Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

Inleiding

In onze vorige artikelen kon u zien waarom wij er de nadruk op leggen waarom wij moeten uitkijken en geloven in de Maker van alle dingen. Meer nog durven wij zeggen dat wij niet enkel de Hand achter de Schepping moeten zien, maar dat wij ook in die Maker moeten geloven. Dat geloof dat aanwezig moet zijn in die ene Ware God zal ons ook het vertrouwen en geloof moeten schenken in de bescherming van die eeuwige Geest Jehovah die onze God wil zijn, zodat Hij ons apart kan plaatsen (heiligen). Maar om tot die uitzonderlijke uitverkiezing te komen moeten wij er wel voor zorgen dat onze geest (ons denken) niet vervuild geraakt. Om ons tegen die vervuiling of bezoedeling te beschermen heeft de Allerhoogste God zijn Woorden laten optekenen door verscheidene uitverkoren mannen.  Die neergeschreven woorden liggen nu in eenieders bereik, met de verscheidene Bijbelvertalingen. Het zijn die vertalingen waar wij verder vertrouwen in zullen moeten stellen om ons een inzicht te geven in de werken van God.

De Heilige die de Geschriften Heilig maakt

God over de mens

“Want ik, de ENE, ben God-over-u; heiligt u en weest heiligen, want heilig ben ik; besmet uw zielen dus niet met al dat gewemel dat rondkruipt over de aarde!” (Leviticus 11:44 NB)

We horen ons zelf heilig te maken voor de Schepper van alle dingen, die Zijn woorden in de Schrift liet opschrijven. Jehovah God voorzag dat niet enkel Zijn Woorden getrouw werden opgetekend maar dat zij ook zeer getrouw werden gekopieerd. Hij zorgde dat die geschriften apart werden geplaatst of een bijzondere plaats kregen naast de vele wereldse geschriften. Dat ‘apart plaatsen’ noemt men in vele geloofsgemeenschappen ook ‘heiligen’ of ‘heiliging‘. Aldus werd het Woord van God een bijzondere plaats toegediend of geheiligd om niet te worden veranderd, noch vernietigd te worden door de gewone mens.

Profetische notities niet van mensen

We konden er niet meer zeker van zijn, van datgene wat de mannen van God zagen, hoorden en schreven. De profetische mannen van God brachten Gods heerlijkheid, Gods stem op papier. Het profetische Woord werd aan ons bevestigd. We zullen er goed aan doen om er op te blijven focussen. Het is dat ene licht dat wij hebben in een donkere tijd als we wachten tot de dageraad en de opkomst van de Morgenster in onze harten.

Het belangrijkste ding om voor ogen te houden is hier dat geen profetie of voorspelling van de Geschriften een kwestie van privé advies is. En waarom? Omdat het niet iets verzonnen is in het menselijke hart. Profetie vloeide voort toen de Heilige Geest of Kracht van God mannen en vrouwen ertoe aanzette om het Woord van de God te spreken.

“19 en wij houden het profetische woord nu nog meer voor vast,- en ge doet wel als ge u daarbij houdt als bij een licht dat schijnt op een donkere plek, totdat de dag gaat gloren en de morgenster opgaat in uw harten; 20 en weet dit allereerst dat alle profetie in de Schrift niet van een eigen uitleg afhangt. 21 Want nooit is profetie door de wil van een mens tot ons gericht, nee, door heilige geestesadem gedragen hebben mensen gesproken namens God.” (2 Petrus 1:19-21 NB)

Niets door mens toegevoegd

“(13:1) Heel het woord dat ik u gebied, dat zult ge waakzaam dóen; voeg er niet bij en schraap er niet vanaf! ” (Deuteronomium 12:32 NB)

“Voeg aan zijn woorden niets toe,- anders moet hij je bestraffen en zul je een leugenaar blijken! ” (Spreuken 30:6 NB)

“Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de slagen die in dit boek beschreven staan.” (Openbaring 22:18 NB)

“Voegt niet toe aan het woord dat ik u ga gebieden en schraapt er niets van af,- als ge bewaakt de geboden van de ENE, uw God, welke ik u ga gebieden.” (Deuteronomium 4:2 NB)

De Ruach haKodesh die spreekt

The title page to the 1611 first edition of th...

Titelpagina van de eerste uitgave van de Engelstalige door de koning James Geautoriseerde Bijbelvertaling in 1611. – The title page to the 1611 first edition of the Authorized Version Bible. (Photo credit: Wikipedia)

Het Boek der boeken, de Bestseller van alle tijden, onderscheidt zich van alle andere boeken, of „bijbels“, aangezien het als anders, afzonderlijk en verschillend van al anderen – en rangen zich ook als belangrijker rangschikt, aangezien de manieren van God veel belangrijker zijn dan enige andere inhoud. Daarin is het de Ruach haKodesh, de Heilige Geest die spreekt. En deze Stem was een lamp aan de voeten van velen die de wijze tonen hoe te gaan.

“Naar waar mijn pad voert is uw wóord mij een lícht, —een lámp vóor mijn vóeten.” (Psalmen 119:105 NB)

Verdraaiers van het Woord

Nochtans komen er velen naar voor die de Woorden van God verdraaien, maar wanneer mensen het Woord van God ernstig zouden opnemen zoals die in Heilige Geschriften worden neergeschreven zullen zij de waarheid kunnen vinden, als zij bereid zijn om het onderwijs van mensen te negeren en de Woorden van God voor zich te laten spreken.

Het grootste probleem met vele mensen is dat zij vanaf hun kindertijd vele verhalen en verzinsels hebben gehoord, maar dat als zij in een geloofsgemeenschap zijn opgegroeid dat zij ook dikwijls geloofspunten aan die gemeenschap verbonden tot zich hebben genomen als waarheden. Meestal kunnen zij de menselijke wereldse en geestelijke leerstellingen van de geestelijke Bijbelse leerstellingen niet elkaar houden. De meeste mensen willen zich niet ontdoen van de dogma‘s die zij hebben geleerd, omdat het hen ingelepeld is dat het toch voor de mens onbegrijpelijke zaken zijn die men aldus zo moet aannemen, anders zou men geen goed gelovige zijn. Maar men is dan meer goedgelovig dan zich bereid te voelen een goede gelovige te worden. Men houdt liever vast aan de gekende waarden en ideeën en wil niet makkelijk afstappen van de gangbare tradities. De meeste mensen willen niet afwijken van de traditioneel gangbare ideeën omdat zij anders uitgelachen zouden worden of doelwit zouden zijn van spotters.

“en allereerst dit, weet: dat er op het laatste der dagen spotters met spotternij zullen komen die hun eigen verlangens volgend zullen voortgaan” (2 Petrus 3:3 NB)

“en dít weet, dat niet voor een rechtvaardige er een wet ligt, maar voor wettelozen en tuchtelozen, goddelozen en zondaars, heiligschenners en ontwijders, vadermoorders en moedermoorders, mensendoders,” (1 Timotheüs 1:9 NB)

Onvernietigbaar Woord ter vertrouwen

Het was de Heilige Geest die profeten van God er toe bewoog te spreken en doorheen de geschiedenis nam God zorg waar dat Zijn Woord niet werd vernietigd maar in de taal van vele mensen werd verkregen. De apostel Petrus laat weten dat het niet door de „wil (Grieks: keus) van de mens gebeurde ” maar door de acties van God. Deze acties of uitvoeringen van handelingen worden als heilige geest beschreven die „heilige mensen“ beïnvloedt en hen veroorzaakt om de woorden van God neer te schrijven. Deze „heilige mensen“ waren duidelijk goddelijke mensen, of mensen die God vreesden en hoogachten. Mensen die geloofden in wat God zei. Mensen die beseften dat zij geëerd mochten zijn om door God gebruikt te worden als instrument, om Zijn doel te bewerkstelligen, in het veroorzaken van dat de Bijbel werd geschreven.

English: Psalm 90 of The Holy Bible, King Jame...

Psalm 90 van de Heilge Schrift – The Holy Bible, King James version, 1772. (Photo credit: Wikipedia)

Wij kunnen ook aanvaarden dat God het te belangrijk vond voor wat er met Zijn Woord zou gebeuren. Daarom kunnen wij vertrouwen op die mensen die bereid waren zich in te zetten voor het behoud van het Woord van God. Voor hen vergden het vele uren van hun leven om de tijd ernstig door te brengen om de Woorden van God neer te schrijven en om de Heilige Geschriften in de tong van hun eigen mensen of in een andere taal te vertalen, toen zij oprecht waren, door God werden begeleid om Zijn Woorden in een begrijpelijke taal te brengen.

De wijze waarop God werkte was door een aantal goddelijke mensen te beïnvloeden met Zijn Macht, om woorden neer te schrijven die God koos, die de Heilige Bijbel zouden vormen, en die dit boek voor iedereen beschikbaar zouden maken voor wie de zaken omtrent God wensten te onderzoeken.

Een handelend auteur

De Allerhoogste Almachtige God is de auteur van de Heilige Bijbel en wij begrijpen daaruit dat Hij de Schepper van de aarde is en van de hemelen (Handelingen 17:24), dat Hij van het oneindig eeuwige tot eeuwig is (Psalm 90:2), dat Hij mannen en vrouwen creëerde zodat Hij een verhouding met hen zou kunnen hebben (Psalm 8:4 – 6) en dat Hij ons vertelt van toekomstige gebeurtenissen op de aarde die de volledigheid van Zijn doel zal bewerkstelligen. (Habakkuk 2:14)

“de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, die Heer is van hemel en aarde, hij woont niet in tempelhallen met handen gemaakt;” (Handelingen 17:24 NB)

“Van eer de bergen werden geboren en gij aarde en wéreld vóortbracht, —van eeuwig tot éeuwig zíjt gij Gód.” (Psalmen 90:2 NB)

“4 (8:5) wat dan een mensje dat gij hém gedénkt, —de mensenzoon dát gij hém bezóekt? 5 (8:6) Weinig laat ge hem ontbréken, of hij is Gód, —met glorie en lúister wílt gij hem krónen. 6 (8:7) Ge laat hem heersen over de máaksels van uw hánden, —alles hebt ge gezét ondér zijn vóeten:” (Psalmen 8:4-6 NB)

Tot vervulling

“Want de aarde moet worden vervuld van kennis van glorie van de ENE,- zoals wateren de zee overdekken. ” (Habakuk 2:14 NB)

Doorheen de geschiedenis moest de aarde gevuld worden met besef van Gods heerlijkheid en van alle kanten van de wereld moesten mensen tot bezinning komen, terug naar Jehovah God lopend, die Koning over de ganse aarde en slechts één God zal zijn. Wat een dag zal dat zijn!

Excerpt from the book The image of God, or lai...

Excerpt from the book The image of God, or laie mans boke in which the right knowledge of God is disclosed, and diuerse doubtes besides the principal matter written by Roger Hutchinson at 1550 (available in John Bruce’s The works of Roger Hutchinson (1842, pp. 183, 183) at archive.org), using God’s Biblical name Jehovah (Jehova/Iehova/Iehoua). (Photo credit: Wikipedia)

“(22:28) Eens worden indachtig en keren zich tot de ENE alle úithoeken der áarde, —en buigen voor uw aanschijn alle vólkerénfamílies!” (Psalmen 22:27 NB)

“De ENE zal tot koning worden over heel de aarde,- te dien dage zal de ENE de enige zijn en zal zijn naam de enige zijn.” (Zacharia 14:9 NB)

Met vol vertrouwen moeten wij uitzien naar het ogenblik dat Jezus het Koninkrijk van God terug aan zijn Vader zal geven en het ogenblik dat de enige Ware God de Alleenheerser terug zal zijn van heel het universum en dat allen die God met Zijn Naam, Jehovah zullen loven.

+

Voorgaande episode: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

Vervolg: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

In het Engels / English version: Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy

++

Verder aangeraden lectuur om door te nemen:

  1. Geloof in slechts één God
  2. Rond God de Allerhoogste
  3. Jehovah wiens naam heilig is
  4. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
  5. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
  6. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
  7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
  8. Boek der boeken de Bijbel
  9. Bestseller aller tijden
  10. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
  11. We kunnen Gods doel niet zien
  12. Wat is Gods doel met de aarde?
  13. Project voor afvallige kerkleiders
  14. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
  15. Zoek uw Toevlucht bij God
  16. God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen
  17. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
  18. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
  19. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
  20. Bepaal de aandrijving
  21. Schoonheid van heiligheid
  22. Leven van Christus leerstellingen
  23. Gehoorzaamheid beter dan offers
  24. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
  25. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten
  26. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
  27. Diegene die maakt zoals wij zijn
  28. Anders dan anderen
  29. Wat betreft een boodschap
  30. Zoek en vind de Open Weg
  31. God behagen
  32. Helden en heiligen
  33. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument
  34. Onder de Geest blijven
  35. Geloofspunten van de Christadelphians
  36. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
  37. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

++

Also of interest:

  1. Happy who’s delight is only in the law of Jehovah
  2. Doctrine and Conduct Cause and Effect
  3. Make a joyful noise unto Yahweh, rejoice, and sing praise unto Jehovah
  • Priscilla Shirer – about Jehovah God and me (jennsfaith.com)
    It is about a relationship with Him.  It just is.  Do we know Him?  He’s described in His Word.
    +
    Never undone
  • Wednesday, August 14 (illustrationstoencourage.wordpress.com)
    Be courageous and strong and act. Do not be afraid nor be terrified, for Jehovah God, my God, is with you.—1 Chron. 28:20.

  • August 11th 2013, Contentment in Christ (expresswaybaptistchurchpa.wordpress.com)
    According to scripture the way you can tell if you are one of God’s sheep is when you hear God speak to you, you obey. Since God speaks through His Word, the Bible, look back on your own life and see whose voice you have been following. God’s or something or someone else?
  • God Speaks (teenagereformation.wordpress.com)
    When we read every single word in the Bible, the Spirit speaks to us and convinces us that the Bible is not just a book; it is God’s powerful Word. When we read every letter in the Bible, the Spirit makes sure that those beautiful God-breathed letters enter our hearts to teach us that there is a God and this book you are holding right now is His Almighty Word.
  • The problem with certain blogs or forums discussing the Trinity like TRINITY: Friendly Dialogue Between Seventh-day Adventist and Jehovah’s Witnesses (simuljustusetpeccatorblog.wordpress.com) is that it is a very time consuming task. So we do understand the JW writer gave up because he probably had other more important things to do, like witnessing to people who are willing to lay aside doctrinal teachings.
    For those wishing to continue to believe in the pagan doctrine of Trinity we could ask why the Creator God who is a God of love and order would bring in such a chaotic idea of three beings in one and Himself saying “this is my beloved son” while He let everybody knows He does not tell lies. He also said He is eternal can not be seen by people or they would die, and He cannot be tempted, can not sin, can not die. Did Jesus fake his death than? And how can the man who was tempted many times and who could sin, but did not, be lower than angels, whilst God is the the Most High, has ever been and always shall be the Most High?
  • “Many People Hated Me” (illustrationstoencourage.wordpress.com)bible 4
    I had been an atheist for many years, but I wanted to believe in God. So I associated with an evangelical religion for a time. Meanwhile, my wife was studying the Bible with Jehovah’s Witnesses. I hated the Witnesses, and many times I screamed obscenities at them. But they always responded peacefully, which was not what I expected.
    +
    Jehovah has transformed me from a violent man to a peaceable one. I feel that he has lifted me up out of the mire that had me trapped. Many people hated me, and I don’t blame them. Now, however, I enjoy peacefully serving Jehovah along with my wife and two sons.
  • Is the Good News Really From God? (illustrationstoencourage.wordpress.com)
    God used about 40 faithful men to write them. The first five books were written by Moses about 3,500 years ago. The last book was written by the apostle John over 1,900 years ago. Whose ideas did Bible writers present? God communicated with the Bible writers by means of his holy spirit. (2 Samuel 23:2) They wrote down the thoughts of God, not their own thoughts. So Jehovah is the Author of the Bible.—Read2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:20, 21.
  • What Is the Good News?  (illustrationstoencourage.wordpress.com)
    No government has ever succeeded in eliminating violence, disease, or death. But there is good news. Shortly, God will replace all human governments with his own government. Its subjects will enjoy peace and good health.—Read Isaiah 25:8; 33:24;Daniel 2:44.
  • Creator and Blogger God 6 For His people (bijbelvorser.wordpress.com)
    Today we too should know this: Jehovah, should be our God, in whom we are willing to trust and give us in His hands. We should allow Him to carry us ‘over the river’, the difficult situations, crossing the river ahead of us.
  • Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger (bijbelvorser.wordpress.com)
    Jesus wanted that not he would be worshipped, but his Father in heaven, and that this Only One God should be worshipped in spirit and truth.

15 thoughts on “Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

  1. Pingback: Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

  5. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

  6. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

  7. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

  8. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

  9. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

  10. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

  11. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

  12. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  13. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  14. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets | Stepping Toes

  15. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.