Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Afspraken en beloften

Wij moeten beseffen dat er doorheen de duizenden jaren door de hemelse Schepper met de aardse mens meerdere afspraken zijn gemaakt waarbij de Goddelijke Maker telkens een Verbond afsloot om een goede relatie te onderhouden met Zijn schepselen, de mens.

Een Convenant of Verbond is een overeenkomst of een pact gesloten door twee of meer personen. Een overeenkomst of contract bestaat gewoonlijk uit wederzijdse beloften om aan bepaalde voorgeschreven voorwaarden te voldoen in ruil voor wederzijdse concessies of voordelen. Zo belooft een partij in een bouwcontract of convenant een huis te bouwen volgens bepaalde plannen en specificaties, en de andere partij belooft bij de voltooiing van het werk, of op bepaalde data, om een bepaald bedrag te betalen.

In de Heilige Schrift worden  veel verbonden genoemd.

Toen Noach en zijn zonen uit de ark kwamen, vestigde God zo bijvoorbeeld een verbond met hen, dat de aarde niet meer vernietigd zou worden door een vloed van water. De regenboog was ingesteld als het teken (merkteken) van deze goddelijke belofte, die de aarde als het eeuwige huis voor alle vlees, zowel mens als dier, beveiligt. (Gen. 9: 8-17.)

David verzoekt Jehovah God om het woord dat de Allerhoogste heeft gesproken over hem en over zijn huis te bevestigen voor altijd en te doen wat Hij al meermaals heeft gezegd. David spreekt zichzelf uit dat zo, Gods Naam groot zou worden gemaakt in eeuwigheid, zeggende:

De HEERE Jehovah God der heirscharen is God over Israël; en het huis van uw knecht David zal voor uw aangezicht gevestigd zijn. Want Gij, Jehovah Heer der heirscharen, de God van Israël, hebt aan uw knecht geopenbaard, zeggende:

Ik zal u een huis bouwen; daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden, om dit gebed tot u te bidden.

David is er bewust van dat de Schepper Zijn Woorden steeds Waarheid zijn en is niet bang om God te verzoeken niet alleen hem te zegenen maar ook zijn nageslacht (of zijn huis). Zo sloot God een verbond met David, dat zijn huis voor altijd zou worden opgericht. (2 Sam. 7: 15-29.) David had impliciet vertrouwen in deze belofte en verwees er in zijn laatste woorden naar ‘al zijn begeerte’ (2 Sam 2,3: 5). Dit verbond wordt elders genoemd

“De zekere weldaden van David” (Psalm 89: 20-37; Jes.55: 3; Handelingen 13: 34),

geërfd door de Zoon en Heer van David, die is opgestaan uit de dood, om nu niet meer terug te keren tot corruptie.
Onder hem is de wederopbouw van de gevallen “tabernakel van David” aan de gang gezet tijdens het Evangelietijdperk, aan het einde waarvan het zal worden voltooid, in die zin dat de gezamenlijke erfgenamen allen bijeen zullen zijn en het vleselijke huis van Israël tot leven zal gewekt zijn. Dan zullen alle mensen de gelegenheid hebben om de Heer Jezus te zoeken die alles weer zal opbouwen en het volk weer dat koninkrijk van David zal laten zien. (Handelingen 15: 16, 17.)

In de opwekking onder koning Josia gingen hij en zijn volk een verbond aan om alle vereisten van het Wetsverbond getrouw na te leven. Hiervoor gingen zij naar de tempel van Jehovah God met alle priesters, profeten en andere mensen, van groot tot klein, zodat allen konden luisteren naar wat er werd voorgelezen uit het boek van het verbond dat in de tempel was gevonden. (2 Koningen 23: 2, 3). Jojada (Jehoiada), de priester, sloot een soortgelijk verbond bij de toetreding van Joas (Joash). Hierbij komen wij weer eens te zien dat het eigenlijk weer ging om een vernieuwing van een verbond dat al in de tijd van Mozes door Jehovah met het volk gesloten was. Het volk en zijn koningen hadden zich al meer dan 100 jaar niet meer aan dat verbond gehouden. (2 Kronieken 23: 16, 17.)

Een ander verbond kan men de ordelijke opeenvolging van dag en nacht noemen. Eveneens is dat verloop van ordelijkheid ook op te vangen als een teken van de vorige verbonden welke niet zo maar door de mens kunnen verbroken worden. Eveneens krijgen wij in herhaling de belofte dat Gods dienaren enorm zullen toenemen (zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel en het zand langs het strand), een belofte die de nakomelingen van de Stamvader Abraham (nog steeds) ter harte nemen. – (Jer. 33: 20-22.)

Wanneer wij de geschiedenis van de mensheid bekijken zien wij dat al gauw op dat parcours een breuk tussen God en de mens kwam, doordat de mens Gods Macht en Rechtvaardigheid in twijfel trok. De eerste mensen (Adam en Eva) geloofden Gods uitspraken niet en wensten toch van de Boom van kennis van Goed en Kwaad te eten, waardoor zij wel degelijk inzicht kregen in wat goed en slecht was, maar ook zondigheid in het leven der mensheid brachten.
Men kan stellen dat zelfs daar in de Tuin van Eden God al een eerste akkoord sloeg met de mensen. In ieder geval gaf Hij een heel belangrijke belofte mee. Die belofte van leven werd herhaald in het verbond met David, alsook kan men die belofte terug vinden in de verbonden omtrent de oplossing voor de zonde.

De eerste hiervan was de belofte die God aan Abraham had gedaan, en bevestigde aan Izaäk en Jakob dat zijn zaad groot zou zijn, dat hij het land Palestina zou bezitten, en dat alle families van de aarde gezegend zouden worden in zijn zaad. De voorwaarde van gehoorzaamheid was aan dit verbond gehecht (Gen. 12: 1-3; 13: 14-18; 18: 17-19; 22: 17,18), het werd bevestigd op de manier die in die tijd gebruikelijk was, besnijdenis was zijn kenteken of bewijs (Gen. 15: 3-18; 17: 9-14, 23; Rom. 4: 11, 12), en het werd verder bevestigd door een eed of plechtige belofte. Jehovah God Zelf geeft aan dat Hij Zichzelf gezworen heeft dat Hij Abraham en zijn nageslacht rijk zal zegenen, omdat hij Jehovah heeft gehoorzaamd en Hem zelfs zijn enige zoon wilde geven (Gen. 22: 16-18; Hebr. 6: 13-18).

Het tweede grote verbond was het Wetsverbond.
Dit werd gemaakt tussen God en Israël (Jakob) tijdens een offer op de berg Sinaï. Een deel van het bloed van het offer werd over het Boek der wet gespreid en een deel over het volk, en zo werd de band gevestigd. Mozes had de eer om dit verbond tussen God en de kinderen van Israël te bemiddelen, en haar sabbatten waren haar teken of aandenken – (Exodus 19: 1-8; 24: 1-8; 31: 12-17; Deuteronomium 5: 12-16; Ezechiël 20: 12, 20).

Het derde grote verbond is het Nieuwe Verbond. Het is een beter verbond dan het Mozaïsche, het wordt ingesteld op betere beloften. Jezus is daar de middelaar van het nieuwe verbond terwijl Mozes als een bemiddelaar van het Oude Verbond kan aanzien worden. Jezus zijn vlees is het offer waarover het Nieuwe Verbond geratificeerd is, en zijn bloed is “het bloed van besprenkeling”. (Hebreeën 9: 15; 8: 6; 12: 24.)
Het is een bediening van de Geest, geschreven op het hart van de gelovige, niet van de letter (dwz niet van het Wetsverbond geschreven op stenen en in boeken (2 Cor. 3: 3, 6, 7), het heeft voor zijn Sabbat de eeuwige rust van het geloof in het volbrachte werk van Jezus, en in zijn besnijdenis die van het hart – Ook worden wij hier gewaarschuwd dat zulk een verbintenis met God niet steeds door mensen zal gewaardeerd worden. Maar zij die volgens dat Verbond willen leven zullen wel op de eer van God mogen rekenen en zich door zijn Geest bevrijd voelen van de macht van de zonde, die in hun lichaam eerst heerste. (Hebr.4: 1, 9-11; Rom.2: 29; Kol. 2: 11).

De gedachte die in onze studie over deze verbonden gevolgd moet worden, is dat het verbond met Abraham de uitdrukking is van Gods doel om alle families van de aarde tot zegen te zijn. Het Wetsverbond was een poging om de vervulling van het eerste deel van het verbond met Abraham te bereiken, de voorbereiding van het ‘zaad’.

Het Nieuwe Verbond is het middel waardoor de eerste en tweede deel van het Verbond van Abraham glorieus zullen worden volbracht.

+

Een Engelse versie van dit artikel kan gevonden worden / An english version of this article can be found: Covenants

17 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof – Jeshuaist

 10. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Voorbeelden voor een te volgen weg | Broeders in Christus

 16. Pingback: Gerechtvaardigd of geheiligd door het bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.