Voorbijgaan van Tijden

“1  Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en de rechtsregels die ik u leer om te doen,- opdat ge zult leven en binnenkomen en beërven zult het land dat de ENE, de God van uw vaderen, geeft aan u. 2 Voegt niet toe aan het woord dat ik u ga gebieden en schraapt er niets van af,- als ge bewaakt de geboden van de ENE, uw God, welke ik u ga gebieden.” (Deuteronomium 4:1-2 NB)

“Zij zal altijd bij hem wezen, en hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven; opdat hij zal leren om ontzag te hebben voor de ENE, God-over-hem, om alle woorden van deze Wet en deze inzettingen te bewaken en ze te doen,” (Deuteronomium 17:19 NB)

“Berg ik wat gij zégt niet in mijn hárt?- –opdat ik niet zóndig tégen ú!” (Psalmen 119:11 NB)

“Lánger, ENE, dan láng, –staat uw wóord op zijn póst in de hémelen.” (Psalmen 119:89 NB)

“Naar waar mijn pad voert is uw wóord mij een lícht, –een lámp vóor mijn vóeten.” (Psalmen 119:105 NB)

“119 Op alle bozen ter aarde kijkt ge néer als úitschot; –eens te meer heb ik uw overéenkómsten líef. 120 Om schrik voor u síddert mijn vlées, –voor uw régels héb ik ontzág! 121  Plichtsgetrouw deed ik geréchtigheid en récht,- –leger mij níet bij mijn ónderdrúkkers! 122 Posteer u voor uw díenaar ten góede, –dat onbesúisden mij niet ónderdrúkken. 123  Popelend zagen mijn ogen úit naar uw héil, –naar uw geréchtigheid zoáls voorzégd. 124  Passend en recht naar uw vriendschap, doe zó aan uw díenaar, –uw ínzettingen, wil míj die léren. 125 Pleiten wil ik: ik díen u, schenk gij mij ínzicht, –dat ik uw overéenkomstén leer kénnen. 126  Precies nu is het tíjd, ENE, voor een dáad: –gebróken hébben ze uw Wét! 127  Paarlen echter zijn mij úw gebóden, –ik heb ze liever dan goud en het édelsté metáal. 128 Paden van leugen, ik ben ze álle gaan háten, –daarom houd ik uw órders álle voor récht! 129  Ronduit wonderbaar zijn úw overéenkomsten, –daarom ís mijn ziel zé gaan hóuden. 130  Rondom uw geopende wóorden schijnt lícht, –eenvóudigen schénkt dat ínzicht.” (Psalmen 119:119-130 NB)

“zó zal mijn woord zijn dat wegtrekt uit mijn mond: het keert niet ledig tot mij terug,- dan nadat het gedaan heeft wat mij behaagt en heeft doen lukken waarvoor ik het uitzond.” (Jesaja 55:11 NB)

“16 Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, 17 opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NB)

“6 (12:7) Woorden van de ENE zijn woorden glaszuiver, zilver gesmolten in een sméltkroes in de áarde, –gelóuterd zévenmáal. 7 (12:8) Gij, ÉNE, wilt hen bewáken, –zult ons hóeden voor dit geslácht, voor éeuwig;” (Psalmen 12:6-7 NB)

“5 Al wat God zegt is gelouterd,- een schild is hij voor wie schuilen bij hem. 6 Voeg aan zijn woorden niets toe,- anders moet hij je bestraffen en zul je een leugenaar blijken! •” (Spreuken 30:5-6 NB)

“18 want zeker is het, zeg ik u, totdat de hemel voorbijgaat en de aarde, zal er niet één jota of één haaltje uit de Wet voorbijgaan, totdat alles zal zijn geschied; 19 al wie dus één van deze kleinste geboden loslaat en zó de mensen onderricht, zal een kleinste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen; maar al wie ze zal doén en onderrichten, die zal groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen;” (Mattheüs 5:18-19 NB)

“de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan!-” (Markus 13:31 NB)

“maar gemakkelijker is het dat hemel en aarde voorbijgaan dan dat van de Wet één haaltje vervalt:” (Lukas 16:17 NB)

“Want al wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.” (Romeinen 15:4 NB)

“maar het woord des Heren blijft tot in de eeuwigheid!’. Dit is het woord dat aan u verkondigd is.” (1 Petrus 1:25 NB)

“18 Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de slagen die in dit boek beschreven staan. 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte van het leven en van de heilige stad, die beschreven staan in dit boek.” (Openbaring 22:18-19 NB)

*

3 thoughts on “Voorbijgaan van Tijden

  1. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: De god zoon, koning en zijn onderdanen | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.