Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Gedurende zestien eeuwen mochten de Joden proberen hun vermogen te bewijzen om de Wet te houden en de beloning van leven en glorie te ontvangen. Een trieste ervaring bewees een paar van hen hun onvermogen en het feit dat de wet die tot het leven was ingesteld, in feite een bediening van veroordeling voor hen was, en nooit iets anders kon zijn, omdat de wet niet geschikt voor hen was en ze ook niet geschikt waren. Ze werden allemaal in zonde geboren en gevormd in ongerechtigheid; hun neigingen waren op ongerechtigheid.

Ze waren constitutioneel zondig en de perfecte norm van de Wet was door hen niet te halen. (Romeinen 7: 10, 12-19; 8: 3; 2 Cor. 3: 7). Hadden ze de voorkeur gekregen met een of andere regeling waardoor de zondige neigingen van het gevallen vlees opzij konden worden gezet en niet tegen hen zouden worden geteld, dan zou het veel beter met hen zijn gegaan. Maar er was geen dergelijke bepaling in het Wetsverdrag; het was slechts “doe en leef.” De natuurlijke verdorvenheid van het vlees was een constant en onoverkomelijk obstakel voor hun inspanningen om de Wet te houden. Hoewel sommige van hen met hun geest opgetogen waren in de Wet, konden deze het vlees niet in onderwerping brengen, en daarom waren de Joden die zich de situatie realiseerden in een staat van wanhoop, beschreven door de woorden van de Apostel,

“O smerige man die ik ben! Wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? ”
– Paulus aan de Romeinen

“Dank aan God!, door Jezus Christus, onze Heer. Dus ben ik dan met het verstand wel dienstbaar aan een wet van God, maar met het vlees aan een wet van zonde.” (Ro 7:25 NB)

Het Wetsverbond mislukte in zijn poging om het eerste deel van het Abrahamitische Verbond of Belofte goed te maken, maar het diende andere doelen. Hoewel het niet de substantie was, was het een schaduw van de toekomende goede dingen (Hebreeën 10: 1; 8: 5); alhoewel het de gevangenen van de zonde en de dood niet kon bevrijden, het diende wel om de zonde buitengewoon zondig te laten lijken. (Galaten 3: 19; Rom.7: 13)

“Wat heeft de Wet dan voor zin? Omwille van de overtredingen is hij toegevoegd, totdat ‘het zaad’ zou komen waarvoor {Of: nazaat… aan wie } de belofte was gedaan; hij de Wet- is door engelen verordend, in de hand van een middelaar.” (Ga 3:19 NB)

“Is dan het goede mijn dood geworden? Dat zij verre! Nee, de zonde heeft en daarin bleek zij zonde- door het goede mijn dood bewerkt, zodat de zonde door het gebod bij uitstek zondaar werd.” (Ro 7:13 NB)

En terwijl het het verbond met Abraham niet voldeed, heeft het ook niet ingegrepen om de vervulling van Gods belofte aan Abraham te voorkomen, om deze belofte van geen effect te maken. (Gal 3: 17)

“Ik zeg hiermee dít: een verbond dat eerst door God zelf rechtsgeldig is gemaakt, wordt niet ongeldig gemaakt door de Wet die vierhonderddertig jaren later is gekomen en de belofte buiten werking zou stellen.” (Ga 3:17 NB)

Het is tot op heden nog niet voltooid zoals beschreven in Lev. 26: 38-46; maar als een mogelijke vervulling van het goddelijke doel uitgedrukt in de belofte aan Abraham, is het terzijde geschoven “vanwege de zwakheid en de onooglijkheid daarvan” (Heb 7: 18, 19; 8: 7).

Het kon nooit met die offers, die ze jaar na jaar aanboden, goed gemaakt worden. Zij zorgden er voortdurend voor, elk jaar opnieuw, dat een herinnering aan zonden gemaakt werd, want het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen.

“1  De Wet heeft maar een scháduw van de goede dingen die gaan komen, niet de gestalte zelf van die zaken; ze kan dus onmogelijk met dezelfde offerdieren die zij elk jaar weer offeren hén, die daartoe komen, vervolmaken; 2 zouden ze anders het offeren niet gestaakt hebben, omdat die Godsvereerders eens-en-voorgoed gereinigd, geen enkel geweten van zonden meer hebben? 3 Maar door die offers elk jaar bleef de gedachte aan zonden; 4 want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonden wegneemt.” (Heb 10:1-4 NB)

In de Tuin van Eden werd door god al vroeg in de geschiedenis van de mensheid melding gemaakt van iemand die zou komen om die gevolgen van zondigheid weg te vagen. Meerdere malen werd hij doorheen de tijden vermeld en tekenen gegeven waaraan men zijn komst zou kunnen erkennen. Toen de tijd van zijn eerste komst echter gekomen was, herkenden velen deze beloofde gezondene van God niet. Hij als enige Jood – Jeshua, beter gekend onder de naam Jezus – werd door de Wet goedgekeurd en had volgens de bepalingen ervan recht op het eeuwige leven; maar hij was in de wereld gekomen met het uitdrukkelijke doel om voor onze zonden te sterven (Hebreeën 2: 9), daarom gaf hij afstand van zijn recht op de beloning van Ex. 19: 6. Maar God wekte hem op uit de dood, en schonk Hem het dubbele ambt van Koning en Priester, als het “zaad”, zoals Hij tevoren gezworen had te doen, zeggende:

“Gij zijt een priester voor altijd, naar de ordening van Melchizédek.” – Psalm 110: 4; Hebr. 7: 11-18,

Het effect van het opzij zetten van het Wetsverbond, als zwak en onrendabel door het vlees, was om de belofte van Abraham te laten zoals het was geweest voordat de Wet werd ingevoerd – een grote belofte van een Zaad om alle families van de aarde te zegenen, het voorrecht van het hebben van de Zegenende in zijn stamboom, door Abraham zeker gesteld te zijn door het goddelijke woord en de eed. Iedereen zou moeten komen te zien dat God een god van geen leugens is, Die steeds Zijn woord tegemoet komt. Door de onmogelijkheid van God om te liegen, kunnen we een sterke troost hebben en eveneens toevlucht nemen om de hoop vast te houden die voor ons ligt in alle beloften die God gemaakt heeft met zijn schepselen.

“13 Want toen God dat aan Abraham aankondigde, zwoer hij bij zichzelf, daar hij niemand groter dan hijzelf had om bij te zweren, en zei: 14 ‘voorwaar, zegenend zal ik je zegenen en vermeerderend zal ik je vermeerderen’. {#Ge 22:17 }15 En zo, geduld oefenend, verkreeg hij wat was aangekondigd. 16 Want mensen zweren bij wat groter is, en de eed dient voor hen ter versterking, als einde aan alle tegenspraak. 17 En zo heeft God, toen hij aan de erfgenamen van het aangekondigde in alle overvloed de onwrikbaarheid van zijn wilsbesluit wilde tonen, het met een eed bekrachtigd, 18 zodat wij door twéé onwrikbare stellingnames waarin het onmogelijk is dat God liegt, een krachtige aanmoediging hebben, nu wij gevlucht zijn tot hem, ons vast te klampen aan de hoop die vóór ons ligt.” (Heb 6:13-18 NB)

Maar deze belofte, hoewel groots en glorieus, bevat geen voorziening voor zijn eigen vervulling; want de uitroeiing van de zonde en de vernietiging van de dood zijn essentieel voor een permanente zegen. De onmacht van het Wetsverbond om u te volbrengen is zo volledig aangetoond dat er fouten zijn gevonden afgezien van verdere pogingen. Daarom moest er nu een andere poging worden gedaan om de moeilijkheden van zonde en dood te overwinnen.

Moet God een ander experiment proberen?

Nee; Hij experimenteert niet, want Hij kent het einde vanaf het begin.
Hij wist van tevoren en voorspelde het falen van het Wetsverbond en zijn offers. Jezus was het

“Lam gedood van de grondlegging der wereld af”,

“Als dat eerste verbond onberispelijk was geweest, dan zou er voor de tweede geen plaats zijn gezocht”,

zei de apostel, die ook over Jezus zei,

“Hij neemt het eerste weg, het vervangend door het tweede, een nieuw en beter verbond” (Hebreeën 8: 7; 10: 9.)

Zo wordt ons “Het Nieuwe Verbond” onder de aandacht gebracht.

+

Onderwerp besproken in een Engelse versie / Subject spoken of in an English version: The Law Covenant 2 Weak through the flesh

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

12 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 7. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Voorbeelden voor een te volgen weg | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.