Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Tussen mensen werden door de jaren heel wat bindende overeenkomsten of verbonden aangegaan.

“Abraham neemt wolvee en rundvee en geeft dat aan Avimelech; dan smeden zij tweeën een verbond.” (Ge 21:27 NB)

“43  Laban antwoordt en zegt tot Jakob: de dochters zijn míjn dochters, de zonen míjn zonen en het wolvee míjn wolvee, al wat jij ziet is van mij; maar mijn eigen dochters, wat zal ik hun vandaag aandoen,- of hun zonen die zij hebben gebaard?(-) 44 welnu: ga mee, laten we een verbond smeden, ik en jij; dat worde tot een betuigde overeenkomst met getuigen tussen mij en jou!” (Ge 31:43-44 NB)

“Dan smeden zij tweeën een verbond voor het aanschijn van de ENE; David blijft zitten in Choresja, en Jehonatan is weggegaan naar zijn huis. ••” (1Sa 23:18 NB)

“Hij zegt tot hem: de steden die jouw vader heeft genomen van mijn vader, geef ik terug, en je mag voor jou straten aanleggen in Damascus zoals mijn vader aangelegd heeft in Samaria! En ik, ik zal met dit als verbond je heenzenden! Hij smeedt met hem een verbond en zendt hem heen. ••” (1Kon 20:34 NB)

“Dan komen alle oudsten van Israël bij de koning te Hebron en smeedt David met hen in Hebron een verbond voor het aanschijn van de ENE; zij zalven David tot koning over Israël, naar het woord van de ENE door de hand van Samuël. ••” (1Kr 11:3 NB)

De overeenkomsten die de Schepper met de mens wil aangaan gaan echter veel verder en hebben ook een veel dieper gaande waarde.

De verbonden die de Schepper met Zijn schepselen maakte waren ten persoonlijke tittel maar dienden ook voor de gehele mensheid. zo diende het gesloten verbond met Noach en zijn gezin om hem door de vloed heen te bewaren.

“maar gestand doen zal ik mijn verbond met jou: komen zul jij in de ark, jijzelf, je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen met jou;” (Ge 6:18 NB)

Nadat Noach gehoorzaamheid en vertrouwen had getoond aan God door jaren mensen te waarschuwen en een ark te bouwen, beloofde God nooit meer alle vlees door een watervloed te vernietigen. Hierbij gaf Hij de regenboog als een teken van dat verbond.

“8  Dan zegt God tot Noach en tot zijn zonen met hem,- hij zegt: 9 ik van mijn kant, hier ben ik, ik breng tot stand: een verbond van mij met u,- en met uw zaad na u; 10 met alle levende ziel die met u is, met de vogels en het vee en al wat in het wild op aarde met u leeft,- met allen die zijn weggetrokken uit de ark, met al wat leeft op aarde; 11 gestand doen zal ik mijn verbond met u, niet nog eens zal alle vlees worden weggemaaid door de wateren van de vloed,- niet nog eens kome er zo’n vloed om de aarde te verderven!” (Ge 9:8-11 NB)

“mijn boog heb ik gegeven in de wolken: hij zal worden tot een teken van het verbond tussen mij en de aarde;” (Ge 9:13 NB)

Dat er verscheiden malen over verbonden werd gesproken duidt er op hoe God bezorgd was over Zijn schepsels en het nodig achtte om op verschillende tijdstippen deze te bevestigen of mensen er te doen aan herinneren, alsook om ze verder uit te breiden.

“Maar de ENE laat zich aan Abram zien en zegt: aan jouw zaad zal ik dit land geven! Dan bouwt hij daar een altaar voor de ENE, die zich aan hem heeft laten zien.” (Ge 12:7 NB)

“14  De ENE zei tot Abram nadat Lot zich had afgescheiden van samen met hem: hef je ogen op en zie vanaf de plaats waar je bent naar noord en zuid, oostwaarts en westwaarts; 15 want heel het land dat je ziet, aan jou zal ik het geven,- en aan je zaad, tot in eeuwigheid; 16 maken wil ik je zaad als het stof der aarde; zodat, áls iemand bij machte zal zijn het stof der aarde te tellen, ook jouw zaad zal kunnen worden geteld;” (Ge 13:14-16 NB)

“Op díe dag heeft de ENE met Abram een verbond gesmeed en gezegd: aan jouw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat;” (Ge 15:18 NB)

“2 ik geef mijn verbond: tussen mij en jou; ik zal je zeer, zéér overvloedig maken! 3 Abram valt neer op zijn aanschijn; God spreekt met hem en zegt:
4  van mij uit: ziehier mijn verbond met jou!- worden zul je tot een av hamon gojiem, -vader van een menigte van volkeren; 5 niet langer worde als naam voor jou geroepen ‘Avram’, wezen zal je naam ‘Avraham’, omdat ik jou tot av hamon gojiem, -vader van een menigte van volkeren heb gegeven; 6 zeer, zéér vruchtbaar zal ik je doen worden, maken zal ik je tot volkeren; koningen zullen uit jou voortkomen!(-)
7  gestand doen zal ik mijn verbond tussen mij en jou en je zaad na jou in al hun generaties als een verbond voor eeuwig; om er voor jou te worden tot God en voor je zaad na jou; 8 geven zal ik aan jou en aan je zaad na jou het land van je omzwervingen: heel het land Kanaän als eigen grond voor eeuwig; ik zal er voor hen zijn als God!” (Ge 17:2-8 NB)

“Maar God zegt: tóch is het Sara, je eigen vrouw, die je een zoon gaat baren, en uitroepen mag je als naam voor hem ‘Isaak’, – men lacht!; met hém zal ik mijn verbond gestand doen tot een verbond voor eeuwig, voor zijn zaad na hem;” (Ge 17:19 NB)

“15  De engel van de ENE roept tot Abraham een tweede maal, vanuit de hemelen. 16 Hij zegt: ‘bij mezelf heb ik gezworen tijding van de ENE- dat,- omdat je dit woord gedaan hebt en niet je zoon, je enige, hebt weggehouden, 17 dat ik je met zegening zal zegenen en je zaad in overvloed overvloedig zal maken, als de sterren aan de hemel en als het zand aan de rand van de zee; jouw zaad zal erven de poort van z’n vijanden; 18 gezegend zullen zich weten door jouw zaad alle volkeren van de aarde: om het feit dat je hebt gehoord naar mijn stem!’” (Ge 22:15-18 NB)

Doorheen het boek der boeken, de bijbel, kan men zien hoe de verbondsvorming een bewijs was van Gods bemoeienissen en bekommerdheid met Zijn volk.

“doen komen zal ik u in het land waarvoor ik mijn hand heb geheven om dat te geven aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob, en geven zal ik het u als erfgoed, ik, de ENE ’” (Ex 6:8 NB)

“Maar de ENE is hun genadig geweest, heeft zich over hen ontfermd en zich tot hen gewend, omwille van zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob; hij heeft hen niet weggezonden van voor zijn aanschijn, tot nu toe.” (2Kon 13:23 NB)

Telkenmale was er een welbepaald doel voor God om een verbintenis aan te gaan of te bevestigen. Meer dan eens liet God merken wat er zou gebeuren als men wel of niet de Verbintenis of het Akkoord van het Verbond zou naleven.

“5 welnu, als ge horende hóórt naar mijn stem en mijn verbond bewaakt, dan zult ge mij kostbaarder wezen dan alle gemeenschappen; want van mij is heel de aarde; 6 maar gíj zult mij een koningshuis van priesters wezen, een volk van heiliging!- dit zijn de woorden die je tot de zonen Israëls moet spreken!” (Ex 19:5-6 NB)

“Wat heeft de Wet dan voor zin? Omwille van de overtredingen is hij toegevoegd, totdat ‘het zaad’ zou komen waarvoor {Of: nazaat… aan wie } de belofte was gedaan; hij de Wet- is door engelen verordend, in de hand van een middelaar.” (Ga 3:19 NB)

Wij kunnen echter ook zien dat wegens de vleselijke onvolmaaktheid er geen rechtvaardige natie werd voortgebracht.

“Want dat was voor de wet onmogelijk, doordat hij stuk liep op de zwakheid van het vlees. Maar God heeft zijn eigen zoon gestuurd in de gedaante van door zonde overheerst vlees, en ter wille van zonde heeft hij in datzelfde vlees het oordeel over de zonde voltrokken,” (Ro 8:3 NB)

“38 laat dan aan u bekend zijn, mannen broeders, dat door hém aan u vergeving van zonden wordt verkondigd; 39 en ook van alles waarvan ge door de Wet van Mozes niet gerechtvaardigd hebt kunnen worden, wordt in hem ieder die gelooft gerechtvaardigd;” (Hnd 13:38-39 NB)

“31 maar dat Israël, dat een Wet vol gerechtigheid najaagt, zo’n Wet niet bereikt heeft. 32 Waardoor? Omdat het niet uit geloof was maar als uit werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,” (Ro 9:31-32 NB)

“21 Is de Wet dan iets tegen Gods beloften in? Dat zij verre! Zeker, als er een Wet was gegeven die levend zou kunnen maken, dan zou de rechtvaardiging er inderdaad zijn vanuit die Wet; 22 maar de Schrift heeft alles onder zonde opgesloten gehouden, opdat het beloofde vanuit het geloof in Jezus Christus zou worden gegeven aan hen die geloven.” (Ga 3:21-22 NB)

Ten gevolge van de zwakheid van de mens en regelmatig afdwalen van Gods volk, alsook voor hun blindheid naar de beloofde Verlosser bracht God een geestelijk Israël ten tonele, waartoe zo wel Joden als niet-Joden onder een Nieuw Verbond konden gezegend en geplaatst worden.

“Zie, er zijn dagen op komst, is de tijding van de ENE,- dat ik met het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond zal smeden;” (Jer 31:31 NB)

“nee, dít is het verbond dat ik met het huis Israël zal smeden na die dagen, is de tijding van de ENE: ik zal mijn Wet geven in hun binnenste en in hun hart schrijven; wezen zal ik hun tot God, en zij zullen mij worden tot gemeente;” (Jer 31:33 NB)

“28 Want Jood zijn is niet iets in het openbaar, en besnijdenis is niet iets in het openbaar, aan het vlees. 29 Jood ben je in het verborgene, en besnijdenis van het hart is door de Geest, niet door de letter. Zo iemand ontvangt de lof niet van mensen maar van God.” (Ro 2:28-29 NB)

“Evenzo ook de drinkbeker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is ‘het nieuwe verbond door mijn bloed’; {#Jer 31:31 Ex 24:8 } blijft dit doen, zo dikwijls gij drinkt, om mij te gedenken!” (1Co 11:25 NB)

“12 dat ge toentertijd zonder Christus zijt geweest, verstoken van het burgerschap van Israël en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13 Maar nu zijt gij die ééns ver weg zijt geweest door Christus Jezus ‘nabij’ geworden, {#Jes 57:19 } door het bloed van de Christus.” (Efe 2:12-13 NB)

“7 Welnu, als het dienstwerk van de dood, in letters in stenen gegrift, er al is gekomen in heerlijkheid, zodat de kinderen Israëls het aanschijn van Mozes niet konden aankijken ‘vanwege de heerlijkheid van zijn aanschijn’, {#Ex 34:30 } terwijl die zou vergaan, 8 hoeveel te meer zal dan niet het dienstwerk van de Geest er zijn in heerlijkheid! 9 Want als het dienstwerk dat tot veroordeling leidt al heerlijkheid is, zoveel te meer is dan het dienstwerk dat rechtvaardiging verkondigt overvloedig in heerlijkheid!” (2Co 3:7-9 NB)

“Door te spreken van ‘een nieuw’ heeft hij het eerste oud gemaakt; en wat oud wordt en veroudert is de verdwijning nabij.” (Heb 8:13 NB)

“En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond: er is een dood geschied tot verlossing van de overtredingen bij het eerste verbond, en nu kunnen de geroepenen het aangekondigde aannemen van het eeuwige erfdeel.” (Heb 9:15 NB)

“17 want een verbondstestament berust op gestorvenen daar het nog niet van kracht is wanneer de erflater in leven is; 18 daarom is ook het eerste niet zonder bloed vernieuwd.” (Heb 9:17-18 NB)

“Hiermee moesten noodzakelijk de voorstellingen van de hemelse dingen worden gereinigd, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze.” (Heb 9:23 NB)

“Evenzo met de beker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt;” (Lu 22:20 NB)

“Zie, er zijn dagen op komst, is de tijding van de ENE,- dat ik met het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond zal smeden;” (Jer 31:31 NB)

“niet langer hoeven ze dan ieder zijn naaste en ieder zijn broeder te leren en te zeggen: ge moet de ENE kennen!, want allen zullen zij hem al kennen, van de kleinste bij hen tot hun grootste, is de tijding van de ENE, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet langer denken! ••” (Jer 31:34 NB)

“want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden;” (Mt 26:28 NB)

“20 Evenzo met de beker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt; 21  maar zie, de hand van wie mij prijsgeeft is met mij hier aan tafel; 22 want de mensenzoon gaat voort gelijk bepaald is, maar wee die mens door wie hij wordt prijsgegeven! 23 Dan beginnen zij samen bij elkaar te zoeken wie van hen dat wel mag zijn die dat gaat uitvoeren. 24 Maar er ontstaat ook onenigheid onder hen, over wie van hen de grootste denkt te zijn. 25 Hij zegt tot hen: de koningen der volkeren heersen over hen, en hun gezagsdragers laten zich weldoeners noemen; 26 maar gíj, niet zo!- nee, laat de grootste onder u als de jongste worden en wie aanvoert als wie bedient; 27 want wie is groter: wie aanligt of wie bedient?- níet wie aanligt!- ík ben in uw midden als degene die bedient!(-) 28 maar gíj zijt het die bij mij gebleven zijt in mijn beproevingen, 29 en nu verleen ik u, zoals mijn Vader mij verleend heeft, koningsmacht,” (Lu 22:20-29 NB)

+

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

14 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Gerechtvaardigd of geheiligd door het bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.