Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

De rechtvaardige stem

Voor zijn mensen gaand

„En u zult vandaag weten dat יהוה {Jehovah} uw Elohim Diegene is die vóór u overgaat. [als] een verterend vuur – Hij vernietigt hen en onderwerpt hen vóór u. Zo zult u hen onteigenen en zult [u] hen snel vernietigen, aangezien יהוה {Jehovah} [het] aan u heeft gezegd {zoals Jehovah aan u heeft gezegd }.  (Deuteronomium 9:3 De Geschriften 1998+)

Vandaag zouden wij ook dit moeten weten: יהוה Jehovah, zou onze God moeten zijn, in wie wij bereid zijn om ons op Hem te vertrouwen en ons in Zijn handen te geven. Wij zouden Hem moeten toestaan om ons te vervoeren `over de rivier’, de moeilijke situaties, die de rivier vóór ons te kruisen. De wereld moet weten dat Hij een  laaiend verterend vuur is dat volken (ongelovigen en vijanden) voor uw ogen kan verdelgen (Deuteronomium 31:3). Als wij niet zorgvuldig zijn zal Hij de naties vernietigen, zal Hij hen onder de macht van diegene zetten die Hij wil. De God vestigde Zich Mensen voor Zich.

English: Congregation Beth Elohim in Park Slop...

„10 Iedereen bevindt zich vandaag vóór יהוה {Jehovah} uw Elohim {Allen van jullie staan vandaag voor Jehovah uw Elohim}: uw leiders, uw stammen, uw oudsten en uw ambtenaren, alle mensen van Yisra’ ĕl, 11 uw kleinen {(kleine kinderen)}, uw vrouwen, en uw vertoevenden (of de verblijvers die zich  in het midden van uw kamp bevinden), van diegene wie uw hout kapt tot diegene die uw water aanbrengt, 12 zodat u in zou gaan gaan in overeenkomst met יהוה {Jehovah} uw Elohim, en in Zijn eed, die יהוה {Jehovah} uw Elohim vandaag met u maakt, 13 om u vandaag te vestigen als mensen voor Zichzelf {om u vandaag als een volk voor Hemzelf te vestigen}, en [dat] Hij zelf uw Elohim zal zijn, aangezien Hij tot u heeft gesproken, en aangezien Hij aan uw vaders heeft gezworen, aan Aḇraham, aan Yitsḥaq, en aan Yaʽaqoḇ.  (Deuteronomium 29:10-13 de Geschriften 1998+)

Gods Volk schreef de geschiedenis van de mensen van God neer, zodat de mensen alles konden herinneren dat de God voor hen deed. Wij kunnen die geschiedenis in de verschillende boeken van de Bijbel nog steeds lezen.

Wij kunnen vele verschillende karakters ontmoeten die op verschillende manieren reageerden. Hun goede daden maar ook hun fouten werden opgetekend in de boeken. Meestal zou men verwachten dat een schrijver zijn slechte kantjes verdoezeld. Maar in de Heilige Schrift kan men ook die lelijke kantjes van de schrijver blootgegeven vinden. De schrijvers zelf zelfs, verborgen niet de dingen die zij verkeerd deden. Zij vermomden niet wat zij deden zodat zij beter zouden kijken. God stond een camouflage in Zijn Woord, de  Heilige Schrift niet toe. Alle mensen kunnen de feiten en het gebeuren vinden zoals zij werkelijk voorvielen.

Het verdrag dat de Ene Ware God met Zijn mensen heeft gemaakt was geen geheim pact. Iedereen kan er over lezen en kan weten wat daarin wordt geschreven en waarom God op een bepaalde manier reageert. Iedereen kan de Wet van God leren kennen en die instructies, welke God heeft gegeven, gebruiken. Iedereen kan ook leren van de reacties die anderen gemaakt hebben op de gebeurtenissen die rond de mensen van God gebeurden.

Alle verschillende figuren of personages,  die in de Heilige Schrift worden besproken worden gekenmerkt en aan ons voorgesteld zodat wij van hen kunnen leren. Zij zouden grondig moeten worden onderzocht. Als hij een rechtvaardig persoon is, zouden wij moeten vragen of wij onze passen, onze trekken en onze acties niet tot hem zouden gelijkstellen. Als hij een slechte persoon is, zouden wij ons zelf opnieuw moeten onderzoeken, even goed zorgvuldig zoals daarvoor, en zouden wij onze acties zeer streng in detail moeten onderzoeken – onze fouten niet verdoezelend noch minimaliseren, maar hen durven naar voor brengen in het openbaar. De Bijbel is het enige boek waarvan de pagina’s „spiegels“zijn (Jakobus 1:23)! Met ons natuurlijk oog kijken wij naar buiten; met ons geestelijk oog kijken wij in ons eigen binnenste. “ Heer, ben ik het?“

Omdat als iedereen een toehoorder van het Woord is en geen doeër (of er zich niet naar gedraagt), dan is hij als een mens die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel bekijkt, (Jakobus 1:23 De Geschriften 1998+)

Hoe vaak lezen wij niet over de Joden in de wildernis, en schudden wij onze hoofden droevig (misschien met een maatregel van zelfoprechtheid) dat zij zo danig konden verzinken in onbillijkheid. Men kan zich de vraag stellen hoe het kwam dat zij zich zo ondankbaar opstelden naar God die hen uit de slavernij had verlost. Hoe konden zij zich zo ongerechtig gedragen. Het kwam zelfs zo ver dat „zij God niet konden volgen zelfs wanneer zij Zijn mirakelen elke dag vóór hun ogen zagen gebeuren.“ Maar wij zouden nooit van anderen moeten lezen en ons superieur moeten of mogen voelen wegens hun mislukkingen. Wij – die denken dat wij ons goed bevinden – zouden moeten aandacht schenken zodat wij zelf niet struikelen of vallen. Zij hadden ‘s nachts een vuur of licht en een wolk tegen de dag, maar wij hebben ‘s nachts een maan en een zon over dag – grotere mirakelen! Zij zagen dagelijks de hand van de God werkend in de voorziening van manna in de korf en water. „Wat een groot voorrecht,“ denken wij in ons zelf. Maar hierbij vergeten wij zelf goed de vele voorzieningen van God in ons eigen leven te zien. Velen van ons zien die Hand van God niet die  dagelijks werkend is in het Midden-Oosten en doorheen de gehele wereld. Wie is werkelijk goed gekeurd? Wie is de meest bevoorrechte? Wie heeft de minste verontschuldiging om niet te falen?

Als wij de Bijbel lezen laten wij dan redenen zoeken achter elke handeling, evenals voor de feiten. Wij zullen de karakters verrassend menselijk vinden, en merken dat zij aan de zelfde fouten onderhevig zijn als wij. Maar wij zullen ook vinden dat zij met hun geloof in God „bergen konden verzetten”. Zo waarom zouden wij niet het zelfde kunnen doen? Hun voorbeelden van geloof moeten voor ons een aanmoediging zijn, en de mislukkingen van sommigen (met inbegrip van enkele rechtvaardigen) moeten voor ons een waarschuwing zijn.

Het bekijken van al die verhalen die opgetekend zijn in de Heilige Schrift moeten ons een beeld geven van wat er in het leven mogelijke is en waar wij naar toe moeten.  Die opgetekende gebeurtenissen bekijkend merken wij hoe God altijd voor zijn mensen beschikbaar was. Wij kunnen merken hoe God altijd dichtbij hen was en steeds klaar was om in actie te komen. Wij kunnen ook zien hoe God zich bereid toonde om aan hen Zijn oor ter beschikking te stellen. Hij wilde steeds luisteren en aan de nodige aandacht schenken. Maar voor hen uit gaand zou dit betekenen dat de mensen niet voor standbeelden, die Almachtige God te vertegenwoordigen, neer zouden mogen buigen. Zulke beelden kunnen niet uit materiaal gemaakt worden dat aardachtig zou kunnen schenken aan de gebeden of verlangens van mensen. De God van hemel en aarde daarentegen is wel een geest die bereid is om Zijn oor te geven, zonder dat die mensen tot uitgesneden beelden zouden hoeven te schreeuwen. Zij kunnen rechtstreeks hem aanspreken. God heeft voorzien dat de mens hem, Elohim Jehovah, altijd weer kan vinden en aanspreken. Maar Hij is er niet mee gediend als men andere goden zou aanspreken. Hij is een God die wil dat wij weten  dat wij niet andere goden naast Hem moeten hebben.

“1 En Elohim sprak al deze Woorden, zeggende, 2 „Ik ben יהוה {Jehovah} uw Elohim, die u uit het land van Mitsrayim, uit het huis van de slavernij bracht. 3 „U hebt geen andere machtigen die u tegenover Mijn (aan)gezicht kan stellen. 4 „U maakt voor zich een gesneden beeld, of geen gelijkenis van dat wat hierboven in de hemel is, of dat eronder op de aarde is, of dat in de wateren onder de aarde is, 5 u buigt zich niet neder voor hen noch dient hen. Voor Ik, יהוה {Jehovah} uw Elohim ben een jaloerse Ěl, die onbetrouwbaarheid van de vaders op de kinderen bezoekt aan de derde en vierde generaties van zij die Me haten, 6 maar vriendelijkheid toon aan duizenden, die van me houden en Mijn bevelen bewaken {behoeden}.” (Uittocht 20:1-6 De Geschriften 1998+)

„(7) O Elohim, toen u vóór Uw mensen uitging, toen u door de wildernis stapte, Selah.  (8) De aarde schudde en de hemel viel neer vóór Elohim, Deze Sinai schudde vóór Elohim, Elohim van Yisra’ ĕl. „(Psalm 68:7-8 De Geschriften 1998+)

God zal er altijd voor Zijn volk zijn en Hij zal hen nooit verzaken.

+

Vervolg van Voorgaande artikels:

Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 6 for His people

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Wat betreft Waarom geloven in God?
 2. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 3. De Bijbel of Heilige Schrift
 4. Woord van God
 5. Symboliek in de Heilige Schrift
 6. Vuur en vloed als teken
 7. Tekens op aarde en in de lucht
 8. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 20. Relatie tot God
 21. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 22. Mogelijkheid tot leven
 23. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 24. Vrees hebben voor de juiste persoon
 25. Gods hoop en onze hoop
 26. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 27. De gevende en beschermende God
 28. God komt ons ten goede
 29. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 30. De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn
 31. Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
 32. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 33. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 34. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 35. Ademen om les te geven
 36. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 37. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen
 38. Kies voor Leven
 39. Geschapen om te leven in relatie met God
 40. Christen genoemd
 41. Één met Christus
 42. Christen mensen met ons geloof
 43. Christus toebehorenden
 44. De nacht is ver gevorderd 9 Studie 2 Schrik of troost 5 Menselijke politiek of Gods hand
 45. De nacht is ver gevorderd 11 Studie 2 Schrik of troost 7 Lessen voor ons
 46. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 47. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 48. Dagelijks helpen in het geloof
 49. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 50. Verdrijving Joden had droogte tot gevolg
 51. Zijn de joden Gods uitverkoren volk
 52. Jood of Christen zijn
 53. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 54. Religie, Wet en leven
 55. Zo maar gerechtvaardigd?
 56. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 57. Activiteiten in dit leven nagaan
 58. Christus kennen is zin geven aan het leven
 59. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 60. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 61. Christadelphians kinderen van God
 62. Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt
 63. Het leven is als een tien-versnellingen fiets.
 64. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 65. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 66. Openstellen om Nog veel te leren

+++

 • Creator and Blogger God 5 Things to tell (bijbelvorser.wordpress.com)
 • Creator and Blogger God 4 Expounding voice (bijbelvorser.wordpress.com)
 • Daily Word (6/21/2013) (thehebrewmessiah.wordpress.com)
  We are therefore Christ’s (Messiah’s) ambassadors (champions), as though God (Elohim) were making his appeal through us (Elohim’s Word within us is truth to you). We implore you on Christ’s (Messiah’s) behalf (sake): Be reconciled (repent – turn to) to God (Elohim).
  “In Christus’ naam treden we dus als gezanten op, alsof God zelf door ons vermaant. In Christus’ naam smeken we u: Verzoent u met God.” (2 Corinthiërs 5:20 Canis)
 • Who Is God? (illustrationstoencourage.wordpress.com)
  No human has ever seen God because he is a Spirit, which means that he is a higher form of life than the physical creatures who live on earth. (John 1:18; 4:24) Nevertheless, we can discern God’s personality from the things he has made. For instance, the variety of fruits and flowers tells us of his love and wisdom. The size of the universe tells us of his power.—Read Romans 1:20.
  +
  Jehovah is a God who cares about us. He wants us to enjoy life. Soon he will eliminate suffering and those who cause it. Meanwhile, he has good reason to allow suffering for a limited time. In Lesson 8, we will learn what that reason is.—Read2 Peter 2:9; 3:7, 13.
 • Inner Strength From Above (yeatoemcintosh.wordpress.com)
  The Strength within will pull you through any obstacles. That inner strength comes from Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, I AM, Jehovah Jired, Jehovah Rophe, Jehovah Rohi, Elohim, El Shaddai, Adonai, El Elyon, the one and only God.

15 thoughts on “Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

 1. Pingback: Creator and Blogger God 6 For His people | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 4. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 6. Pingback: Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 8. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 11. Pingback: Begrijpend zingen: Psalm 56: Vertrouwen op God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Het Geschreven Woord: Pijnigen – Jeshuaisten / Jeshuaists

 14. Pingback: Uitvoering van dienst – Jeshuaist

 15. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.