals voorgesteld in het Bijbelmuseum in Petersburg, Kentucky – Foto David Berkowitz

Zodra God sprak werd al datgene wat Hij zei waar. Als Schepper was hij totaal verantwoordelijk voor alles, maar Hij wilde iemand anders maken die naar Zijn beeld en gelijkenis was, welke Zijn aard reflecteerde, dat natuurlijk niet zou betekenen dat die persoon die Hij zou maken de zelfde persoon zou zijn zoals Hij. De God creëerde mensen op de aarde; hij creëerde deze godachtig als Hem, als een beeltenis van God. Hij schiep hen als man en vrouw. Zo toen de eerste of tweede Adam in gelijkenis van God werden geschapen betekende dat helemaal niet dat zij god of De God waren. Het naar beeld en gelijkenis geschapen zijn hield in dat zij kenmerken of als het ware DNA elementen van die God mee kregen. Zo waren Adam noch Jezus God. Het zou kunnen overwogen worden dat zij dus het zelfde DNA hadden zoals hun Schepper maar nooit zou men kunnen overwegen dat zij de zelfde persoon waren zoals een maker zijn afbeelding op een schilderij of op een foto nooit zelf de persoon kan worden of kan zijn. Het afschilderde portret of de foto kunnen zelfs een beeld van de persoon geven dat als twee druppels water op de echte of voorgestelde persoon lijkt, maar het portret zal nooit die zelfde persoon in het echt kunnen zijn. Het blijft steeds een aftekening of een portret, een gelijkenis van de oorspronkelijke persoon. Zo ook wanneer kinderen als twee druppels water op een van hun ouders lijken zullen zij nooit diezelfde persoon kunnen zijn waarop zij lijken. Zo is het ook met de eerste Adam, zoals met de tweede Adam, die helemaal als zijn Vader was. Jezus mocht dan helemaal op zijn Vader lijken, hij was niet die Vader zelf. Aangezien wij vandaag nog over een kind zeggen dat het helemaal zijn/haar vader of zijn/haar vader of moeder is en al mag het nog een doorslagafdruk van die ouders lijken zal het nooit worden beschouwd als dezelfde persoon waarvan het die carbonpapier afdruk van is. Niemand zal er aan denken dat die kopie van één van de ouders ook die persoon in tweede persoon is. Nochtans willen velen dat met Jezus wel doen. Zij maken er zelfs nog een derde kopie van met de Heilige Geest. Zoals men niet zal denken dat als men zegt dat iemand gelijkt op zijn vader deze ook in persoon is, waren die kinderen van God ook niet God zelf en kunnen zij ook nooit beschouwd worden als de zelfde persoon zoals hun Vader. Zo eveneens voor Adam, Eva, Michael, Abraham, David, Jezus, of om het even wie die als Jezus moest worden of het pantser van God overnemen zouden deze personen noch Jezus, noch God zelf worden.

In het beeld van God zijnde, kregen zij van hun Schepper ook macht. Zoals God alles dirigeerde of programmeerde kregen zij het recht om alles op aarde te leiden en te sturen. God Zijn Woord maakte dat vissen in het water tot stand kwamen en vogels in de lucht. Zijn uitspraken brachten vee tot ontstaan zoals het de aarde zelf tot ontstaan had gebracht, en elk dier dat er zich op beweegt. God zegende de menselijke schepselen en vertelde hen om te bloeien, succes te hebben, te gedijen en vrucht af te werpen terwijl zij zichzelf zouden vermeerderen en de aarde verder zouden vullen. De dieren konden eveneens reproduceren maar het was de mens die de taak op zich kon nemen om alles te benoemen en om de verantwoordelijkheid te dragen voor vissen in de wateren en vogels in de lucht, voor elk levend ding zijn dat zich op de aarde beweegt. Omdat het God was die sprak en de taak gaf om alles te noemen en elke soort degelijk te behandelen van zaaddragende elementen waar ook ter wereld en elke soort vruchtendragende boom, die hen werden gegeven als voedsel.

“26 Dan zegt God: laat ons een mens, – een roodbloedige, maken naar ons beeld en als onze gelijkenis,- laten zij neerdalen bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij het vee en bij alles op de aarde, en bij alle kruipsel dat rondkruipt over de aarde! 27 God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. 28 Dan zegent hij hen, God, en hij zegt tot hen, God: draagt vrucht, weest overvloedig, vervult de aarde en bedwingt haar!- en daalt neer bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij alle leven dat rondkruipt over de aarde! 29 God zegt: zie, geven zal ik u al het zaadzaaiend gewas  op het aanschijn van heel de aarde en alle geboomte waaraan boomvruchten zaad zaaien,- voor jullie zal het er zijn als eten!- 30 en voor al wat in het wild leeft op de aarde en alle vogels van de hemel en al wat er rondkruipt over de aarde waarin een levende ziel zit zal al het groen van gewas er zijn als eten!- en zo komt het tot stand.” (Genesis 1:26-30 NB)

 Hoofd leraar

File:Thomas Cole The Garden of Eden detail Amon Carter Museum.jpg

Een ongelofelijke wereld voorzien voor de menselijke wezens waarin zij vrij mochten bewegen en dier en plant een naam geven en beheren. – Tuin van Eden – 1828 Thomas Cole (1801–1848)

Uit het stof van de aarde geschapen naar God Zijn beeld, kregen zij, in wie God Zijn Adem het levenslicht gaf, de mogelijkheid te leven. Zonder die Adem van God zouden zij levensloze sculpturen zijn. Het was de Kracht van Jehovah God de Schepper (de Heilige Geest) die over hen kwam en het leven tot hen bracht waardoor zij de mogelijkheid kregen zich te bewegen en zelf te ademen, terwijl zij geleid werden door die Geest Die hen leerde te bewegen en hen onderwees met hen advies te geven. Zij hadden geen andere deskundige om voor raad te gaan dan hun Schepper. Er waren geen scholen bij te wonen om rechtvaardigheid te leren. De God was hun eerste Hoofdleraar die de mens datgene onderwees wat zij nodig hadden en hoorde te kennen. Hij toonde hen ook hoe de dingen werken en vertelde hen wat er van hen verwacht werd.

“7 Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven. 8 Dan plant de ENE, God, een hof in Eden,-  liefland, in het oosten; en zet dáárin de roodbloedige mens die hij geformeerd heeft. 9 Ontspruiten doet de ENE, God, uit de bloedrode grond allerlei geboomte, bekoorlijk om te zien en goed om van te eten, – met de boom des levens in het midden van de hof, ook de boom der kennis van goed en kwaad.” (Genesis 2:7-9 NB)

“zo staat ook geschreven: ‘de eerste mens, Adam, werd tot een levende aardse ziel’, -de laatste Adam wordt tot een levendmakende geest.” (1 Corinthiërs 15:45 NB)

“13  Wie vat de adem van de ENE,- een man die hem zijn raadslag doet kennen? 14  Met wie houdt hij beraad en helpt die hem verstaan, leert hij hem het pad van het recht,- leert hij hem kennis en zal hij hem de weg des verstands doen kennen?” (Jesaja 40:13-14 NB)

Twijfel

File:Adam and Eve - 1932 Polish illustrated Torah.jpg

Een beeld van Adam en Eva in een 1932 Poolse geïllustreerde Thora – Foto PretoriaTravel

Het waren de Woorden van God die over de aarde werden uitgesproken die tot stand brachten maar ook door de mens werden gehoord. Die mens kon die Stem van God horen, er naar luisteren en kon dan zelf de keus maken wat er mee te doen. Maar daar ging het verkeerd, vroeg bij het begin. De gecreëerde mens betwijfelde het recht van macht van zijn Schepper.

In hun hoofd bracht het rollen in hun denkvermogen een draai in hun hersenen. Zij werden door hun denken ingepakt. Hun hersenspinsels maakte hen benieuwd of het werkelijk zo zou zijn dat in het geval dat zij van die ene speciale boom, in het midden van de tuin,  zouden eten en zelfs van God niet mochten aanraken, dat zij dan werkelijk zouden sterven zoals God beweerde. Zij zouden hun leven verliezen had God hen gewaarschuwd. Zij kenden hun Schepper en Zijn Macht, maar wilden alles wat werkelijk gebeurde of zou kunnen gebeuren zien. Niettemin geschapen naar de gelijkenis van hun Schepper wisten zij dat zij niet als God waren, die alles kent, en best wist wat goed en kwaad was voor hen. Daar knelde het schoentje dat zij maar al te graag die zelfde kennis hadden als hun Maker. Zij hadden maar al te graag die zelfde kennis als Hem gehad. Toen de Vrouw zag dat de boom lekker eten opbracht voor haar en er van droomde wat het haar niet zou kunnen opbrengen nam zij van de vrucht. In de hoop alles te kunnen kennen en het recht te hebben alles te krijgen at zij van het fruit en gaf toen wat aan haar echtgenoot. Onmiddellijk deed het de twee van hen opkijken en beseften wat er werkelijk gaande was en zagen zij hun naakte lichamen als iets om voor te schamen. Zij kwamen tot het besef dat zij enkel breekbare wezens waren, die nooit zo krachtig noch goed geïnformeerd zouden kunnen zijn of worden als hun Schepper.

“1 Maar de slang is uitgekleder geweest dan al wat in het wild leeft op het veld, dat de ENE, God, heeft gemaakt; hij zegt tot de vrouw: echt waar dat God heeft gezegd ‘gij zult niet eten van al dat geboomte in de hof!’? 2  Dan zegt de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten!- 3 maar van de vrucht van de boom midden in de hof heeft God gezegd: van hem zult ge niet eten en hem niet aanraken,- anders zult ge sterven! 4 Dan zegt de slang tot de vrouw: sterven?- niks sterven zult ge!- 5 nee, God onderkent dat op de dag dat ge van hem eet uw ogen zullen opengaan; wezen zult ge als goden, onderkennend goed en kwaad! 6 Dan ziet de vrouw dat de boom goed is om van te eten, en dat hij een lust is voor de ogen en begeerlijk, de boom, om tot inzicht te komen; dan neemt zij van zijn vrucht en eet; ze geeft ook aan haar man bij haar, en hij eet. 7 Dan gaan de ogen van hen tweeën open en onderkennen ze dat ze naakt zijn, zij; ze naaien loof van een vijg aaneen en maken zich schorten.” (Genesis 3:1-7 NB)

Op dat ogenblik klonk God Zijn stem niet zo lief zoals daarvoor, omdat het nu donderde en hen vroeg om hun naaktheid te tonen en uit hun schande naar voor te komen, maar zij durfden niet en verborgen zich als kleine kinderen die iets mispeuterd hebben. Vergetend dat God overal is en alles ziet, probeerden zij om zich voor hem te verbergen. Dat was echter nutteloos.

“8 Ze horen de stem van de ENE, God, omgaan door de hof, in de avondwind van die dag, en ze verschuilen zich, de roodbloedige mens en zijn vrouw, voor het aanschijn van de ENE, God, te midden van de bomen van de hof. 9 Dan roept de ENE, God, tot de roodbloedige mens en zegt tot hem: waar ben je? 10 En hij zegt: uw stem heb ik gehoord in de hof,- en ik werd bevreesd, omdat ik naakt ben, en verschool mij!” (Genesis 3:8-10 NB)

+

Vervolg van: Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Vervolg: Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 2 Image and likeness

++

Lees ook:
 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 3. Jezus, Heer maar niet God
 4. Oorsprong van het kwaad
 5. Schepping geschenk van God
 6. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 7. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 8. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 9. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 10. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 11. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 12. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 13. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 14. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 15. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 16. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 17. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 18. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 19. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 22. Wat betreft Waarom geloven in God?
 23. Wie brengt het Kwaad over ons
 24. Geduld en kracht om alle mogelijkheden in mijzelf en om mij heen te zien

29 thoughts on “Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

 1. Pingback: Creator and Blogger God 2 Image and likeness | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken | Stepping Toes

 7. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 9. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 10. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 11. Pingback: Vader tegenhanger van de moeder | Stepping Toes

 12. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 13. Pingback: Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen | Broeders in Christus

 14. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 16. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 17. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Voorziening van leven – Jeshua-ists

 19. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 20. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 21. Pingback: Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God – Jeshua-ists

 22. Pingback: Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden – Jeshua-ists

 23. Pingback: Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier – Jeshua-ists

 24. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 25. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 26. Pingback: Betreft de Mens | Broeders in Christus

 27. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 28. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 29. Pingback: Ontmoeting met: Adam en Eva | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.