Een Reformatie die verloren ging

De 16de eeuw is op godsdienstig vlak een zwarte bladzijde voor de contreien welke nu tot België behoren, zolang dat land nog zal bestaan.

Vele ware Christenen die in één God geloofden moesten het bekopen met hun leven. Anderen die wel in de Drie-eenheid geloofden maar het niet eens waren met de Rooms Katholieke Leer kozen het hazenpad vooraleer de Roomsen hen te pakken konden krijgen, of bleven zoals de ware Christenen in het geheim bijeenkomen.

Tegen het zuidelijk geweld (uit Spanje) was het maar best dat katholieken en hervormden elkaar maar beter konden vinden om in spijs en vree samen te leven. Gelukkig waren er wijze kunstenaars en diplomaten die probeerden rede te brengen.

Kaarsen branden om dingen af te smeken van hun goden, als onderdeel van de voksdevotie

Erg genoeg hoopten en sloegen meerdere staatsleiders er in met kunst hun kerk weer stevig te laten wortelen en zelfs protestanten niet af te schrikken van beelden van God, welk totaal indruist tegen de Bijbelse leer. Dat “Vooral beeltenissen van Maria zouden het Vlaamse volk moeten helpen het juiste geloof terug te vinden.” getuigd van hoe makkelijk het is op de weke ziel van de volksdevotie te rekenen. In de latere eeuwen, naar het einde van vorige eeuw zagen wij dan ook terug beelden in protestantse kerken verschijnen. Dit niet enkel in België maar over heel Europa.

Duidelijk zal er een nieuwe reformatie moeten komen om mensen te doen inzien dat er slechts één Ware God is Die één is en niet drie en waarvan geen afbeeldingen mogen gemaakt worden.

*

Te onthouden

Nederlanders  paradigmashift maken, door te beseffen dat de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden toen nog een eenheid vormde onder het bestuur van de Habsburgers t.t.v. de landvoogdes Margaretha van Spanje en ook nog tijdens de Acte van Verlatinghe én dat het hart van de Reformatie juist hier in Antwerpen lag.

 • keizer Karel V + 1521 Rijksdag van Worms
 • 1522 Hendrik Voes en Jan van Essen naar hof van Brussel > 1 juli 1523 op de Grote Markt op de brandstapel
 • Hendrik van Zutphen wist te ontsnappen naar Bremen
 • augustus 1566 Antwerpse calvinisten na  beeldenstorm aan het bewind => brandpunt van antikatholieke rellen: de “Antwerpse Beroerten
 • 1576 aansluiting bij de Pacificatie van Gent > gedurende komende 9 jaar min of meer hoofdstad van anti-Spaanse opstand = tijdperk > Antwerpse (calvinistische) Republiek.
 • Willem van Oranje, leider van de Opstand, naar Brussel in 1577, toen regeringscentrum. Na de Slag bij Gembloux, een overwinning voor de Spanjaarden, werd Brussel  bedreigd door Spaanse troepen + regeringszetel naar Antwerpen verplaatst. Oranje ging met zijn complete hofhouding wonen op het Spanjaardenkasteel, een burcht vlak bij het Museum voor Schone Kunsten, die door Alva was gebouwd om het opstandige Antwerpen in bedwang te houden.
 • 1566-1567 doopsgezinden niet in geslaagd van overheid recht op vrije religie-uitoefening te verkrijgen.
 • oproer calvinisten op 13 + 14 maart 1567 = aantal gevangenen uit het Steen ontsnappen, onder hen negen doopsgezinden.
 • 1576 Dopers vluchten naar Holland
 • val van Antwerpen in 1585 > capitulatieverdrag => Stad in handen van de Spanjaarden => Marnix bij Willem en de Staten-Generaal wegens “verraad” in ongenade
 • 1609 Twaalfjarig Bestand in de Nederlanden => steeg de welvaart in Antwerpen 1609-1621
 • 1646 Beleg van Antwerpen
 • na de Franse tijd onder Lodewijk Napoleon en Napoleon Bonaparte > een Koninkrijk als buffer tegen de Fransen > menige Vlaming spijt betreft onafhankelijk België in 1830 na de Belgische Opstand.
 • 17e eeuw = ‘zilveren eeuw’ + tijd van Peter Paul Rubens
 • Christoph (Christoffel) Plantijn en zijn schoonzoon Moretus > Plantin pas in 1555 met de Franstalige calvinisten uit Frankrijk gekomen = allereerst een zakenman.
 • Melanchton leest de Augsburgse Belijdenis voor aan Karel V

  drie protestantse groepen onderscheiden: de Confessi [van Augsburg], de Franstalige Walsche en de Nederlandstalige Calvinsche.> Eén derde van de protestanten was luthers, twee derde calvinist.

 • Antwerpens Gouden Eeuw

Bob van Dijk's Blog

In eerdere blogs heb ik het gehad over de Reformatie die niet af is. Vooral naar aanleiding van de presentatie van Derek Frank in zijn DVD “Let the Lion Roar” waarin hij nagaat wat er van de Reformatie in Genève is terecht gekomen.
Datzelfde geldt mijns inziens m.b.t. Antwerpen en de Reformatie in den Nederlanden.
Als eerste moeten wij Nederlanders dan een paradigmashift maken, door te beseffen dat de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden toen nog een eenheid vormde onder het bestuur van de Habsburgers t.t.v. de landvoogdes Margaretha van Spanje en ook nog tijdens de Acte van Verlatinghe én dat het hart van de Reformatie juist hier in Antwerpen lag.
Pas na de val van Antwerpen in 1585 viel deze markante stad weer in handen van de Spanjaarden en bij de Vrede van Westfalen/Münster in 1648 vonden de regenten het te duur om een staand leger te…

View original post 6,787 more words

One thought on “Een Reformatie die verloren ging

 1. Pingback: Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.