Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

Sommigen hebben moeite gevonden om te begrijpen hoe Adam stierf op de dag dat hij van de verboden fruit at. Hij stierf niet binnen vierentwintig uur van zijn zonde, want we lezen in Gen. 5: 5,

“En al de dagen die Adam leefde waren negenhonderd en dertig jaar; En hij stierf. ‘

Deze moeilijkheid is duidelijker dan echt, en het lost zich op als het wijdgebruik van het woord ‘dag‘ is teruggeroepen. We spreken van ‘onze dag’, niet een periode van vierentwintig uur, maar een aantal jaren.
Dit gebruik is gebruikelijk in de Bijbel. Zo wordt er bij het scheppingsverhaal gesproken van de “eerste dag”, de “tweede dag” waar niet bepaald vierentwintig uur perioden mee bedoeld worden, maar eerder tijdsfases (tijd of tijdsperiodes, een tijdspanne of tijdsindeling); Langere perioden van zelfs meerdere jaren.  Betreft de dag als langere periode van 24 uur zullen verder twee voorbeelden volstaan voor het heden. Het eerst over de provocatie, op de verleidingstijd in de woestijn, toen het volk God verzocht terwijl zij toch  Zijn werken van vroeger en voor veertig jaar konden zien. Werken van God die zich uitstrekten over dagen die als jaren waren.

“8 verhardt uw harten niet zoals in de verbittering, ten dage van de beproeving in de woestijn, 9 waar uw vaderen mij hebben beproefd tot tartens toe, en zagen mijn werken,” (Hebreeën 3:8-9 NB)

“Maar dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat bij de Heer één dag is als duizend jaren en ‘duizend jaren als één dag’.” (2 Petrus 3:8 NB)

“Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gister zo díe voorbíjgaat, —als een wáke ín de nácht.” (Psalmen 90:4 NB)

Wanneer deze en soortgelijke verwijzingen worden overwogen, is het helemaal niet moeilijk te begrijpen dat Adam stierf binnen de dag dat hij gezondigd heeft. Het sterfproces begon snel, en het werd in minder dan duizend jaar afgerond.

Als de woorden die de straf bedreigen, niets zeggen over eeuwige kwelling, veel minder doen die waarin de zin werd uitgesproken en meer volledig uitgelegd na de overtreding.

“In het zweet van je gezicht zult gij brood eten totdat gij terugkomt naar de aarde; Want daaruit werd je genomen (Gen. 2: 7); Want stof is gij, en tot stof zult gij wederkeren. “(Genesis 3: 19.)

Deze taal is zeer nauwkeurig. Niemand hoeft haar betekenis te betwijfelen. De zondige man moest terugkeren naar de grond waaruit hij was genomen. God had Adam uit de rode aarde geformeerd (‘uit het stof van de grond’) en nu moest de mens beseffen dat hij terug tot die toestand van voor zijn leven zou terug keren. De mens was niet gevormd of was niet ontstaan uit een toestand van ellende en wee, maar van uit niets voelende aarde kwam hij.
Wie gelooft dat “terugkeer naar de grond” eeuwige kwelling betekent getuigd van geen inzicht in de betekenis van naar de grond terug keren.

De taal die de uitvoering van de zin beschrijft, is even duidelijk, waardoor er geen ruimte is voor de gedachte dat er eeuwige kwelling was bedoeld als het begrijpen onderwerp.

“22  Dan zegt de ENE, God: ziehier, de roodbloedige mens is geworden als één van ons en heeft kennis van goed en kwaad; welnu, laat hij niet zijn hand uitstrekken en ook nog nemen van de boom des levens en eten zodat hij leeft voor eeuwig! 23 Zo zendt de ENE, God, hem heen uit de hof van Eden; om de bloedrode grond te dienen waaruit hij is genomen;” (Genesis 3:22-23 NB)

Hier is het best mogelijke bewijs dat de boete geen voortzetting van het bestaan in ellende zou zijn, maar eerder een wegnemen van alle macht om te leven, zoals aangegeven in de handeling van het uitsluiten van de man uit de tuin waar de bomen waren, het eten van wiens vruchten hem in leven zouden houden.
Om ervoor te zorgen dat de zondaar zou kunnen sterven, werd hij in het onvoorbereide gedeelte van de aarde voortgedreven om zo goed mogelijk te worstelen met de doornen en distels – die zijn gebleven en vermenigvuldigd tot op deze dag, maar die met alle andere ongepaste voorwaarden, zullen worden uitgeroeid tijdens de koninkrijkstijd – tot, na het einde van zijn ‘dag’, de executie van de zin is voltooid en hij keerde terug naar zijn stof. Had hij niet gezondigd, zou hij toegestaan zijn om verder te leven.

De aldus uitgesproken en uitgevoerde zin is de erfenis van de zondaars nageslacht geworden. Zeker is het dat wij allen sterven; en de Bijbel geeft het enige redelijke verslag waarom dit zo is. Veel christenen, in plaats van het loon van de zonde te herkennen, beschouwen het als de poort naar glorie. Dit is een grote fout, en heeft veel bijgedragen aan de alomvattende verwarring.
De apostel legt uit,

“Zoals door een mens de zonde in de wereld kwam en de dood door de zonde, ging de dood over alle mensen.”

En opnieuw,

Expulsion of Adam and Eve, circa 1880, Clevela...

Uitwijzing van Adam en Eva, circa 1880, Cleveland Museum of Art. (Foto krediet: Wikipedia)

In Adam sterft iedereen “en” door een man kwam de dood. “(Rom.5: 12; 1Cor.15: 21-Rotherham-22.)

“Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook tot alle mensen de dood door-gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12 NB)

“Want daar door een mens de dood is, is ook door een mens de opstanding van doden.” (1 Corinthiërs 15:21 NB)

“wat is dat met u dat ge op Israëls rode grond dit spreekwoord als spreuk hebt en zegt ‘vaders eten zure druiven en de tanden van de zonen worden stomp’?(-)” (Ezechiël 18:2 NB)

Baby van elf dagen oud

Geen andere uitleg dan dat van Gods Woord is voldoende om te vertellen waarom zuigelingen sterven. Deze brengen de dood niet op zichzelf, omdat zij niet goed uit het verkeerde weten. Toch sterven zij. Het moet zijn zoals de Schrift zegt, dat door door één mens de dood is gekomen op aarde. Duidelijk mag het zijn dat wij allen zoals Adam zullen moeten sterven doordat bij deze ene man de dood kwam over de gehele mensheid. Het hele ras heeft de resultaten van Adams overtreding aangegaan.

Wat ook waar is voor de baby of bij het kind, is ook waar voor de jeugdigen, de middelbare leeftijd en voor de ouderen. Allen sterven vanwege de erfenis van de dood die door onze eerste ouders aan hen is voldaan. Allen komen ter wereld bij geboorte en beginnen te verouderen om zo tot een punt te komen waar hun verouderingsproces hen tot de dood brengt. De geboorte, ouder worden noemen wij het leven en het sterven, het niet meer leven. Alles wat we leven noemen, is maar een proces van verval. Tijdelijk tegen gehouden door allerlei hulpmiddelen, zoals medicatie, die de mens kan bedenken. Dit is de ‘brede weg’ tot vernietiging, waarvan het hele ras van Adam verhaalt met steeds toenemende snelheid. Adam voltooide de reis in negenhonderd en dertig jaar; de huidige gemiddelde levensduur bedroeg slechts 18 jaar in de middeleeuwen, vijfendertig jaar in de 19de eeuw en vijfenzeventig jaar in de 20ste eeuw om nu naar de tweeëntachtig jaar te gaan.
+

Voorgaande

Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

Vervolgt

Engelse versie / This part can be found in English at: A Ransom for all 1 Eternal torment

++

Aanvullende lezing

 1. Van chaos naar ordelijkheid
 2. Voorziening van leven
 3. Keuze van levende zielen tot de dood
 4. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 5. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 6. Ontbinding
 7. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 8. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 9. Wat te vinden in de Bijbel
 10. Glimlach raam naar je ziel

14 thoughts on “Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

 1. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God | Broeders in Christus

 2. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens – Jeshua-ists

 4. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel | Broeders in Christus

 6. Pingback: Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 9. Pingback: Betreft de Mens | Broeders in Christus

 10. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Voorbereidingstijd naar Pesach toe | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Opgeroepen door Jezus – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.