Verzoening en de gekochte race

In de vorige artikelen hebben we gezien hoe belangrijk het is om te behoren tot een gemeenschap, welke onder Christus is, die werd opgewekt om onze rechtvaardiging(Romeinen 4: 25).

In onze hoop op die ene man uit Nazareth, die bereid was zijn wil volledig opzij te zetten voor het alleen vervullen van Gods Wil, kunnen we de man zien door wie vergeving van zonden, en het verzuim van schuldgevoel over de mensheid komt.

Deze rechtvaardiging betekend niet precies dat wij zullen heilig gemaakt worden, maar eerder het voorhanden hebben en het vrij van schuld verklaren van iemand. Het is een daad van Gods vrije genade, waarin Hij al onze zonden vergeeft en ons aanvaardt als rechtvaardig in Zijn ogen. Het lijkt ongelofelijk maar eigenlijk worden wij allen zomaar begenadigd met de bevrijding van zonde. Gerechtigheid wordt ons toegerekend in Christus, en wordt ontvangen door het geloof . Geloof in Christus is de vrijmakende sleutel die wij moeten vinden en zeker niet mogen verliezen.

We moeten allemaal rechtvaardiging krijgen, omdat niemand van ons zichzelf gerechtvaardigd of vrijgesproken kan staan voor God; want er staat geschreven: Want allen hebben gezondigd,” en “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” (Romeinen 5: 12; 3: 10, 23.)

“Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook tot alle mensen de dood door-gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12 NB)

“zoals geschreven staat: ‘er is geen rechtvaardige, niet één,” (Romeinen 3:10 NB)

“want allen hebben gezondigd en zijn verstoken van de glorie van God,” (Romeinen 3:23 NB)

Niemand is vrij van schuld. Als zondaars waren we onder de doodstraf door de rechtvaardige wet van God, en uitgesloten van hoop, zoals de Schrift zegt; zonder hoop en zonder God in de wereld.” Efeziërs 2: v12.

“dat ge toentertijd zonder Christus zijt geweest, verstoken van het burgerschap van Israël en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld.” (Efeziërs 2:12 NB)

ANGELICO, Fra Resurrection of Christ and Women...

Opstanding van Christus en de vrouwen bij het Graf Fresco, Angelico – Convento di San Marco, Firenze (Foto credit: Wikipedia)

In deze rechtvaardiging gebracht vanwege de opstanding van Jezus Christus is er de meest prachtige weergave van goddelijke gerechtigheid en grenzeloze genade. Het was die opstanding die de loop van de geschiedenis veranderd heeft, en zij is nog steeds het middelpunt van het christelijk geloof. Deze opstanding is het bepalende moment voor alle mensen. Daarmee zouden ze moeten komen in te zien hoe God zijn belofte werd vervuld in Christus Jezus, en hoe God hem aanvaard heeft en bereid was om hem zijn enige geliefde verwekte zoon tot zich te nemen. Als Christus niet uit de dood is opgenomen zijn we dwazen, maar de opstanding van Jezus Christus vereist dat we opnieuw de manier, waarop we kijken naar alles, onderzoeken.

God wijst de weg, biedt de middelen, en rekent de gerechtigheid toe. Jezus stierf om de race af te lossen, maar dit voldoet niet aan alle eisen. Alle gelovigen horen te weten dat hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in hen woont. Deze tempel, ons eigen ziel (het is het hebben en houden van ons) hebben wij van God ontvangen. Hem behoren wij toe en niet ons zelf. Wij zijn niet van onszelf omdat wij zijn gekocht en betaald. Daarom ook horen wij met ons lichaam Jehovah, God, te verheerlijken . We werden niet afgelost met zilver of goud, de gebruikelijke dingen gegeven als een losprijs, maar met een veel grotere prijs het kostbare bloed van Christus. Door deze inkoop of losprijs van zijn bloed is de race gekocht, zoals we lezen in 1 Korintiërs 6: 20.

“19 Of weet ge niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest die in u woont en die ge hebt van God, en dat ge niet van uzelf zijt? 20 Want ge zijt duur gekocht; verheerlijkt dan God met uw lichaam!- en met uw geest, allebei zijn ze van God.” (1 Corinthiërs 6:19-20 NB)

We mogen niet vergeten wat het werkelijk betekende voor de zoon van Miriam (Maria) om zijn moeder te verlaten, in angst te brengen en veel pijn toe te brengen. Maar hij vond dat hij een taak had, die niet van deze wereld was, die hij tot een goed einde moest brengen. Hij was niet op deze aarde geplaatst op een speciale manier, alleen maar om zijn moeder en zijn familie te behagen. Ook was hij er niet alleen voor zijn volk, de Joden. Ze hadden genoeg eerdere geschriften gekregen om hem te kunnen herkennen, maar de gegeven kenmerken ontgingen hun ofwel wensten zij deze niet te zien in Christus Jezus. Zij verwierpen hem als de Messias. Door die verwerping maakten ze hun eigen keuze, zoals wij  ook onze eigen keuze moeten maken.

Jezus kwam om zichzelf te geven als losprijs voor velen. De bewegende oorzaak van deze verlossing is de liefde van God, de pooier er van Jezus Christus. De wereld hoeft alleen maar het te zien en hoeft alleen maar Jezus als de Messias te aanvaarden.

“Want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij de Zoon, de eniggeborene, gegeven heeft,- opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven mag hebben.” (Johannes 3:16 NB)

“18 wetend dat ge niet door vergankelijke dingen van zilver of goud zijt losgekocht uit uw vergeefse, door de vaderen overgeleverde wandel, 19 maar door kostbaar bloed, als van een onberispelijk, onbevlekt lam: van Christus,” (1 Petrus 1:18-19 NB)

“zoals de mensenzoon niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel prijs te geven als losgeld voor velen!” (Mattheüs 20:28 NB)

+

Voorgaande teksten rond het thema van verzoening:

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

 Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

Verzoening en Broederschap 7 Één zijn

Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

++

Je zou ook eens een kijkje kunnen nemen op de artikelen bij de Belgische Bijbelstudenten of Biblestudents over deze aankoop van ons:

++

You might have a look at the articles on Biblestudents about this buying of us.

Please do read:

++

Lees ook:

 1. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 2. Toewijding van Jezus
 3. Jezus moest sterven
 4. Een Messias om te sterven
 5. De Weg tot verlossing
 6. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 7. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist
 8. Lichaam en ziel één
 9. Zondigen omdat men zondaar is
 10. In de hand #4 Angst voor de wereld
 11. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 12. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 13. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 14. Ademen om les te geven
 15. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 16. Geloof In Jezus Christus
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 18. Zo maar gerechtvaardigd?
 19. Helden en heiligen

+++

 • “Holiness is the balance between my nature and the law of God as expressed in Jesus Christ.” ~~Oswald Chambers (quotesthoughtsrandom.wordpress.com)
  God’s goal for us is that we be holy, just like God is holy. God has given us the power of His Holy Spirit to make it happen.
  +
 • Christ In The Book Of Hebrews: “Working in you that which is wellpleasing in his sight through Jesus Christ” (mydelightandmycounsellors.wordpress.com)
  Through Jesus and His work on our behalf, God works His pleasure in us.
 • Christology: twelve grammatical rules (pjcockrell.wordpress.com)
  Jesus Christ is present to all people, in all times and places, as their divine-human Prophet, Priest and King. The church trusts and proclaims, but never possesses, this Messiah.
 • Popular Muslim Personality Says Jesus Will Return To Convert The World To Islam… (weaselzippers.us)
  According to WND, Oktar is a media personality and author who claims Jesus Christ will return to Earth during the last days and convert the world to Islam. Oktar was interviewed for a a documentary by WND films calledEnd Times Eyewitness. During the interview, Oktar admits that while Christians consider Jesus Christ their savior, Muslims are still awaiting their messiah, which they call the Mahdi. However, Muslims like Oktar also believe Jesus Christ will return to Earth as Christianity claims, but not to bring salvation to faithful Christians. Instead, Jesus will inform the world he is not the son of God, nor was he crucified or resurrected from the dead. Christ will then let the world know he is a Muslim and try to convert all non-believers to Islam. Oktar claims Jesus Christ will be very convincing in his support of Islam.
 • WSC Q.86 What is Faith in Jesus Christ? (cardiphonia.org)
  Faith in Jesus Christ is a saving grace whereby we receive and rest upon Him alone for salvation as he is offered to us in the Gospel. 
 • People Are Watching (revderrickkeeter.wordpress.com)
  As a follower of Jesus Christ, do others see God working through you?
 • Being a Christian – An Analysis | Audacity and Supposition
  The word Christian comes from the Greek word christianos which is derived from the word christos or Christ, which means “anointed one.” A Christian, then, is someone who is a follower of Christ.
  +
  Each group has their own definition of “Christian” that agrees with their own beliefs about the nature of Jesus, God, church tradition, written text, evolved theology, the cultures in which they are implanted, etc. There appears to be no way to compromise on a single definition that is acceptable to all.One apparently cannot call on a higher power to resolve the problem, because there seems to be no way to assess the will of God on such matters. If there were such a method, then different definitions would have been harmonized centuries ago. People would simply have prayed to God and asked Him to define what a Christian is. Then, a consensus would exist today on the true meaning of the word “Christian.
 • What can I do to get right with God? (quotesthoughtsrandom.wordpress.com)We have the law of God. We know the result. We miss the goal God has for us non stop, every day. His goal for us doesn’t change. We keep missing it.

23 thoughts on “Verzoening en de gekochte race

 1. Pingback: Kleurblindheid en verkeerscode | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 4. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 6. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 8. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 10. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God | Broeders in Christus

 11. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld | Broeders in Christus

 12. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest | Broeders in Christus

 14. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 15. Pingback: Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 17. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid – Belgische Broeders In Christus

 18. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Verbeterende hemelse Vader – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.