Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Het was gebruikelijk om convenanten over een slachtoffer te ratificeren.
Het verbond met Abraham over zijn zaad en het bezit van het land was zo bekrachtigd. (Gen. 15: 8-18.)

“Op díe dag heeft de ENE met Abram een verbond gesmeed en gezegd: aan jouw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat;” (Ge 15:18 NB)

Het Wetsverbond werd op dezelfde manier geratificeerd. (Exodus 24: 5-8.)

“5 Hij zendt de jongeren van Israëls zonen uit, en die doen opgangsgaven opgaan en offeren vredesoffers aan de ENE, varren. 6 Dan neemt Mozes de helft van het bloed en doet dat in de bakken; de helft van het bloed heeft hij over het altaar gespat. 7 Hij neemt de boekrol van het verbond en leest die voor de oren van de gemeente; zij zeggen: al wat de ENE heeft gesproken zullen we doen en willen we horen! 8 Mozes neemt het bloed en spat het over de gemeente; hij zegt: ziehier het bloed van het verbond dat de ENE met u heeft gesmeed bij al deze woorden!” (Ex 24:5-8 NB)

Zoals het Oude Verbond besprenkeld met bloed werd verzegeld moest ook het Nieuwe Verbond ook worden bevestigd door de dood van een slachtoffer, en zo werd het ook gedaan. Maar omdat dit een beter verbond zou komen te zijn dan dat van de wet, en het middel zou zijn om de zonde en de dood af te schaffen, en ook diende om de belofte van Abraham veilig te stellen (Romeinen 4: 13-16, 22-25; 5: 1,2; Hebr. 9: 15), moest het een beter offer hebben dan dat van het Wetsverbond.
Uit het nageslacht van Abraham en uit het nageslacht van Koning David kwam de Joodse leermeester Jeshua, beter gekend onder de naam Jezus Christus. Een Testament kan ook enkel opgemaakt worden voor iemand die dood zal gaan en als erflater zijn nalatenschap wil veilig stellen. Jezus was dat slachtoffer of de erflater voor dat testament van het Nieuwe Verbond. Hij stierf opdat het verbond geldig en standvastig zou zijn.

“16 Want waar een verbondstestament is, daar moet noodzakelijk de dood van de erflater vaststaan, 17 want een verbondstestament berust op gestorvenen daar het nog niet van kracht is wanneer de erflater in leven is;” (Heb 9:16-17 NB)

In vorige artikelen hebben we de getuigenissen gezien dat Jezus’ offer het tegenbeeld was van de os en de geitenoffers die op de Joodse Verzoendag werden gebracht, evenals van het Pascha lam.

Zijn offer was ook het enige antitype van de “kalveren en geiten” waarvan het bloed het schimmige en typische wetsverbond ratificeerde (Hebreeën 9: 19; Matt. 26: 28; Markus 14: 24; Lukas 22: 20; 1 Cor. 11 : 25), en wanneer het wordt ‘besprenkeld’ over hem die een verbond met God wil sluiten (Exodus 24: 8; Hebreeën 9: 19, 20; 12: 24), wordt het de band van vereniging tussen God en de tegenpartij.

“ Mozes neemt het bloed en spat het over de gemeente; hij zegt: ziehier het bloed van het verbond dat de ENE met u heeft gesmeed bij al deze woorden!” (Ex 24:8 NB)

“19 Want toen naar de Wet door Mozes alle gebod was uitgesproken tot heel de gemeente, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken, met water en wol van scharlaken en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel de gemeente, 20 zeggend: ‘dit is het bloed van het verbond dat God met u heeft gesloten’. {#Ex 24:8 } (Heb 9:19-20 NB)

“want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden;” (Mt 26:28 NB)

“Hij zegt tot hen: dit is mijn bloed van het verbond,- dat voor velen wordt vergoten;” (Mr 14:24 NB)

“Evenzo met de beker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt;” (Lu 22:20 NB)

“Evenzo ook de drinkbeker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is ‘het nieuwe verbond door mijn bloed’; {#Jer 31:31 Ex 24:8 } blijft dit doen, zo dikwijls gij drinkt, om mij te gedenken!” (1Co 11:25 NB)

“en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel.” (Heb 12:24 NB)

“zó is ook Jezus borg geworden van een beter verbond.” (Heb 7:22 NB)

Het is een “borg” (Hebr. 7: 22) voor God namens de mens, omdat het tegelijkertijd een overeenkomstige prijs voor hem is. De losprijs laat toe dat God de Rechtvaardiger is van hem die in Jezus gelooft, met betrekking tot alle zonden en zwakheden die herleidbaar zijn tot de Adamitische overtreding. – Rom. 3: 22-20.

“rechtvaardiging van Godswege door geloof in Christus, voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid:” (Ro 3:22 NB)

Bemiddelaars

Mozes was middelaar van het Wetsverbond. In tijdperk kunnen wij opkijken naar een betere en volmaakte middelaar. Jezus, wiens bloed sterker spreekt dan dat van Abel, is de middelaar van het nieuwe verbond. (Hebreeën 12: 24)

“22 Nee, ge zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tienduizenden engelen, tot een feestverzameling 23 en vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven staan in de hemelen; tot God, rechter over allen en tot de geesten van rechtvaardigen die de voleinding hebben bereikt; 24 en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel. 25 Kijkt uit dat ge hem die spreekt niet afwijst; want als zíj niet ontkomen zijn die hem afwezen die op aarde een godsspraak gaf, hoeveel te minder wíj als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen…” (Heb 12:22-25 NB)

Zoals de mensen in de oudheid moesten luisteren naar de boodschappers van God en Mozes zijn woorden omtrent God niet in twijfel mochten trekken is het ook zo voor de huidige en het Evangelie-tijdperk dat mensen naar de stem van Gods gezondene (of boodschapper) moeten luisteren. Mensen moeten beseffen dat God telkens boodschappers nar de aarde stuurde met reden. Zo moest Jezus voor God de weg banen.
Zoals Mozes bemiddelaar was in de eenvoudige of primaire betekenis van dat woord, namelijk een internunciator, zo wordt Jezus aangeduid als de ‘Boodschapper van het Verbond’ (Maleachi 3: 1) Mozes was bemiddelaar tussen God en een volk dat volledig bereid was om het Wetsverbond in te gaan.

Met Jezus leek niet iedereen van het Volk van God bereid te zijn om naar deze boodschapper te luisteren. Ook vandaag zijn er vele mensen die de plaats van Jezus niet willen erkennen. Sommigen zien hem als een fantasie, anderen als gewoon een geschiedkundige figuur die veel aandacht kreeg, anderen verkiezen hem in hun god te maken in plaats van Jezus zijn God als de Enige Ware God aan te nemen.

Maar Jezus kwam op zijn hemelse Vader, de enige Ware God, te openbaren. Hij wist dat dit niet makkelijk zou zijn en werd zelf ook beproefd en getest om te zien of hij wel Die God zo trouw wenste te blijven. Maar ontegensprekelijk wenste Jezus enkel Gods Wil te blijven doen, en zette zijn eigen wil ter zijde. Om die reden aanvaarde God zijn offerschap dan ook en kon Jezus ook doorgaan als het meest volmaakte offerlam.

Jezus werd zo de beste ene bemiddelaar of enige (bijzondere) tussenpersoon, tussen God en degenen die, wanneer het Nieuwe Verbond voor vergeving van zonden aan hen wordt voorgesteld, en zij het beseffen, volledig bereid zijn om het Verbondschap binnen te gaan. Niets is duidelijker dan dat een verbond niet kan worden geregeld tussen partijen die er niet gewend aan zijn of niet geneigd zijn om er op in te gaan.
Mozes heeft niet persoonlijk de boodschap van zijn verbond doorgegeven aan heel het leger van Israël, maar aan de oudsten van het volk, die het woord aan de anderen hebben doorgegeven; en zo werd dat verbond ingesteld door engelen (boodschappers) in de hand (onder leiding van) een middelaar – Mozes. God bracht via Mozes de Wet naar de mensen om duidelijk te maken dat er zonde is en om richtlijnen te geven zodat mensen zich konden herpakken en steeds konden blijven proberen op het rechte pad te blijven. God heeft de wet door engelen, als boodschappers van God, aan Mozes gegeven voor het Joodse volk. Zolang de Messias er nog niet was, die God beloofd had, zou die wet blijven  gelden. Maar eens de Messias kwam om de Wet te verduidelijken zouden de mensen verlost worden van de ketens der Wet. (Gal 3: 19.)

“Wat heeft de Wet dan voor zin? Omwille van de overtredingen is hij toegevoegd, totdat ‘het zaad’ zou komen waarvoor {Of: nazaat… aan wie } de belofte was gedaan; hij de Wet- is door engelen verordend, in de hand van een middelaar.” (Ga 3:19 NB)

Evenzo deelt Jezus in dit tijdperk niet persoonlijk de boodschap van het Nieuwe Verbond aan elk individu van het ras. Jezus heeft de mogelijkheid geschapen voor de wereld zich te verzoenen met God. Door Jezus Christus is aan de mensen vergeving gegeven, maar is ook een taak gegeven om ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. Hiertoe heeft hij zijn boodschappers uitgezonden om in zijn naam over het onderwerp te spreken. Doordat we ons niet aan de wet kunnen houden, worden we schuldig verklaard en zou eigenlijk ook over ons de dood moeten komen. Maar nu Jezus zijn lichaam in onze plaats heeft gegeven moeten wij niet de eeuwige dood in gaan. Door de Geest van God worden wij nu levend gemaakt.
Iedereen zal tot het besef moeten komen dat er maar één God is en dat het Deze Allerhoogste is die er voor voorzien heeft dat er ook maar één persoon is die voor de mensen opkomt bij Hem: de mens Jezus Christus. Voor die bemiddeling heeft Jezus zijn eigen leven gegeven en heeft God hem als losprijs voor alle mensen aanvaard. God heeft dat aan de mensen bekend gemaakt op het moment dat Híj had bepaald. (
1 Timotheüs 2:5-6)

De boodschap is tijdens het Evangelische tijdperk aan sommigen overhandigd, en deze zal tijdens de Koninkrijksjaren of Koninkrijkstijd aan de rest van de mensen worden overhandigd. – (Lucas 24: 47-49; 2 Cor. 5: 18-6: 3; 3: 6; 1 Tim. 2: 5-7; Hand 13: 38-42; Johannes 1: 9).

“47 en in zijn naam moet bekering gepredikt worden tot vergeving van zonden, aan alle volkeren, beginnend bij Jeruzalem; 48 gij zijt hiervan getuigen; 49 en zie, ik zend over u uit wat mijn Vader heeft beloofd; gij, zet u neer in de stad totdat ge met kracht van omhoog wordt bekleed!” (Lu 24:47-49 NB)

“18 Maar dat alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus, en óns gegeven heeft de dienst der verzoening, 19 als dat het God is geweest die in Christus de wereld heeft verzoend met hem, en aan hen hun misstappen niet heeft toegerekend, en die het woord der verzoening in ons heeft gelegd. 20 Omwille van Christus zijn wij gezanten, zodat God door óns oproept; {Of: bemoedigt. } wij smeken omwille van Christus: laat u met God verzoenen! 21 Hem die geen zonde heeft gekend heeft hij voor ons tot zonde {Of: naar #Le 4:20 ontzondiging } gemaakt, opdat wij zouden worden: Gods gerechtigheid,- in eenheid met hem. 6:1 ¶ Maar als mede-arbeiders roepen wij u ook op dat ge niet tevergeefs de genade van God aanneemt; 2 hij zegt immers: ‘op een aangenaam tijdstip verhoor ik je en ten dage des heils kom ik je te hulp!’. {#Jes 49:8 } Zie, nú is het welaangename tijdstip er, zie, nú is het een dag van heil-en-bevrijding,(-) 3 terwijl we aan niemand en in niets aanstoot geven, opdat het dienstwerk niet wordt geschaad, {Of: niet in opspraak wordt gebracht. } (2Co 5:18-6:3 NB)

“die ons ook bekwaam gemaakt heeft als bedienaren van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest; want de letter doodt, en de Geest maakt levend.” (2Co 3:6 NB)

“5 Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en mensen: een mens, Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen; waarvan het getuigenis is op geëigende tijdstippen; 7 waartoe ík ben aangesteld als prediker en apostel -ik spreek waarheid, ik lieg niet- als leermeester van heidenen in geloof en waarheid.” (1Ti 2:5-7 NB)

“38 laat dan aan u bekend zijn, mannen broeders, dat door hém aan u vergeving van zonden wordt verkondigd; 39 en ook van alles waarvan ge door de Wet van Mozes niet gerechtvaardigd hebt kunnen worden, wordt in hem ieder die gelooft gerechtvaardigd; 40 kijkt dan uit dat over u niet kome wat is gezegd in de profeten: 41 ‘ziet om, gij verachters, verbaast u en verdwijnt, want een werk bewerk ik in uw dagen, een werk dat ge niet zoudt geloven als iemand het u zou vertellen!’ {#Hab 1:5 }42 ¶ Toen ze buiten waren hebben ze erom geroepen dat tegen de volgende sabbat in dezelfde bewoordingen tot hen zou worden gesproken.” (Hnd 13:38-42 NB)

“het is het waarachtige licht dat iedere mens wil verlichten, komende tot de wereld.” (Joh 1:9 NB)

De bemiddelaar van het Nieuwe Verbond laat degenen die dat arrangement zijn aangegaan niet aan zichzelf over, maar blijft geïnteresseerd in hun welzijn, zodat het is geschreven,

“Mijn kinderen, dit schrijf ik u opdat ge niet zondigt; en áls iemand zondigt, dan hebben we een voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige;” (1Jo 2:1 NB)

Hij leeft altijd om voorspraak te doen voor hen die door hem tot God zijn gekomen (Hebreeën 7: 25), en is daarom in staat om hen tot het uiterste te redden, als de zekerheid van dit betere verbond.

“Daarom kan hij ook geheel en al redden diegenen die door hem tot God komen, want daarvoor leeft hij altijd: om voor hen tussenbeide te komen.” (Heb 7:25 NB)

Er moet ook aan herinnerd worden dat zijn priesterambt van voorspraak op Zijn Bemiddelaarschap van het Nieuwe Verbond gebaseerd is net zoals de bemiddeling van Mozes voor het vleselijke Israël gebaseerd was op zijn bemiddeling van het Wetsverbond. (Het was de goddelijke bedoeling geweest om de twee ambten permanent in Mozes te vestigen, maar door zijn bezwaar (Exodus 4: 10-16) werd Aäron hem gegeven als woordvoerder en vervolgens bekleedde hij het hogepriesterlijke ambt, en werd zo een type van Christus als Voorbidder. – (Hebreeën 7: 20-28.) En omdat Mozes niet tussenbeide kwam voor andere mensen, buiten de verbondsrelatie, handelt ook Jezus niet als bemiddelaar voor iemand buiten de relatie met het Nieuwe Verbond. Nu is Jezus de Middelaar van een beter verbond.

“Maar nu heeft hij een evenzo voortreffelijker bediening gekregen als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere aankondigingen gevestigd en gewettigd is.” (Heb 8:6 NB)

Hij is de middelaar omdat hij ‘een losprijs voor iedereen’ heeft gegeven. Hij is voorbidder

“Door hoeveel hij ook de Middelaar van een beter verbond is.”

Deze ambten van onze gezegende Redder zijn onderling afhankelijk; Niemand kan helemaal een succes zijn zonder de anderen. Het losgeld of de afkoopsom is de basis; het bemiddelingskantoor voor de onderhandelingen over het Nieuwe Verbond is op die basis gebaseerd; het bemiddelingskantoor voor voorbede is de derde tak van de structuur.

+

Fragmenten van dit besproken onderwerp kan u vinden in de Engelse artikels / You can find fragments of this topic in the English articles:

The New Covenant Victim and MediatorThe New Covenant Intercessor

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

24 thoughts on “Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

 1. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Kan een Jood wel voor Jezus gaan? – Jeshuaist

 4. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Inhuldiging van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden | From guestwriters

 11. Pingback: Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen | Broeders in Christus

 12. Pingback: Een stille week | From guestwriters

 13. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Gerechtvaardigd of geheiligd door het bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Verkondiger Jezus ook de redder – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten – Some View on the World

 17. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 18. Pingback: Het vieren van de avond van 15 april 2022 als een feest voor Jehovah God | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 19. Pingback: Laat je niet misleiden in deze feestperiode | Broeders in Christus

 20. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

 21. Pingback: Christenen horen niet passief te zijn – Some View on the World

 22. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 23. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

 24. Pingback: Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.