Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

Doorheen de tijden heeft de mens alsmaar bewijsstukken gevraagd voor het bestaan van God. Veelvuldig is gevraagd geworden of diegenen die in een god geloven niet een ander ‘wezen’ willen hebben om hun gebreken te verwijten en om dingen af te smeken. Meerderen denken dat mensen die in de God of God der goden geloven, vasthouden aan iets irreëel. Geloof in een God die buiten ons bestaat en dingen kan doen wordt als volkomen irrationeel beschouwd.

Velen vinden omdat een of de godheid wetenschappelijk niet te bewijzen valt er dan ook geen godheid bestaat. Hierbij vragen zij zich echter niet af welke wetenschappelijke regels zouden moeten toegepast worden en waarvan de echtheid of juistheid van die wetenschap vandaan kan komen. Velen dingen die vroeger als wetenschappelijk juist werden aanschouwd zijn met de loop der tijden ontwricht en worden heden als ‘kwats’ aanschouwd.

Amerikaanse filosoof Alvin Carl Plantinga, geboren in Garijp (Friesland) (1932) maar met zijn ouders naar de Verenigde Staten geëmigreerd

David Hume geschilderd door Allan Ramsay in 1766 (Scottish National Gallery of Modern Art)

Schotse filosoof en geschiedschrijver uit de tijd van de Verlichting David Hume (1711–1776) een van de belangrijkste empiristische filosofen wiens ideeën van grote invloed zijn geweest op Immanuel Kant.

De benadering van de godsgedachte heeft door de eeuwen heen ook heel veel veranderingen ondergaan. Zo werd er aan het begin van de vorige eeuw door de meeste filosofen gedacht dat godsargumenten definitief ten grave waren gedragen door denkers als Immanuel Kant (1724 – 1804)  en David Hume (1711 – 1776). Vandaag denkt er niemand nog zo over en kunnen wij weer heel nieuwe argumenten voor het bestaan van God vinden. Zoals de vroegere ideeën of verklaringen voor het al of niet bestaan van God, heeft men hier ook weer dat er voldoende tegensprak is om hevige discussies los te werken. Argumenten die niet vatbaar zijn voor de traditionele bezwaren ertegen worden heden naar voor gebracht door Amerikaanse en Britse filosofen als Alvin Plantinga (°1932), Richard Swinburne (1934), Robert Koons en Alexander Pruss.

Vandaag treffen wij ook nieuwe argumenten aan die uitgaan van zaken die voor de meeste mensen acceptabel zijn, en vervolgens, volgens Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder, via strikt logische redeneerstappen op de God-conclusie uitkomen .

Godsdienstfilosofie mocht wel uitgroeien tot een van de grootste filosofische deeldisciplines, vergelijkbaar met de logica of de 17de en 18de eeuwse filosofie, en maar volgens Maarten Keulemans een beetje kleiner dan, zeg, toegepaste ethiek, politieke filosofie, of de filosofie van de Klassieken.

Van al die heren die over die godheid een robbertje willen vechten om hun gelijk te halen, zijn er een meerderheid die ook willen dat ieder in bepaalde kastjes passen en zich zouden houden aan hun gekende woorden en termen. Sommigen denken dat enkel als er het gebruikelijke jargon gebezigd wordt dat men dan pas met een geletterd iemand heeft te maken of met een waardig tegenstander te doen heeft. Zo verdragen zij het niet als er plots andere woorden of een terminologie opduikt die zij niet gewend zijn. Dit merkt men duidelijk in een woordenwisseling tussen Jeroen de Ridder en Maarten Keulemans, waarbij de Ridder verwijt dat Keulemans zijn trefwoorden hoogst ongebruikelijk zijn. Hierbij vergeet de eerste dat hij misschien van zulk een groepering is die niet ‘god evidence’ of ‘god proof’ gebruikt, terwijl anderen dit wel mogen gebruiken. In zulke discussies valt het ook op hoe triestig het is dat bepaalde schrijvers volstrekt meer specifieke termen als ‘ontological argument’, ‘cosmological argument’, ‘fine-tuning argument’, ‘design argument’, ‘moral argument’ enz. willen zien in een discussie omtrent het ‘god-zijn’. In plaats van zich te concentreren op de inhoudt van de tekst gaan zij zitten zeuren over termen en gebruikte literatuur om het artikel op te maken. Vreemd genoeg lijkt hun eigen moedertaal dan ook niet te voldoen om eigen termen te hebben of willen zij om grootsprakerig te doen of om meer geleerd over te komen anderstalige termen gebruiken. Zij geven er de voorkeur aan en wensen dat anderen ook hun termen en relevante begrippen gebruiken zoals  ‘principle of sufficient reason’, ‘cosmological constants’, ‘kalam’, ‘anthropological principle’ enz.

Graag wordt er met zulk een termen geschermd zoals wij kunnen zien in een antwoord van Emanuel Rutten betreft zijn uitgave ‘En dus bestaat God’:

Een aantal argumenten in het boek zijn inderdaad van mijzelf, zoals het modaal-epistemisch argument, het argument vanuit atomisme en causalisme, het axiologisch argument en variatie(s) op een hedendaags kosmologisch argument. Daarnaast behandelen we gangbare argumenten. We argumenteren in dit boek voor algemeen theïsme (God opgevat als een bewust wezen dat de eerste oorzaak van de wereld is) en niet specifiek voor de christelijke God. Dat doe ik zelf overigens in een andere tekst op gjerutten.nl

Opvallend daarbij is dat Rutten zelf een zeer enge vorm van theïsme aanhoudt. In plaats van theïsme te aanschouwen als een beschouwing van één of meerdere goden, waarbij dit niet hoofdzakelijk de God der goden moet zijn, zoals niet-trinitarische christenen, Joden en Moslims die de Elohim God hebben, wenst hij alleen de leer van zijn god (Jezus) hiertoe te rekenen, ook al denkt hij dat deze ook onze God zou zijn of deze van de Joden en Moslims, terwijl wij en zij deze Jezus als helemaal iemand anders aanschouwen en enkel de God van Abraham vereren. Voor Rutten mag de Ware God, Jehovah, daar wel ook onder de aanbeden god vallen, maar enkel als deze in een drie-ene god bestaat. Hij ziet over het hoofd dat theïsme onafhankelijk is van het aantal goden waarin men gelooft, hoe men deze goden definieert of wat hun relatie tot de wereld is, of hoe men die wil aanbidden. Zowel onze Enige Ware God, de niet drievuldige god, maar Jehovah, valt er dan onder maar ook andere goden of afgoden zoals Thor en Freya.

Voor Rutten mag het theïsme dan wel gelimiteerd zijn tot zijn drievuldige godheid of tot een theïsme dat stelt dat er één God is die oneindig is en ver boven de mensheid verheven is, alsook er onafhankelijk van is en hen geschapen heeft. Die god erkenning moet dan in de wereld plaatsgrijpen en tegelijkertijd moet de mens van die godheid een gevoelen van aanwezigheid hebben. dei plaatsing van die godheid in de wereld en in het wereldgebeuren onderscheidt zich dan van deïsme door de aanvaarding van de immanentie (aanwezigheid) van God. Dus zou men in die filosofie al uitgaan van de aanwezigheid van de – bijvoorbeeld christelijke – godheid en bespreekt men dan eigenlijk meer het bewustzijn van dat aanvoelen in plaats van werkelijke bewijzen te gaan zoeken voor dat ‘zijn’ dat al verondersteld wordt er te zijn.

Men kan dus de vraag stellen als de schrijver al aanneemt dat God voortdurend van nabij aanwezig is, als een innerlijke drijvende kracht die de volledige schepping doordringt, hoe en waarom hij dan zogezegd wil gaan bewijzen dat die er is of niet zou zijn.

Velen beweren redelijke filosofische argumenten voor en tegen het bestaan van God en natuurlijk naar voor te willen brengen en te bespreken. Gelukkig zijn er van die schrijvers ook velen bewust dat het niet gaat om het streven naar absolute onfeilbare bewijzen. De begrippen hebben niets vandoen met een zulk bewijsbaar iets als wiskunde of fysica.

Het mag gerust wel zijn dat vandaag de dag de filosofie van de religie, zowel verontschuldigend en kritischeeen bloeiend gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de analytische filosofie mag zijn, zozeer zelfs dat we kunnen spreken van een verrassende wederopstanding van de natuurlijke theologie. Maar hieraan heeft de gelovige echt niet bepaald een boodschap alsook is het niet relevant in het verwerven van nieuwe gelovigen in de Ene Ware God.

Massa’s boeken zijn er om onze kasten op te vullen met allerlei bedenking en betrachtingen om te bewijzen dat er al of niet een Schepper van het universum zou zijn. Duizenden theologen hebben ook hun best gedaan om hun zienswijze wereldkundig te maken. Maar al bij al kan men zich daarbij afvragen of dat dit de mens wel voorruit helpt en welk nu dit voor een gelovige of een christen heeft.

Moeten wij als christenen hier een boodschap aan hebben? Aan wie moeten wij het meeste geloof hechten.

Kort en heel simpel. Aan je innerlijk en aan de Woorden en Werken van de Schepper zelf.

Wij mensen zijn allemaal geschapen naar het evenbeeld van de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde, de Elohim el Shaddai Jehovah. Hij voorziet de beste getuigenis en brengt de meest vertrouwelijke woordvoering om mensen te doen inzien dat Hij het is Die Is en Zal Zijn. Hij de ‘Ik ben die Ben‘ is overtuigend aanwezig in de kleinste details van het heelal.

Men kan die tekenen en wonderen blijvend negeren en men kan proberen met de mogelijkheden die de Schepper zelf aan de mensheid heeft gegeven om hem te achterhalen, hem al of niet te bevestigen. Al de gaven, de mogelijkheden die wij hebben komen uiteindelijk van Zijn Hand. Om dat echt te bewijzen is gewoonweg niet mogelijk en daar komt dus het ‘Geloof‘ bij kijken. Maar om de Wonderwerken van God te zien zijn er wel mogelijkheden. Alles wat in het verleden gebeurd is kunnen wij na trekken. Daarbij zien wij dat de Bijbelverhalen een grond van waarheid hebben en dat vroeger voorspelde feiten in latere jaren werkelijk plaats vonden.

Sommige wetenschappers beweren wel dat God op de terugkeer is, wat zij daar ook mee mogen bedoelen. God is er altijd geweest maar zij blijken te merken dat meer mensen terug op zoek naar God gaan. Betreft die comeback valt hen wel op dat dit niet gebeurt onder theologen en gewone gelovigen, maar in de scherpe intellectuele kringen van de academische filosofen, waarbij de consensus reeds lang de Almachtige verbannen had van vruchtbare discours. Dat er bij hen veel belangstelling is mag blijken uit de Tweede druk van ‘En dus bestaat God’.

Met een hele kast vol werken met argumenten om God zijn bestaan te bevestigen of te ontkrachten heeft de mensheid de grootste mogelijkheid God te ontlopen, daar hij geen tijd meer kan besteden aan de werkelijk noodzakelijke lezing van de Bijbel.

Wij mogen niet vergeten dat Dáár onze aandacht in eerste instantie moet naar uit gaan. Het is in dat Boek der boeken dat wij best de antwoorden gaan halen. Dáár zullen wij voldoende bewijzen in kunnen terug vinden. Dáár kunnen wij de zekerheid vinden die ons geloof kan opbouwen.

Laten wij daarom er best op toe zien niet al te veel tijd te verliezen aan veelvuldige discussies met filosofen of met het lezen van filosofische bedenkingen rondom het al of niet bestaan van God, maar concentreren wij ons eerst op het meermaals lezen van de Heilige Schrift, Gods Woord dat alles voor ons openbaart.

 

PortalPhilosophers

Vele filosofen van de wereld (Foto credit: Wikipedia)

+

Vindt de besproken gedachten:

God is springlevend in de moderne filosofie

Het onderzoek naar God is springlevend! (zegt de VU)

The resurrection of natural theology

++

Aanvullende lectuur:

 1. Denkers in de maatschappij
 2. Hellenistische invloeden
 3. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 4. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 5. Wat betreft On religion and science
 6. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 7. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 8. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 9. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 10. Geleerd en Gelovig
 11. Leren kennen van Hem die het hart kent
 12. Zeg het toch maar
 13. Woorden in de Wereld
 14. Woord zonder boeien vol van kracht
 15. Want het is geen leeg woord
 16. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 17. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 18. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 19. Hedendaagse wonderen geen werk van Satan
 20. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 21. Voorbijgaan van Tijden
 22. Blog van God opgetekend in een Boek
 23. Boek der boeken de bijbel
 24. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden
 25. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 26. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 27. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 28. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 29. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 30. God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 32. Voorschriften ons gegeven
 33. Nut van het lezen van de Bijbel
 34. Wegwijs in de Bijbelboodschap Nieuwe Testament
 35. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 36. Looft Jehovah
 37. De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
 38. Mogelijkheid tot leven
 39. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 40. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 41. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

+++

Gedachten op andere websites:

+++

18 thoughts on “Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

 1. Pingback: Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 5. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 6. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 7. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn – Jeshuaist

 9. Pingback: Wetenschap: God of afgod? 2 De grenzen van de wetenschap | Stepping Toes

 10. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 11. Pingback: Begrijpend zingen: Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2) | Stepping Toes

 13. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme | Stepping Toes

 14. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: Geloof in dingen van God – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

 17. Pingback: Wil je geacht worden dicht bij God te zijn? – Questiontime – Vragenuurtje

 18. Pingback: Geloof in één of meer goden – Questiontime – Vragenuurtje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.