Looft Jehovah

*

Looft Jah!
Loof Jehovah, o mijn ziel.

Ik wil Jehovah loven mijn leven lang.
Ik wil melodieën spelen voor mijn God zolang ik er ben.

Stelt ​UW​ vertrouwen niet op edelen,
Noch op de zoon van de aardse mens, aan wie geen redding toebehoort.

*

“5  Zalig wiens hulp is de Gód van Jákob, –wie het verwacht van de ÉNE áls zijn Gód: 6 de Maker van hemel en aarde, de zee en ál wat daarín is, –die tróuw bewáart voor éeuwig;” (Psalmen 146:5-6 NB)

“8 de ENE, die blinden doet opzien, de ENE, die gekrómden ópricht, –de ENE, díe rechtváardigen líefheeft; 9 de ENE die over zwervers de wacht houdt,- wees en weduwe schenkt híj het bestáan, –de weg van bózen maakt hij tót een dwáalspoor.” (Psalmen 146:8-9 NB)

“Geschieden zal het: al wat er overblijft uit alle volkeren die over Jeruzalem zijn gekomen,- van jaar op jaar zullen zij opklimmen om zich te onderwerpen aan koning ENE, de Omschaarde, en om mee te feesten in het Loofhuttenfeest.” (Zacharia 14:16 NB)

“En indien iemand hun onrecht wil doen, zal vuur uitgaan uit hun mond om hun vijanden te verteren. Ja, indien iemand hun onrecht zal willen doen, moet hij zó sterven.” (Openbaring 11:5 NB)

“(Een musiceerstuk, v. David.) ENE, u riep ik aan, kom háastig tót mij, –leen het oor aan mijn stem in mijn róepén tot ú!” (Psalmen 141:1 NB)

“2 (142:3) Ik stort mijn misbaar úit voor zijn áanschijn, –ik meld voor zijn áanschijn míjn benáuwing. 3 (142:4) Nu mijn geest mij overstelpt zijt gij het die weet hebt van mijn weg op het pád dat ik wil gáan: –ze hebben een klápnet míj verbórgen.” (Psalmen 142:2-3 NB)

“1  (Zang van de opgangen.) Zie, zegent de ENE, al gij díenaars van de ÉNE; –die staat in het huis van de ENE, gedúrendé de náchten! 2 Heft naar het héilige uw hánden –en zégént de ÉNE ! 3 Jou zegene de ÉNE vanuit Síon, –de Máker van hémel en áarde!” (Psalmen 134:1-3 NB)

“Want de ENE, God-over-u, híj is de God der goden en de Heer der heren; de godheid groot, heldhaftig en vreeswaardig die aanzien niet voortrekt en geschenken niet aanneemt,” (Deuteronomium 10:17 NB)

“1  Alleluia, looft de náam van de ÉNE, –looft, díenaars ván de ÉNE !- 2 die staat in het húis van de ÉNE, –in de voorhoven van het húis van ónze Gód. 3 Looft de ENE, want de ÉNE is góed, –musiceert voor zijn líefelíjke náam! 4 Want de ENE heeft zich Jákob verkóren, –Ísraël tót zijn éigendom. 5  Ja, ik erken het: gróot is de ÉNE, –onze Heer, álle góden te bóven! 6 Al wat de ENE behaagde heeft hij gemaakt, in hémel en op áarde, –op de zéeën en in álle vlóeden. 7 Die nevels opstuwt, van de rand der aarde bliksems bij de régen gemáakt heeft, –wínd uit zijn schúren úitleidt.” (Psalmen 135:1-7 NB)

“Want een Godheid gróot is de ÉNE, –een koning gróter dan álle góden;” (Psalmen 95:3 NB)

“Want groot is de ENE en zéer te lóven, –te vrezen is hij bóven álle góden.” (Psalmen 96:4 NB)
“Ik dank u, dat ik ontzagwekkend wonderbaarlijk ben geschapen, uw dáden zijn wónderen!- –mijn ziel beséft dat bóvenmáte!” (Psalmen 139:14 NB)

“1  (Voor de koorleider, op ‘Sterf voor de zoon’, een musiceerstuk v. David.) (9:2) Aan u zeg ik dank, ENE, met héel mijn hárt, –ik zal verhálen ál uw wónderen; 2 (9:3) om u ben ik verhéugd en júich ik, –ik bezing uw náam, o Állerhóogste!” (Psalmen 9:1-2 NB)

“Alle volkeren -uw daad!- zullen komen, buigen voor uw áanschijn, mijn Héer, –en glórie geven áan uw náam!” (Psalmen 86:9 NB)

“Geschieden zal het: van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat,- zal komen alle vlees, om zich te onderwerpen aan mijn aanschijn, heeft gezegd de ENE.” (Jesaja 66:23 NB)

“(22:8) al wie mij zien dríjven met mij de spót, –trekken met de líp, schuddén het hóofd.” (Psalmen 22:7 NB)

“1  (Voor de koorleider, een zang, een musiceerstuk.) Laat het schallen voor God, heel de aarde!- 2 musiceert de glórie van zijn náam, –zet in: de glórie ván zijn lóf! 3 Zegt tot God: ‘hoe ontzagwékkend uw dáden!- –zo groot uw kracht dat uw víjanden vóor u krúipen!- 4 alles op aarde zal voor u buigen, voor ú musicéren, –bemúsicéren uw náam!’ sela” (Psalmen 66:1-4 NB)

“Looft de ÉNE, alle vólken, –wilt hem róemen, álle náties!” (Psalmen 117:1 NB)

“(48:11) Zoals uw naam, God, zo reikt uw lof over de éinden der áarde: –van geréchtigheid is uw réchterhand vól!” (Psalmen 48:10 NB)

“1  (Voor de koorleider, een musiceerstuk: v. David, een zang.) (65:2) U komt toe stilheid, een lofzang!, o Gód op Síon; –ú worde betáald een gelófte. 2 (65:3) O hóorder van gebéd,- –tot u mogen ze komen, alle vlées, beláden met zónden.” (Psalmen 65:1-2 NB)

“(65:14) met wolvee bekleed de landouwen, de dalen bedékt met gráan; –over en wéer schalt hún gezáng!” (Psalmen 65:13 NB)

“13 De beker der bevrijdingen, díe hef ik óp, –de naam van de ÉNE róep ik áan! 14 Mijn geloften aan de ÉNE volbréng ik, –tegenóver héel zijn geméente! 15 Kostbaar in de ógen van de ÉNE –is de dóod ván zijn vríenden. 16 Ach ENE,- ik ben toch uw dienaar, ik ben uw dienaar, zóon van uw díenstmaagd: –geópend hebt gíj mijn bóeien! 17 Aan u zal ik offeren een óffer van dánk, –de naam van de ÉNE róep ik áan! 18 Mijn geloften aan de ÉNE volbréng ik –tegenóver héel zijn geméente, 19 in de voorhoven van het húis van de ÉNE, –in jouw midden, Jeroesjaláïm! Alléluía!” (Psalmen 116:13-19 NB)

“21 Zeggen zal mijn mond de lof van de ENE, zegene alle vlees zijn héilige náam, –voor éeuwig én altíjd! 146:1  Alléluía, –mijn ziel, lóof en príjs de ÉNE !” (Psalmen 145:21-146:1 NB)

“Ik zal de ENE lóven in mijn léven, –musiceren voor mijn Gód, zoláng ik bestá.” (Psalmen 146:2 NB)

“11 behagen heeft de ENE in wíe hem vrézen, –in wie het verbéiden ván zijn vríendschap. 12  Jeruzalem, o róem de ÉNE, –o Síon, lóof je Gód! 13 Want hij heeft de grendels van je póorten verstérkt, –in jouw mídden gezégend je zónen; 14 hij, in je gebied de stíchter van vréde, –die je met de róom van tárwe verzádigt; 15 hij die zijn aanzeggingen úitzendt ter áarde, –met háast zijn wóord dat daarhéen snelt;” (Psalmen 147:11-15 NB)

“1  Alleluia, looft de ÉNE, vanuit de hémel, –looft en príjst hem, gíj in den hóge! 2 Looft hem, zijn éngelen álle, –lóoft hem, héel zijn héirschaar! 3 Looft hem, zón en máan, –looft hem, ál gij líchtende stérren. 4 Looft hem, hémel der hémelen, –en de wáterén van bóven de hemel. 5 Dat zij loven de náam van de ÉNE, –want hij gebood het én zij wérden geschápen. 6 Hij deed hen bestaan voor áltijd en éeuwig, –hij gaf een ínzetting die géen overtréedt. 7  Looft de ÉNE vanaf de áarde, –dráken en óervloeden álle!” (Psalmen 148:1-7 NB)

“1  Alleluia, zingt voor de ENE een záng nooit gezóngen, –zijn lof in de vergádering ván zijn vríenden! 2 Dat Israël viere met vréugde zijn Máker, –de kinderen Sions bejúbelén hun kóning! 3 En loven zijn náam in een réidans, –met trom en handharp músicéren voor hém! 4 Want de ENE heeft in zijn geméente behágen, –zal gebukten síeren mét bevríjding! 5 Vromen zullen in glória júichen, –jubelen óp de plék waar zij lágen! 6  Met verheffingen van Gód in hun kéel, –een zwaard tweesníjdend ín hun hánd!” (Psalmen 149:1-6 NB)

“1  Alleluia, looft God in zijn héilig doméin, –lóoft hem in zijn máchtig gewélf; 2 looft hem om zijn móedige dáden, –looft hem om het véle ván zijn gróotheid; 3 looft hem met een stóot op een rámshoorn, –lóoft hem met líer en hárp; 4 looft hem met páukslag en réidans, –lóoft hem met snáren en pánfluit; 5 looft hem met klánkrijke címbels, –looft hem met schállendé cimbálen; 6 alle levensadem lóve de ÉNE: –allélúiá!” (Psalmen 150:1-6 NB)

“(21:14) Verhef u, o ÉNE, in uw krácht!- –laat ons zingen, bemusicéren uw gróte mácht!” (Psalmen 21:13 NB)

“1  Niet ons, ENE, niet aan ons, nee, úw naam geef glórie, –om uw vríendschap, óm uw tróuw! 2 Waarom mogen de vólkeren zéggen: –wáar is tóch hun Gód?” (Psalmen 115:1-2 NB)

“ENE, het deel van mijn érfgoed en mijn béker, –gij beschérmt wat het lót mij tóewees!” (Psalmen 16:5 NB)

“(80:19) Dan zullen wij níet van u wíjken, –doe ons leven, uw náam roepén wij áan!” (Psalmen 80:18 NB)

“(65:6) Gij antwoordt ons in goed recht ontzaglijke dingen, o Gód van ons héil!- –o veiligheid van alle einden der áarde en éilanden vérre!-” (Psalmen 65:5 NB)

*

+
++
Vindt ook:
 1. For Jehovah is greatly to be praised
 2. Praise be to God
 3. Song of Praise for the Elohim Set-Apart
 4. Songs of Moses and the servants of God
 5. Worship and worshipping

+++

Related articles
 • That Crüger Tune. (elephantschild.typepad.com)
  Some tunes in the hymnal just seem to ache for their original languages. I think “O Lord, How Shall I Meet Thee?” might be one of them. Of course, singing it in German, for those of us who speak only English, means losing the understanding of the text.
 • JEHOVA RAPHA ~The Lord is My Healer (muchadoaboutbiblicaltruths.wordpress.com)
  Jehovah Rapha means the Lord is My Healer. We see the Lord as our healer throughout the bible.
 • Let Everything That Has Breath Praise The Lord In Every Tongue Known To Man!!! (peacebenwilliams.com)
  “On the last day of an old year, I shall sing of  my Jehovah’s loveI shall testify of His goodness and His wondrous worksI shall sing of it at all times, because Jehovah is my path to salvationMay glory, praise, honour and thanksgiving be unto our God in heaven most high
 • Psalms 84 (meanlittleboy2.wordpress.com)
  My soul desired, yea, it hath also been consumed, For the courts of Jehovah, My heart and my flesh cry aloud unto the living God,
 • Your Need, Is His Name (hispresentgrace.wordpress.com)

  Whatever you need god to be, god is.pray and praise the names of the lord!

 • Jehovah – It is not just a name. (thechurchatcarrollton.wordpress.com)
  There is no better way to discover what God is like than to look at His names. Knowing Him is and should be the life long pursuit of every believer and the best way to get to know Him is to read and study what He has said about Himself.
 • Psalms 25 (afellowpartaker.wordpress.com)
  To You, O Jehovah, I lift up my soul.
 • Psalms 121 (meanlittleboy2.wordpress.com)
  My help [is] from Jehovah, maker of heaven and earth,
 • Psalm 139 (theparisreview.org)
  favorite of pro-life people, because it talks about God recognizing us in the womb, taking care of us, and knowing how we’ll turn out.
 • Life in the Aftermath by Sheliethe Goldingbrian Lovey (prayerworkscafe.org)
  Our Jehovah Jireh, our Jehovah Nissi, Our Jehovah Shalom: God of all gods King of all kings, our wheel in the middle of the wheel, our strength and help in ages pass, our strong tower, the one that gives life and take it away, our creator, all-knowing God All powerful, Redeemer, Healer Restorer we praise thee.
 • Psalm 103:17-19 – But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, (church4u2.wordpress.com)
  To fear the Lord is to have a proper understanding of who God is, his power and ultimately his great love for us.
 • Psalm 37v4 Has Conditions (thec2projectradio.wordpress.com)
  Our desires are on point when we commit our ways to the Lord, trusting him. He promises a revelation of his goodness. Whenever you are being quoted the desires verse, remember the rest. The rest is the condition of that relationship God wants.
 • Psalm 23: The Divine Shepherd, Part 1of6, by Evans Olang (magnifyhisword.wordpress.com)
  Psalm 23 is one of the most quoted Psalm by many especially in difficult times. Many of David’s psalms are full of complaints, but this is full of comforts, and the expressions of delight in God’s great goodness and dependence upon him.
 • The Music of the Bible Revealed: Psalms 62 – New Series (YouTube) (musicofthebiblerevealed.wordpress.com)
  remember that the Psalms offer models of intense prayer
 • Speech-Act in the Psalms (spurgeon.wordpress.com)
  By praying or sing the psalms we are not merely reciting idle sounds with our tongues. We are performing. This is especially true because language is part of our covenant relationship
 • Blessed is the man. Video From A Psalm of David (ghettoscorner.wordpress.com)
  Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
 • Psalm 146 (asorensen.wordpress.com)
  Psalm 146 continues the education about praise. “Praise the Lord! Praise the Lord, O my soul”. Praise is not some non-emotional reaction – it is a holistic pouring out of self to lift up our voice and spirit to the Lord.
 • One Word…Praise Part 1 (eucharisteoministries.wordpress.com)
  God wants our praise! He doesn’t want it for a pat on His back. He doesn’t need it. But we certainly do. We as humans should lift our hands to heaven in praise because I believe this is when we are closest to God.
 • Let Everything That Has Breath Praise The Lord In Every Tongue Known To Man!!! (peacebenwilliams.com)
  This praise is written in my native dialect, Ibibio. I was so moved when I read it because as we all know, worship has more meaning to us when it is done in our native dialect.
 • Continually thanking and praising God (teresasthoughtsfortoday.wordpress.com)
  1 Chronicles 16 has within it a thanksgiving psalm of David (v. 7-36). Here David is rejoicing because the ark has finally been returned to Jerusalem. In verse 4, it states that David appointed “some of the Levites to minister before the ark of the Lord, to extol, thank, and praise the Lord.”
 • Our God is greater (truthorshame.com)
  Praise God in His sanctuary;
  Praise Him in His mighty firmament!
 • Psalm 134 (asorensen.wordpress.com)
  Three simple verses but it gives us some great insight into how to worship our Lord.
 • Praising Before The Victory (carolynrice.wordpress.com)
  Praising the Lord before we see the victory keeps our eyes focused on the victory and not on the negative. It keeps our hopes high, and keeps us before the Lord, praising Him for His action on our behalf.
 • Praise the Lord (tbolto.wordpress.com)
  Praise the LORD ‘s name!
  Let the LORD ‘s name be blessed
  from now until forever from now!
 • Praise the Lord (wordsofgrace.wordpress.com)
  “We’re really building a community center, more than we are a worship center.
 • Figuratively Speaking: Psalm 114 (psalmslife.com)
  The writer of this psalm understood nature’s joy at God’s salvation of Israel. To see a lamb or a sheep leaping about gives the observer insight that would help him grasp the relief creation itself has. Some might say it was only an earthquake, but others recognize God’s hand in it.

22 thoughts on “Looft Jehovah

 1. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 4. Pingback: Preiset Jehova | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Louez Jéhovah | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: 2e gedachte voor vandaag ‘Prijs Jehovah God die schept en redt’ (16 januari) | Broeders in Christus

 7. Pingback: De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari) | Broeders in Christus

 8. Pingback: De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari) | Broeders in Christus

 9. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #1 Doodveroorzakers – Jeshuaist

 10. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #2 In de greep van een coronavirus – Jeshuaist

 11. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen – Jeshuaist

 12. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst – Jeshuaist

 13. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: De Adem Die Zich kenbaar maakte – Jeshuaist

 18. Pingback: Zich onder de Adem stellen – Jeshuaist

 19. Pingback: Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Lofzang tot God de Allerhoogste Koning Die boven alle goden is | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.