Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”

2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes } en zei tegen hem: “Ik ben הוהי. 3 {Jehovah} “En ik verscheen aan Aḇraham {Abraham } , Yitsḥaq {Isaak }, en Ya’aqob {Jakob }̱, , als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste }. En bij mijn naam הוהי, was ik niet bekend bij hen? 4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kena’an {Kanaän } te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen }, waarin zij als vreemdeling hebben verkeerd. 5 “En ik heb ook het gekerm {weeklagen } gehoordvan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël } welke de Mitsrites {de Egyptenaren } tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht. 6 “Zeg dan ook,, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël } : ‘Ik ben הוהי {Jehovah }, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren }, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken  }, 7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn } . En gij zult weten, dat Ik ben הוהי {Jehovah } uw Elohim {de Eeuwige, uw God }, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten }van de Mitsrites {Egyptenaren }. 8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Aḇraham {Abraham  }, Yitsḥaq {Isaak } , en Ya’aqob {Jakob }, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai } הוהי {Jehovah }. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

Exodus 6: 2-4 OJBV

VAEIRA

En Elohim sprak tot Moshe, en zei tot hem: Ik ben Hasjem; (3) En ik verscheen aan Avraham, aan Yitzchak en aan Jakob, als El Shaddai, maar door Mijn Sem Hashem heb Ik Mijzelf niet aan hen bekendgemaakt. (4) En ik heb ook My Brit (verbond) met hen gevestigd, om hen Eretz Kena’an het land van hun tijdelijke verblijfplaats te geven, waarin zij als vreemdelingen vertoefden.

Gods woorden aan Mozes in Ex 6:2 geven de indruk dat de aartsvaders geen weet hebben gehad van Zijn naam ‘Jehovah’ maar uitsluitend van Zijn Naam of beter gezegd zijn titel ‘El Sjaddaj’. Dat kan echter onmogelijk bedoeld zijn, want de naam (of beter titel) El Sjaddaj komt maar 6 maal voor in het boek Genesis en de naam Jehovah zo’n 160 maal, waarvan zo’n 110 maal in de periode van de aartsvaders.  En daaronder
bevinden zich ook passages waarin vermeld wordt dat mensen (ook de aartsvaders) Hem aanroepen onder die naam. (In de gehele Hebreeuwse Geschriften komen de vier medeklinkers JHWH bijna 7000 keer voor.) Wat wordt er dan wel bedoeld?

We moeten bedenken dat in de Bijbel een naam vaak de uitdrukking is van een karakter. En hoewel El Sjaddai in onze Bijbel is vertaald met God de Almachtige (NBG’51) of God de Ontzagwekkende (NBV), zijn er redenen om aan te nemen dat het in feite meer te maken heeft met materiële zegeningen in
dit leven, dus: God (El) de Zegenrijke (Sjaddaj). Het is bijvoorbeeld opvallend dat deze naam in ruim 30 van de bijna 50 maal dat hij voorkomt, is te vinden in het verhaal over Job, de man die zo rijk door God was gezegend, en vervolgens alles verloor (om het later weer terug te krijgen). Die aanduiding ‘almachtig’ komt uit de Latijnse Bijbel van de Middeleeuwen (‘omnipotens’).

De Naam הוהי of namen Jehovah en Jahweh (veruit de meest frequent voorkomende naam van God in het Oude Testament) is als zodanig moeilijk vertaalbaar. In officiële en onofficiële (woord-voor-woord) vertalingen vindt je het op de meest uiteenlopende wijzen weergegeven. Maar het slaat in elk geval op Zijn verbond met Zijn volk: het kenmerkt Hem als de God die zijn beloften waarmaakt. De achterliggende betekenis wordt door God zelf aan Mozes geopenbaard in Exodus 34:6-7:

“Jahweh ging voor hem langs en riep uit: ‘Jahweh! Jahweh! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft …”

De schrijver aan de Hebreeën vertelt ons echter duidelijk (Hebreeën 11:13):

“Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.”

We weten dus dat God de vervulling van Zijn beloften aan de aartsvaders tijdens hun leven nog niet heeft waargemaakt; dat wacht nog op hun opstanding. Wat God bedoelt, wanneer Hij tot Mozes de woorden van het citaat boven dit artikel spreekt, is dus kennelijk:

Ik heb mij aan Abraham, Isaak en Jakob wel geopenbaard als een God die hen rijkelijk heeft gezegend met aardse goederen (El Sjaddaj), maar Ik heb tijdens hun leven nog geen begin gemaakt met de vervulling van de beloften die Ik aan hen heb gedaan (Jahweh); maar dat ga Ik nu wel doen, wanneer Ik jullie bevrijd uit Egypte.

Het gebruik van Gods ‘Naam’

Het bijbels Hebreeuws kende geen klinkers, en ‘Jehovah’ of de minder juiste vorm (maar in veel Bijbelvertalingen gebruikt) ‘Jahweh’ werd dus geschreven als JHWH. Dat staat bekend als het ‘tetragrammaton’ (vierletterwoord).

Zo wordt het in Joodse kringen ook algemeen aangeduid, want de Israëlieten vermijden van oudsher zorgvuldig die naam uit te spreken (o.a. op grond van Exodus 20:7). Bij het voorlezen van de Schrift vervingen zij de naam ook stelselmatig door het woord Adonai of adonaj (heer). In het Grieks van de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament) en de aanhalingen in het Nieuwe Testament, vinden we ‘Jehovah‘ ‘Jehova‘ of ‘Jahweh’ daarom ook altijd weergegeven als kurios, dat eveneens heer betekent. Zo vinden we de uitdrukking ‘Yahweh Tsabaoth’ (HERE der heerscharen) uit Jesaja 1:9 door Paulus in Romeinen 9:29 geciteerd als ‘Kurios Sabaōth’ (Here Sebaot). Vanaf het begin heeft men het ook in vertalingen daarom altijd weergegeven als ‘heer’, maar vanaf de Reformatie is de gewoonte ontstaan dat dan te doen met kleine hoofdletters (HEER of HERE), om de lezer er op attent te maken dat het hier eigenlijk Gods naam betreft. De Hebreeuwse combinatie ‘Adonai Jehovah’ of ‘adonai Jahweh’ (de Here Jahweh) vindt men dan dus in de oudere Bijbelvertalingen meestal weergegeven als ‘de Here HERE’. Ook in de NBV is het, na veel discussie, uiteindelijk toch weer HEER geworden.

Het Tetragrammaton stelt drie lettergrepen voor terwijl Jahweh er slechts twee zijn. De juiste omzetting van de vier klinkers of zogenaamde vocaliseringstekens is het uit drie lettergrepen bestaande “JeeHoWaH” = “Jee-ho-vha” of “Jehovah”

Yah-weh (Jahweh = 2 syllables/lettergrepen)
Ye-Ho-Wah (Jehovah = 3 syllables/lettergrepen)

+

Voorgaand

Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

Looft Jehovah

De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

Naamsverandering voor het behoud van vrede

++

Aansluitende lectuur

 1. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 2. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 3. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 4. Belangrijkheid van Gods Naam
 5. Gebruik van Jehovahs naam
 6. God over zijn Naam יהוה
 7. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 8. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 9. Aramese vertaling in het Nederlands
 10. De NIV en de Naam van God
 11. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 12. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 13. Jehovah Yahweh Gods Name Jehovah Gods Naam
 14. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 15. Aanroepen van Gods Naam
 16. Spelling van Bijbelse namen
 17. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 18. Onze God ook deze van de moslims
 19. Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation
 20. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 21. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 22. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 31. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 32. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…
 33. Gebed na het lezen van Psalm 8
 34. Naam gebruikers
 35. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 36. Uitdagende vordering
 37. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 38. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 39. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 40. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 41. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 42. Nieuwe energie ontwikkelen

+++

Gerelateerd / Related

 1. Jehovah Yahweh Gods Name
 2. The name of God
 3. What’s in the Name: Jehovah
 4. “How Excellent is Your Name” #1544

8 thoughts on “Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”

 1. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 2. Pingback: God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Manifestering van Jehovah God – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: De Adem Die Zich kenbaar maakte – Jeshuaist

 6. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

 7. Pingback: Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.