Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

De oprichting van het ene lichaam was een direct gevolg van Jezus zijn dood. Het Griekse woord voor “fellowship,” “broederschap” of “gemeenschap“, koinonia, wordt gebruikt buiten het Nieuwe Testament om te verwijzen naar de gezamenlijke delen van een gemeenschappelijk eigendom van mensen. Wij zijn “in gemeenschap” met elkaar op grond van onze relatie tot een groter geheel, waarin we deel van uit maken. En dat ‘eigendom’, het grotere geheel, is de persoon en het werk van de Heer Jezus – waarbij onze gemeenschap “in hem” is. Deze achtergrond van het woord geeft aan dat het ongepast is om te beweren ‘teruggetrokken gemeenschap‘ te hebben van iedereen die in Christus is. Ze zijn gezamenlijke deelgenoten in Christus net zo veel als wij zijn – dus kunnen we niet zeggen dat ze niet koinonia of gemeenschap willen delen  met ons. dit betekent eigenlijk dat wij ofwel hen of onszelf oordelen niet te delen in Christus – en volgens de duidelijke leer van de Heer, zal een dergelijk oordeel leiden tot onze veroordeling. Het is het lichaam van de Heer, zijn werk, en hij nodigt diegene uit die hij wenst koinonia in hem of gemeenschap met hem te hebben. Het is niet aan ons om te beweren dat we de gemeenschap onttrokken hebben van iedereen die Koinonia in hem heeft hebben.

Nederlands: Sint-Martinuskerk (Stevoort) - Gla...

Sint-Martinuskerk (Stevoort) – Glasraam – Christus en Zijn ouders (foto of onroerend erfgoed)

Reeds in de eerste eeuw waren er verontrustende berichten van onenigheden tussen volgelingen van Christus. Net zoals het veel in de wereld van de mensen gebeurt bleek het over de personen of hun functies te gaan. Het betrof de manier waarop bepaalde personen spraken of dingen wisten uit te leggen, maar ook hoe zij anderen rondom zich konden scharen en hun macht al of niet konden uitbreiden. Veelal in gemeenschappen draait het om de macht van bepaalde personen. De apostel Paulus hoorde zo over de moeilijkheden die er plaatsvonden in de geloofsgemeenschap van de Korinthiërs. Hij beschouwde het alsof zij de Messias in kleine stukjes hadden gehakt, zodat ze eigen relikwie konden hebben.

“10  Ik roep u op, broeders-en-zusters, in de naam van onze Heer, Jezus Christus, dat ge allen eenstemmig zult spreken en dat er in uw midden geen scheuringen zullen zijn, nee, dat ge welsaamgevoegd zult zijn in een-en-hetzelfde denken en een-en-hetzelfde kennen. 11 Want mij is over u duidelijk gemaakt, broeders-en-zusters van mij, door de mensen van Chloë, dat er in uw midden twisten zijn. 12 Ik bedoel dit: dat ieder van u maar wat zegt: ík ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, ík van Christus! 13 Is de Christus in stukken gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of zijt ge in de naam van Paulus in-gedoopt? 14  Ik ben dankbaar dat ik niemand van u heb gedoopt behalve Crispus en Gajus; 15 opdat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam íngedoopt zijt!” (1 Corinthiërs 1:10-15 NB)

Diegenen voor wie Jezus stierf om te verlossen zouden onverdeeld moeten zijn. We hebben een Heiland, via een verlossingsdaad heeft verricht voor allen, en daarom moeten we één zijn. De verzoening en gemeenschap zijn zo met elkaar verbonden.

FamilyBibleschool

Samenkomen als broeders en zusters in Christus. (Christadelphian Bijbelklas)

De ware christenen zijn degenen die bereid zijn om te proberen om Jezus zijn leer te begrijpen  en om deze vervolgens ook op te volgen. Het zijn degenen die het niet erg vinden om afstand te nemen van de wereld en te worden beschouwd als dood voor de wereld.
Degenen die zichzelf als christen beschouwen moeten als broeders en zusters worden en zich met elkaar verbonden voelen. Ze zouden moeten samen komen om een nieuw leven aan te gaan met God en om in gemeenschap beginnen te leven met anderen die hetzelfde geloof hebben. Ze moeten zich met andere gelovigen verzamelen, leren om samen gelukkig te zijn en samen God te aanbidden. Tezamen moeten zij zich verenigen om God te kunnen loven, kracht te krijgen door elkaar te ondersteunen en te helpen. Het was hoe alle nieuwtestamentische gelovigen het geloof aanvaarden en lid werden van Gods familie en dat is nog steeds de enige manier om een ​​nieuw leven met God te beginnen en een nieuwe start aan te vatten in het leven.

Tenzij een graankorrel die op de aarde valt sterft, blijft het gewoon een korrel graan. Het graan van de korenaren was groen en vol levenssappen, maar dan gat het sap er uit en wordt het dor. Indien het ‘sterft’, kan het bij het uitzaaien in goede grond een grote oogst voort brengen. Zo ook voor de mens die figuurlijk moet sterven tegenover de wereld. Indien christenen niet van hun eigen leven houden, maar hun leven in deze wereld haten, voorkeur gevend aan de wegen van God en het veilig trachten te houden zullen zij de mogelijkheid tegemoet kunnen zien om op de juiste weg te geraken om door de smalle poort door te gaan en recht te krijgen tot het eeuwige leven! Ieder van ons zou moeten verlangen dienaren van elkaar te zijn. Als dienaren voor elkaar en voor Christus moeten wij in die mate niet van de wereld zijn maar Jezus, Jeshua die we volgen, moeten bedienen en toebehoren.

Degenen die Christus Jezus willen volgen moet oppassen niet te vallen in de val om meer uitgegroeid te geraken tot een deel van een groep van mensen in plaats van een deel van het Lichaam van Christus. Samenkomen als geredde mensen zou moeten kunnen gebeuren zonder aan kettingen gebonden te zijn. Elke persoon die samenkomt, man en vrouw, zijn geschapen met een vrije wil, zou daar dan volledig uit vrije wil moeten zijn, om de wil om de wil van God op te volgen en niet als zodanig de wil van een groep mensen of van een bepaalde denominatie. Elke persoon die naar een bijeenkomst gaat of of die deel uitmaakt van een gemeente heeft de mogelijkheid om te kiezen of om God te dienen of om zichzelf te dienen. Adam koos om God ongehoorzaam te zijn en bracht door zijn dienstbaarheid aan de zonde de dood op zijn nageslacht. Iedereen kiest voor zichzelf wie hij of zij zal willen bedienen of trouw zijn. Door zichzelf te willen dienen verbreken mensen Gods geboden. Dit is zonde genoemd. De straf voor de zonde is de dood.

Als wij samenkomen moeten we beseffen dat we iets heel goed en bijzonders hebben ontvangen, dat deze wereld niet kan geven, maar dat ook onverdiend is en dat wij onterecht hebben ontvangen. Het samenkomen en het broederschap maken of fellowship hebben is ook een vorm van dankbaarheid voor die genade betuigen, waaruit onze bereidheid moet blijken om onder leiding van Jezus Christus, de hoeksteen van de Kerk van God samen te zijn. Samenkomende moet er een bereidheid zijn om verlossing uit te werken in angst en beven, tezamen, elkaar helpend om het doel te bereiken . (Filippenzen 2:12)

“Zó, geliefden van mij, zoals gij altijd hebt gehoorzaamd, werkt zo, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu des te meer in mijn afwezigheid, met vreze en beven aan uw redding.” (Filippenzen 2:12 NB)

Samen moeten we elkaar helpen om een ​​nieuw leven te leiden volgens de geboden van Christus. Samen moeten we op zoek gaan naar het koninkrijk van God, dat zal komen wanneer Christus terugkeert. Tot die terugkeer moeten we er het beste van trachten te maken. Wij moeten ons leven op Christus richten en hem ons laten gidsen door dit leven. Wij kunnen er gewoon niet onderuit, zolang Jezus nog niet teruggekeerd is zullen alle gelovigen, onder zijn hoede weliswaar, door dit leven in dit tijdsbestek moeten gaan en er voor moeten zorgen dat zij de juiste weg kiezen. Zolang het zal duren, zullen we in deze wereld moeten leven, maar dat betekend niet dat wij van deze wereld moeten zijn.
In de tussentijd moeten we elkaar ‘agape‘ geven, wat betekent dat wij een bijzondere ‘liefde‘ voor elkaar moeten opbrengen, welke wordt gescheiden van emotie. Het is iets meer dan alleen vriendschap of verlangende liefde. Het is een geestelijke beheerste liefde die we moeten laten zien voor iedereen die bereid is om zich te bekeren, te worden gedoopt en deel wil gaan uitmaken van de gemeenschap en deel van het Lichaam van Christus. Het Agape of broederlijke liefde voor elkaar, brengt ook het ‘goede doel’ met zich mee, of de liefde die God verlangt dat individuen in Christus laten zien aan hun medemensen, inclusief degenen met wie er geen emotionele band kan zijn. Als zodanig hoort onze liefde die zich richt op de behoeften van een ander en ons verlangen om te verzamelen zich niet te beperken tot onze eigen kleine gemeenschap, maar voor alle mensen in de buurt van onze gemeenschap of parochie.

Prediking zonder vooringenomenheid

Prediking zonder vooringenomenheid

Een deel van onze charitatieve actie moet het uitgaan en het prediken van het Woord van God zijn. Wij horen het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God te verkondigen. Door bij elkaar komen moeten wij aan anderen laten zien wat ons bind en hoe onze eenheid gevoed wordt door waarden die buiten deze wereld liggen. Door ons samenkomen moeten we al een bewijs van onze vereniging met Christus en met God presenteren. In onze bijeenkomst en het hebben van gemeenschap met elkaar in genegenheid en vrede moeten anderen in ons onder meer de liefde van God zien. In verenigdheid zou de gemeenschap van gelovigen bereid moeten zijn om niet in de eerste plaats de regels van de kerken te volgen, maar als eerste gebod vooropstellen van elkaar te houden en voor elkaar klaar te staan. Het van elkaar houden en het bereid zijn om alles met elkaar, als een maaksel, geschapen in Christus Jezus,  moet ons er toe drijven om volgens de geboden van God te leven in gemeenschap. Wij zijn geschapen om goede werken te verrichten, welke God voor ons heeft voorbereid, en on God lof te brengen en Zijn Naam alle eer toe te brengen.

“Dit is mijn gebod: dat ge elkaar liefhebt zoals ik ú heb liefgehad.” (Johannes 15:12 NB)

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zullen wandelen.” (Efeziërs 2:10 NB)

“Betrouwbaar is dit woord, en omtrent dit alles wil ik dat je daarvan krachtig getuigt, opdat zij die zich hebben toevertrouwd aan God erop bedacht zijn in goede werken vooraan te staan; die zijn goed en vol nut voor de mensen;” (Titus 3:8 NB)

Onze bereidheid om de liefde voor God te delen met anderen is belangrijk voor onze eigen redding, omdat we worden beoordeeld op de wijze waarop we deze liefde van God voor anderen hebben laten zien aan anderen.

“En ten antwoord zal de koning tot hen zeggen: zeker is het, zeg ik u: zoveel ge gedaan hebt aan één van dezen, mijn geringste broeders-en-zusters, hebt ge het mij gedaan!” (Mattheüs 25:40 NB)

+

Voorgaande artikelen:

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Vervolg: Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

Engelse versie / English version: Atonement And Fellowship 4/8

++

Aanvullende lectuur:

 1. Geloof In Jezus Christus
 2. Jezus volgen
 3. Eerste Eeuw van het Christendom
 4. Positie en macht
 5. Misleid door valse opwekkingen
 6. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #2 Broeders
 7. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 8. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 9. In Christus zijn en een nieuwe creatie worden
 10. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 11. Geloof dat stenen verplaatst
 12. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 13. Religie, Wet en leven
 14. Wanbegrip
 15. Horen bij Christus en één worden met Christus
 16. Al of niet verenigen
 17. Verenigen
 18. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 19. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 20. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 21. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 22. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 23. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 24. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 26. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 27. Verzamelen of Bijeenkomen
 28. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 29. Laat ons samen komen
 30. Een samenkomst of meeting
 31. Vergadering – Meeting
 32. Openbare Samenkomsten
 33. Samen komen in huizen
 34. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 35. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 36. Structuur -structuren
 37. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 38. De Kerk moet God dienen
 39. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 40. De ecclesia als lichaam van Christus
 41. Welk deel van het lichaam ben jij (1 Korinthiërs 12:27)
 42. Leden in het lichaam van Christus
 43. Filippenzen 1 – 2
 44. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 45. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 46. Volharding en Bijbelstudenten
 47. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn in beweging
 48. De Kerk als realiteitsspel
 49. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 50. Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen
 51. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 52. Wat levert het mij op?
 53. Slechte gewoonten zijn als een comfortabel bed
 54. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 55. De weg ten leven
 56. Op weg naar 2014-2015
 57. Zoek en vind de Open Weg
 58. Grondslag voor de af te leggen weg
 59. Leg de afstand af
 60. De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen
 61. Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst
 62. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 63. Wees niet bang voor langzaam te gaan; wees alleen bang voor stil te staan
 64. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen
 65. Laat mij anderen van harte dienen
 66. Dienaar in de gegeven genade
 67. Verwerf de gunst van Jahwe
 68. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 69. Een kaars in het leven
 70. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 71. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 72. Intenties van de ecclesia
 73. Aankondigingsweek in Nederland
 74. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 75. Ademen om les te geven
 76. Hoe moeten we prediken?
 77. Verkondigen
 78. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 79. Door verkondiging ook geruster
 80. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 81. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 82. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 83. Jezus volgen en zijn woorden in ons laten doordringen
 84. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 85. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 86. Missionaire hermeneutiek 4/5
 87. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 88. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 89. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 90. Gods Hoop en onze hoop
 91. Oorlog in kerkenland
 92. Manifest Gelovigen nemen het woord
 93. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 94. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 95. Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk
 96. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken

+++

Related articles
 1. You call Jesus ‘Lord’ but do not do what He says (Luke 6:46; 1 John 2:4-6).
 2. You think you’re a believer but not a disciple, as if being a disciple is a 2nd step of commitment for the Christian (Luke 14:25-33).
 3. You do not love the brethren as evidenced by your lack of fellowship with them (John 13:35; 1 John 3:14; 1 John 5:1-2).
 4. You have not departed from iniquity (2 Timothy 2:19).
 5. Your habitual reaction when confronted with biblical truth with regards to personal sin is the 11th commandment, “Thou shall not judge” (___________).
 6. You think you might be a “carnal christian” (Galatians 5:24; 1 John 1:6; 1 John 3:6).
 7. You are not willing to cut off the things that cause you to sin (Matthew 5:29-30).
 8. You cherry pick which parts of the Bible you believe to be true and applicable to your life, thus refusing to submit to passages you deem outdated or irrelevant (2 Timothy 3:16-17).
 9. You do not hunger and thirst for righteousness (Matthew 5:6).
 10. Your character is consistent with the old man instead of the new man (Colossians 1:1-17).
 11. You are a friend of the world and an enemy of God, in fact, you hate Him by evidence of your sin and friendship with the world (James 4:4; Romans 1:30).
 12. The works of the flesh are manifest in you (Galatians 5:19-21)
 13. You love the world and the things of the world, and the love of the Father is not in you (1 John 2:15).
 14. The world loves you (John 15:18-19).
 15. You do not seek God (Romans 3:11).
 16. You are ashamed of the name of Jesus and His words (Luke 9:26).You live according to your sinful nature and your mind is on what your nature desires (Romans 8:5).
 • Fellowship With Christ (birdchirp.wordpress.com)
  Fellowship involves sharing. When we follow what John and the other actual witnesses of the life of Christ have declared to us about Jesus and His will, we share Christ’s love, joy, and salvation with these early Christian saints and also with people around us today who serve Jesus.
  +
  To have fellowship with Christ we must saturate our minds with the account of Jesus’ life in the Gospels. By doing so, we will know what He would have us to do in the situations that we confront.
 • Fellowship (crossquotes.org)
  Our love to God is measured by our everyday fellowship with others and the love it displays.
  +
  Human fellowship can go to great lengths, but not all the way. Fellowship with God can go to all lengths.
 • Koinonia (mitchellcalled.wordpress.com)
  At Pentecost a new kind of community or fellowship among Christians sprang to life – the work of the Holy Spirit. At Pentecost the church was born. I prefer to date the birth of the Church to Pentecost rather than to the occasion when Jesus informed Peter, the rock, that on him He was going to build the Church. Believers were drawn together in close fellowship for the breaking of bread, sharing blessings with one another according to one another’s need. The work of the Holy Spirit – fellowship in the Holy Spirit.
 • Gifts of the Spirit in Review, Part 2 (mymorningmeditations.com)
  Toby took us through a bit of Biblical history and Talmudic education in describing those few non-Jews who experienced the Holy Spirit before the first advent of the Messiah. Rahab (Joshua 2:16) is probably the most encouraging example, as she is said to have prophesied when she told the two Israelite spies, “Go into the hills, or the pursuers will encounter you, and hide there three days until the pursuers have returned.”
 • Where The Wind Blows (sarasmusings.wordpress.com)
  We associate with other Christians but rarely talk about Jesus Christ to the nonbelievers around us and our lives look remarkably a lot like their lives, too. There is no power in our “witness” to convince them otherwise (or maybe even ourselves) as we’ve lost our power by coasting along in neutral and “going with the flow” instead of depending on “the wind of the Spirit” to show us how to live and where to go. In fact, I dare say we don’t even know what that “wind” feels like most of the time.
 • The Woeful Conditions of those who did not have Fellowship with Christ (idkh.org)
  Having fellowship with members of the church will mean fellowship with Christ, our Lord, because He is the head of the church, and His church is His body. His body comprises the members who are called to serve God. Through fellowship, we can fulfill the commandment of loving one another (John 13:34). Through fellowship, we can show how we can share with one another’s burden. (Galatians 6:2).Fellowshipping helps us to interact positively with one another.  This is a sign of being one and united with the teachings of the almighty God. We can only achieved unity if we are walking with the same principles and doctrines.
  +
  If we are blessed materially, gratitude should be lived through good works and servitude. We can utilize the blessings to enrich our faith, by helping and sharing it to those who are in need.
 • Fellowship (michaelelynch.wordpress.com)
  The basic lesson here is that the church should take care of its members. This care may be material or financial if a person is in need (especially if through no fault of their own), but the church should also provide emotional, social, and spiritual support for its members. The fellowship in a church is often compared to relationships in a natural family or, even more intimately, to the relationship between parts of a physical body. In fact, the church is also called “the family of God” or “the body of Christ.” Romans 12:4–5 says, “For just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, so we, who are many, are one body in Christ, and individually, members one of another.”
 • Set Your House in Order (in four easy steps). (adw.org)
  Everybody’s worried ’bout that Atom Bomb. No one seems worried about the Day my Lord shall come! Better set your house in order, He may be coming soon, and He’ll hit like an Atom Bomb when He comes!
 • The Four Pillars of the Christian Life (adw.org)
  For too often many parishes are reduced from being lighthouses to clubhouses; from being thermostats which set the temperature of culture, to thermometers that merely record the temperature; from being places where Christ is central, and it is his wedding,  to being places where Christ is merely an invited guest at our wedding feast.Too often we maximize the minimum and minimize the maximum. We spend all sorts of energy and resources arranging spaghetti dinners and Superbowl fellowships, and too little time feeding our souls and taking heed of the true spiritual contest between life and death.We argue with each other over minutia such as what color to paint the Ladies restroom or who didn’t clean the kitchen, and and have no real answers to the world’s arguments against us. We contend against each other instead of instead of the principalities and powers in the high places.

33 thoughts on “Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

 1. Pingback: Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Jongmense wil nie meer sit en luister nie | Stepping Toes

 6. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 7. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 8. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 10. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Reflectie voor 9 Juli – Geluk uit eigen handelen | From guestwriters

 12. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 15. Pingback: Een huis voor God – Jeshua-ists

 16. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 17. Pingback: Paulus waarschuwt voor trotse Christenen – Jeshua-ists

 18. Pingback: Bij de opening van het seizoen 2018-2019 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 19. Pingback: Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus – Jeshuaisten / Jeshuaists

 20. Pingback: Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 21. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 22. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen – Jeshuaist

 23. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst – Jeshuaist

 24. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Wie achter Mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 25. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 26. Pingback: Niet zo onbelangrijk – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde – Belgische Broeders In Christus

 28. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

 30. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid – Belgische Broeders In Christus

 31. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 32. Pingback: Prediken tot een ongelovige wereld – Belgische Broeders In Christus

 33. Pingback: Kloof tussen geloof en dagelijks leven – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.