Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien

De grote verteller Jezus vroeg zijn tijdgenoten ‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven? Zo maakte hij duidelijk dat het geschreven woord van God boven alles staat en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

“3 Jezus antwoordt en zegt tot hem: vast en zeker is het, zeg ik je: als iemand niet van bovenaf wordt voortgebracht kan hij het koningschap van God niet zien! 4 Nikodemus zegt tot hem: hoe kan een mens nu worden voortgebracht als hij al oud-en-wijs is?- hij kan toch niet een tweede keer de schoot van zijn moeder binnenkomen en worden voortgebracht?” (Joh 3:3-4 NB)

“Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien.”
“Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?”

 

Wedergeboren worden’ is een vertrouwde term in het hedendaagse Christendom, maar voor Nikodemus (Joh. 3:3-4) was hij splinternieuw: wat kon die prediker uit Nazaret ooit bedoelen met die vreemde uitspraak? Een volwassen mens kan toch niet terug in de baarmoeder, om vervolgens opnieuw het geboorteproces door te maken? Waar ging dit in vredesnaam over?

Deze situatie is kenmerkend voor het evangelie van Johannes: Jezus confronteert zijn gehoor met een uiterst provocerende uitspraak, om het daarmee te prikkelen tot dieper nadenken, om zo door te dringen tot diepere waarheden.
Jezus begon zijn prediking met

“Bekeert u en gelooft het evangelie”,

wat een moderne vertaling ooit vertaalde met:

‘jullie moeten anders gaan leven’.

Maar wat Jezus aan Nikodemus vertelt, gaat niet over een wat aangepaste levensstijl:

de verandering moet zo drastisch zijn dat het resultaat er op neer komt als zou daar een volledig nieuw mens staan.

De apostel Paulus pakt dit beeld op in zijn brieven. In Rom. 6:6-7 (NBG’51) schrijft hij:

“dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden … want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.”

De mens die wij vroeger waren moeten wij dus zelfs laten kruisigen, zoals Christus zelf gekruisigd is en met hem die misdadiger aan dat kruis naast hem! Niets minder dan dat is voldoende! Want die oude mens verdient slechts de dood wegens zijn zonde. In zijn brief aan Efeze gebruikt hij een iets ander beeld: de gelovigen moeten die oude mens afleggen, zoals je oude vuile kleren uitdoet, en de nieuwe mens aantrekken zoals je nieuwe schone kleren aantrekt:

“Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens … moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is” (Efez. 4:21-24).

Er mag dus geen spoortje oude mens achterblijven. Ook in zijn brief aan Kolosse gebruikt hij dat beeld van vuile en schone kleren:

“maar nu moet u alles wat slecht is opgeven … nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt” (Kol. 3:8-10).

 

Het zal dus duidelijk zijn dat van de gelovige een volledige inzet wordt gevraagd: niets minder dan een totale verandering van mentaliteit en karakter (‘geest en denken’) is voldoende om een broeder of zuster in Christus te worden. Maar gelukkig staan we daar niet alleen voor. In zijn gesprek met Nikodemus vertelt Jezus hem dat hij opnieuw geboren moet worden uit het water van de doop en de vernieuwing door Gods geest.

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. (Joh 3:5 NBG51)

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de situatie de volgende is:

• Met onze doop geven we aan dat onze ‘oude mens’ sterft, als rechtvaardigoordeel over zijn zonde die kan niet blijven leven.

• Wanneer wij opkomen uit het doopwater wordt symbolisch een nieuwemens geboren; maar die moet vervolgens nog wel opgroeien.

• Door vrijwillig die doop te ondergaan, geven we aan dat het onze diepste wens is die nieuwe mens te zijn, maar ook te blijven. Dat eist strijd, omdat onze oude mens voortdurend tracht opnieuw bezit van ons te nemen. Wij moeten echter juist voortdurend vernieuwd worden naar Gods beeld.

• Omdat we die strijd zonder Gods hulp niet aan zouden kunnen, heeft God ons hulp beloofd d.m.v. zijn Geest. Alleen zo kunnen wij onze wedergeboorte ook in de praktijk waarmaken.

• Dat betekent dat we met die hulp dagelijks moeten, maar ook kunnen,strijden om Christus’gezindheid tot de onze te maken, en zo ‘tot inzicht’ te komen en toe te groeien naar zijn voorbeeld.

Helaas heeft zich in een deel van het christendom echter de visie ontwikkeld dat ‘wedergeboorte’ iets is dat je overkomt, wanneer God je de Heilige Geest schenkt. Wedergeboorte is dan iets dat God aan ons doet, iets waarvoor jezelf niets hoeft te doen, maar dat je ontvangt, en waar je dus (extreem gesteld) alleen maar op hoeft te wachten. Terwijl de leer van Jezus en de apostelen duidelijk maakt dat wedergeboorte iets is dat we zelf moeten doen,met al onze inzet; waarbij we dan, wanneer we dat inderdaad met alle inzet doen, Gods bijstand door zijn Geest mogen verwachten. Jezus’ woorden tot Nikodemus waren daarom geen uitleg van een academisch theologisch begrip, maar een ernstige waarschuwing, die ook voor ons geldt.

R.C.R.

+

Aanvullende lectuur

 1. Zelfverloochening en witwassen door doop
 2. Niemand leeft voor zichzelf
 3. Aanwijzingen voor redding te vinden
 4. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 5. Addendum 2: Vlees geworden woord
 6. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 7. Zichzelf redden kon hij niet
 8. Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus
 9. Horen bij Christus en één worden met Christus
 10. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 12. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 13. Ontmoeting met: Nicodemus
 14. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 15. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 16. De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte
 17. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 18. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 19. Wat gebeurt er als wij sterven
 20. Overwinnen in wedergeboorte
 21. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 22. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

+++

Verder gerelateerd

 1. 346: Witte callalelie
 2. 1 op de 3 weg van God?
 3. Liset gedoopt door onderdompeling
 4. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 5. Die Woorde van God – Tradisies – Deel 5 van 9

3 thoughts on “Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien

 1. Pingback: Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging | Broeders in Christus

 2. Pingback: Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt | Broeders in Christus

 3. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.