Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

Adam en Eva (Lilith ) die in de Hof van Eden waren geplaatst, kozen zelf voor hun gedrag (ongehoorzaamheid). Aan hun lag het om Gods Wil te volgen. God had deze Wil kenbaar gemaakt, maar zij zelf besloten om er tegen in te gaan. Hij had hun verwekt (of gemaakt) en zodoende was Hij ‘Vader‘ over hen. Zij als kinderen van God  hoorden normaliter naar hun Vader te luisteren. Maar dat deden zij niet. Erger nog, zij wensten de gelijke van hun Vader, de Schepper God te zijn. Ook al hadden zij alles van God gekregen was hun begerigheid of de gulzigheid die zich van hen had meester gemaakt hun dooddoener, want nu moest God wel over gaan tot de straf die aan het eten van die Boom der kennis van goed en kwaad hing, namelijk de dood.

Het gebeuren zou ons tot denken moeten zetten om te overwegen hoe God over Zijn schepsels denkt en hoe ernstig hun verkeerde handelingen in acht neemt, vooral als het een opstand tegen Zijn persoon is of daar waar de mens zich gelijk wil stellen aan Hem, want dat is uiteindelijk wat Adam en Eva verlangden, evenveel kennis en macht te hebben als God heeft.

God had van hen niet het onmogelijke gevraagd, maar simpelweg om niet te eten van de ene boom in het midden van een grote prachtige tuin waar voldoende bomen in stonden om hen van voldoende eten te voorzien.

Sommigen denken dat God de mensen wenste te beproeven, maar wij denken niet dat het in de intentie van God lag om de mensen op proef te stellen. En al zou God hebben willen na gaan of de mens zich wel zou houden aan datgene wat God van hen verlangde, was het aan de mens zelf om zijn getrouwheid aan zijn Maker te tonen. De Oppermachtige God is alwetend en zou dadelijk alles hebben kunnen weten omtrent de mens of alles in Zijn alwetendheid voorzien hebben. Maar daar heeft God geen behoefte aan en laat openheid voor eenieder om zelf keuzes te maken en zijn weg te bepalen.

God wenst geen dictator te spelen en laat de mens een vrije keuze. Ieder individu is zelf aansprakelijk voor zijn of haar keuzes en handelingen. Adam en Eva waren ook vrij om al of niet in te gaan op hun verleidelijke gedachten. Elk van hen kon zelf een beslissing nemen om al of niet met de ander mee te gaan. Maar beiden kozen om te trachten meer kennis te hebben en gelijk aan God te worden. Vooral dat laatste is de zere zure plek op de wonde. Zulk een gedachte wijst op muiterij en God kan de rebellie tegen zijn persoonlijkheid niet ongestraft laten, mits Hij hen op voorhand verteld heeft wat de gevolgen zouden zijn indien zij van de Boom der kennis van Goed en Kwaad zouden eten.

De zelfdoding uit schaamte: Lucretia met een dolk in haar rechterhand; kopergravure van Marcantonio Raimondi, 1511

Het leven in de Hof van Eden was een paradijselijk leven en kon voor eeuwig goed geweest zijn. Indien Adam en Eva zich niet verzet zouden hebben tegen de Wil van God zou er geen vuiltje aan de lucht geweest zijn en konden zij en hun nageslacht eeuwig hebben kunnen genieten van al de weldaden van die Goddelijke en Koninklijke Tuin. Na hun eigen verkeerde gedachtegang gevolgd te hebben waren zij niet meer volmaakt. In hen was nu kennis van goed en kwaad gekomen maar ook met dat besef van goed en kwaad wisten zij wat zij verkeerd hadden gedaan en kregen zij schaamte over hun eigen toestand. Die schaamte wordt voorgesteld met hun drang om zich te willen afdekken of te beschermen voor een ander. Vroeger was er helemaal geen schaamte of angst voor een ander nodig. Maar nu was er vertwijfeling in de wereld gekomen en met de kennis van goed en kwaad ook een grotere mogelijkheid om met goed en kwaad geconfronteerd te worden. De mens wenste nu er voor te zorgen dat hij niet in gevaar zou komen en hiertoe ging hij nu voor mogelijkheden zoeken.

Met recht en rede kwam er vertwijfeling in Adam en Eva want een gevoel dat zij er niets meer konden veranderen aan wat zij gedaan hadden maakte zich meester over hen en zij zochten zich te verstoppen voor god, in de hoop dat Hij het niet zou opmerken. Maar God is een Alziende God. Niet kan voor Hem verborgen blijven. God weet alles wat er in de mens omgaat.

“9  Dan roept de ENE, God, tot de roodbloedige mens en zegt tot hem: waar ben je? 10 En hij zegt: uw stem heb ik gehoord in de hof,- en ik werd bevreesd, omdat ik naakt ben, en verschool mij!” (Genesis 3:9-10 NB)

Als Vader van Zijn schepping kan de Allerhoogste de drang van de mens om Zijn gelijke te zijn, niet over het hoofd zien. Ook is God een God die steeds Zijn belofte nakomt en Zijn Woorden opvolgt. Mits Hij hen gewaarschuwd heeft dat het eten van die boom de dood zou mee brengen moet hij hen nu confronteren met die dood.

“11  En hij zegt: wie heeft aan jou gemeld dat je naakt bent, jij?- heb je van de boom waarvan ik je heb geboden om daar niet van te eten, toch gegeten? 12 Dan zegt de roodbloedige mens: de vrouw die gij hebt gegeven om met mij te zijn, zij gaf mij van de boom en toen at ik. 13 Dan zegt de ENE, God, tot de vrouw: waarom heb je dát gedaan?- de vrouw zegt: de slang heeft mij verleid en ik at!

14  Dan zegt de ENE, God, tot de slang: omdat je dat gedaan hebt, vervloekt jij, onder alle beesten en onder al wat in het wild leeft op het veld; op je buik zul je voortgaan en stof zul je eten, al de dagen van je leven!(-) 15 en vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw zaad en haar nazaat; hij zal jou voor het hoofd stoten, jíj zult hem bijten in de hiel. ••

16 Tot de vrouw heeft hij gezegd: in veelvoud vermeerder ik je pijniging en je zwangerschap, met pijn zul je zonen baren; op je man richt zich je hartstocht en hij zal je overheersen! ••

17  Tot roodbloedige Adam heeft hij gezegd: omdat je gehoor hebt gegeven aan de stem van je vrouw en at van de boom, waarover ik je had geboden en gezegd: ‘eet van hem níet!’ is nu de bloedrode grond om jouwentwil vervloekt; in pijn zul je van haar eten al de dagen van je leven; 18 doornen en distels zal ze voor je laten ontspruiten,- en eten zul je het gewas van het veld!(-) 19 met het zweet in je neusgaten zul je je brood eten, totdat je terugkeert tot de bloedrode grond, want uit haar ben je genomen, ja, stof ben jij en tot stof keer je terug! 20 ¶ De bloedrode mens roept als naam voor zijn vrouw uit ‘Eva’, – \@levensbron,\@ -want zij is de moeder geworden van al wie leeft.

21  Dan maakt de ENE, God, voor roodbloedige Adam en voor zijn vrouw mantels van huid en kleedt hen aan. •

22  Dan zegt de ENE, God: ziehier, de roodbloedige mens is geworden als één van ons en heeft kennis van goed en kwaad; welnu, laat hij niet zijn hand uitstrekken en ook nog nemen van de boom des levens en eten zodat hij leeft voor eeuwig! 23 Zo zendt de ENE, God, hem heen uit de hof van Eden; om de bloedrode grond te dienen waaruit hij is genomen; 24 hij verdrijft de roodbloedige mens,- en doet hem ten oosten van de hof van Eden wonen met de cheroeviem en het flakkeren van het wentelende zwaard, ter bewaking van de weg naar de boom des levens. ••” (Genesis 3:11-24 NB)

Uit de bloedrode aarde was de mens gemaakt en nu wist hij dat hij terug tot dat zelfde stof zou keren, na hard te moeten gewerkt hebben en soms ook na afgezien te moeten hebben. Want niets zou nog zo gemakkelijk zijn als in het aardse paradijs.

Adam en Eva hadden er zelf voor gezorgd dat er een relatiebreuk kwam met hun hemelse Vader. Een relatie-ontbinding was onvermijdelijk. God haat het ‘verkeerd gaan’ of zondigen. Maar Hij houdt ook zo danig veel van Zijn schepsels dat Hij een oplossing voorziet of hen nog een tweede kans geeft.

De mens heeft namelijk God  Zijn eerlijkheid en hoedanigheid in twijfel getrokken. God weet dat de mens gevallen is door toe te geven aan zijn zwakke kant.

Het incident in de tuin illustreert de liefde van God voor het schuldige paar. Uit medegevoelen of sympathie en liefde voorzag de Allerhoogste de mogelijkheid dat er weer een mens zou komen die kon bewijzen of hij al of niet Gods Wetten of Gods regelgeving zou kunnen naleven. God zou geduld opbrengen en de mens de kans geven om zelf alles te regelen en te beheren, ook al is God er van overtuigd dat de mens dit niet zal kunnen klaren. Maar dan zal de mens geen verwijt meer kunnen hebben naar God toe, dat Hij hen iets zou onthouden hebben of dat Hij een potentaat is die niets anders toe laat dan datgene dat Hij wenst en voor Hem goed is.

Hij wil de mens ook de kans geven om met Hem in het reine te komen en laat daarom verzoeningsoffers toe. De mens wordt wel verbannen uit de Hof van Eden, en zal geconfronteerd worden met het harde leven hier op aarde. Om zich te troosten en het proberen goed te maken met zijn Maker werd de mens toegestaan om offergaven te brengen tot God, maar niet tot andere wezens.

God kijkt zo uit naar de ultieme offergave, een mens die bereid zal zijn om zijn eigen niet zondige lichaam in de plaats te stellen van de eerste mens die gefaald heeft om zonder zonde te leven.

+

Wordt vervolgd

Voorgaande:

Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

++

Aanvullende teksten

 1. God meester van goed en kwaad
 2. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 3. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 4. De Falende mens #2 Vrije keuze
 5. De Voltooiing van de schepping 4 Buitenbijbelse leer
 6. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 7. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 8. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 9. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 10. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 11. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 12. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 13. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 14. De Verlosser 1 Senior en junior
 15. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 16. Created in the image of the Elohim to use their likeness properly
 17. Orders for the first human beings and Rebellion against their Maker
 18. Moment of getting knowledge and its consequence

+++

22 thoughts on “Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

 1. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 4. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 5. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 7. Pingback: Gedachte voor 3 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Bereshith 3:7-13 De Zondeval – Jeshua-ists

 9. Pingback: Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven – Jeshua-ists

 10. Pingback: De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven | Broeders in Christus

 11. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 12. Pingback: Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper? – Questiontime – Vragenuurtje

 13. Pingback: Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden | Stepping Toes

 14. Pingback: Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen? | From guestwriters

 15. Pingback: Enkele kernpunten van het Christelijk geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 16. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 18. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend – Jeshuaisten / Jeshuaists

 21. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 22. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.