Het Herinneringsmaal

Eén aspect van de dood van onze Verlosser ‘werd voorafschaduwd door het paaslam. De dood van onze Heiland als het tegenbeeld van het Pascha Lam vond plaats op de datum van het Pascha, 14de Nisan, zoals voorzien in de Mozaïsche wet. En zoals de Joden jaarlijks het gedenkteken van hun bevrijding uit Egypte observeerden, zo ook installeerde onze Redder,

“dezelfde nacht waarin Hij verraden werd”,

met de symbolen van ongezuurde broden en wijn, een gedenkteken van zichzelf en zijn kostbare offer voor ons. Omdat de discipelen en de vroege kerk niet anders waren geïnstrueerd, namen ze deze gebeurtenis jaarlijks waar, op de 14e Nisan.

De toegewijde gelovigen in het bloed van Jezus,

‘vergoten velen voor de vergeving van zonden’,

die jaarlijks er op toe zien dat deze viering op gepaste wijze plaatsvindt,

‘ter nagedachtenis aan mij’,

zullen ook dit jaar de plicht niet nalaten of afzien van het voorrecht, zelfs als er niemand van dezelfde geest is om deel te nemen aan de plechtige dienst.

Dit jaar begint de 14e Nisan of Erev Pesach volgende maand, vrijdag 19 april, bij valavond. De gemeenten over de hele wereld zullen u verwelkomen om aanwezig te zijn op die meest gedenkwaardige dag van het jaar.

All consecrated Believers in the atoning Blood are welcome to share this privilege with us. When the Lord at the last Supper said,

Alle toegewijde gelovigen in het verzoenende bloed zijn welkom om dit voorrecht met ons te delen. Toen de Heer tijdens het laatste avondmaal zei:

“Drinkt gij allen” (Matteüs 26: 27),

Bedoelde hij, drinkt alle wijn en laat er geen achter; of drinken jullie er allemaal van?

” And He took the cup, and when He had given thanks, He gave it to them: and they all drank of it.”

We begrijpen dat hij dat laatste bedoelde; namelijk dat alle discipelen van de wijn moesten drinken en dat de beker van de een naar de ander werd doorgegeven. Dat dit de betekenis is, wordt getoond in Marcus 14: 23, wat zegt,

“En hij nam de beker en toen hij dankte, gaf hij het hun en dronken zij ervan.”

De Diaglott vertaling luidt,

“En zij dronken er allemaal uit.”

Zult u onze broeders en zusters ontmoeten in een van de vergaderzalen en denken aan onze eenwording met Christus wereldwijd?

+

Engelse uitnodiging / English invitation: The Memorial Supper

6 thoughts on “Het Herinneringsmaal

  1. Pingback: Niet onwillig naar de dood gesleept | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing | From guestwriters

  3. Pingback: The Memorial Supper | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: 2021 Gedachtenisviering van de dood van Christus | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

  5. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

  6. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.