Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten

Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden?

Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat Jezus wel God moet zijn omdat niemand zonder zonde kan zijn. Zij beweren dat Jezus onmogelijk een mens kan zijn omdat hij zonder zonde was. Dit houdt in dat niemand van de mensen dus ooit zonder zonde kan zijn. Zonde is eigenlijk het zich niet kunnen houden aan Gods Wetten.

Predikers die beweren dat Jezus God is en dat wij door zijn bloed gered zijn en dan ook niets meer hoeven te doen, draaien zo een rad voor de ogen van de goedgelovige mensen. De meerderheid geeft er de voorkeur aan naar theologen te luisteren, omdat zij zogezegd godgeleerden zouden zijn die het wel bij het rechte eind moeten hebben, in plaats van naar de Bijbel zelf te luisteren, wat wij het eigenlijke en oprechte onfeilbare Woord van God beschouwen.

Jezus een god omdat mens niet zuiver kan zijn en Gods Will kan doen

Fort Worth, Texas. Taken from the Amon Carter ...

Fort Worth, Texas. Foto genomen vanaf de Amon Carter Museum kijkend naar het oosten (Foto credit: Wikipedia)

Mits er regelmatig zulke beweringen op het net worden geuit, dat Jezus God is omdat geen mens eerlijk en zuiver kan zijn en omdat wij als geredden door Christus niets meer zouden hoeven te doen hebben wij in het voorgaande artikel A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it, enkele artikelen van een pastor en dominee voor mannen onder de loep genomen. In het artikel keken wij zo naar de artikelen ‘That’s the Spirit!’, ‘Like One Unclean’, ‘Left Behind, But Not Alone‘ en ‘Ears to Hear‘ van Ken Miller die als pastor actief is bij de Christus Kapel of Christ Chapel Bible Church in Fort Worth, Texas.

Deze man gelooft dat God de mens schiep met de vrijheid om te kiezen, maar geeft de indruk dat zodra het met de eerste mens mis ging alles voor de volgende personen om zeep was en dat deze dan nooit meer konden kiezen om Gods geboden te volgen.
Vreemd genoeg erkent hij dat wij als mensen wel

een god van onze eigen makelij willen of ons zelf tot god maken

maar ziet niet in dat hij zelf en zijn volgelingen, net als vele andere christenen, zichzelf een god hebben gemaakt.

Als wij in het Christendom rond kijken zien wij heel wat denominaties waar er in hun kerken beelden staan of afbeeldingen hangen van ‘god’ en van heiligen die zij vereren als halfgoden of als goden. Nochtans is de God der goden duidelijk omtrent het maken van afbeeldingen van goden of van Hemzelf. Jehovah God verklaart duidelijk dat geen beeltenis van Hem mag gemaakt worden en dat mensen niet voor beelden mogen neerbuigen om te bidden of hen te prijzen.

“Ik ben de ENE, dát is mijn naam; mijn eer geef ik niet aan een ander, mijn lof niet aan de gesneden beelden.” (Jesaja 42:8 NB)

“4 Niet zul je voor jezelf maken een snijbeeld of welke gestalte ook die is in de hemelen boven, die is op de aarde beneden of die is in de wateren onder de aarde! 5 Níet zul je je voor hen buigen en níet zul je hen dienen; want ik, de ENE, God-over-jou, ben een naijverig God die onrecht van vaders aan zónen bezoekt, aan drie en vier generaties van hen die mij haten;” (Exodus 20:4-5 NB)

“16 Wat is de gelijkheid van Gods tempel met afgodsbeelden?- wijzelf immers zijn een tempel van een God die lééft, zoals God gezegd heeft: ‘ik zal bij hen wonen en wandelen, ook zal ik hun God zijn en zij zullen mijn gemeente zijn; 17 trekt daarom weg uit hun midden en grenst u af!’ zegt de Heer, ‘raakt het onreine niet aan, dan zal ik u aannemen” (2 Corinthiërs 6:16-17 NB)

Ook Jezus vraagt niet neer te buigen voor hem of hem te aanbidden maar te bidden tot zijn hemelse Vader. Indien Jezus God is zouden diegenen die tot Jezus bidden ook tot God bidden.

“dus moet gij zó bidden: Vader over ons in de hemelen, geheiligd worde uw naam;” (Mattheüs 6:9 NB)

Omdat we zijn kerk niet kennen of niet weten hoe zij er van binnen uit ziet, kunnen we alleen maar weten hoe het zou kunnen zijn door te kijken naar de beschikbare informatie op het internet.

Uitstel van oplossing voor problemen

Hoewel de voorganger en zijn kerk geloven dat Jezus Christus de straf voor onze zonden op zich nam, door te sterven in onze plaats en de dood overwonnen heeft door uit de doden op te staan (Romeinen 5: 8, 2 Korintiërs 5:21), lijken ze te vergeten dat God kan niet sterven en hiervoor helemaal geen reden toe heeft om dan ook nog eens drie dagen in de hel te verblijven zoals Jezus deed. Dus ofwel is Jezus niet God of vervalste hij zijn dood, wat ook van geen enig nut zou zijn, omdat God dadelijk ter plaatse, bij de zondeval in de Tuin van Eden, het probleem had kunnen oplossen en zo de mensen heel wat leed gespaard zou hebben en nu met zijn opvoering van zijn dood en zogenaamde verrijzenis niets heeft kunnen bewijzen wat voor enig nut kan zijn voor ons; Wanneer Jezus echter God niet is en werkelijk gestorven is en werkelijk uit de doden is opgestaan heeft dat wel zeer veel te betekenen voor ons. Dan is de dood en wederopstanding van Jezus Christus werkelijk een bijzonder feit dat ons ook hoop mag geven voor de toekomst, op een opstanding uit de doden.

Nu dit niet dadelijk in de Hof van Eden is opgelost geworden en dan na de dood van Jezus nog eens zo veel jaren in beslag neemt eer wij van ons lijden verlost worden, lijkt dat maar om een zeer erbarmelijke onrechtvaardige of onredelijke god te gaan.

Onnavolgbare wetten

English: Fort Worth Sundance Square Christmas ...

Fort Worth Sundance Square Kerstboom op Main Street in Downtown, een gebeurtenis welke volgens de Schrift indruist tegen de Wil van God (Foto credit: Wikipedia)

Echter scheppen die mensen die beweren dat Jezus God is nog een ander probleem en creëren nog een vals beeld van de Ware God. Namelijk als die God met zijn nep dood en alle niet-waarheid uitspraken het zou hebben opgelost, heeft Hij dan in het begin der tijden wel Wetten gesteld waarvan Hij wist dat de mensen zich er nooit aan zouden kunnen houden.

Dit is natuurlijk niet waar. God heeft namelijk geen onhaalbare wetten of regels opgedragen aan de eerste mensen en hun nakomelingen. In de Bijbel krijgen wij zelfs een voorbeeld voorgelegd van een mens die bewezen heeft dat een mens van vlees en bloed zich wel degelijk aan de Wil van God kan houden. Die mens heeft zijn volgelingen trouwens gevraagd om er werk van te maken zoals hem te worden, één met zijn hemelse Vader en bevrijdt van de vleselijke lusten, of zich vrij te maken van zonde.

Te beweren dat Jezus wel God moet zijn omdat wij niet zonder zonden kunnen komen gaat in tegen de Nieuw Testamentische opdrachten gegeven door Jezus en zijn apostelen om aan onze persoonlijkheid te werken om zo tot een situatie te komen waar wij apart geplaatst worden of ‘heilig’ verklaard worden tegenover de heidenen of diegenen die niet in God geloven. Ook al denken misschien velen anders, wordt ons in de bijbelse boeken duidelijk gemaakt dat wij onze essentiële eigenschappen in eigen hand hebben. Het is niet dat alles zo maar van een leien dakje zal gaan. De boeken van de Heilige Schrift tonen aan hoe de mens steeds met zichzelf heeft geworsteld, maar hoe er toch ook mensen goedgekeurd zijn geraakt in de ogen van God. Hiervoor moesten zij soms wel heel wat doen. De Bijbel getuigd dat er wel degelijk werken voor nodig waren.

Nochtans zijn er heel wat Christenen die zoals de prediker van de Christ Chapel Bible Church in Fort Worth, Texas beweren dat wij geen werken ter goedkeuring van God kunnen verrichten. Hij beweert dat wij door het bloed van Jezus Christus gered zijn geworden en dat er nu geen werken meer nodig zijn die ons kunnen redden.

Hierbij vergeet hij echter dat wij de Genade van Christus wel degelijk voor niets hebben gekregen, maar dat dit geen vrijgeleide is om zo maar van alles uit te voeren. Indien wij na deze genadegave nog dingen verrichten die niet aanvaardbaar zijn voor God zullen wij vooralsnog de toegang tot het Koninkrijk van God mislopen. Laat u daarom niet misleiden door diegenen die beweren dat wij geen werken meer hoeven uit te voeren.

God heeft Zijn Wetten en Regels aan de mensheid opgedragen, met de kennis dat deze haalbare normen zijn, in de hoop dat de mensen ze zouden opvolgen en hun leven daarop zouden richten. In het Plan van God is daar nog steeds niets aan verandert.

Wij mogen er op aan dat die Wetten echt wel een haalbare kaart zijn. Wij moeten aannemen dat de alleswetende God wel mensen heeft geschapen die Zijn Weten zouden kunnen opvolgen en naar zijn Wensen zouden kunnen leven. Hij was niet zo ‘onmenselijk’ dat Hij meer zou vragen van de mens dan dat zij ooit aan zouden kunnen.

Inzet of werk noodzaak om te slagen

Jezus, die eerst lager was dan engelen, welk ook als een bewijs kan aanschouwd worden dat hij God niet is, omdat God steeds de Allerhoogste is geweest en zal blijven, heeft voor de mensheid het bewijs geleverd dat hij zijn eigen wil opzij kon schuiven om Gods Wil te doen. Het was niet steeds makkelijk voor hem. Hij is meermaals verzocht geworden, wat niet kan gebeuren met God, maar wel bij de mens. Nooit is hij op de verleiding in gegaan. Steeds slaagde hij er in om aan Gods Wil te voldoen.

Maar hij gaat ook zo ver om dat zelfde van ons te vragen. Dat zal natuurlijk ook een inzet of werk van ons vragen.

Ook al hebben wij bevrijding van de doodstraf gekregen door Jezus zijn bloed, is dit omdat God zijn offergave aanvaard heeft. Jezus heeft de losprijs voor ons betaald maar dat geeft ons verder geen vrij spel, zoals sommige predikers in het Christendom wel beweren.
Zij vergeten dat er eerst die kracht van Jezus is die ware gelovigen erkennen als zij ook die losprijs inzien die Jezus betaald heeft. Met zijn dood is er een einde gekomen aan afkoopprijzen of offers die nog zouden gepleegd moeten worden. Maar dat wij nog werk zouden moeten leveren duidt Jezus aan met zijn prediking en opdrachtgeving. Hij meldt zijn volgelingen dat zij van hem zijn en daardoor niet langer onderworpen zijn aan deze wereld en aan de boze. (zie 2 Tessalonicenzen)

Als opdracht wordt er ons in het Nieuwe Testament gegeven om Jezus te ontvangen en te erkennen voor wie en wat hij is, de zoon van God (wat ongelijk is aan een god de zoon) en onze Verlosser. Wij worden in Gods Woord ook verzocht rondom ons heen te kijken (= een werk) en de pijn en het leed te zien die er overal om ons heen zijn en naar christus en God te zien. Als wij ons op hen richten (= een werk) kunnen wij mogelijkheden tot rechtvaardigheid en vrede in ons hart vinden. Bij doorname van de Heilige Schrift (=een werk dat wij moeten doen) zullen wij duidelijk kunnen inzien dat God wil dat alle soorten van mensen worden gered en dat wij er naar moeten streven om naast de heidenen geplaatst te worden (apart geplaatst te worden) of tot heiligheid te komen deelnemers te worden van Gods heiligheid.

Te werken aan karakter

Geheel doorheen het Oude Testament wordt ons verteld om te werken aan ons karakter om heilig of apart gezet te worden. In de Ketuvim (Aleph en Bet) is alles gericht op de gezondene van God die we moeten komen te erkennen en volgen als de weg naar God. De boeken gaan zo ver om ons zelfs op te dragen te worden als hem, maar dat betekent niet dat we hem zullen worden, noch dat we zouden worden als God.

Het is niet omdat Jezus er in geslaagd is om de wil van God te doen, wat volgens een aantal predikanten in het christendom zogezegd onmogelijk voor de mens zou zijn, dat Jezus daarom wel God moet zijn. Ook is het niet zoals Ken Miller beweert, in een respons op een opmerking van de Belgische Christadelphians, dat degenen die in Jezus geloven de Kristos (Christus), of de Messias (Heiland) en eveneens  een mens te zijn dat zij tegen het Woord van God zouden ingaan door te zeggen dat Jezus het recht heeft om zich naast God te plaatsen door pure menselijke inspanning en dus een recht staan met God geeft door opgedane werken. De blogeigenaar van Vessels of clay vindt dat een schending van het Woord van God, maar dat is onterecht. {commentaar bij That’s the Spirit!}

Jezus verwijst in zijn parabels meermaals naar de te verrichte taken om in het Koninkrijk van God binnen te kunnen geraken en ook wordt er verwezen naar gekozen mannen van God die door hun daden als uitverkorenen werden gekozen.

Laten we niet vergeten dat “God één is” en niet “drie” en dat Jezus dezelfde God aanbad als onze aartsvader Abraham die ook door werken werd gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar aan God aanbood. Velen hebben nog moeite om in te komen zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en zijn geloof werd vervolmaakt werd door werken. Zoals Abraham geloofde in God “en het werd hem tot gerechtigheid”, zo geloofde Jezus ook in De Ene Ware God en deed hij alles (werken) om God aan zoveel mensen als mogelijk kenbaar te maken (een zeer groot werk). Jezus, die niet door hemzelf aangewezen werd maar toegewezen was door God, vroeg ook zijn volgelingen om uit te gaan in de wereld en het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen (wederom een ​​werk dat gedaan moet worden.)

“Over het eten dus van de afgodenoffers weten we dat er niet één afgod in de wereld is, en dat er niet één God is behalve één.” (1 Corinthiërs 8:4 NB)

Over die zoon van die Ene schrijft Lukas

 “hij heeft aan ons afgekondigd dat wij aan de gemeenschap moesten prediken en betuigen dat hij de door God aangewezen rechter is van levenden en doden;” (Handelingen 10:42 NB)

Vrienden van God gerechtvaardigd

In de Heilige Schrift wordt er veelvuldig over relaties tussen mensen, Jezus en God de Schepper gesproken. In de Oude Geschriften kunnen wij zien hoe God zich niet als een potentaat opdringt aan bepaalde mensen en hen regels geeft die zij niet kunnen opvolgen.

Net als Abraham, Jesaja, David, Jezus en vele anderen hebben wij ook de Bijbelse opdracht om een rechtvaardig mens te worden (dat ook van ons werk zal vragen), die over zichzelf kan komen te zeggen een waardige vriend van God te zijn geworden. Veel te veel mensen vergeten de woorden in de Schrift, waar wordt gezegd

“Je ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet door geloof alleen”.

De Prostituee Rachab, die in Jericho woonde in het Beloofde Land en de Israëlieten assisteerde in het vastleggen van de stad. – James Tissot, De Hoer van Jericho en de Twee Spionnen.

Laten we Rachab de hoer niet vergeten die ook door haar goede werken gerechtvaardigd werd toen ze verheugd was over de boodschappers en door mogelijkheid gaf om te ontsnappen aan hun vervolgers.

Jezus deed zo veel werken voor God, zijn hemelse Vader, dat Deze bereid was om Jezus overgave en ophanging aan de paal, aan te nemen als losgeld of vrijkoping voor onze zonden. Na zijn dood en verrijzenis werd Jezus verhoogd en opgenomen in de hemel niet om op Gods troon te gaan zitten, wat hij zou doen als hij God is,maar om met God te zitten naast Hem. Het is dankzij wat Jezus gedaan heeft (zijn werken) dat Jezus verhoogd is en opgenomen is in Gods hemelrijk waar hij verder de autoriteit heeft verkregen om de sleutels van het Koninkrijk der hemelen te hebben en toegang te verlenen tot Gods Koninkrijk aan hen die Jezus wenst.

“jou zal ik geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen en wat je zult binden op de aarde zal gebonden zijn in de hemelen en wat je losmaakt op de aarde zal losgemaakt zijn in de hemelen!” (Mattheüs 16:19 NB)

“en nu hij verhoogd is door Gods rechterhand en de aangekondigde heilige geestesadem van de Vader heeft mogen aannemen, heeft hij die uitgegoten: dát is wat u ontwaart en hoort!(-)” (Handelingen 2:33 NB)

“Nadat hij dit tot hen gesproken heeft wordt de Heer Jezus dan ópgenomen in de hemel’ {#2Kon 2:11} en ‘zet hij zich ter rechterhand van God’. {#Ps 110:1}” (Markus 16:19 NB)

“Jezus zegt: dat bén ik, en wat ge zult zien is ‘de mensenzoon gezeten ter rechterhand van de kracht Gods’ en ‘komende met de wolken des hemels’ !” (Markus 14:62 NB)

Dat Jezus niet op de troon van God, maar er naast zou zitten en dat hij lager is dan God is allemaal opgetekend in het onfeilbare Woord van God, de Bijbel. Daarin vinden wij ook dat

gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken is dood.

Wrede God

Met dit alles kunnen wij zien dat God rekening heeft gehouden met wat personen voor Hem over hadden. Alsook kunnen wij zien dat God geen onmogelijke opdrachten gaf, aan die mensen die Hij vertrouwde, maar ook niet het onmogelijke vroeg aan hen die van niet God wensten te weten.

Degenen die zeggen dat Jezus God zou zijn, omdat er geen mens in staat is om zonder zonde te zijn impliceren dat God de mens schiep als een wezen dat niet in staat zou zijn om zonder zonde te zijn. Dan geven zij de indruk dat God een zeer wrede God moet zijn geweest, die wetten aan hen oplegde waarvan Hij wist dat ze nooit in staat zouden zijn om er aan te voldoen.

Zij die om die reden beweren dat Jezus God is portretteren God dan ook als een dictator die als alleengebieder wetten opgelegd heeft aan zijn volk waarvan Hij er zeker van was dat ze nooit zouden kunnen gehouden worden, wat geen teken zou zijn voor een liefhebbende God. Nochtans zegt de Bijbel ons dat God een God is die geen leugens verteld en vol liefde is.

“niet een man is God dat hij zou liegen, een mensenzoon die spijt krijgt: híj heeft iets gezegd en zou het niet doen?- gesproken en zal niet gestand doen?(-)” (Numeri 23:19 NB)

“zodat wij door twéé onwrikbare stellingnames waarin het onmogelijk is dat God liegt, een krachtige aanmoediging hebben, nu wij gevlucht zijn tot hem, ons vast te klampen aan de hoop die vóór ons ligt.” (Hebreeën 6:18 NB)

“zodat wij door twéé onwrikbare stellingnames waarin het onmogelijk is dat God liegt, een krachtige aanmoediging hebben, nu wij gevlucht zijn tot hem, ons vast te klampen aan de hoop die vóór ons ligt.” (Hebreeën 6:18 NB)

“wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen,- omdat Gód liefde is.” (1 Johannes 4:8 NB)

Met het besef dat God niet liegt zouden wij ook aangemoedigd moeten zijn om zijn woord, de Bijbel te geloven als het onfeilbare Woord van God waarin God zich aan de mens kenbaar maakt en duidelijk stelt dat Hij door geen enkel mens kan gezien worden zonder dat deze sterft en dat Hijzelf de enige is aan wie geen enkel mens noch de dood iets kan doen.

Jezus, tussen haakjes, was wel door velen gezien en had genoeg redenen om bang te zijn voor mensen die hem zouden kunnen doden en hem werkelijk ter dood brachten.

Indien wij als mensen enkel zo gemaakt zijn dat wij slechts kunnen falen en daar voor moet voor afzien kan men dat moeilijk  een erg leuke liefdevolle God noemen, hoewel de Bijbel ons vertelt dat God een God van liefde, rede, orde en duidelijkheid is. Maar als er zulke onzekerheden verteld worden in de Schrift, waardoor zoveel verwarring tussen God en Jezus ontstaan is zoals één God of een Drie-enige God, zou dit betekenen dat God niet één van de duidelijkheid en orde is. Alsook als wij zien dat die personages in de bijbel dan nog eens tegensprekende uitspraken brengen, zoals zeggen dat men een geest is en dan later zeggen dat men geen geest is, of zeggen dat men de allerhoogste is en dan zeggen dat men lager is dan engelen of niets kan doen zonder de ander, dan kan men indien het om één en dezelfde persoon gaat, moeilijk aannemen dat hij nuchter van geest was of is en dat hij zeker niet altijd de waarheid heeft gesproken of spreekt.

Wij kunnen er echter op aan dat de Bijbel wel degelijk de waarheid verteld en dat Jezus niet tot zichzelf bidt maar werkelijk tot iemand anders bidt die in de hemel is.

Geen eeuwige zondaars

De Bijbel laat ook zien dat de mens kan zondigen maar daarom niet voor altijd als zondaar moet geboekstaafd worden. Van in het begin der tijden heeft God de mens de mogelijkheid gegeven om zelf beslissingen te nemen. Elk menselijk wezen heeft in zich de kans om zelf vrije keuzes te maken.

Het is ook niet omdat we eens zondaars waren dat we zullen altijd zondaars blijven en nooit kunnen komen tot een persoon die volgens de Wil van God zou handelen en kunnen leven. In tegenstelling tot wat sommige predikanten beweren, dat we door Jezus dood aan het ‘kruis‘ (dixit) hoeven te enig werk te doen, zeker alleen een berouwvolle zondaar, die probeert te voorkomen zondigen in zijn verdere leven zal genade vinden. Sinds we rechtvaardig zijn verklaard door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan. Vanaf het moment dat we zijn gekomen in het geloof dat we moeten blij zijn (opnieuw een werk dat moet verricht worden) in de hoop van Gods heerlijkheid. We hebben Christus als onze Verlosser, maar dit heeft ons niet bevrijdt van alle lijden en heeft daarmee niet ons leven nog niet gemakkelijker gemaakt. We hebben zullen nog steeds moeten vechten tegen de vele verleidingen en vele kwellingen (opnieuw een werk te doen). Sommige christenen die gerechtvaardigd zijn zullen zelfs meer tegenstand kunnen ondervinden van die van de wereld, of van de tegenstanders van God (satan). Maar als gelovigen in de genade van de zaligheid en de hoop door het Woord van God aan ons gegeven, zullen wij er minder onder lijden dan vele anderen die geen geloof in God hebben. Ons geloof zal er ook voor zorgen dat wij meer zullen te weten komen over God en dat ons lijden uithoudingsvermogen, karakter, en hoop verder zullen kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Laat ons daarom dankbaarheid tonen voor wat Jezus werkelijk deed en erkennen dat hij er veel voor moest doen. Laten we Jezus aanvaarden en proberen om met hem zo verenigd te worden als hij één was met zijn hemelse Vader. Laten we niet vergeten dat het God was die ons gered heeft door het aanvaarden van het aanbod van Zijn geliefde zoon, en ons geroepen heeft om een ​​heilig leven te leiden.

Jezus was een man die het echt verdient om apart geplaatst te worden of geheiligd te worden. Niet alleen werd hij dadelijk na zijn dood geheiligd. Hij kreeg door zijn daden ook het recht om dadelijk opgenomen te worden in de hemel.

Jehovah God liet niet toe ​​dat het heil zo maar over ons kwam voor gratis omdat we het verdienen, maar omdat dit past in Zijn plan dat er was van af het begin van de tijd, met een universum van Gods volk, Gods dieren en Gods planten. Vanaf de val van de mens voegde God een mogelijkheid tot redding toe, om een ​​einde te maken aan de vloek van de dood en aan de vloek van de wet. Deze genade door Jezus Christus en niet door middel van Zichzelf, was noodzakelijk om dat Hij eerst de mens zelf een kans wenste te geven hun aanklacht te bewijzen en te bewijzen dat zij zelf de wereld zouden kunnen beheren. Anders had God dadelijk ter plekke, in de Tuin van Eden, meteen toen het bij de eerste Adam mis ging, de foutgangers vernietigen en de zaak oplossen.

Maar God wilde de mensheid tonen dat het voor een mens inderdaad mogelijk was om zich naar God Wil te gedragen en Gods Wetten op te volgen. Hij wenste te alten zien dat het mogelijk is voor de mens om rechtvaardig te leven. Hiervoor was Hij bereid om te wachten tot er een tweede Adam zou opstaan. God heeft dit alles ons duidelijk gemaakt door de verschijning van Jezus Christus, onze Heiland. Hij brak de macht van de dood en verlichte de weg naar het leven en de onsterfelijkheid door het Goede Nieuws (2 Timoteüs 1: 9-10).

“9 die ons gered heeft en heeft geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken maar naar eigen voorbestemming en genade, die ons in Christus Jezus eeuwige tijden eerder is gegeven 10 maar nu is verschenen door de verschijning van onze redder, Christus Jezus, die de dood werkeloos heeft gemaakt en door de evangelieverkondiging leven en onvergankelijkheid heeft laten oplichten,(-)” (2 Timotheüs 1:9-10 NB)

Te volgen voorbeelden

In de Schrift kunnen wij heel wat voorbeelden zien van mensen die al van af het begin God volgden en anderen die pas later in hun leven God vonden, en die eerst of een bepaald moment een zondig leven leiden maar dan tot inkeer kwamen en dan verder een godsvruchtig leven leiden.

Degenen die zeggen dat

Jezus’ leven zonder zonde geen model was om te volgen

mogen niet vergeten dat het voor de mensheid het beste voorbeeld is dat aan ons gegeven is. Door zijn eigen wil niet te doen, maar door het doen van de wil van God maakte hij een aanbetaling aan God om de straf voor onze zonden te bedekken en bracht een einde aan alle offers die er tot dan nog moesten gebracht worden in de tempel.

We kunnen onszelf niet veroorloven ons te verliezen in de menselijke leerstellingen en denken dat we niet in staat zouden zijn om te werken aan ons karakter om een goede volgeling van Jezus te worden, te leven volgens de wetten van Christus en te leven in overeenstemming met de wetten van God (wat weer werken zal vereisen).

God begon met de schepping, maar op een of andere manier kwam er een kink in de kabel en is het wordingsproces onderbroken. De mens moest blijven evolueren van iemand die verkeerd is gegaan tot een mens die in staat is om de geboden van God te volgen.

Geen teleurstellende hoop

Diegenen die bereid zijn om te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, en zich bereid tonen om hem te aanvaarden als de gezondene van God die aan ons gegeven is voor onze redding, zal hun hoop, hen niet teleurstellen, omdat de liefde Gods is uitgestort in hun harten door de Heilige Geest, die aan hen werd gegeven.

Wij moeten inzien dat ten tijde van de apostelen zij nog vlak na de dood van Jezus nog steeds hulpeloos waren. Op het juiste moment stierf Jezus voor de goddelozen. Het zal zelden voorvallen dat iemand zal sterven voor een rechtvaardige en nog minder voor een onrechtvaardige. Wie wenst er zich namelijk over te geven en zijn leven zien beëindigen voor mensen die niets dan fouten hebben begaan? Nochtans dat is wat Jezus deed. Hij gaf zich over en liet zich ter dood brengen voor de zonden van vele mensen, die hem zelfs niet eens kenden.

Nadat Jezus gestorven en verrezen was en de apostelen verlicht waren door de heilige Geest durfden zij ook hun leven geven voor het goede van de zaak en in naam van diegene die werkelijk een goed mens was, waar wellicht weinigen voor zouden willen sterven.

God bewees ons Zijn liefde voor ons, in die mate dat terwijl wij nog zondaren waren Hij ons Zijn eniggeboren zoon Jeshua gaf om voor ons te sterven als Kristos (Christus) of Messias. Zelfs veel meer dan dat, want we konden daardoor de rechtvaardig verklaring krijgen door Jezus Zijn bloed. Door het zoenoffer van Jezus, zullen wij door hem behouden worden van Gods toorn. Want dezen die vroeger vijanden van God waren zijn eveneens door de dood van God Zijn Zoon verzoend geworden met Jezus zijn hemelse Vader. Hoeveel te meer dan zullen dezen die al verzoend waren met God ook gered worden door Jezus zijn dood en door hun goed leven in verzoening met God? Niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, die zei dat hij de weg is naar God, door wie wij nu hebben gekregen deze verzoening. We moeten God Die Jezus zond geloven en geloven dat de zoon van de mens die naar deze wereld kwam, dit deed om de werken van zijn hemelse Vader te verklaren.

“19 Toen heeft Jezus geantwoord en tot hen gezegd: vast en zeker is het, zeg ik u: de zoon kan niet zomaar uit zichzelf iets maken of hij moet het de vader zien maken want al wat díe maakt, evenzo maakt ook de zoon; 20 want de vader die de zoon liefheeft toont hem wat hij zelf maakt en zal hem grotere werkstukken dan deze tonen; ge zult u nog verwonderen!(-) 21 want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt de Zoon levend wie hij wil; 22 want de Vader oordeelt niemand meer, nee, het oordeel heeft hij aan de Zoon gegeven, 23 zodat allen de Zoon zullen eren zoals ze de Vader eren; wie de Zoon niet eert, eert niet de Vader die hem heeft gestuurd!(-) 24 vast en zeker is het, zeg ik u, dat wie mijn spreken hoort en gelooft in wie mij uitstuurt, eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt; nee, hij is overgegaan uit de dood naar het leven; 25 vast en zeker is het, zeg ik u, dat er een uur komt en nu is dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen zullen leven; 26 want zoals de Vader leven bij zich heeft, zo heeft hij het ook de Zoon gegeven leven bij zich te hebben, 27 en heeft hij hem volmacht gegeven om een beoordeling te doen omdat hij de mensenzoon is!- 28 verwondert u niet hierover dat er een ure komt waarin allen in de graven zijn stem zullen horen 29 en eruit zullen trekken,- zij die de goede dingen hebben gedaan voor een opstanding ten leven en die kwalijk hebben gehandeld voor een opstanding ten oordeel; 30 ik kan niets uit mijzelf doen: zoals ik het van de Vader hoor, zo oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig,- omdat ik niet zoek wat ik wil maar wat hij wil die mij heeft uitgestuurd;” (Johannes 5:19-30 NB)

Hopelijk hebt u Jezus antwoord opgemerkt waarin hij meldt dat hij niet in staat is om iets van zichzelf te doen en dat wij reden zien in onze hoop tot opstanding omdat wij geloven dat gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo ook de Zoon doet en leven zal geven aan wie hij wil. Ook is het belangrijk op te merken dat de Vader het oordeel aan de Zoon gegeven, wat er weer eens op wijst dat het hier om twee verschillende identiteiten gaat.

Ook willen wij op het belang wijzen dat diegene die de kans heeft gekregen om Jezus’ woord te horen en gelooft in Hem die Jezus heeft gezonden het eeuwig leven wordt beloofd. Die gelovige zal namelijk niet in het oordeel gaan, maar in plaats daarvan uit de dood kunnen stappen in het leven.

Ook mogen wij niet doof zijn voor de melding dat zij die het goede gedaan hebben (wat wijst op werken die moeten verricht zijn) zullen uitgaan naar de opstanding van het leven. Maar echt, die het kwade gedaan hebben, ook al waren zij onder de genade van God en konden zij verlost zijn door het bloed van Jezus, zullen naar de opstanding van het oordeel gaan.

Ook al is Jezus niet in staat om iets voor hemzelf te doen zal hij al het mogelijke doen voor hen die hem ter oordeel zijn gegeven door zijn hemelse Vader. Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn, want zoals vroeger zal hij ook nu niet zijn eigen wil  zoeken, maar de wil van Hem die Jezus gezonden heeft.

Let ook op wat er gezegd wordt in vers 29 van Johannes hoofdstuk 5, dat zij die goede daden tot de opstanding van het leven hebben gedaan, daar van ook zullen mogen genieten. Maar in tegenstelling tot wat diegenen beweren dat wij geen werken hoeven te doen zullen zij die zich schuldig hebben gemaakt van overtredingspraktijken tot hun eigen schande moeten ondervinden dat zij tot de opstanding der verdoemenis zullen komen.

“en eruit zullen trekken,- zij die de goede dingen hebben gedaan voor een opstanding ten leven en die kwalijk hebben gehandeld voor een opstanding ten oordeel;” (Johannes 5:29 NB)

In Christus Jezus zullen de ware volgelingen van Jezus, die hem aanvaarden als de zoon van God en hun meester leraar, zien dat het God is Die Zijn grote liefde toonde voor ons door het sturen van Christus die stierf voor ons, terwijl wij nog zondaars waren. En omdat we recht in de ogen van God zijn gemaakt door het bloed van Christus, zal hij ons zeker redden van Gods veroordeling.

“8 maar God betoont zijn liefde aan ons omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons is gestorven. 9 Zoveel te meer zullen wij dan, nu gerechtvaardigd in zijn bloed, door hem worden gered van de toorn.” (Romeinen 5:8-9 NB)

Ja, we zijn gerechtvaardigd (gewettigd, terecht deugdzaam, rechtschapen gemaakt) voor God door de dood, begrafenis en opstanding van Jezus, de Zoon van God, en niet door een god zoon of door De God die onsterfelijk is.

Hoop in rechtvaardiging

Zij die beweren dat wij helemaal geen werken hoeven te doen omdat wij zouden gerechtvaardigd zijn door de dood van Jezus, zien meerdere dingen over het hoofd. Meestal vergissen zij zich al in de factor dat volgens het Woord van God Jezus de Zoon van God is en niet ‘God de zoon’.  Verder is het wel zo dat wij niet door menselijke inspanning of een hoeveelheid van goede werken goed verklaard worden en toegang tot het Koninkrijk krijgen.

Wij hopen dat u kunt zien dat het was omdat God het eerste heilswerk deed, namelijk het naar de aarde zenden van Zijn zoon, en vervolgens over te gaan tot het aanvaarden van de werken en de offerande van Zijn zoon (een menselijke inspanning), dat wij nu ook toegang tot Gods Koninkrijk kunnen verkrijgen. Die toegang zal echter enkel mogelijk zijn als wij voldoen aan Gods geboden en berouw voor onze zonden tonen (dat ook een menselijke inspanning vereist). Wij moeten ons bereid tonen om aan onszelf te werken, in een poging om een apart geplaatst of heilig karakter te krijgen [door de juiste dingen te doen volgens de leer van de Heilige Schrift (opnieuw een werk)] Wat die vereiste daden of werken zijn wordt ons ook duidelijk gemaakt in die Heilige Schrift, de bijbel, die duidelijke de leer van het Woord van God verkondigt.

Het is waar dat wij gerechtvaardigd zijn voor niets van onze kant, maar dat betekent niet dat we helemaal niets meer zouden  hoeven te doen om in het Koninkrijk van God binnen te gaan en deelgenoten van de Nieuwe Wereld te worden.
Mensen vertellen dat Jezus God is en dat geen werken nodig zijn om in het Koninkrijk van God te komen is niet enkel zand in de ogen van mensen strooien, waardoor zij niet de waarheid zien. Het is eveneens hen veel twijfels of blindheid geven maar hen ook de mogelijkheid ontnemen om te werken aan zichzelf zodat zij toch de kans zouden kunnen krijgen om gerechtvaardigd te worden.

De auteur van de aangehaalde artikels en van de tekst “That’s the Spirit!” vergeet ook dat het het geloof in de Zoon van God ook een essentieel onderdeel is geworden vanaf de periode dat Jezus op de wereld is gekomen. De mensen die over hem zullen hebben horen spreken en aldus de kans hebben gekregen om hem te leren, zullen later geen excuus kunnen opbrengen dat zij hem niet kenden.  voor onze wereld waar men voldoende kennis kan opdoen, zal er verwacht worden dat men ook een inspanning zal leveren om Jezus te leren kennen. Van ons is er niet verwacht om tot het geloof in een ‘god zoon’ te komen, maar om tot het geloof in de zoon van God te komen. Geloof in hem, Jeshua, Jezus Christus de zoon van God, die mensen dichter bij de Enige Ware God brengt.

We moeten niet geloven in ‘God de Zoon‘, maar de zoon van God en erkennen dat hij echt dood is gegaan en dat zijn hemelse Vader, Die niet kan sterven, hem uit de dood nam als een voorbeeld voor ons, zodat we in alle beloften mogen geloven die in de vorige eeuwen werden gegeven. In Christus Jezus hebben we de hoop op een wederopstanding van de mens en van een komend prachtig leven in Gods Koninkrijk.

Tegensprekers

Christendom heeft veel mensen die de woorden van de Bijbel verdraaien en tot uitspraken komen als “God de Zoon” in plaats van “zoon van God”. Jezus en zijn discipelen waarschuwden ook al in hun tijd voor valse leraren die zouden proberen te hen die zich willen houden aan de Bijbelse waarheid te veroordelen. Doorheen de geschiedenis heeft er steeds een uitdagende vordering geheerst ‘Wiens Woord’ aan te nemen. Er is het Bijbelse Woord maar daarnaast heeft de mensheid een heleboel bedenkingen op schrift gesteld. Daar bij verkiezen veel mensen meer aandacht te schenken aan die boeken dan aan de bijbel. Veel meer mensen willen de menselijke doctrines voor waar aan nemen dan de Bijbelse doctrines.

Meerdere malen toonde mannen van God dat we niet van de wereld moeten houden op zulk danige wijze dat we blijven vasthouden aan onze gewoonte om menselijke leerstellingen te volgen. Meermaals in de Schrift kunnen wij zien dat er mensen waren die anders besloten te gaan leven en in plaats van de wereld te volgen er voor verkozen God te volgen. Betreft die mensen kunnen wij zien dat God hen dan ook opnam en hen bereidwillig was. De bijbel toont ook aan dat we niet moeten buigen voor mensen maar ook niet voor gesneden beelden of prenten, maar slechts Die Ene ware God, van wie geen beeld mogen gemaakt worden, mogen eren.

Degenen die beweren dat Jezus God is zouden dan moeten weten dat ze geen afbeeldingen van hem mogen maken en ook niet mogen neerbuigen voor elke gesneden beeld dan ook.

Aangezien wij door het geloof rechtvaardig verklaard zijn, mogen wij die onder Christus Jezus zijn, vrede hebben met God. Door onze Heer Jezus Christus mogen wij vertrouwen op ons geloof tot deze genade, waarin wij staan, en verheugen we ons in de hoop van Gods heerlijkheid. Het is voor hem dat we bereid zijn om het lijden van de wereld te dragen (werk) en zelfs er toe komen om ons te verheugen in hen die ons zelfs vervloeken (dat misschien nog een grote inspanning zal vragen), wetende dat zulks lijden produceert, alsook uithoudingsvermogen, en uithoudingsvermogen, karakter, en karakter, hoop.

U mag er op aankomen dat zij die geloven in Jezus in hun verwachting niet zullen teleurgesteld worden, omdat de liefde Gods is uitgestort in hun harten door de Heilige Geest. Door het bestuderen van de Bijbel (een werk dat wij horen te doen) zullen we in staat zijn om te komen tot het begrijpen van Gods Woord (wat werk zal vragen) en in staat zijn om te transformeren door de vernieuwing van onze geest dat enige moeite of werk zal eisen, zodat we kunnen getest en goed gekeurd worden, plus ervaren wat de wil is van יהוה Jehovah God – wat goed, aanvaardbaar en welgevallig en volmaakt is.

“1  Gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer, Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan, en ook roemen in hoop op de glorie van God. 3 En niet alleen dat, nee, ook roemen wij in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking volharding bewerkt, 4 de volharding gehardheid en gehardheid hoop; 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de heilige Geest die ons gegeven is, 6  zo waar als Christus, toen wij zwak waren, nog in dat tijdsgewricht voor goddelozen is gestorven.” (Romeinen 5:1-6 NB)

Als iemand op een gegeven moment zou zeggen  dat hij een geest is en op een ander ogenblik zou zeggen dat hij geen geest is, of zou beweren dat Hij alles weet en op een ander punt zegt dat hij niet weet wanneer hij zou terugkeren, of wie er naast hem zou gaan zitten, maakt het die persoon tot een ongeloofwaardig iemand, is het niet? Zou dat dan voor Diegene Die beweert geen leugens te vertellen, maar enkel de Waarheid spreek, en zegt een vertrouwelijke God te zijn, ook niet zo zijn?

Jehovah God, de Schepper van hemel en aarde is een rechtvaardige God die geen onhaalbare leefregels aan Zijn schepsels heeft opgelegd. Als Heerser boven iedereen staand, ook boven Jezus, heerst Hij niet als een onrechtvaardig koning of een tiran. Nooit heeft Hij meer gevergd van mensen dan zij aankunnen en zal dat ook niet van ons vragen. In Hem horen wij te vertrouwen, meer dan in de theologen die met allerlei menselijke leerstellingen onze hoofden op hol willen brengen.

Laten wij daarom het volle vertrouwen schenken in wat wij in de bijbel kunnen lezen, zoals het er geschreven staat.

+

Voorgaande artikelen

Voorschriften ons gegeven

Bijbel op de eerste plaats #2/3Missionaire hermeneutiek 3/5Missionaire hermeneutiek 5/5

Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mensSchepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

Voorbijgaan van Tijden

Verzoening en de gekochte race

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

++

Aanvullende artikelen

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Geloof in slechts één God
 3. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 4. Heilige drievuldigheid of drie-eenheid
 5. Is God Drie-eenheid
 6. Woord van God
 7. Geïnspireerd Woord
 8. Heilige Schrift Woord van God
 9. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 10. Het belang van het lezen van de Schrift
 11. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 12. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 13. Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht
 14. Wetten en regels ter onderwijs
 15. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 16. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 17. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 18. God meester van goed en kwaad
 19. Plan van God
 20. Plan van God en wereldvrede
 21. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 22. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 23. Nut van het lezen van de Bijbel
 24. Jehovah Wiens Naam heilig is
 25. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 26. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 27. Vertrouwen op God
 28. God Kijkt toe
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 35. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 36. Een Groots Geschenk om te herinneren
 37. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 38. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 39. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 40. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 41. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 42. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 43. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 44. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 45. Jezus van Nazareth #1 Jezus’ geboorte
 46. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 47. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 48. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 49. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 50. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 51. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 52. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 53. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 54. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 55. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 56. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 57. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 58. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning 
 59. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 60. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 61. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 62. Toewijding van Jezus
 63. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 64. Dienaar van zijn Vader
 65. De Leidsman van geloof
 66. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 67. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 68. Geen Wegvluchter
 69. Zoenoffer
 70. Het Zoenoffer
 71. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 72. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 73. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 74. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 75. Jezus moest sterven
 76. Jezus stervensdag
 77. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 78. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 79. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 80. Kruisen en Iconen stukslaan
 81. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 82. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 83. Indien God Zijn eigen wil niet heeft
 84. Een Messias om te Sterven
 85. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 86. Jezus drie dagen in de hel
 87. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 88. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 89. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 90. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 91. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 92. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 93. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 94. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 95. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 96. Christus kennen is zin geven aan het leven
 97. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 98. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 99. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 100. Filippenzen 1 – 2
 101. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 102. Want het is geen leeg woord
 103. Mogelijkheid tot leven
 104. Religie, Wet en leven
 105. Wetten en regels ter onderwijs
 106. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 107. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist
 108. Zo maar gerechtvaardigd?
 109. Redding door volharding
 110. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 111. Jezus volgen
 112. Relatie tot Christus
 113. Relatie tot God
 114. Relatie tot medemens
 115. Leden in het lichaam van Christus
 116. Fragiliteit verminderbaar
 117. Fragiliteit en actie #5 Oproep
 118. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 119. Zondigen omdat men zondaar is
 120. Onvergeeflijke zonde en berouw
 121. Vergeven
 122. Neem afstand van het kwade
 123. Deelnemers worden van Gods heiligheid
 124. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 125. Streven naar heiligheid
 126. Eerlijkheid begin van heiliging
 127. Schoonheid van heiligheid
 128. Weest heilig
 129. Helden en heiligen
 130. God maak ons heilig
 131. Gebrek aan geloofsbeleving
 132. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen
 133. Kerk hospitaal voor zondaars
 134. Moreel relativisme
 135. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 136. Niemand is op zich bekwaam zich zelf te verbeteren
 137. Beter het einde van iets dan het begin
 138. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 139. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 140. Zeker zijnde van Bevrijding
 141. Koninkrijk Gods
 142. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 143. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 144. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #5 Apologeten
 145. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 146. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 147. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 148. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 149. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 150. Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden
 151. Volharden, Bijbelstudenten en Ondersteuning
 152. Boos zijn en toch niet zondigen
 153. Nauwelijks
 154. De Falende mens #2 Vrije keuze
 155. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 156. Twee soorten mensen
 157. Rond genade
 158. God breng mij in staat van genade
 159. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 160. Acht slaande op de reddende
 161. Plan van Genade
 162. Genade niet goedkoop
 163. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 164. Stel je hart open
 165. De weg ten leven
 166. Geef uw zorgen aan God
 167. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 168. God wil u gunst betonen
 169. Genade volgens Bonhoëffer
 170. Tweezijdigheid bij Luther

+++

Vindt ook over de besproken onderwerpen volgende artikelen op het net

 1. My gewete voor God
 2. Die Tien Maagde
 3. Genade 1
 4. Genade 2
 5. Genade 3
 6. Met ‘n melodie
 7. Is dit werklik verniet?
 8. Yolo so uit die Bybel.
 9. Ik zal mijn gode doel in u verhullen
 10. Ik ben gemeenschappelijke grond
 11. Heiligheid is geen optie!; apart gezet voor God-een prachtig geheim/Derek Prince
 12. Also liebt Gott die arge Welt…
 13. Lob sei dem allmächtigen Gott…
 14. O Heiland, reiß die Himmel auf…
 15. Toe nou
 16. Doorzettingsvermogen kweken
 17. Leren van een winnaar, samen kom je verder
 18. Alles over Niets.
 19. Want we zijn allemaal schapen
 20. Kwelling – Lauren Kate

+++

36 thoughts on “Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

 1. Pingback: De god zoon, koning en zijn onderdanen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 3. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 5. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 9. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 10. Pingback: 4de Vraag: Wie of wat is God – Questiontime – Vragenuurtje

 11. Pingback: Addendum 1: de leer van de “antichrist” | Broeders in Christus

 12. Pingback: 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan | From guestwriters

 13. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 14. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 16. Pingback: Voorzieningen voor de keuzes van de mens – Jeshua-ists

 17. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 18. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 21. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 22. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 23. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 24. Pingback: Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit | Bijbelvorser = Bible Researcher

 25. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 26. Pingback: Enkele kernpunten van het Christelijk geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 27. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 28. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 30. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 31. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

 32. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten – Belgische Broeders In Christus

 33. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 34. Pingback: Een gebed voor een komend Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 35. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome – Belgische Broeders In Christus

 36. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag: naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van den beginne, maar de Zoon van God | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.