Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

 

 

“Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van David. (19:2) De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen.’” (Psalmen 19:1 WV95)

“1  Toen sprak God al de woorden die hier volgen. 2 ‘Ik ben de HEER uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 3 U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.” (Exodus 20:1-3 WV95)

“Zo spreekt de Heer GOD: Dat bestaat niet, dat gebeurt niet!” (Jesaja 7:7 WV95)

“De HEER stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan en de HEER sprak tot mij: ‘Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond.” (Jeremia 1:9 WV95)

“Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.” (Johannes 14:10 WV95)

“Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.” (Efeziërs 6:17 WV95)

“En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.” (Exodus 3:6 WV95)

“Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!” (1 Johannes 5:20 WV95)

“‘Waardig bent U, onze Heer en onze God, de heerlijkheid en de eer en de macht te ontvangen; want U hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond het en werd het geschapen.’” (Openbaring 4:11 WV95)

“2 Weer richtte God het woord tot Mozes en sprak: ‘Ik ben de HEER. 3 Aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob ben Ik verschenen als God Almachtig; mijn naam, HEER, heb Ik hun niet geopenbaard.” (Exodus 6:2-3 WV95)

“13 Maar dan zeg jij: “Wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet Hij dwars door de wolken heen? 14 In nevels gehuld kan Hij niets zien, Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld.”” (Job 22:13-14 WV95)

“5 En de Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja riepen: ‘Kom, prijs de HEER uw God, tot in de eeuwigheid. Laat zijn glorierijke naam, die alle lof en roem te boven gaat geprezen zijn. 6 U alleen bent de HEER. U hebt de hemel geschapen en de hemel der hemelen, met heel het leger van de sterren, de aarde met alles wat zich erop bevindt, de zeeën met alles wat erin is. U geeft leven aan alles, en heel het leger van de sterren is aan U onderworpen. 7 U bent de HEER onze God; U hebt Abram uitverkoren, en hem weggeleid uit Ur in Kasdim en U hebt zijn naam veranderd in Abraham.” (Nehemia 9:5-7 WV95)

“7  ‘Luister, mijn volk, Ik wil spreken, tegen u getuigen, o Israël; God, uw God ben Ik. 8 Om uw offers verwijt Ik u niets, geen brandoffer is Mij ontgaan, 9 maar Ik wil niet nog een stier van uw erf, niet nog een bok uit uw kooien, 10 want al het wild in het woud is van Mij, ook de dieren hoog in de bergen; 11 de vogels daarboven, Ik ken ze allemaal, geen dier in het veld is Mij onbekend. 12 En als Ik honger had dan zei Ik het niet, want van Mij is de aarde met al wat ze draagt. 13 Zou Ik het vlees van stieren soms eten? Of het bloed van bokken soms drinken? 14 Laat uw offer een dankoffer zijn, kom uw geloften aan de Hoogste na. 15 Dan mag u Mij roepen in dagen van nood, en Ik zal redden, omdat u erkent wie Ik werkelijk ben.’ 16  Maar tegen de boze zegt God: ‘Hoe durft U te schermen met mijn Wet, mijn verbond in uw mond te nemen, 17 terwijl u gebondenheid haat en onverschillig mijn woorden verwerpt?” (Psalmen 50:7-17 WV95)

“11 Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. 14 Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doel op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt.” (Efeziërs 4:11-14 WV95)

“Wat mijzelf betreft, broeders en zusters, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.” (1 Corinthiërs 2:1 WV95)

“9 Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. & 10 Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.” (1 Corinthiërs 2:9-10 WV95)

“14 Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de Geest van God; het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest. 15 Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar over hem oordeelt niemand. 16 Wie kent de gezindheid van de Heer? Wie kan Hem raad geven? Wij echter hebben de gezindheid van Christus.” (1 Corinthiërs 2:14-16 WV95)

“Wie kan de geest van de HEER ordenen, en wie heeft Hem raad en onderricht gegeven?” (Jesaja 40:13 WV95)

“5 Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie,” (Efeziërs 3:5-6 WV95)

“Al mijn moeite is erop gericht dat zij goede moed houden en innig in liefde verbonden blijven, en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk,” (Colossenzen 2:2 WV95)

“Spreek niet als een dwaas luistert, want hij minacht je verstandige woorden.” (Spreuken 23:9 WV95)

“1  Dit zijn de laatste woorden van David: ‘Godsspraak van David, de zoon van Isaï; godsspraak van de man, hoog verheven, de gezalfde van Jakobs God, de lieveling van Israëls burcht. 2 De geest van de HEER spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong.” (2 Samuël 23:1-2 WV95)

“‘Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.” (Handelingen 1:16 WV95)

“Zij werden het niet met elkaar eens, en bij het afscheid zei Paulus alleen nog dit: ‘De heilige Geest heeft het door de profeet Jesaja treffend gezegd tegen uw voorvaders:” (Handelingen 28:25 WV95)

“Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de Geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde.” (1 Petrus 1:11 WV95)

“20 Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. 21 Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege.” (2 Petrus 1:20-21 WV95)

“De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.” (Johannes 14:26 WV95)

“16 Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, 17 zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.” (2 Timotheüs 3:16-17 WV95)

“En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden, omdat u het woord van God, dat u van ons te horen kreeg, hebt ontvangen en het hebt aanvaard; niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft.” (1 Thessalonicen 2:13 WV95)

“Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven.” (Romeinen 15:4 WV95)

“Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld; het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt.” (1 Corinthiërs 10:11 WV95)

“49 zajin Houd het woord aan uw dienaar in gedachten, waarmee U mijn hoop hebt gewekt. 50  In mijn ellende is dit mijn troost: uw belofte geeft mij opnieuw het leven.” (Psalmen 119:49-50 WV95)

“7 Het begin van de wijsheid is wijsheid verwerven, inzicht verwerven en daar zelfs je hele bezit voor geven. 8 Houd haar hoog en zij zal je verheffen; zij zal je verheerlijken als je haar omarmt. 9 Zij legt om je hoofd een lieflijke krans en verschaft je een prachtige kroon.’” (Spreuken 4:7-9 WV95)

“Een hart dat inzicht heeft zoekt kennis, maar de mond van de dwazen voedt zich met domheid.” (Spreuken 15:14 WV95)

“Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt en die draagt dan vrucht: de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig, weer een ander dertigvoudig.’” (Mattheüs 13:23 WV95)

“Maar volwassenen gebruiken vast voedsel; hun zinnen zijn door ervaring en oefening gescherpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.” (Hebreeën 5:14 WV95)

“Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap en kennis van heel de literatuur en wijsheid; Daniël stelde Hij in staat visioenen en dromen te doorschouwen.” (Daniël 1:17 WV95)

“Geen wijsheid, geen inzicht en geen beleid houden stand tegenover de HEER.” (Spreuken 21:30 WV95)

“Luister naar raad en aanvaard terechtwijzingen, dan zul je uiteindelijk wijzer worden.” (Spreuken 19:20 WV95)

“7 Let goed op wat ik zeg; de Heer zal u inzicht geven in alles. 8  Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan. Zo luidt mijn evangelie, dat ik verkondig, 9 en waarvoor ik te lijden heb en als een misdadiger gevangen moet zitten. Maar het woord van God zit niet gevangen. 10 Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus, en eeuwige heerlijkheid.” (2 Timotheüs 2:7-10 WV95)

“Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken aan al degenen die U aan Hem hebt toevertrouwd.” (Johannes 17:2 WV95)

“Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!” (1 Johannes 5:20 WV95)

“2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden. 3 Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.” (1 Timotheüs 2:2-4 WV95)

*

 

 

Gods Woord in het Nederlands omgezet door de Nederlandse en Vlaamse Bijbelstichting, Willibrord Vertaling KBS 1972-1981

Gods Woord in het Nederlands omgezet door de Nederlandse en Vlaamse Bijbelstichting, Willibrord Vertaling KBS 1972-1981

+
Vergelijkbare versies:
 1. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 2. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 3. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 4. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 5. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 6. Schrift von Gott inspiriert und nützlich für Lehrmittel
 7. Bibel, Helm des Heils und das Schwert des Geistes
 8. Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gotte
 9. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben
 10. Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry

Volgende:

 • Toute l’Écriture divinement inspirée, écrit pour notre instruction
 • Scripture words written for our learning, given by inspiration of God for edification

++

Aanvullende lectuur:

 1. Leren kennen van Hem die het hart kent
 2. Onzeker over relevantie Bijbel
 3. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 4. Symboliek in de Heilige Schrift
 5. Lezen wat er staat geschreven
 6. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 7. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 8. De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
 9. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 12. Zeker zijnde van Bevrijding
 13. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 14. Woorden in de Wereld
 15. Zeg het toch maar
 16. Mogelijkheid tot leven
 17. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 18. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 19. Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner
 20. Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern

+++

Verder om te lezen op het net:

18 thoughts on “Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

 1. Pingback: Toute l’Écriture divinement inspirée, écrit pour notre instruction | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Scripture words written for our learning, given by inspiration of God for edification | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht | Broeders in Christus

 4. Pingback: Woord zonder boeien vol van kracht | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 7. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 8. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 10. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn | From guestwriters

 13. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 14. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende – Jeshuaist

 16. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 17. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 18. Pingback: Gebed voor Dagelijks Brood | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.