Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

Het wetsverdrag of Wetsverbond afgesloten met de bemiddelaar Mozes, pleitte voor strikte naleving van het Boek der Geboden (of Boek der wet) die buiten het volk lag, en in strijd was met hun constitutionele tendensen.
De betere belofte en voorziening van het Nieuwe Verbond is dat de wet van God geschreven moet worden in de harten en geesten van de begunstigden, zodat deze uiteindelijk deel zal uitmaken van hun wezen. Het Wetsverbond had geen voorziening voor genade om zich tot het eeuwige leven te kunnen uitstrekken naar degenen die uitgleden vanwege zwakheid van het vlees; de betere belofte van het Nieuwe Verbond is dat God zal zijn

“Genadig voor hun ongerechtigheid, en hun zonden Zich niet meer zal herinneren.”

Onder het oude verbond waren de mensen alleen maar meer bij de dood betrokken en bovendien veroordeeld; de brief, of het Boek der Wet, heeft ze gedood. Onder het Nieuwe Verbond zijn hun instelling en verlangen van het hart om goed te doen aanvaardbaar, en door de processen van dit Verbond raken hun karakters geleidelijk gevormd in rechtvaardigheid. De geest geeft leven; en dit is de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, die bevrijdt van de wet van zonde en dood.

In zijn Verbond geeft God nu ook de mogelijkheid aan niet-Joden om tot Hem te komen als Zijn kinderen, dit als “ een brief van Christus zijnde”, “een brief door de Heilige Geest in de harten van mensen gegrift“. maar het zal zijn door het horen vertellen over God en Zijn geboden alsook over Zijn gezondene, dat mensen besluiten zullen moeten nemen en Zijn gezonden profeet of tweede Adam, zullen moeten aanvaarden als hun Redder en Bemiddelaar. Het komt er op aan openlijk te durven zijn en God rechtstreeks te durven ‘aankijken’ en Zijn Geest in zich te laten werken.
God gaf te kennen dat Hij die zich onder Zijn Verbond zouden plaatsen, hun God zou zijn hen zou aanvaarden als Zijn volk. – (2 Cor. 3: 3, 6-8, 18; Heb 8: 8-12; 10: 16, 17; Rom. 7: 6, 10, 24; 8: 1-4).

“10 omdat dit het verbond is waarmee ik mij aan het huis Israël na die dagen zal verbinden, zegt de Heer: ik zal mijn wetten een plaats geven in hun denken en ze schrijven op hun harten; ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot gemeente zijn; 11 en zij zullen niet meer ieder zijn stadgenoot onderrichten en ieder zijn broeder-en-zuster, zeggend: je moet de Heer kennen!, omdat allen van mij zullen weten, van klein tot groot bij hen; 12 omdat ik verzoenend zal zijn voor hun ongerechtigheden en hun zonden geenszins meer zal gedenken!’ {#Jer 31:31-34 } (Heb 8:10-12 NB)

+

Onderwerp besproken in de Engelse versie / Subject spoken of in the English version:

The Law Covenant 3 Better Promises

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

Vervolg:

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

9 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

  1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

  6. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

  7. Pingback: Wie zijn verlangen opvolgen – Belgische Broeders In Christus

  8. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

  9. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.