Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

Toen de mens gerebelleerd had tegen God kwamen zij door hun kennis van goed en kwaad onder de vloek van de dood. Maar na de uitspraak van de straf had God ook dadelijk een oplossing beloofd, waarbij uit de vrouw zaad zou komen dat zaad zou worden voor een nieuwe mensheid. Aldus zou er uit een vrouw een tweede Adam komen die het begin zou zijn van een Nieuwe Wereld, waarbij er weer ruimte zou zijn voor de keuze tot een eindeloos leven in een vredige wereld zonder pijn of moeilijkheden.

Maar de mens hoorde te weten dat het nog steeds om gehoorzaamheid zou gaan. Van bij de aanvang had God laten weten aan de mens wat Hij graag wenste. Hij had de mens veel vrijheden gegeven, zoals het beheer van de aarde, maar verzocht hen ook om respect te hebben voor Zijn schepping (het universum met mensen, planten en dieren). Doorheen de loop der tijden gaf God ook verdere richtlijnen en bezorgde Hij de mens rechtsbepalingen. Hij sloot zo een Verbond met Mozes en gaf hem de Wetsbepalingen op stenen tafelen en een Wetsverbond dat Mozes als bemiddelaar bij de mensen moest verkondigen. hoe de mensen met die Wetsvoorschriften van God zouden omgaan moest ieder individu zelf bepalen, maar zou dan ook moeten weten dat God daar later ook zou mee rekening houden.

Het bijzondere verbond waarin Abraham betrokken was vermelde ook dat als hij gehoorzaam zou zijn aan God, het zaad uit zijn geslachtslijn zou moeten worden geboren. Abraham was gehoorzaam en hij verzekerde de eer om de Zegenende of Verlosser in zijn nageslacht te hebben, zoals voorgesteld. Merk op dat de gehoorzaamheid van Abraham niet een zegen verzekerde voor alle families van de aarde. Dit was al lang geleden vastgesteld en tot uitdrukking gebracht (Gen. 3: 15), en de gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid van Abraham kon het niet veranderen, hoewel hij door zijn geloof en gehoorzaamheid voor zichzelf de eer had om degene te zijn door wiens leiding de zegening zou komen.

“en vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw zaad en haar nazaat; hij zal jou voor het hoofd stoten, jíj zult hem bijten in de hiel. ••” (Ge 3:15 NB)

“Want wat zegt de Schrift? ‘Zijn vertrouwen stelt Abraham gelovig op God, en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend’. {#Ge 15:6 } (Ro 4:3 NB)

De volledig gehoorzame, die volledig de Wil van God deed kwam vele jaren na Abraham op het toneel in levende lijve. Hij was lang voor Abraham geboren werd beloofd, er daarom wordt er ook wel eens gezegd dat hij voor Abraham was. Maar daarmee word bedoeld dat hij al voor Abraham vernoemd werd en geboren werd, reeds aangekondigd was door God en al opgeschreven stond in het Boek van leven. de “Beloofde nazaat” bestond nog niet voor Abraham en kwam te bestaan in vlees en bloed in 4 vGT, geboren uit de maagd Maria (Miriam).

Men moet altijd onthouden dat het ware “zaad” van Abraham, aan hem beloofd, niet Isaäk was, maar de bijbel spreekt over een ‘nakomeling’ of één kind, in het enkelvoud, waarmee Jeshua (Jezus) de Christus bedoelt wordt. (Gal. 3: 16).

“Aan Abraham werden de beloften toegezegd ‘en aan zijn zaad’; {#Ge 12:7 } hij zegt niet ‘en aan zijn zaden’, {Of: nazaten. } alsof het over velen gaat, nee, het is als over één iemand; ‘en aan je zaad’, dat is Christus!” (Ga 3:16 NB)

Aanzienlijke ruimte wordt er in Mattheus 1 en Lucas 3 gebruikt om de geslachtsregisters te geven die aantonen (met name dat in Lucas) dat onze Heer de afstammeling moet geweest zijn van Abraham en David, en daarom het recht heeft om de erfgenaam te zijn van de beloften die aan die waardigheid zijn gedaan. Maar net zoals Izaak gehoorzaam was, zo werd onze Heer beproefd zodat hij gehoorzaamheid zou leren, ook al zou dat niet altijd zo gemakkelijk zijn als velen denken. Hij ook moet daar voor afzien. (Hebreeën 5: 8.)

“en hoewel hij een zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit de dingen die hij te lijden kreeg,” (Heb 5:8 NB)

Izaak, als een enig geboren zoon van Abraham, werd uit de dood “in figuurlijke wijze” ontvangen; onze Heer, die ook eniggeboren was, stierf werkelijk en werd feitelijk teruggenomen uit de doden. (Hebreeën 11: 17-19.) Aldus werd de noodzaak voor de dood van onze Heer getoond, voordat hij, als het “zaad” volledig zijn verheven kantoor kon binnengaan om het werk van zegen te beginnen, dat hij ontketende op de dag van Pinksteren. (Handelingen 3: 25-26.)

“17 In geloof heeft Abraham Isaak ten offer gebracht toen hij op de proef gesteld werd; de eniggeborene offerde hij die de aankondigingen had ontvangen 18 en tot wie was uitgesproken ‘in Isaak zal een nazaat voor jou worden geroepen’; {#Ge 21:12 }19 hij overwoog dat God bij machte is uit de doden op te wekken; daaruit heeft hij hem ook in een voorafbeelding teruggekregen.” (Heb 11:17-19 NB)

“25 u bent de zonen van deze profeten en van het verbond dat God heeft gesloten met onze vaderen, toen hij tot Abraham zei ‘door uw zaad zullen zich gezegend weten alle vaderhuizen der aarde’; {#Ge 22:18 }26 voor ú allereerst heeft God zijn kind doen opstaan en hem gezonden die u tot zegen is, daarin dat een ieder zich afkeert van zijn boosheden!” (Hnd 3:25-26 NB)

Vele jaren na het Verbond met Abraham sloot god een Nieuw Verbond af dat ingesteld werd op betere beloften dan die van het Wetsverbond (Hebreeën 8: 6). Hierbij werd Jezus naar voor gebracht als het verbondslachtoffer. Zijn dood kon dan dienen als zijn ratificerend offer. Om namelijk een testament te kunnen hebben moet er iemand sterven, en die rol overkwam Jeshua (Jezus Christus) (Hebr. 9: 16) Als opmaker van zijn testament en zijn overeenkomst met zijn hemelse Vader, de Allerhoogste God boven alle goden, bood hij zichzelf aan aan God, krachtens dat offer, als zijn Middelaar. (1 Timotheus 2: 5, 6; Hebr.9:15).

“5 Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en mensen: een mens, Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen; waarvan het getuigenis is op geëigende tijdstippen;” (1Ti 2:5-6 NB)

“15  En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond: er is een dood geschied tot verlossing van de overtredingen bij het eerste verbond, en nu kunnen de geroepenen het aangekondigde aannemen van het eeuwige erfdeel. 16 Want waar een verbondstestament is, daar moet noodzakelijk de dood van de erflater vaststaan,” (Heb 9:15-16 NB)

Aangezien Hij de Middelaar van het Nieuwe Verbond is, ingesteld op betere beloften, is zijn priesterschap overeenkomstig beter dan dat van Aaron; zoveel beter is het dat hij dat kan zodat hij voor ons kan opkomen en bidden.

“Maar nu heeft hij een evenzo voortreffelijker bediening gekregen als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere aankondigingen gevestigd en gewettigd is.” (Heb 8:6 NB)

“want hij zat nog in de lende van deze voorvader toen Melchisedek hem tegemoetkwam.” (Heb 7:10 NB)

“En in zoverre het niet zonder eedzwering is geweest,- want de anderen zijn priesters geworden zonder eedzwering,” (Heb 7:20 NB)

“zó is ook Jezus borg geworden van een beter verbond.” (Heb 7:22 NB)

“24 maar deze heeft het priesterschap dat niet voorbijgaat omdat hij blijft tot in de eeuwigheid. 25 Daarom kan hij ook geheel en al redden diegenen die door hem tot God komen, want daarvoor leeft hij altijd: om voor hen tussenbeide te komen.” (Heb 7:24-25 NB)

Degene die gezegend zijn gedurende het Evangelie-tijdperk hebben het bijkomende voorrecht om in zijn voetsporen te treden met het doel om mede-erfgenamen met Hem van zijn heerlijkheid te worden, en met hem de zegeningen van de rest van de families van de aarde in de Koninkrijkstijd. Deze, omdat ze met hem zijn geassocieerd, hebben ook de titel: ” Zaad van Abraham. – Gal. 3: 29.

“Maar als gij van Christus zijt, dan zijt ge zaad van Abraham: overeenkomstig een belofte erfgenamen!” (Ga 3:29 NB)

+

Onderwerp besproken in de Engelse versies / Subject spoken of in the English versions:

The Abrahamic Covenant and Seed of Abraham + The Law Covenant 2 Weak through the flesh

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Vervolg: Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

13 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof – Jeshuaist

 6. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden – Jeshuaist

 13. Pingback: Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #2 sleutelwoord voor crisis, recht, verordening, voorschrift, rechtspraak of vonnis en oordeel – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.