Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

De Overeenkomstige prijs

Goddelijke Rechtvaardigheid vereist de straf voor ongehoorzaamheid, en kan de schuldigen niet opruimen. Wij moeten weten dat de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde een barmhartige, meedogende en ontfermende God is die lankmoedig is of Zich niet snel boos maakt, en met vertoon van veel geduld, groot in goedertierendheid en trouw is. Hij is geen God die eeuwige marteling voor Zijn schepselen wenst. Zijn Goddelijke liefde is er een die duurzaam gunst betoont aan duizenden. Steeds is Hij bereid om schuld, overtreding en zonde te vergeven. Maar wij moeten ook begrijpen dat Hij als een Goede Vader het verkeerd gaan van Zijn kinderen geenszins ongestraft kan laten. Ook moeten wij beseffen dat de fout die de eerste mens maakte één van verzet tegen God was en waarbij de rebellie van de mens kenbaar is gemaakt aan God en vereist dat deze wordt opgeheven. De schuld van het verzet tegen God gaat namelijk over op gans het nageslacht van Adam en Eva. Ook moeten wij weten dat God niet enkel daar in de Hof van Eden bepalingen of wetten had voorgelegd aan de mens. Na de uitzetting van de mens vulde God Zijn Wetten aan zodat de mens een redelijk leven kon opbouwen en daaronder veiligheid kon vinden. Maar vele mensen negeren de Wetten van God  of leggen ze gewoon naast zich neer. Al wat de Wet zegt is gericht tot hen die onder de wet staan; opdat elke mond gestopt zij en de gehele wereld schuldig voor God zal staan.

Wij moeten inzien dat in de Wetsbepalingen en de strafmaat er voor de basis ligt van Gods handelingen.

“6 Dan trekt de ENE voorbij, vlak voor zijn aanschijn en roept hij uit: ENE, ENE, Godheid ontfermend en genadig!- lankmoedig en overvloedig in vriendschap en trouw!(-) 7 die vriendschap bewaart voor duizenden, die onrecht verdraagt, overtreding en zonde; maar ongestraft: níets laat hij ongestraft, bezoekend het onrecht van vaders aan zonen en zoons-zonen, aan derden en vierden!” (Exodus 34:6-7 NB)

“Wij weten dat al wat de Wet zegt spreekt tot wie in de Wet…, zodat alle mond wordt gestopt en heel de wereld strafwaardig blijkt voor God.” (Romeinen 3:19 NB)

“(89:15) Op gerechtigheid en récht stoelt uw tróon, —vriendschap en tróuw ontmóeten uw áanschijn!” (Psalmen 89:14 NB)

“Rondom hem zijn wólken en dúister, —gerechtigheid en récht fundéren zijn tróon.” (Psalmen 97:2 NB)

God is Vader van licht en donkerte, van inzicht, wijsheid, kennis, maar ook van het vergeten of niets worden. voor Hem staat alles vast. Hij heeft een Plan en Wensen. Bij Hem zelf is er geen veranderlijkheid, alsook geen plaats voor twijfel of een ‘tussen in’ toestand.

“Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven afkomstig, neerdalend van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.” (Jakobus 1:17 NB)

“niet een man is God dat hij zou liegen, een mensenzoon die spijt krijgt: híj heeft iets gezegd en zou het niet doen?- gesproken en zal niet gestand doen?(-)” (Numeri 23:19 NB)

Deze onbuigzaamheid van het doel is de waarborg van Gods betrouwbaarheid en van de standvastigheid van Zijn besluiten. Hadden we hier geen zekerheid over, dan konden we ons niet zeker voelen. Als God, na het veroordelen van Adam, ertoe gebracht was om te erkennen dat Hij onrechtvaardig was geweest, welke zekerheid zou er dan zijn dat Hij misschien niet nog eens onrechtvaardig zou zijn?  Goddelijke Rechtvaardigheid kan soms zwaar of ernstig lijken, maar de overheersing er van is de waarborg voor stabiliteit voor het universum.

De Alwetende voorzag de moeilijkheid waarmee het hele ras door de overtreding zou worden belast of ondergedompeld door de overtreding van de eerste man, en zelfs voordat hij zelfs de man schiep, had hij de hulpmaatregelen volledig geregeld.

 

Pierre-Paul Prud'hon - Justice and Divine Veng...

Pierre-Paul Prud’hon – Justitie en Goddelijke Wraak Misdaad Uitoefenen – WGA18458 (Fotokrediet: Wikipedia)

Men kan de attributen van het goddelijke karakter graag zien harmonisch samenwerken om het plan te bedenken. Wijsheid laat zien hoe de belangen van zowel liefde als rechtvaardigheid volledig worden gediend door aan de eisen van deze laatste en aan de voormalige te voldoen. Niet alleen maakt het de manier duidelijk waarop de race gezegend zou kunnen zijn. maar ook hoe het de liefde de mogelijkheid geeft om zichzelf meer te beoefenen door het offer te voorzien – een overeenkomstige prijs die alleen de rechtvaardige aanspraak op goddelijke rechtvaardigheid zou kunnen bevredigen.

En wat zou een overeenkomstige prijs zijn?
Een overeenkomstige prijs zou de levensvervanging zijn, een leven voor een leven. Niets meer zou kunnen worden gevraagd, niets minder zou bevredigend zijn. Waar zullen we voldoende slachtoffers vinden, aangezien het hele ras werd veroordeeld.

“(49:8) ach, met loskoop koopt níemand zich vríj; —aan Gód kan hij zijn zóengeld niet géven;” (Psalmen 49:7 NB)

Goddelijke Wijsheid zou het niet eens zijn met het gebruik van Goddelijke Kracht om nog eens een nieuw ras te creëren, omdat de nieuw geschapenen waarschijnlijk dezelfde gang zouden hebben gelopen als Adam deed en de moeilijkheid zou dus zijn verhoogd. De Goddelijke Liefde zou in wanhoop zijn geweest, als de wijsheid de weg niet had aangetoond, door te wijzen dat het hele ras werd veroordeeld wegens de zonde van een mens, zijn nageslacht in zijn lenden ten tijde van de overtreding, die dus in de zonde en de boete deelde. Als een man van volmaakte gerechtigheid kon worden gevonden, bereid om zijn leven op te geven als een offer, zou die rechtvaardigheid dat volkomen tevreden kunnen accepteren, omdat deze man ook het leven zou geven van een mogelijke bruid en ras die in het gewone verloop van de gebeurtenissen zou kunnen zijn ontwikkeld vanaf de eerste man.

Maar waar was zo’n man? Geen enkel lid van het ras van Adam kon voldoen aan de eisen, en er kon geen zekerheid zijn dat een andere onervaren, nieuw geschapen mens, zoals Adam, zijn zondeweg niet zou hebben gevolgd.

Aldus kwam het er op aan te voorzien in iemand die de plaats van de eerste Adam kon in nemen en als tweede Adam aan zo wel God als aan zijn medemensne kon bewijzen dat het wel mogelijk kan zijn  voor de mens om gods Wetbepalingen op te volgen en volledig aan de wensen van God te voldoen.

De Zoon van God heeft de Vader Zijn liefde voor en interesse in het ras gedeeld, en toen de Goddelijke Wijsheid uitwees dat hij de vereiste man zou kunnen worden, door zijn leven op te geven en dat van zijn mogelijke nageslacht, en aldus te voorzien in het nodige losgeld dat Goddelijke Rechtvaardigheid nodig heeft. Hij heeft er meteen mee ingestemd het offer te brengen. Hier was één van de ervaringen, beter uitgerust dan elke andere van de hemelse gastheer, omwille van de kennismaking met de Vader, om dit gedeelte van het Plan uit te voeren die door wijsheid is uitgedrukt.

Wanneer mensen hem als God nemen in plaats van ‘een god‘. (Johannes 1: 1; letterlijke weergave.) hem niet als een man beschouwend; hoe kan hij dan een losprijs zijn, of een overeenkomstige prijs?

Voor degenen die Jezus beschouwen als God zijnd, laten we het zo voor een ogenblik zo nemen, dan:

In de glorie van zijn pre-menselijke staat zou hij veel hoger zijn dan de vereiste waarde, en goddelijke rechtvaardigheid, die niet tevreden kon zijn met minder, en niet meer kon vragen. Hij zou alleen kunnen voldoen aan Justitie of Gerechtigheid door de hemelse glorie te verlaten en een man te worden; dan zou hij een losprijs kunnen aanbieden of een prijs om overeenkomstig te zijn. *

Kan Goddelijke Kracht zo’n prachtige verandering van de natuur bereiken, om hem van hemelse naar aardse omstandigheden over te dragen? Ja; Goddelijke Kracht zou dit kunnen doen. **

Maar wat zou zulk een persoonsverlaging tot nut hebben? De God die door mensen niet kan gezien worden zou wel een vorm van een mens kunnen aannemen, maar Hij zal nog steeds niet kunnen sterven daar Hij een eeuwige Geest is, een geestelijk wezen zonder begin (geen geboorte) en geen einde (geen dood). Wat zou de zin zijn van Hem om te doen alsof Hij stierf en dan te doen alsof Hij uit de dood opstond?

Eveneens kan men zich vragen stellen waarom Hij dan zo lang wachtte en zo vele mensen zo lang liet lijden? Trouwens nu lijden wij nog steeds. Dit zou dan van die God een onerbarmelijke God maken, één die echt geen medegevoelen met de andere persoon heeft en weinig met hun lijden in zit. Kortweg een geweldig vreselijke wrede of hardvochtige God zijn. { Zie: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden}

Zij die denken dat Jezus God is en dat de brief van Paulus aan de Fillipenzen zou slaan op God die zich verlaagd zou hebben tot een menselijke vorm. Maar het is Gods zoon die als zoon van de Allerhoogste recht zou kunnen hebben om een waardige plaats met rang in de maatschappij, die toch zich tevreden stelde met het zoonschap bij een vakman (Jozef) en zijn nederige jonge vrouw Miriam (Maria) en zich verder als een nederige dienstknecht of slaaf op stelde.

“die bestaande in de gestalte van God het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God,” (Filippenzen 2:6 NB)

Hij die zich geen gelijkheid met God toe-eigende ook al was hij door God in de baarmoeder geplaatst geworden van zijn aardse moeder, leidde zichzelf, in de vorm van een dienaar.

He became a member of the Jewish ” house of servants,” being born under the Law. The blood of bulls and goats, not being a corresponding price, could never take away sin; and the life of a heavenly being could not have been a proper price; one was not valuable enough, the other would have been too valuable.

Hij werd lid van het Joodse ‘huis der knechten’, geboren onder de wet. Het bloed van stieren en geiten, die geen overeenkomstige prijs zijn, zouden nooit de zonde kunnen wegnemen; en het leven van een hemels wezen kon niet een goede prijs zijn geweest; het ene was niet waardevol genoeg, het andere zou te waardevol zijn geweest.
De mensenzoon die ook zoon van God was bood zich aan als offergave. Hij onttrok zich van zijn eigen wil te doen.  Hij besefte dat hij ook om die reden op aarde was geplaatst. Hij heeft zijn lichaam voorbereid om zich aan te dienen bij zijn hemelse vader, de Schepper van hemel en aarde en de Enige Ware God boven alle goden. Door zijn nederigheid, zijn aanbod voor God, en doordat God zijn loskoop offer aanvaarde is de mensheid nu in de mogelijkheid om apart geplaatst te worden of  ‘geheiligd’ te worden.

“Daarom zegt hij, komende in de wereld: ‘offerdier en offerande hebt gij niet gewild, maar mij hebt gij een lichaam bereid;” (Hebreeën 10:5 NB)

“in die wil zijn wij geheiligd eens-en-voorgoed door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” (Hebreeën 10:10 NB)

“ik ben het levende brood dat is neergedaald uit de hemel; als iemand eet van dit brood zal hij leven tot in eeuwigheid; het brood dat ik ga geven is mijn vlees, voor het leven der wereld!” (Johannes 6:51 NB)

Wij moeten beseffen dat God steeds boven alle engelen staat en heeft gestaan. Jezus echter was eerst lager dan de engelen. pas later is Jezus verhoogd geworden, nadat hij zich bewezen had en zich van zijn taak gekweten had. Na de volbrenging van zijn taak hier op aarde heeft God hem met heerlijkheid gekroond. Indien Jezus God zou zijn kon hij niet aangesteld worden over de werken van Gods handen en zou hij ook niet als bemiddelaar tussen God en de mensen kunnen optreden, want dan zouden de mensen dadelijk rechtstreeks tot God kunnen praten en onderhandelen.

In Jezus Christus kunnen wij de man zien van vlees en bloed die werkelijk gestorven is. In hem kunnen wij ook die persoon zien aan wie God alle dingen onderworpen heeft onder zijn voeten, om alzo de glorie en de perfectie te zien van de beschreven eerste man en zijn gelijke, de tweede Adam.

De intrede van de zonde maakte een grote verandering in de wereld, zodat de apostel zegt:

“6 maar ergens heeft iemand betuigd, en gezegd: ‘wat is de mens dat gij hem gedenkt of de mensenzoon dat gij naar hem omziet?(-) 7 achtergesteld bij engelen hebt gij hem maar weinig: met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, 8 onder zíjn voeten hebt gij alle dingen onderworpen!’. Want in het onderwerpen aan hem van álle dingen heeft hij niets uitgezonderd dat aan hem niet onderworpen is. Nu echter zíen wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij richten onze blik op Jezus die maar weinig bij engelen is achtergesteld, maar dóór de dood die hij te lijden kreeg héén -opdat hij voor állen de dood zou proeven- met heerlijkheid en eer gekroond is.” (Hebreeën 2:6-9 NB)

*

Voetnoten

 1. *
  Het woord ‘losgeld‘ komt maar driemaal in het Nieuwe Testament voor – Matt. 20: 28: Markus 10: 45; 1 Tim. 2: 6. Het is in ieder geval een vertaling van de Griekse ‘lutron’, wat een verlossingsprijs betekent, die wordt gekoppeld aan ‘anti’ aanduiding van correspondentie – een ‘overeenkomstige prijs’. Zo wordt de strengheid van de goddelijke gerechtigheid aangegeven. Het woord “losgeld” wordt in Hos gebruikt. 13: 14 en Isa. 35: 10 om de Hebreeuwse ‘padah’ te vertalen, die meer tot een gevoel van vrijgave of aflevering heeft. Deze vertaling is niet helemaal juist, omdat de vrijgave of bevrijding niet het losgeld is, maar het gevolg is van het losgeld.

 2. **
  Het is niet de bedoeling dat de goddelijke eigenschappen, rechtvaardigheid, wijsheid, liefde en macht eigenlijk in een colloquy betrokken zijn zoals hierboven beschreven. Dit is slechts een vrije parabolische vorm van beschrijving van de harmonieuze samenwerking van deze grote attributen in het inspireren, ontwerpen, sanctioneren en uitvoeren van het prachtige plan, bepaald op basis van de wereld. – Openb. 5: 6-13: 8.

+

Voorgaande

Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

Vindt er een transfer plaats na de dood?

Een gedeelte hier van kan in een Engelse versie gevonden worden. / Part of this article can be found in English: A Ransom for all 2 Corresponding price

++

Aanvullende lectuur

 1. Acht slaande op de reddende
 2. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 3. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 4. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 5. Keuze van levende zielen tot de dood
 6. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 7. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 8. Wonder van openbaring
 9. Vraag Genade om voorwaarts te gaan
 10. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God

+++

19 thoughts on “Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

 1. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel | Broeders in Christus

 3. Pingback: Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 2 Jezus en de Wet | Broeders in Christus

 7. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 8. Pingback: Niet onwillig naar de dood gesleept | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 10. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 12. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden | From guestwriters

 15. Pingback: Een stille week | From guestwriters

 16. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 18. Pingback: De vier dimensies van Christus’ liefde – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Rond vrijheid en gerechtigheid | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.