Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Met Mozes maakte God Zijn Wil bekend en liet hem Zijn Verwachtingen en Wetten optekenen. De mensen hadden kunnen zien wat Jehovah God met de Egyptenaren had gedaan en hoe Hij hen liet ontsnappen. Door Gods Kracht was er bevrijding tot hen gekomen. God waarschuwde hen dat indien zij nu naar Zijn stem zouden luisteren horen en Zijn verbond houden, zouden zij als Gods eigendom zijn onder alle volken, en zouden zij tot God een priesterlijk koninkrijk en een heilig of apart geplaatst volk zijn.

“1  Bij de derde nieuwemaan sinds de uittocht van de zonen Israëls uit het land van Egypte, op deze huidige dag zijn ze aangekomen in de woestijn Sinaï. 2 Ze breken op van Refidiem, ze komen aan in de woestijn Sinaï en legeren zich in de woestijn; Israël legert zich daar, tegenover de berg. 3 Als Mozes is opgeklommen tot God,- roept de ENE hem toe vanaf de berg en zegt: zó zul je zeggen tot het huis van Jakob en zul je melden aan de zonen Israëls: 4 zelf hebt ge gezien wat ik gedaan heb aan Egypte; ik draag u op vleugels van arenden en doe u komen tot mij; 5 welnu, als ge horende hóórt naar mijn stem en mijn verbond bewaakt, dan zult ge mij kostbaarder wezen dan alle gemeenschappen; want van mij is heel de aarde; 6 maar gíj zult mij een koningshuis van priesters wezen, een volk van heiliging!- dit zijn de woorden die je tot de zonen Israëls moet spreken!” (Ex 19:1-6 NB)

In feite werd er op dat moment geen ander doel genoemd dan het ontwikkelen van een natie van koningen en priesters door gehoorzaamheid aan het verbond dat toen zou worden gemaakt. Andere doeleinden die door het Wetsverbond worden gediend, worden elders genoemd, maar het is duidelijk dat dit het primaire doel was. Het bleek dat tijdens het Joodse tijdperk die natie enkele koningen en enkele priesters had. Maar dit was niet in vervulling van Ex. 19: 6, die beloofde dat de natie als geheel koningen en priesters zou zijn, als ze gehoor zouden geven aan de voorwaarden van het verbond die op het punt stonden te worden gemaakt. Koningen heersen, en priesters instrueren en zegenen het volk; zodat deze belofte niets anders kon betekenen dan dat het wetsverdrag stelde voor het zaad te ontwikkelen dat 430 jaar eerder was beloofd.

Toen het Wetsverbond aan het volk werd vermeld, gingen zij er unaniem en zeer gewillig op in.
Mozes was zijn middelaar in de primaire betekenis van internunciator (communicatie medium tussen twee eenheden) of boodschapper. Toen het volk zondigde, werd Mozes hun bemiddelaar in de zin van verzoener of bemiddelaar. Het volk had iemand nodig die het bij God voor hen kon opnemen of hun zaak kon beslechten. Mozes nam hun zaak voor God en trad op als hun pleitbezorger voor de Allerhoogste. In deze tijd waren zij het Verbondsvolk, de overeenkomst slechts kort voor hun zonde gemaakt, hetgeen de gelegenheid was dat Mozes voor hen bemiddelde. De twee betekenissen van ‘Middelaar‘ (Makelaar; Onderhandelaar; Tussenpersoon; Vredestichter ) zijn duidelijk en mooi weergegeven in deze twee hoedanigheden waarin Mozes handelde – eerst als boodschapper namens de partijen bij het verbond dat op het punt stond te worden gemaakt; ten tweede, als go-between en bemiddelaar, namens de overtredende partij, dat het zojuist bekrachtigde verbond zou kunnen worden toegestaan om door te gaan, zelfs in die mate dat het volk hun ongerechtigheid zou worden vergeven. als een teken van verbintenis wordt er met bloed gesprenkeld en offergaven gebracht.

“7 Mozes komt aan en roept de oudsten van de gemeente bijeen; hij legt voor hun aanschijn neer al deze woorden die de ENE hem heeft geboden. 8 Ze antwoorden, heel de gemeente eendrachtig, en zeggen: al wat de ENE heeft gesproken zullen we doen! Omgekeerd brengt Mozes de woorden van de gemeente tot de ENE.” (Ex 19:7-8 NB)

“1  Tot Mozes heeft hij gezegd: klim op tot de ENE, jij en Aäron, Nadav en Avihoe en zeventig van Israëls oudsten; jullie zullen je neerbuigen van verre; 2 dan zal alleen Mozes nadertreden tot de ENE, zíj zullen niet nadertreden; en de gemeente: zij zullen niet mét hem opklimmen! 3 Mozes komt aan en vertelt de gemeente alle woorden van de ENE en alle rechtsregels; heel de gemeente antwoordt eenstemmig,- ze zeggen: al de woorden, die de ENE heeft gesproken zullen we doen! 4 Dan schrijft Mozes ze op, alle woorden van de ENE; in de ochtend recht hij zijn schouders en bouwt een altaar onderaan de berg, en twaalf keer een standsteen voor de twaalf stammen van Israël. 5 Hij zendt de jongeren van Israëls zonen uit, en die doen opgangsgaven opgaan en offeren vredesoffers aan de ENE, varren. 6 Dan neemt Mozes de helft van het bloed en doet dat in de bakken; de helft van het bloed heeft hij over het altaar gespat. 7 Hij neemt de boekrol van het verbond en leest die voor de oren van de gemeente; zij zeggen: al wat de ENE heeft gesproken zullen we doen en willen we horen! 8 Mozes neemt het bloed en spat het over de gemeente; hij zegt: ziehier het bloed van het verbond dat de ENE met u heeft gesmeed bij al deze woorden!” (Ex 24:1-8 NB)

“30  Het geschiedt de volgende morgen dat Mozes tot de gemeente zegt: gíj hebt gezondigd met grote zonde; nú zal ik opklimmen tot de ENE: misschien krijg ik verzoening voor uw zonde! 31 Dan keert Mozes terug tot de ENE en zegt: o!, gezondigd heeft deze gemeente met grote zonde, ze hebben zich een god gemaakt van goud! 32 En nu: áls gij hun zonde wilt wegdragen!… en indien niet: vaag míj dan weg uit uw boekrol die ge hebt geschreven!” (Ex 32:30-32 NB)

Geboden werden gegeven, waarvan tien op de stenen tafels en de rest, even belangrijk en moreel, in boeken. Deze moesten nauwgezet tot in het kleinste detail worden nageleefd. Geen enkele jota of tittel mocht falen; en leven was de beloofde beloning voor de doener van de wet. (Leviticus 18: 5; Ezechiël 20: 11; Gal.3: 12). Het leven was de eerste noodzaak; want zonder dat zouden de koningen en priesters die er zouden zijn nooit de zegen van anderen kunnen volbrengen. Bovendien, als zij die koningen en priesters wilden zijn zelf zondaars waren, niet geschikt om te mogen leven, zouden zij ook ongeschikt zijn voor de verheven ambten die zij zochten, en konden zij niet aanvaard worden als het “zaad”.
De standaard moet perfectie van heiligheid zijn; alles wat minder is dan dit zou de race in een eeuwige staat van onrust en onrust verlaten.
Deze norm werd gehandhaafd door de ‘geboden, inzettingen en oordelen’ die Jehovah, de allerhoogste Heer boven alle heren, Israël geboden had. Zij poogden gehoorzaam te zijn en daardoor zichzelf waardig te zijn voor het leven, alsook om de koningen en priesters te zijn, het ‘zaad,’ om alle families tot zegen te zijn van de aarde.

Yet if the chastisements upon the nation should move; them to repentance, the Lord would not forsake them utterly, but in harmony with this Law Covenant, and in fulfilment of it, He would bring them back to their land again, even though their hopes bad perished and become, as it were, a mass of dead bones. — Lev. 26: 38-46; Ezek. 37: 1-14.

Er werden straffen opgelegd voor inbreuken op de wet.
Sommigen van hen waren tegen individuele overtreders, terwijl anderen tegen de mensen collectief waren. Omdat de beloning van gehoorzaamheid leven was, was de straf voor ongehoorzaamheid de dood, zowel individueel als nationaal. (Leviticus 23: 20, 30; 20: 14-20.)

“Wuiven zal de priester daarmee, gelijk met het brood van de eerstelingen, in een wuiven voor het aanschijn van de ENE, gelijk met de twee schapen; als ‘toeheiliging’ zullen ze wezen voor de ENE, dus voor de priester.” (Le 23:20 NB)

“En elke ziel die welk werk ook doet op deze huidige dag: teloor doen gaan zal ik die ziel uit de kring van haar gemeenschap.” (Le 23:30 NB)

“14 Een man die een vrouw neemt en haar moeder erbij,- hoererij is dat; in het vuur zullen ze hém verbranden, en hen erbij: er zal geen hoererij onder u wezen! 15 Een man die zijn bijslaap prijsgeeft in een beest, wordt ter dood gebracht; en het beest moet ge afmaken. 16 Een vrouw die nadert tot welk beest dan ook om daarmee te paren,- afmaken zul je zowel de vrouw als het beest; ze moeten ter dood gebracht worden,- hun bloed komt door henzelf. 17 Een man die zijn zuster neemt,- een dochter van zijn vader of een dochter van zijn moeder,- gezien heeft hij háár naaktheid en zíj ziet zíjn naaktheid,- een wánverbond is dat: weggemaaid zullen ze worden, voor de ogen van de zonen van hun gemeenschap; de naaktheid van een zuster van hem heeft hij blootgelegd,- zijn onrecht zal hij drágen. 18 Een man die een ongestelde vrouw beslaapt en haar naaktheid heeft blootgelegd, haar bron naakt gemaakt,- en zíjzelf ook heeft de bron van haar bloedvloeiing blootgelegd: weggesneden worden zij twee uit de schoot van hun gemeenschap. 19 De naaktheid van een zuster van je moeder of een zuster van je vader zul je niet ontbloten; want zijn bloedverwant maakt men dan naakt,- hun onrecht zullen ze drágen. 20 Een man die zijn tante beslaapt heeft de naaktheid van zijn oom ontbloot; hun zonde hebben ze te dragen, naakt {Of: zonder nazaat. } zullen ze sterven.” (Le 20:14-20 NB)

Maar als de kastijdingen over de natie zouden bewegen; om hen tot bekering te brengen, zou Jehovah God hen niet volledig verlaten, maar in harmonie met dit Wetsverbond, en in de vervulling ervan, zou Hij hen terugbrengen naar hun land, zelfs als hun hoop slecht zou zijn en zou als het ware een massa dode botten. – (Lev. 26: 38-46; Ez. 37: 1-14).

“38 Ge zult verloren gaan onder de volkeren; ge zult worden opgegeten door het land van uw vijanden. 39 En die er nog bij u over zijn, zullen in de landen van uw vijanden wegteren aan hun ongerechtigheid; ook om de ongerechtigheden van hun vaders naast hen teren ze weg. 40  Belijden zullen ze hun onrecht en het onrecht van hun vaders in de ontrouw waarmee ze tegen mij trouweloos geweest zijn; en waarmee zelfs zij met mij voortwandelden tégen mij. 41 Op mijn beurt ga ik nu verder met hen tegen hen in en zal ik hen doen komen in het land van hun vijanden; maar als dan hun voorhuidige hart zich verootmoedigt en zij dan straf voor hun ongerechtigheid genieten, 42 zal ik gedenken: mijn verbond met Jakob; ook mijn verbond met Isaak, ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken, en het land zal ik gedenken. 43 Het land zal van hen verlaten worden en zijn sabbatten genieten, woest als het daar ligt zonder hen,- en zij genieten de straf voor hun onrecht; omdat, en alleen omdat zij mijn rechtsregels hebben versmaad en hun ziel van mijn inzettingen heeft gewalgd! 44 Maar zelfs dan, als zij dan zullen wezen in het land van hun vijanden zal ik hen niet zo versmaden en niet zo van hen walgen dat ik een eind aan hen zou maken, dat ik mijn verbond met hen zou breken; nee, ik ben de ENE, hun God! 45 Gedenken zal ik voor hen het verbond met de eersten,- hen die ik voor de ogen der volkeren uit het land van Egypte heb geleid om er voor hen te wezen als God, ik de ENE 46 Dit zijn de inzettingen, de rechtsregels en de wetsvoorschriften welke de ENE heeft gegeven tussen hem en de kinderen Israëls; op de berg Sinaï, door de hand van Mozes. •” (Le 26:38-46 NB)

“1  Als over mij de hand van de ENE is gekomen, leidt hij mij naar buiten, door de geest van de ENE, en zet hij mij neer midden in de kloof; die is vol beenderen. 2 Als hij mij aan hen voorbij heeft laten trekken, rondom en nog eens rondom,- zie, dan zijn het er zeer vele, óp de oppervlakte van de kloof, en zie, ze zijn zeer droog. 3 Hij zegt tot mij: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven? En ik zeg: mijn Heer, ENE, dat weet gíj! 4 Hij zegt tot mij: profeteer over deze beenderen,- en zeg tot hen: dorre beenderen, hoort het woord van de ENE !(-) 5 zo heeft mijn Heer, de ENE, tot deze beenderen gezegd: zie, ik doe geest in u komen en ge zult leven!(-) 6 ik zal pezen over u geven, vlees over u laten klimmen, een huid over u trekken en geest in u geven, en ge zult leven!- weten zult ge dat ik de ENE ben. 7 Ik heb geprofeteerd, zoals mij is geboden,- en er geschiedt een geluid zodra ik heb geprofeteerd: zie, een beving, de beenderen naderen elkaar, bot nadert bot. 8 Als ik dat heb gezien, ziedaar: pezen over hen, vlees dat opklimt, en een huid die hij over hen trekt daaroverheen; maar nog geen geest in hen. 9 Dan zegt hij tot mij: profeteer tot de Geest,- profeteer, mensenzoon, en zeg tot de Geest: zo heeft gezegd mijn Heer, de ENE: kom vanuit vier geestesstreken, o Geest, en blaas over deze vermoorden, dat ze herleven! 10 Als ik heb geprofeteerd zoals hij mij heeft geboden komt de Geest in hen, en zij herleven; dan staan ze op hun voeten, een zeer, zeer grote macht! •• 11 Dan zegt hij tot mij: mensenzoon, deze beenderen, heel het huisgezin van Israël zijn zij; zie, zij zeggen: onze botten zijn verdroogd en onze hoop ging verloren, het is met ons gedaan!(-) 12 daarom, profeteer en zeg tot hen: zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: zie, ik ga uw graven openen en zal u laten opklimmen uit uw graven, gemeente van mij; ik zal u laten komen op Israëls rode grond; •• 13 weten zult ge dat ik de ENE ben,- als ik uw graven open en u laat opklimmen uit uw graven, gemeente van mij!(-) 14 ik zal mijn Geest in u geven en ge zult léven, en ik zal u neerzetten op uw rode grond; weten zult ge dat ik, de ENE, heb gesproken en zal doen, is de tijding van de ENE ! •” (Eze 37:1-14 NB)

+

Engelse versie / English version: The Law Covenant 1 Messenger and Mediator Moses

Voorgande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

16 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Inhuldiging van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Wees niet verstrikt – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #2 sleutelwoord voor crisis, recht, verordening, voorschrift, rechtspraak of vonnis en oordeel – Some View on the World

 16. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.