Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

De Schepper God had de eerste menselijke wezens gezegend, en had tegen hen gezegd om vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen, en om de aarde op te vullen, en haar te onderwerpen; en heerschappij te hebben over de vissen in de wateren, over het gevogelte in de lucht, en over elk levend ding dat zich op de aarde bewoog. (Ontstaan of Genesis 1:28)

File:Details-Job Confessing his Presumption to God-Blake.png

Job Bekent zijn Vermoeden aan God die beantwoordt vanuit een Wervelwind (detail)

Zodra de eerste mens, Adam, en het eerste vrouwmens, Eva,  een beeld kregen van goed en kwaad, na het eten van de verboden vrucht, werden zij verdreven uit de Tuin van Eden. Zij moesten van toen af hun eigen weg gaan. Maar God hield zich dicht bij hen en hun kinderen. (Ontstaan of Genesis 3:22) De God zegende deze die na hen kwamen, Seth, Noah en zijn zonen, en hij zei aan hen, om vruchtbaar te zijn en, de aarde te vermenigvuldigen en te vullen. (Ontstaan of Genesis 9:1). Zij moesten de Schepper als De Grote herinneren op wiens Naam zij moesten roepen. En het was die Majestueuze God die altijd het juiste antwoord ging geven. Ook had Elias geen twijfels dat zijn God machtiger was dan alle andere goden en dat indien de God Jehovah de echte God is, hij zal antwoorden. En zijn vertrouwen werd goed beloond. Niet alleen antwoordde de God, maar Hij antwoordde op zulk een dramatische manier dat de mensen niet meer konden vragen wie werkelijk God was. Zelfs werden de dingen die normaal niet branden, de stenen en het stof, werden verbruikt door het vuur toen God antwoord gaf. Op een onmiskenbare manier, antwoordde de Allerhoogste Heer aan het gebed van Elias.

„En u zult de naam van uw Machtige aanroepen, en ik, ik roep op de Naam van יהוה {Jehovah}. En Elohim antwoordt met vuur, Hij is Elohim.“ Zo antwoorden allen en zeiden de mensen, „het Woord is goed.“ (1 Koningen 18:24 De Geschriften 1998+)

Dan streek het vuur van יהוה {Jehovah} neer {viel het vuur van Jehovah} en consumeerde {verbruikte} het gebrande aanbod {brandoffer}, en het hout en de stenen en het stof, en het likte het water op dat in de geul was. (1 Koningen 18:38 De Geschriften 1998+)

Hoewel vele mensen vergaten wie hun Schepper was,  verstrekte hun God tekens en manieren om te leven zodat de mensen de Hand achter alles konden erkennen.

3 „Elk bewegend schepsel dat leeft is voedsel voor u. Ik heb u alles gegeven, aangezien ik de groene planten gaf.  4 „Maar eet geen vlees met zijn leven, zijn bloed.  5 „Maar slechts uw bloed voor uw leven vereis Ik, van de hand van elk dier vereis Ik het, en van de hand van de mens. Van de hand van elke man zijn broer vereis Ik het leven van de mens.  6 „Welke man maar ook bloed vergiet, zal door de mens zijn bloed worden vergoten, want in het beeld van Elohim heeft Hij de mens gemaakt.  7 „Voor wat u betreft, draag vrucht en de vermeerder (u), plant u snel voort op de aarde en vermeerder daarin.“  8 En Elohim sprak tot Noaḥ en tot zijn zonen met hem, zeggende 9 „En Ik, ziet, Ik vestig Mijn overeenkomst met u en met uw zaad na u, 10 en met elk levend schepsel dat met u is: van de vogels, van het vee, en van elk dier van de aarde met u, van dat alles dat uit de ark gaat, elk dier van de aarde.  11 „En Ik zal Mijn overeenkomst met u vestigen, en nooit opnieuw zal al het vlees door de wateren van vloed worden afgesneden, en nooit opnieuw zal daar een vloed zijn om de gehele aarde te vernietigen.“  12 En Elohim zei, „dit is het teken van de overeenkomst die Ik tussen Mij en u maak, en elk levend schepsel dat met u is, voor alle generaties die nog komen: 13 „Ik zal Mijn regenboog in de wolken plaatsen, en het zal voor het teken van de overeenkomst tussen Mij en de aarde zijn. 14 „En het zal zijn, wanneer Ik een wolk over de aarde breng, dat de regenboog in de wolk zal worden gezien, 15 en Ik zal Mijn overeenkomst die tussen Mij en u en elk levend schepsel van alle vlees is gesloten, herinneren en nooit opnieuw de wateren een vloed laten worden om alle vlees te vernietigen.   (Genesis 9:3 – 15 De Geschriften 1998+)

De mensen zouden moeten weten dat de Schepper God van was de Leverancier of Voorziener is in alle tijden, Jehovah Jireh, de sterkste Rots waarop wij ons vast kunnen bevinden of stevig op staan. In Hem kunnen wij een toevluchtsoord vinden.

2 en hij zei, „יהוה {Jehovah} is mijn rots en mijn bolwerk en mijn Verlosser {of Bevrijder}. 3 „Mijn Elohim is mijn rots, ik zoek in hem dekking, Mijn schild en hoorn van mijn bevrijding, Mijn hoge toren en mijn toevluchtsoord. Mijn Redder, U spaart me van geweld. 4 „Ik roep tot יהוה {Jehovah}, Diegene {Die Ene} om geprezen te worden, en ik word gered van mijn vijanden.   (2Sa 22:2-4 De Geschriften 1998+)

3 „Gericht op dat ik de Naam van יהוה {Jehovah} verkondig, schrijf grootsheid toe aan onze Elohim.  4 De Rots! Zijn werk is perfect, want al Zijn wegen {manieren} zijn juist-beslissingen {of rechtsbeslissingen / zijn rechtvaardig}, een Ěl van waarheid en zonder onrechtvaardigheid, Rechtschapen en recht is Hij. (Deuteronomium 32:3-4 De Geschriften 1998+)

God Zijn Stem ging vaak over de aarde op verschillende manieren. Soms klonk het zelfs als donder. Het was Zijn tam-tam, Zijn manier om te bloggen aan moederaarde en zijn inwoners. Zij konden naar Zijn Spreken luisteren. Luisteren naar Zijn gedonder, het rollen van het gebulder van Zijn stem. Meer dan eens laat Jehovah Zijn bliksem los van horizon tot horizon, de gehele arde verlichtend van pool tot pool het vuur aanstekend. In hun kielzog, weergalmt de donder van Zijn stem, krachtig en majestueus. De mensen moesten Hem opmerken die uit alle einden het laat klinken en niets tegenhoudt. Niemand zou een verontschuldiging moeten hebben van het zogenaamd niet weten, omdat Jehovah er voor zorg droeg dat niemand Zijn Krachtige Stem kan verwarren. Zijn woorden welke zo machtig klinken, dat Zijn machtige handelingen ons begrip doen wankelen doordat Hij zo wonderbaarlijk dondert. Overal waar in de wereld moesten de mensen weten dat het de Schepper God is die de sneeuw opdracht geeft om een ‘Deken over de aarde’ te leggen en om ‘de regen het gehele platteland te laten doorweken!’  Niemand kan aan het weer ontsnappen – het is daar. En niemand kan aan God ontsnappen.

2 Luister, luister naar het beven van Zijn Stem, en het geluid dat uit Zijn mond komt.  3 Hij laat het los onder de gehele hemel, en Zijn bliksem tot de uiteinden van de aarde.  4 Daarna brult een stem. Hij dondert met de stem van Zijn excellentie, en Hij houdt hen niet achter wanneer Zijn Stem wordt gehoord.  5 Ěl {De Almachtige God}, dondert meesterlijk met Zijn stem; grote daden verrichtend, welke wij niet begrijpen.  6 Want Hij zegt aan de sneeuw, “Wees op de aarde”, alsook aan de zachte regen en de zware regen van Zijn sterkte.  7 Hij verzegelt de hand van elke mens, voor alle mensen om Zijn werk te kennen {zodat alle mensen Zijn Werk zouden kennen}. (Job 37:2-7 De Geschriften 1998+)

In de Stem van God is alle Macht, om te maken, te verhogen, neer te halen of zelfs op te heffen of te vernietigen, mensen wijs of stom te maken, hen machtig of armzalig te maken, maar het was de achting van God, de heldere Glorie van de God van Israël, die altijd het hoogst hoorde en hoort te zijn.

„Zoon van de mens {Mensenzoon}, voorspel tot {of profeteer aan} de herders van Yisra’ ĕl, en zeg aan hen, `zo zei de Meester {het Hoofd} יהוה {Jehovah} aan de herders, „Narigheid aan de herders  {Wee de herders}{1} van Yisra’ ĕl die zich zelf hebben gevoed! Zouden de herders niet de kudde moeten voeden? {Voetnoot: 1 zie Jeremia 10:21.) (Ezekiel 43:2 De Geschriften 1998+)

Van waar de Stem van God ook kwam, brandende struiken, wolken, winden, vier hoeken van de aarde, was het de God van alle dingen die bereid was om Zich te laten horen. Hij was bereid om Zijn instructies te geven zodat de mensen een handboek voor het leven hadden. God koos de mensen die Hem op deze wereld mochten vertegenwoordigen en Zijn Woorden neerschrijven voor volgende generaties, zodat zij ook de Woorden van God konden opnemen en het Geschrift konden gebruiken als instructieboekje. Met de jaren, gaf de God het mensdom volledige instructies. Als de mensen naar die instructies zouden luisteren en die zouden opvolgen hadden zij geen reden om vrees te hebben, omdat God steeds bij diegenen zou zijn die Zijn Wet volgen.

25 Toen riep hij {richtte hij een smeekbede} tot יהוה {Jehovah} en יהוה {Jehovah} toonde hem een boom. En toen hij deze in het water wierp, werden de wateren zoet gemaakt. Daar maakte hij een wet en rechts-beslissing voor hen, en daar probeerde hij hen {Daar testte hij hen uit.}.  26 En hij zei, „Als u vol overgave de stem van יהוה {Jehovah} uw Elohim gehoorzaamt en uitvoert wat in Zijn ogen juist is, en naar Zijn bevelen zult luisteren en al Zijn wetten zult bewaken, zal Ik op u geen van de ziekten brengen die ik op Mitsrites heb gebracht, want ik ben יהוה {Jehovah} die u heelt {geneest}.“ (Exodus 15:25-26 De geschriften 1998+)

En Hij zei, „Omdat Ik met u ben. En dit is voor u het teken dat Ik u heb gestuurd: Wanneer u de mensen uit Mitsrayim hebt gebracht, moet u Elohim op deze berg dienen.“  (Exodus 3:12 De Geschriften 1998+)

En het kwam te zijn toen Aḇram negenennegentig jaar oud was, dat יהוה {Jehovah} verscheen aan Aḇram en aan hem zei, „ik ben Ěl Shaddai – loop vóór me en wees perfect {1}. {Voetnoot: 1 Messias geeft het zelfde bevel in Mattheus 5:48.}  (Ontstaan of Genesis 17:1 De Geschriften 1998+)

En יהוה {Jehovah} verscheen de zelfde nacht aan hem en zei, „Ik ben de Elohim van uw vader Aḇraham. Vrees niet, want Ik ben met u, en zal u zegenen en zal uw zaad verhogen voor het belang van Mijn bediende Aḇraham.“  (Ontstaan of Genesis 26:24 De Geschriften 1998+)

En Hij zei, „Ik ben Ěl, Elohim van uw vader. Wees niet bang om naar Mitsrayim te neer te dalen, want Ik zal u daar tot een grote natie maken.  (Ontstaan of Genesis 46:3 De Geschriften 1998+)

14 En Elohim sprak tot Mosheh {Mozes}, „Ik ben dat wat ik ben. “ {1} en hij zei, „zo zult u aan de kinderen van Yisra’ ĕl, zeggen “Ik ben heeft mij naar u gestuurd.’ “ {Voetnoot: 1 de Hebreeuwse tekst leest: ‘ eyeh’ asher’ eyeh, het woord dat’ eyeh uit hayah wordt afgeleid wat betekent ‘te zijn’, maar de Aramaische tekst hier in v. 14 laat lezen: ayah ashar ayah. Dit is niet Zijn Naam, maar het is een verklaring die aan de revelatie van Zijn Naam in v.15 leidt, namelijk: יהוה (Jehovah).}  15 en Elohim zei verder aan Mosheh {Mozes}, „Zo moet u aan de kinderen van Yisra’ ĕl zeggen, `יהוה {Jehovah} Elohim van uw vaders, Elohim van Aḇraham, Elohim van Yitsḥaq, en Elohim van Yaʽaqoḇ, heeft me naar u gestuurd. Dit is voor altijd Mijn Naam, en dit is Mijn herinnering aan alle generaties.’ (Uittocht of Exodus 3:14-15 De Geschriften 1998+)

De mensen moesten weten dat God Geest is en als dusdanig is God geen mens. Hij is ook een Persoon van Waarheid, één die geen leugens verteld, en niet één die als een mens zo maar van mening verandert. Spreekt Hij niet en doet Hij dan niet wat Hij zegt? Belooft Hij soms iet niet en laat Hij het dan niet uitkomen?

„Elohim is Geest, en zij die hem aanbidden horen in geest en waarheid te aanbidden.“  (Johannes 4:24 De geschriften 1998+)

„Ěl is geen mens, die liegt; noch een zoon van de mens, om berouw te hebben! Heeft Hij niet gesproken, en zou Hij het niet doen; of gesproken, en zou het niet bevestigen?  (Numerieken 23:19 De Geschriften 1998+)

+

Plate 5 of 22 for the Macklin Bible after Lout...Voorgaand: Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

Vervolg: Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 5 Things to tell

++

Verdere lectuur:

 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Eigenheden aan God toegeschreven
 4. Niet zeker dat er een God is
 5. Geloof in slechts één God
 6. Is God Drie-eenheid
 7. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 8. God versus goden
 9. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 10. Heilige Schrift Woord van God
 11. Boek der boeken de Bijbel
 12. Bijbel Woord afkomstig van God
 13. Woord van God
 14. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 15. Het betrouwbare woord
 16. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 17. De Bijbel of Heilige Schrift
 18. Rond de Bijbel
 19. De Bijbel als instructieboek
 20. Voorschriften ons gegeven
 21. Wat te vinden in de Bijbel
 22. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 23. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 24. Schepping geschenk van God
 25. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 26. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 27. God meester van goed en kwaad
 28. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 29. Belangrijkheid van Gods Naam
 30. God over zijn Naam יהוה
 31. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 32. Jehovah wiens naam heilig is
 33. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 34. Aleph als beginletter voor titels van God
 35. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 36. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 37. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 38. Een Naam voor een God #4 Naam voor altijd
 39. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 40. Een Naam voor een God #6 Hoeveel Lettergrepen
 41. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 42. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 43. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 44. Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid
 45. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 46. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 47. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 48. Fragiliteit en actie #11 Horen
 49. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 50. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 51. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 52. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 53. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 54. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 55. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 56. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 57. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 58. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 59. In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste
 60. Gods beloften
 61. God is positief
 62. Gods Redding
 63. God Helper en Bevrijder
 64. Gods Hoop en onze hoop
 65. Hoop voor de toekomst
 66. God komt ons ten goede
 67. Bekommerende God
 68. Beloften van God
 69. Plan van God
 70. Plan van God en wereldvrede
 71. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 72. Jehovah mijn sterkte
 73. Straf van God
 74. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 75. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 76. Omtrent geloof en gospel
 77. Teken van het verbond
 78. Dankbaar voor verkregen offer
 79. Afstraling van Gods heerlijkheid
 80. Op wie hoop stellen
 81. Relatie tot God
 82. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
File:Foster Bible Pictures 0060-1 Moses Sees a Fire Burning in a Bush.jpg

Mozes ziet een brandende braambos. “Illustratie van de 1897 bijbelprenten en wat ze ons leren: Bevat 400 Illustraties uit het Oude en Nieuwe Testament: Met korte beschrijvingen van Charles Foster

++

Interesting Articles in English:

 1. Attributes to God
 2. Full authority belongs to God
 3. Does He exists?
 4. Did Stalin exist, or Lenin or Hitler? Some say Jesus did not exist, but than they forget that there are more writings on Jesus from Nazareth then about Nero, Euripides, Charlemagne, Napoleon or other historical figures.…
 5. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
  Fear to use a name of a ghost, person or group
 6. Creator of heaven and earth and everything aroundיהוה
  The Only One Elohim who creates and gives all (1)In the beginning Elohim created the heavens and the earth. (2) And the earth came to be {or: the earth became} formless and empty, and darkness was on the face of…
 7. A god between many gods
  Lots of people do not want to know about a god. Others go so far to cloth puppets which represent their gods, and others several times put food ready for their gods, as if God would not be able to take care of his food h…
 8. Incomplete without the mind of God
 9. Our relationship with God, Jesus and eachother
 10. Bible basic intro
 11. Bible power to change
 12. Bible word of God, inspired and infallible
 13. Destination of the earth
 14. God’s design in the creation of the world
 15. God’s reward
 16. God’s instruction about joy and suffering
 17. God’s promises
 18. God’s measure not our measure
 19. God’s non answer
 20. God’s promises to us in our suffering
 21. God is one
 22. God of gods
 23. God’s salvation
 24. Idolatry or idol worship
 25. Is God hiding His face when He is seemingly silent
 26. Jesus’s answers about God’s silence
 27. Life with God
 28. Meaning of life
 29. Mission son of God perceived as failure
 30. Not sure there exist a God

+++

 • The Lord Will Provide (prodigyempire.wordpress.com)
  God, our Father, cares and provides for his children. Some people have a distorted view of our heavenly Father because their earthly father did not provide for them. Although there are many reasons an earthly father may fail as a provider, God our Father never fails. He always provides for his children. He always meets his children’s needs at the right time and the right place.
 • Getting to know Him, Part 1-Abraham (davarr.wordpress.com)
  We can learn more from understanding who the Master is, since we are in symbiosis with Him.  He is transforming us into the likeness of Christ, His perfect Son (who indeed is the image of the Father).  It is therefore expedient to see what God is aiming at to know where we are headed.
 • The Jehovah House Rules, part 2 (davarr.wordpress.com)
  To give Man an identity, Jehovah made him with a unique feature-choice.  This ended badly, as Adam-the first Man-used it to disconnect from his Maker.  This was forseen, and accounted for.  A plan was made to redeem the wayward son, and all who were subjected to death with him.
  +
  Abram went forward in faith, not turning aside, and did what was commanded of him.  For Jehovah had promised that he would be the father of nations, and had changed his name to Abraham to reflect this.
  +
  In the desert, God spoke from Mt Sinai, and delivered to His people His commandments, by which the Hebrew was to live.  This was to separate them from the people of Canaan, and indeed, the world itself.  He ordained blessings for obedience, and curses for frowardness.  This was the calling of the Hebrew, to carry the Torah until the Annointed One should come and complete it.  This man would be known as the Messiah.  Everything written in the Scriptures points to him.  The priesthood of Aaron, the tithe Abraham paid with his body while blessed by Melchizedek (who was a type of the Messiah), was to continue in the iteration of the Law until it should be satisfied by the Messiah, who is Christ.
  +
  The Law could not save mankind.  Its’ purpose was to reveal who God is.  Joshua, after whom Jesus is named (His name is Yeshua, we call Him Jesus), is grace.  He entered the promised land, because he and Caleb believed.  Those who took possession of the land were not those who struggled in the desert-a scenario repeated in Christ’s parable of the vineyard workers.  So, Jesus is the fulfillment of  the promise made to Abraham, because He closed the priesthood of Aaron with one final sacrifice, and opened the Way for any would believe as Abraham did.
 • Yahweh (ourlivinghope.wordpress.com)
  יהוה‎  –  Jehovah, I AM, “the existing One”
 • Weekly Spiritual Digest: How Faith Can Overcome Human Knowledge (princesdailyjournal.com)
  God loves his children–including his son Abraham. And God has shown his love through acts such as this one and others like Noah’s Ark and Moses’ Deliverance [of his people] in Egypt. God has always warned his children of his powerful acts that will befall on mankind and, in doing so, he has protected and sheltered his children like a Father.
 • Jehovah-Compound Names of God (reflectgrace.wordpress.com)
  YHWH / YAHWEH / JEHOVAH:“LORD” (Deuteronomy 6:4;Daniel 9:14) – strictly speaking, the only proper name for God. Translated in English Bibles “LORD” (all capitals) to distinguish it fromAdonai, “Lord.” The revelation of the name is first given to Moses “I Am who I Am” (Exodus 3:14). This name specifies an immediacy, a presence. Yahweh is present, accessible, near to those who call on Him for deliverance (Psalm 107:13), forgiveness (Psalm 25:11) and guidance (Psalm 31:3).
  +
  JEHOVAH-ELOHIM:“LORD God” (Genesis 2:4;Psalm 59:5) – a combination of God’s unique name YHWH and the generic “Lord,” signifying that He is the Lord of Lords.
 • The Many Names of God- Part 2: Jehovah this, Jehovah that… (toddgharris.wordpress.com)
  Throughout the Bible there are many instances where the name of God is used in combination with another word to give it a new meaning that tells us something about God’s character or his relationship with us. This post will have a list of many of these combination names, their meaning, and a key verse that they appear in.
 • Creator and Blogger God 4 Expounding voice (bijbelvorser.wordpress.com)
  Lots of people do want to follow “the popular course.” In the history of time we have seen many people who preferred to follow their own thoughts and their own stubborn will.

31 thoughts on “Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

 1. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 2. Pingback: Creator and Blogger God 5 Things to tell | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 8. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 9. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 10. Pingback: Vader tegenhanger van de moeder | Stepping Toes

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 12. Pingback: Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen | Broeders in Christus

 13. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 14. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 16. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 18. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden – Questiontime – Vragenuurtje

 19. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde – Jeshua-ists

 21. Pingback: Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier – Jeshua-ists

 22. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 23. Pingback: De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen – Jeshuaisten / Jeshuaists

 24. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 25. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 26. Pingback: In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven – Questiontime – Vragenuurtje

 27. Pingback: Effectief Bijbellezen: de Evangeliën | Bijbelvorser = Bible Researcher

 28. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 30. Pingback: Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen | Broeders in Christus

 31. Pingback: Oude boeken, maatstaven en levenslessen | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.