Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

“32 Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep, kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? 33 Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals gij, en daarbij het leven behouden? 34 Of heeft ooit een god gepoogd uit een ander volk een volk te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals Jahwe uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? 35 Gij hebt dat mogen aanschouwen, om tot de erkenning te komen dat Jahwe uw God is; er is geen ander dan Hij. 36 Uit de hemel heeft Hij u zijn stem laten horen om u de weg te wijzen, en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien, waaruit gij hem hebt horen spreken.” (Deuteronomium 4:32-36 WV78)

“Erken dan dat Jahwe uw God inderdaad God is, de getrouwe God, die het verbond gestand doet en vol erbarmen is voor wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht,” (Deuteronomium 7:9 WV78)

“Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen.” (Deuteronomium 26:8 WV78)

“(29:2) de grote plagen die gij met eigen ogen gezien hebt, de grote tekenen en wonderen.” (Deuteronomium 29:3 WV78)

“Wie, Israel, is er gelukkig als gij, gij volk, bevrijd door Jahwe, die u zijn hulp heeft verleend en uw machtig zwaard heeft gezegend! Uw vijanden kruipen voor u, en gij, op hun ruggen zet gij uw voet.” (Deuteronomium 33:29 WV78)

“en met grote macht ten aanschouwen van Israel indrukwekkende daden verricht had.” (Deuteronomium 34:12 WV78)

“Daarom zal Ik mijn hand opheffen en Egypte treffen met allerlei wondertekenen die Ik er zal verrichten. Dan zal hij u wel laten gaan.” (Exodus 3:20 WV78)

“Dan zal Ik Farao’s gemoed verharden en in Egypte talrijke tekenen en wonderen doen.” (Exodus 7:3 WV78)

“‘Als Farao u uitdaagt: Laat eerst maar eens een wonder zien, dan moet ge tot Aaron zeggen: Neem uw staf en laat hem voor Farao op de grond vallen. Het zal een slang worden!’” (Exodus 7:9 WV78)

“19 Vervolgens sprak Jahwe tot Mozes: ‘Zeg aan Aaron: Neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren van Egypte: over zijn rivieren en stromen, over zijn moerassen en alle waterplassen; alles zal bloed worden. Bloed zal er zijn in heel Egypte, tot in de bomen en de bronnen toe.’ 20 Mozes en Aaron deden wat Jahwe hun bevolen had. Voor de ogen van Farao en al zijn hovelingen hief hij zijn staf op, sloeg op het water van de Nijl en al het water van de Nijl werd als bloed. 21 De vissen in de Nijl stierven, de Nijl begon te stinken en de Egyptenaren konden het water uit de Nijl niet meer drinken. Bloed was er, overal in Egypte.” (Exodus 7:19-21 WV78)

“2 Dring er bij het volk op aan dat iedere man van zijn buurman en iedere vrouw van haar buurvrouw gouden en zilveren sieraden vraagt.’ 3 Want Jahwe had de Egyptenaren gunstig gestemd tegenover het volk. Ook Mozes zelf stond in Egypte hoog in aanzien bij de hovelingen van Farao en bij zijn onderdanen. 4  En Mozes zei: ‘Zo spreekt Jahwe: Tegen middernacht zal Ik rondgaan door Egypte.” (Exodus 11:2-4 WV78)

“Maar Jahwe sprak tot Mozes: ‘Farao zal niet naar u luisteren. Zo zullen mijn wonderen in Egypte nog talrijker worden.’” (Exodus 11:9 WV78)

“En Jahwe zei tot Mozes: ‘Dit volk blijft Mij maar versmaden! Zij geloven nog steeds niet in Mij ondanks al de wondertekenen die Ik bij hen verricht heb!” (Numeri 14:11 WV78)

“!!-Ik stond toen tussen Jahwe en u in, om u zijn woorden over te brengen, want uit angst voor het vuur zijt gij de berg niet opgegaan. – Hij heeft gezegd:” (Deuteronomium 5:5 WV78)

“Niemand heeft ooit de levende God uit het vuur horen spreken zoals wij, en het er levend afgebracht.” (Deuteronomium 5:26 WV78)

“aan de geweldige plagen die gij met eigen ogen hebt gezien, aan de tekenen en de wonderen, aan de sterke hand en uitgestrekte arm, waarmee Jahwe uw God u heeft bevrijd. Op dezelfde wijze zal Jahwe uw God al die volken behandelen, voor wie gij zo bang zijt.” (Deuteronomium 7:19 WV78)

“(29:2) de grote plagen die gij met eigen ogen gezien hebt, de grote tekenen en wonderen.” (Deuteronomium 29:3 WV78)

“10 En Gij hebt wonderen en tekenen voltrokken aan Farao, aan al zijn dienaars en al het volk in zijn land, want Gij zag hoe die hen mishandelden, en Gij hebt U een roem verworven, die nog altijd stand houdt. 11 Voor hun ogen hebt Gij de zee in tweeen gespleten en droogvoets zijn ze midden door de zee getrokken, maar hun achtervolgers hebt Gij in de kolken geplonsd, als een steen in het bruisende water.” (Nehemia 9:10-11 WV78)

“hebt Gij hen in uw grote erbarming toch niet in de woestijn aan hun lot overgelaten: de wolkkolom week niet van hen overdag, maar bleef hun voorgaan; en ook de vuurzuil verdween niet, maar bleef ‘s nachts hun weg verlichten.” (Nehemia 9:19 WV78)

“De hemel wankelde op zijn zuilen, sidderde voor de dreigende God -” (Job 26:11 WV78)

“3 De stem van Jahwe is over de wateren, de majesteit Gods spreekt in het onweer. Over de wateren wijd is Jahwe: 4 de stem van Jahwe in zijn macht, de stem van Jahwe in zijn grootheid.” (Psalmen 29:3-4 WV78)

“wonderdaden, zichtbaar voor hun vaderen, in Egypteland, Soans gebied.” (Psalmen 78:12 WV78)

“hoe zij tekenen Hij deed in Egypte, zijn wonderen in Soans gebied.” (Psalmen 78:43 WV78)

“48 en hun vee gaf Hij prijs aan het noodweer, aan het vuur van de bliksem hun kudden, 49 liet brandend zijn toorn op hen los, verbolgenheid, dreiging en gramschap: een zwerm van boden des onheils. 50 Want nu liet Hij zijn woede ruim baan; voor de dood heeft Hij hen niet gespaard; aan de pest gaf hun levens Hij prijs, 51 Hij trof elke eerstgeborene in Egypte, de eerstverwekten in de tenten van Cham; 52 maar zijn volk liet als schapen Hij uitgaan, ging hun kudde voor door de woestijn; 53 veilig leidde Hij hen – niets te vrezen! – had de zee niet hun vijand bedekt?” (Psalmen 78:48-53 WV78)

“zij zeiden zijn tekenen hun aan, wondertekenen in het land Cham.” (Psalmen 105:27 WV78)

“wondertekenen in het land Cham, vervaarlijke daden aan de Schelfzee.” (Psalmen 106:22 WV78)

“20 Gij hebt wondertekenen gedaan vanaf het verblijf in Egypte tot heden toe voor Israel en voor heel de mensheid, zodat uw naam nu overal bekend is. 21 Gij hebt uw volk, Israel, uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen, met sterke hand en opgestoken arm, onder grote verschrikkingen.” (Jeremia 32:20-21 WV78)

“Het klapperen van de vleugels van de kerubs was hoorbaar tot in de buitenste voorhof, als de stem van de almachtige God.” (Ezechiël 10:5 WV78)

“6 Op die dag heb Ik plechtig gezworen ze uit Egypte te leiden naar het land dat Ik voor hen had uitgezocht, een land overvloeiend van melk en honing, een parel onder de landen. 7 En Ik heb tot hen gezegd: Iedereen moet de gruwelbeelden die hij vereert wegwerpen; niemand mag zich verontreinigen door zich af te geven met de afgoden van Egypte. Ik ben Jahwe, uw God. 8 Maar ze verzetten zich tegen Mij en wilden niet naar Mij luisteren; niemand wierp de gruwelbeelden die hij vereerde weg of keerde de afgoden van Egypte de rug toe. Daarom wilde Ik hun mijn woede doen voelen en mijn toorn aan hen koelen, terwijl ze in Egypte waren. 9 Maar Ik besloot dit niet te doen, opdat mijn naam niet ontwijd zou worden in de ogen van de vol ken onder wie ze woonden en die wisten hoe Ik Mij aan hen geopenbaard had als degene die hen uit Egypte zou leiden.” (Ezechiël 20:6-9 WV78)

“Hij was het die hen wegleidde onder het verrichten van wondertekenen in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.” (Handelingen 7:36 WV78)

“Zij vertellen zelf hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen: hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen,” (1 Thessalonicen 1:9 WV78)

“Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoogheffen.” (1 Petrus 5:6 WV78)

*

 

Voorgaande: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

English: Luxor, Egypt Nederlands: Luxor, Egypt...

Luxor, Egypte: stadsgezicht (Foto credit: Wikipedia)

++

Vindt verder om te lezen:

 1. Onzeker over relevantie Bijbel
 2. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 3. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 4. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 5. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 6. Deel van God se Rykdom en Wysheid
 7. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 8. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 9. Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
 10. Terwyl ons Jehovah eendragtig soos ’n goed opgeleide leër dien

+++

7 thoughts on “Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

 1. Pingback: Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond | Broeders in Christus

 4. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Jehovah een God barmhartig en meelevend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Geloof in één of meer goden – Questiontime – Vragenuurtje

 7. Pingback: God sprekend door de bladzijden van de Schrift | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.