De god zoon, koning en zijn onderdanen

Voor hen die denken dat Jezus God is en dat hij ook de koning is, moet er na gegaan worden waarom Jezus dan nu niet op zijn troon zit in de hemel, maar aan de rechterhand van iemand anders. Wie is dan die belangrijker persoon die op de troon van de Allerhoogste zit?

Opmerkelijk is het ook dat indien Jezus God is, hij verzweeg wanneer hij zou terug komen. Want die dag zal wel een heel belangrijke dag zijn in de geschiedenis van de mensheid. Om niet te zeggen de belangrijkste dag na de creatie van de mens, de zondeval van de mens, en voor hen die denken dat Jezus God is, ook na het schouwtoneel dat die god ten beste gaf toen hij deed alsof hij doodging aan een paal (want volgens de bijbel, het onfeilbare Woord van de nooit liegende God, kan de mens noch de dood iets doen aan God).

Al eeuwen moet de mens afzien en na de zogenaamde dood van die god kwam aan dat lijden nog geen einde. Alsook weten wij, volgens de Bijbel, dat na de derde wereldoorlog, Armageddon, er nog eens duizend jaar zal verlopen eer de uiteindelijke vrede van het Koninkrijk van God zal plaats grijpen.

Indien god werkelijk een liefhebbende God is, zou er toch niet nog zulk een lijden moeten plaatsgrijpen indien hij met het voordoen van zijn dood de mensen zou gered hebben. Want de Bijbel vertelt ons ook dat met Jezus zijn offerdood verlossing is gekomen over alle mensen. De Genade van God rust nu op elk menselijk wezen. Waarom dan toch nog het behoud van dit tijdssysteem?

Heel eenvoudig: omdat Jezus helemaal niet die persoon is die vele Christenen beweren.
Volgens God Zijn eigen woorden is Jezus de zoon van God en niet Hij zelf, maar de gezondene van Hem die de wereld heeft geschapen.

Die zoon van God heeft zelf zijn hemelse Vader geopenbaard. Hij heeft hem kenbaar gemaakt als een liefhebbende God die open staat om ieder mens te ontvangen. Jezus die lager was dan engelen gaf toe dat hij niets kon doen zonder God, die hoger geplaatst is dan hem en om het even wie. Die Allerhoogste is Diegene die eeuwig is, wat betekent dat Hij geen begin, geen geboorte maar ook geen dood of geen einde heeft.

“3 Alzo wij ook, {7} toen wij kinderen {8} waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt {9} onder de eerste {10} beginselen der wereld. 4 Maar wanneer de volheid des tijds {11} gekomen is, heeft God Zijn Zoon {12} uitgezonden, geworden {13} uit een vrouw, {14} geworden onder de wet; {15} 5 Opdat Hij degenen, die {16} onder de wet waren, verlossen zou, {17} \@en\@ opdat wij de aanneming {18} tot kinderen verkrijgen zouden. 6 En overmits gij {19} kinderen zijt, {20} zo heeft God den Geest Zijns {21} Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: {22} Abba, Vader! {23} 7 Zo dan, gij zijt {24} niet meer {25} een dienstknecht, {26} maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, {27} zo zijt gij ook een erfgenaam van God {28} door Christus. {29}” (Galaten 4:3-7 STV)

“17  En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt {12} tot nu toe, en Ik werk [ook]. 18 Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar {13} ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, {14} Zichzelven Gode evengelijk makende. 19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, {15} tenzij Hij den Vader dat ziet doen; {16} want zo wat Die doet, {17} hetzelve doet ook {18} de Zoon desgelijks. 20 Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem {19} alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken {20} tonen dan deze, {21} opdat gij u {22} verwondert. 21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, {23} maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige {24} leven, en komt niet in de verdoemenis, {25} maar is uit den dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, {26} en is nu, wanneer de doden zullen {27} horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, {28} zullen leven. {29} 26 Want gelijk de Vader het leven heeft {30} in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het {31} leven te hebben in Zichzelven; 27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, {32} omdat Hij des {33} mensen Zoon is.” (Johannes 5:17-27 STV)

“27 Vrede laat Ik {54} u, Mijn vrede geef {55} Ik u; niet gelijkerwijs de wereld [hem] geeft, geef Ik [hem] u. Uw hart worde niet ontroerd en zij {56} niet versaagd. 28 ¶ Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom [weder] {57} tot u. Indien gij {58} Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. {59} 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. {60} 30 Ik zal niet meer veel {61} met u spreken; want de overste dezer {62} wereld komt, en heeft {63} aan Mij niets. {64} 31 Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, {65} gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.” (Johannes 14:27-31 STV)

“Gij hebt hem een weinig minder gemaakt {17} dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;” (Hebreeën 2:7 STV)

“Maar wij zien Jezus {20} met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, {21} opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood {22} smaken zou. {23}” (Hebreeën 2:9 STV)

“En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden {83} Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij {84} alles in allen. {85}” (1 Corinthiërs 15:28 STV)

Het is trouwens aan die Allerhoogste Alwetende God dat Jezus later ook het koninkrijk terug zal overhandigen, omdat het koninkrijk niet toebehoord aan Jezus maar aan God. Om die redenen is het ook Gods Koninkrijk genoemd.

“Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels {119} een Koninkrijk verwekken, {120} dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk {121} zal aan geen ander volk overgelaten worden; {122} het zal al die koninkrijken {123} vermalen, {124} en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.” (Daniël 2:44 STV)

“Die ons getrokken heeft uit de macht der {26} duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon {27} Zijner liefde;” (Colossenzen 1:13 STV)

“En de zevende engel {27} heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen {28} in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes {29} Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.” (Openbaring 11:15 STV)

“De HEERE heeft gezworen, {17} en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt {18} Priester in eeuwigheid, {19} naar de ordening {20} van Melchizédek.” (Psalmen 110:4 STV)

“24 Daarna zal het einde zijn, {63} wanneer Hij {64} het Koninkrijk {65} aan God en den Vader {66} zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben {67} alle heerschappij, en alle {68} macht en kracht. 25 Want Hij moet als Koning heersen, {69} totdat Hij al {70} de vijanden {71} onder Zijn voeten {72} zal gelegd hebben. 26 De laatste {73} vijand, die {74} te niet gedaan wordt, is {75} de dood. {76}” (1 Corinthiërs 15:24-26 STV)

“En Hem werd gegeven heerschappij, {72} en eer, en het Koninkrijk, {73} dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; {74} Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, {75} en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. {76}” (Daniël 7:14 STV)

“32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; {37} en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn {38} vader David geven. {39} 33 En Hij zal over het huis Jakobs {40} Koning zijn in der eeuwigheid, {41} en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.” (Lukas 1:32-33 STV)

Het is wel zo dat het Jezus is toegestaan als koning, in de hemelen hier op de aarde, te regeren tot het ogenblik van overhandiging. Dan zal Jezus nog wel als koning hier op aarde de touwtjes in handen hebben om God Zijn Rijk verder tot in eeuwigheid te regeren. Zij die geloof hebben gehecht aan Jezus en zijn en zijn hemelse Vader zijn bepalingen en rechtsregels volgden, zullen dan deelgenoten mogen zijn van dat lichaam van Christus, hier op aarde.

Om “Deelgenoten in Christus” te worden moet men inzien wie Christus is en moet men zich bereid stellen om zijn leerstellingen te volgen in plaats de leerstellingen van andere mensen die niet door God zijn gezonden om God te openbaren.

Voor onze redding is het belangrijk dat we weten wie Jezus is, wat hij gedaan heeft en wat hij nog voor ons zal doen. Hij heeft steeds de nadruk gelegd op Diegene die hem gezonden heeft. Niemand kan God zien en leven, maar velen zagen Jezus in wie wij al het leven kunnen vinden, als we bereid zijn te accepteren wie hij is, wat hij deed en nog zal doen.

“Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht {31} niet kunnen zien; {32} want Mij zal geen mens zien, en leven. {33}” (Exodus 33:20 STV)

“Hij was het Licht niet, maar [was] [gezonden], opdat hij van het Licht getuigen zou.” (Johannes 1:8 STV)

“Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; {36} tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.” (Lukas 24:39 STV)

“God is een Geest, en {22} die Hem aanbidden, moeten [Hem] aanbidden in geest en waarheid.” (Johannes 4:24 STV)

+

Voorgaande

Voorbijgaan van Tijden

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

++

Lees ook

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 3. Christus Jezus de zoon van God
 4. Zoon van God
 5. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 6. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 7. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 8. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 9. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 10. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 11. Dienaar van zijn Vader
 12. Jezus moest sterven
 13. Het Zoenoffer
 14. Zoenoffer
 15. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning 
 16. Koninkrijk Gods
 17. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 21. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 22. Koninkrijk van God
 23. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 24. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 25. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 26. Oorzaak lijden en dood
 27. Waarom God lijden toe laat
 28. Doemdenkers en ons lijden
 29. Een prins en de dood
 30. Bepaal de aandrijving
 31. Toewijding van ons

+++

Verdere berichten, van anders denkenden, rond het Koninkrijk van God

 1. Hartstocht. Op zoek naar wat echt is – Hans van der Lee
 2. Onvoltooid – Wat is jouw rol in het grote verhaal van God? (Richard Stearns)
 3. De hemel en het koninkrijk van God (deel 3)
 4. De hemel en het koninkrijk van God (deel 4)

+++

27 thoughts on “De god zoon, koning en zijn onderdanen

 1. Pingback: God son king and his subjects | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Op zoek naar een God boven alle goden – Questiontime – Vragenuurtje

 5. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 6. Pingback: 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan | From guestwriters

 7. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 8. Pingback: Voorzieningen voor de keuzes van de mens – Jeshua-ists

 9. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 10. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 12. Pingback: Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn – Jeshuaist

 13. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 14. Pingback: Uit het land van Nazareth | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 18. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Verkondiger Jezus ook de redder – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 21. Pingback: Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Het Koninkrijk Gods is bij u – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

 25. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

 26. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.