Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

Evenbeelden, verdorren, splinteren en splintergroepen

In de vorige afleveringen hebben wij er al op gewezen dat de mens geschapen in het evenbeeld van God. Elk levend wezen wil zijn leven behouden en heeft zijn richting te zoeken maar wil ook voldoening vinding bij een erkenning door anderen. Indien zulk een erkenning ontbreekt of uitblijft ontstaat het gevaar dat de mens ontworteld wordt.  Als bij een boom breken dan zijn takken af.

Splinter (2008 film)

Splinter (2008 film) (Photo credit: Wikipedia)

In de Islam wordt hierover gesproken en wordt de mens beschouwd waarvan de takken van de romp zijn afgebroken. In de Messiaanse en Joodse Geschriften vindt men ook wel een verwijzing naar verdorrend fruit en afstervende takken. De Heilige Geschriften spreken van het verdorren en het versplinteren. In de Islam komt zo ook het gebruik van het woord “Splinter” dat verwijst naar het verschijnsel dat in het Nederlands “splintergroepen” heet.

Talrijke, kleine, grootte, splintergroepen zal men kunnen vinden. Door de eeuwen heen is er steeds een tendens geweest te breken met wat gangbaar was.  In de mensheid kan men zien dat er deze zich voortdurend in een proces van voortdurende reactie bevindt. Dit verschijnsel brengt vandaag meer en meer gewelddadige en militante groepen voor onder jonge moslims en onder niet gelovigen, overal.

Waarden verbrekers

Bij de niet gelovigen en zij die willen breken met alle waarden van de maatschappij heeft men vroeger o.a. punkers kunnen vinden en treft men vandaag weer andere anarchisten aan. Bepaalde politieke groepen voorzien een goede voedingsbodem om haatreacties tegen de gangbare zaken aan te moedigen.

Steeds zijn er ook in de godsdienstige bewegingen heethoofden geweest die voldoende aanhangers achter zich konden scharen om een tegenbeweging op gang te trekken. Machtshebbers hebben maar al te graag gebruik gemaakt van religieuze bewegingen om hun macht te vergroten. Zo zijn er de kruisvaarders geweest en heeft de inquisitie heel wat onschuldig bloed doen vloeien. Telkens werd de naam van God misbruikt om het eigen gelijk te behalen en de macht te vergroten.

Kruisvaarders voor het ware geloof

Wat er vroeger gebeurt is bij de Katholieken kan men nu ook zien gebeuren bij de Islamieten. Ook zij zijn zo veel eeuwen later wakker geschoten en willen een kruisvaart voeren voor het ‘ware geloof’.

In het Christelijk geloof, zoals bij het Joodse geloof, heeft men meerdere ‘splinters’ of ‘splintergroepen’ die er op bepaalde momenten in slaagden om zelf afzonderlijke gevestigde waarden te worden en later weer onderhevig te zijn aan versplintering. Bij de tegenreactie op de afglijdende Joden en Christenen is er zo het Islamitische geloof gevormd waar men door de jaren heen ook zoals in de andere religies afscheuringen of versplinteringen kreeg.

Separatistische bewegingen zijn onder de moslims voortgekomen uit het onvermogen de gevolgen van de modernisering te verteren. Men kan er niet naast kijken dat het moderniseringsproces geleid heeft tot excessen, waaronder onvermogen om nauwkeurig antwoord te geven op de problemen die zichzelf als gevolg van de soms te snel gaande vooruitgang naar voor schoven.

Leven in een realiteit

File:Chill (5929651408).jpg

Chill. (Foto genomen door Alex Proimos, Sydney, Australia)

Sommige jonge kinderen zijn zeer teleurgesteld over de slechte “realiteit” van de moderne wereld. Meerderen zijn erg gefrustreerd en zoals in elke generatie voor komt voelen zij zich niet begrepen door de ouderen. Wij zien echter ook dat verscheidene jongeren in de multiculturele maatschappij zich verloren voelen omdat zij met het gezin waarin zij leven zich niet hebben aangepast aan de nieuwe omgeving. Het niet integreren in de maatschappij waar hun familie nu verblijft zorgt voor meerdere problemen. Ook merkt men dat meerdere jongeren van vreemde origine zich niet kunnen aarden in de omgeving die hun ouders gekozen hebben en dat zij als vreemden worden behandeld in die streek maar ook in het land van origine van hun ouders. Nergens thuishorende komt de economische factor ook roet in het eten gooien en worden zij nog meer geërgerd door de anderen rondom hen heen die alles lijken te kunnen verkrijgen zonder dat zij die dingen makkelijk kunnen verkrijgen. Jaloezie en frustratie brengt haatgevoelens op tegen de anderen die wel lijken te slagen in hun leven.

In het zoeken naar antwoorden en waarden merken bepaalde jongeren dat onze maatschappij ontwricht is door een bepaald waarden verlies. Zij zien in dat de moderniteit en het kapitalistisch denken het algemeen denken van de mens vervuild heeft en dat velen hun ogen vertroebeld zijn. Om hieraan te ontsnappen zien zij als mogelijkheid zich te ontdoen van hun moderniteit, en zich grondig te fixeren in een (terug) gevonden religieuze leven.

Botsing met verschillen en zoeken naar houvast

File:My First Hello.jpg

Men mag zich niet vergissen, ook jongeren van hier kunnen meegesleurd worden door bepaalde fundamentalistische groepen. (Portret van de band ‘My First Hello’ – Foto genomen door Julian Jones)

Zij geraken verbolgen door de verschillen in de religieuze overleveringen voelen zich aangetrokken naar de religie die in het land van hun familiale oorsprong leeft. Op zoek zijnde naar hun eigen ‘roots’ beseffen zij dat zij ook naar de oorsprong van hun volksreligie horen te gaan. Maar ook daar stoten zij op die versplintering die in elke maatschappij leeft.

Die confrontatie met versplintering maakt dat de sterkst voorkomende groep hen makkelijk kan aantrekken en dat de rigiditeit van bepaalde groepen juist meer zekerheden kunnen bieden. Het zijn juist die zekerheden waar zij op zoek naar zijn. Op hun zoektocht naar zekerheden en dingen waarin zij kunnen geloven willen zij liefst ook  andere geloofsgenoten vinden die hen kunnen ondersteunen en die hen mee op willen nemen in een enthousiaste groep waar een appreciatie kan gegeven worden aan de leer van hun beoogde religie.

Om iets te kunnen betekenen in hun omgeving weten zij in die rigide geloofsnormen een houvast te vinden waarvan zij anderen willen van overtuigen. Doordat het aan hun met een brandende overtuiging werd gebracht zal het ook hun houding doen bepalen en gaan zij hun gevonden ‘vorming’ als ware houding van hun eigen, vergelijken met andermans verkeerde houding.

Druk om niet anders te denken

Als zij in hun nieuwe geloofsovertuiging ook nog gestraft worden voor hun twijfels of verkeerde gedachten durven zij niet anders gaan denken en willen zij nog meer de geloofsregels overtuigend overbrengen om hun getrouwheid er aan duidelijk te maken aan diegenen rondom hen waarvan zij appreciatie verwachten en ook krijgen.

De meest vergevorderde jongere in leerstellingen die ook weer door mensen zijn opgedrongen worden als voorbeeld tot anderen gesteld waardoor hun warde in die groep stijgt en zij weer nieuwe levels kunnen bereiken. Terwijl zij vroeger bang waren voor de wereld hebben zij nu hun angst voor de wereld overwonnen door de toename van goedkeuring in de groep.

Het niveau van “gebroken” (splintering stage) is bereikt, wanneer de woede die zij eerst op zichzelf gericht hadden nu kan overgebracht worden op de omliggende omgeving die hen voorheen onrecht heeft aangedaan (in hun gedachten).

Men kan de jongeren voldoende overtuigen dat zij niet de angst moeten dragen voor die maatschappij die verrot is geworden. Voor hen is er een beeldvorming gegeven waarbij zij tot de goeden behoren en de anderen de slechten zijn. Dat past mooi in hun verijdelingsproces en maakt hen de betere die nu zelf eens de lakens zal mogen uitdelen.

Prooien in een machtsspel

Natuurlijk zijn het weer handige leiders of leraren (imams) die hen als een makkelijk te gebruiken prooi weten te vormen zodat zij bruikbare elementen zijn om hun macht te vergroten en meer aanhang te verkrijgen. Zij maken het de jongeren dan ook duidelijk dat zij offers zullen moeten brengen om te bewijzen dat zij de gegeven erkenning wel waard zijn.  Van zichzelf wordt dan vereist om te vechten voor wat geloofd wordt de waarheid te zijn.

Bovendien, wordt hen dan opnieuw een schuldgevoel aangebracht waarbij hen gevraagd wordt om de ‘juiste’ beslissing te nemen. Hierbij wordt hun op het hart gebracht dat  er een ​​”laatste actie” nodig is om de waarheid te verdedigen.

Het niveau van de “gebrokene” wordt bereikt wanneer er een leider het aandurft om een totale correctie van zichzelf en zijn groepsleden zelf  uit te voeren met een herschikken van de levensduur van de groep als geheel.

Religieuze leerstellingen klakkeloos uitgevoerd, zonder tussenkomst van het proces van spijsvertering vooraf, namelijk in de vorm van interpretatie door de leider, maken een makkelijk doelwit voor de vervorming en kneding naar de hand van de leider.

Zwakkelingen, sterken en beloften

File:Inside the muderiya - Flickr - Al Jazeera English (8).jpg

Asim Mahmoud, een 23-jarige student, management die deeltijds werkte met het nemen van vingerafdrukken op het hoofdkantoor, zich binnen verborg tijdens protesten op zaterdag en op zondag zijn uniform veranderde en ontsnapte door zich bij de oppositie aan te sluiten. Hij zei dat hij boos was omdat zijn neef was neergeschoten in het Katiba en omdat Gaddafi de oppositie beschuldigde van drugsverslaafden en moslimfundamentalisten te zijn. Nu bewaakt hij de muderiya van plunderaars en loyalisten. (Foto door Evan Hill van Al Jazeera)

Zo, geven ook sommige Moslims toe, is de waarheid van de islam regelmatig zelf gepersonifieerd in de leider. Wat de leider gerechtvaardigd vindt wordt dan de waarheid van die islam. Bij sterke persoonlijkheden is er vervolgens geen recht van tegenspraak want die zou duiden op twijfel en onzekerheid wat dan weer op zwakte zou wijzen. Maar de volgelingen willen juist niet als zwakkelingen aanschouwd worden. Om zich sterk te tonen gaan zij er mee akkoord dat er geen recht is om iemand anders dan de leider te plaatsen. Zo ontstaat de structuur van het “formele” en geeft de identiteit volgelingen, die toelaat voor de leiders disciplinaire maatregelen uit te oefenen.  Intern is er de groei van weerbaarheid en van gedrevenheid om tot een staat van vechten te komen. Als zij zich niet verzetten tegen de maatschappij en zich niet weren zal de maatschappij hen overmeesteren. En dat willen zij niet.

Dan krijgt de leider de hoogste beugels voor, en kan hij met zekerheid zijn positie als directeur van de strijd van de beweging op zich nemen, terwijl hij zijn volgelingen kan aanmoedigen om voor de veiligheid van de groep in te staan. Alsook wordt er snel op toegezien dat er geen mogelijkheid van interne fraude kan ontstaan en dat er hoger geplaatsten komen als beschermer tegen mogelijke storingen van buitenaf. Geloof, Amir, kaliefen en andere titels, verzekeren de jongeren van een toekomst waar zij naar mogen uitkijken. Er zijn er de beloften van verhoging van status die hen verder kunnen bekoren en dieper in de groep trekken.

De jongeren die in hun vroegere omgeving van geen tel leken te zijn zien zich nu erkend en gewaardeerd. Hun eigenwaarde wordt gestreeld. Maar voor het ‘Charisma’ is er helemaal geen plaats voor twijfel in hen. De visie naar voren gebracht is het enige raam van de visie voor volgelingen. Er is totaal geen plaats voor andere meningen.

Leiding en gemeenschap

Geen enkele religie welke geen legitimiteit geeft aan een leiding kan een gemeenschap vormen. Geen samenleving zonder leiderschap, geen leiderschap zonder leider (amir, geloof, kaliefen en ga zo maar door).

Functies zoals geloof, plus mentaliteit zijn altijd bedreigd geweest. Leiderschap is steeds belangrijk voor het vormen van een gemeenschap. Maar in religie is de rol van die leider zeer belangrijk en zal die leiden tot een bepaald geloof.

Bij jongeren zien wij dat de rol van de leider in hun leven belangrijk is geworden. Hij is de redder. Bij geloofsgroepen wordt hij diegene die de verkeerden of zondigen zal kunnen elimineren en alle stoornissen kunnen doen verdwijnen. voor velen is het dan de, Imam Mahdi, die gekozen is door Gods beloofde.

Geweld uitoefenende splintergroepen

File:1434887221308 chamran-(20)(1).jpg

Mostafa Chamrans dode lichaam als voorbeeld van een Islamitischmartelaar.

Heden zien wij dat er heel wat splintergroepen zijn ontstaan die onder het mom van Allahs zegen met geweld de wereld wensen te bekeren zodat deze zich zal onderwerpen aan hun beweging. Tot nu toe lijkt het voor veel regeringen maar ook voor religieuze bewegingen moeilijk om in te schatten waar de opkomst van die splinter bewegingen verder zullen ontspruiten of hun activiteiten zullen kunnen doorvoeren. Alsook heeft hun te lang afwachtende houding de anderen zodanig versterkt dat zij overal konden ‘insijpelen’ en hun gif verstrooien waar zij het nodig achten om te infiltreren.

Eén ding is duidelijk: het kan niet roekeloos behandeld worden maar moet doordacht aangepakt worden zodat er geen mogelijkheid wordt gegeven om de anderen in het gelijk te stellen en hun aantrek nog te vergroten. De huidige situatie moet aan alle betrokkenen, Joden, Christenen maar ook Moslims een duidelijk beeld scheppen hoe er in onze maatschappij een kanker is ontstaan waartegen juist moet worden opgetreden vooraleer zij de verder maatschappij (het lichaam) aan tast.

Hiervoor komt het op aan dat de juiste schuldigen of de juiste groepen snel ​​geïdentificeerd worden en dat de burgers er duidelijk op gewezen worden dat het hier wel degelijk om splintergroepen gaat en dat andere gelovigen of volgers van een religieuze strekking hier niets mee te maken hebben. Er moet duidelijk een verschil gemaakt worden tussen de gematigde Moslims en die Moslim fundamentalisten. Iedereen moet inzien dat datgene waar de Heilige Geschriften over spreken als ‘een ziekte’ in het lichaam, een bedreiging voor de veiligheid van het land vormt.

Splinters die zorgen voor zweren

Splinter beweging kunnen dingen doen die schadelijk zijn, vast en zeker als zij vanuit hun klein kader kunnen ontsnappen maar zich toch nog van elkaar geïsoleerd zullen voelen. Zoals een splinter in een vinger kan gaan zweren, kan deze ook in onze maatschappij een zweer veroorzaken.

Wij moeten er ook van bewust zijn dat als men zou gaan generaliseren en de splinter beweging zou gaan toepassen op het gehele lichaam van mensen, dat wij dan door de stigmatisatie nog erger zullen krijgen. Het zal niet enkel een groeiende teleurstelling in kleine groepen onder de mensen brengen maar van die teleurstelling verschijnt opnieuw de drang om een ​​nieuwe splinter beweging te maken. Van de ene kwaal zal een andere voor komen.

Wij moeten het lichaam van de mensen als iets natuurlijks behandelen. Wij moeten er op toe zien dat er niet veralgemeend wordt en dat er geen andere virussen van onze maatschappij gebruik maken van de verzwakking van een groep om zich sterker te maken. Vooral nu met de vluchtelingen crisis komt er een ware tsunami van verzwakten over Europa en zien velen daarin een gevaar voor verzwakking van hun land. Bepaalde groepen maken handig gebruik van de heersende angst om nog mer angst en paniek te zaaien. Met nog meer terreur dreigingen voelen zij zich gesterkt en zien anderen daar hun gelijk in.

Duidelijke taal spreken

Voor de politici zal het nodig zijn om duidelijke signalen te geven aan de onderdanen van hun land. Zij zullen ook de nodige moed moeten vertonen om minder populaire maatregelen te treffen en ware gerechtigheid te tonen voor alle mensen, dit is bewoners en toegestroomde vluchtelingen. Met de juiste maatregelen en een standvastige houding van de regeringen waarbij met harde hand de ontsmettingsalcohol wordt gebruikt en een goede scherpe naald zal men de splinters kunnen verwijderen. Men zal echter tot in de diepte moeten gaan en er voor moeten zorgen dat er geen splinters achterblijven.

De geloofsgemeenschappen hebben ook hun plichten te vervullen door duidelijke taal te spreken naar de mensen toe, zodat de burgers duidelijk te weten komen waar een geloofsgemeenschap voor staat. enkel door openheid, duidelijkheid en liefdevolle dialoog zal men de harten van de mensen kunnen winnen en hen de ogen kunnen openen om hen te laten inzien dat met de modernisering de mens ook verder gezamenlijk in eenheid van denken kan evolueren tot een gemeenschap van verscheidenheid.

Zij die er van overtuigd zijn dat zij het ware geloof in hun hart dragen horen zich er ook naar te gedragen. Zij die werkelijk van God houden moeten dan ook die liefde van God naar anderen uitstralen en hen er van kunnen overtuigen om gezamenlijk liefdevol met elkaar om te gaan wat de verschillen ook mogen zijn.

+

Voorgaande

Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen

Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme

Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking

Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

++

Lees ook

 1. Reflectie van God
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Geloof in slechts één Ware God
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. De Allerhoogste is het Opperwezen
 6. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 7. Hoe ziet God er uit
 8. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 9. Reflectie van God
 10. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 11. Eén God drie religies
 12. Ethiek of religie
 13. Fictieverhalen religies
 14. Belangrijkheid religie voor Belgen beperkt
 15. Engelse tieners vinden religie schadelijk
 16. Religieuze mensen zijn betere burgers
 17. Niet elk religieus geweld is religieus
 18. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst
 19. Bloggers Voor Vrede
 20. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 21. Woorden in de Wereld
 22. Mens en leed
 23. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 24. Charles Spurgeon: Pas op voor religieuze kicks
 25. Staat gebaat bij religie
 26. Gemeenschappelijk handvest voor religie
 27. Geen vrede zonder vrede onder religies
 28. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 29. Een leven veranderend in een ademstoot
 30. Als u integriteit hebt
 31. Geloof is een pijpleiding
 32. Geloof en denken bij elkaar horend
 33. Wrok verwerpen

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. Die Gordel van Waarheid
 2. Blindelings
 3. Droogte van die gees
 4. 346 Wat is die Mens?
 5. Geloof
 6. Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?
 7. ‘Radicale moslims benaderen actief vluchtelingen’
 8. Vrede en de Dialoog
 9. Hoe de media in alle waarschijnlijkheid cijfers over aantal vluchtelingen manipuleert.
 10. Je kunt geen muur om Europa bouwen.
 11. Dit kan gewoon echt niet meer
 12. Het kost me heel veel moeite (Dutch)
 13. Een pleidooi voor het keerpunt
 14. Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?
 15. Het fascisme van antireligieuze utopisten
 16. Charlie
 17. Aanslag
 18. Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel
 19. Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)
 20. Die Skild van Geloof
 21. Het begin naderd
 22. Advaita Vedanta.
 23. Islam eng of niet?
 24. Fakta: fundamentalisme
 25. Posesif Tanda Cinta? Dari Mana Bang?
 26. Siapa Bikin Agama?
 27. Perihal Gerakan Sempalan Islam
 28. Islam Benar vs. Islam Salah: Muslim dan non-Muslim harus bersatu untuk mengalahkan ideologi Wahhabi
 29. Iman Sama Agama Beda
 30. Kecanduan Radikalisme
 31. Islam Condemns Terrorism
 32. The Mysterious Moderate Muslim
 33. Hilangnya Relevansi Kebertuhanan Fundamentalis
 34. “It’s either Jihad or Disgrace, so choose!”
 35. Addicted to silence

+++

20 thoughts on “Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

 1. Pingback: Waarom doen we niets aan de oorzaak? | From guestwriters

 2. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Vluchten naar een hoopvolle toekomst | From guestwriters

 7. Pingback: Migratie en veiligheid even geherformuleerd | From guestwriters

 8. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 9. Pingback: Kwaad wint als goed niets doet | From guestwriters

 10. Pingback: Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap | From guestwriters

 11. Pingback: Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst | From guestwriters

 12. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 13. Pingback: Moeten Christenen over zich heen laten walsen | From guestwriters

 14. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 16. Pingback: Het niemand of niets in de duisternis | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 17. Pingback: Een leven terug onder taliban | From guestwriters

 18. Pingback: Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

 20. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.