Bijbelteksten bij “Uit- en In- Ademen”

Bijbehorende teksten voor voorgaand artikel: Uit- en In- Ademen


“Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid,” (2Ti 3:16 NB)“Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven.” (Ge 2:7 NB)“3 Of is het u onbekend dat wij allen die in Christus Jezus zijn gedompeld, in zijn dood gedompeld zijn? 4 Dus zijn wij met hem begraven door de dompeling in de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt, door de glorie van de Vader, zo ook wíj in vernieuwing van leven zullen wandelen.” (Ro 6:3-4 NB)

“4  maar God, die rijk is in ontferming, heeft door zijn veelvuldige liefde waarmee hij ons heeft liefgehad 5 ook óns, die in misdaden doden waren, met de Christus mee levend gemaakt; vanwege genade zijt ge mensen die gered zijn;” (Efe 2:4-5 NB)

“Hij heeft je verootmoedigd, hij liet je honger lijden, hij deed je het manna eten dat je niet kende en ook je vaderen niet hebben gekend,- opdat hij je tot de erkenning zou brengen dat niet bij brood alleen de roodbloedige mens zal leven, nee, dat bij al wat voortkomt uit de mond van de ENE de mens zal leven.” (De 8:3 NB)

“2 (19:3) een dag spráke uitsproeit over een dág, —een nacht kénnis verkondigt áan een nácht; 3 (19:4) het geen spréken is en geen wóorden, — hun stém nooit wérd gehóord, 4 (19:5) maar over heel de aarde hun maning uittijgt, tot het uiteinde der wéreld hun táal, —hij in hen een tént gezet heeft vóor de zón; 5 (19:6) en die als een bruigom úittijgt uit zijn kámer, — zich verheugt als een héld óm op pád te snellen;” (Ps 19:2-5 NB)

“Het spreken is vlees-en-bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen; wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie zoals eigen aan de eniggeborene van bij de Vader; -vol van genade en waarheid.” (Joh 1:14 NB)

“het woord dat ge hoort is niet dat van mij maar van hem die mij stuurt, de Vader;” (Joh 14:24 NB)

“1  Vele malen en op vele wijzen voorheen heeft God gesproken tot de vaderen in de profeten, 2 op het laatst, in deze dagen, heeft hij gesproken tot ons in een zóón die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, om wie hij ook de eeuwigheden heeft gemaakt.” (Heb 1:1-2 NB)

“8 (19:9) De orders van de ENE zijn rechtuit, een vréugde voor het hárt; — het gebod van de ENE is puur, een hélder lícht voor de ógen. 9 (19:10) Ontzag voor de ENE is zuiver, houdt stand voor altijd; de regels van de ÉNE zijn wáarheid, — rechtváardig állen sámen;” (Ps 19:8-9 NB)

“Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid,” (2Ti 3:16 NB)

“Laten wij dan door hem aldoor aan God een lofoffer opdragen, dat is: de vrucht van lippen die zijn naam belijden.” (Heb 13:15 NB)

“aan hun vruchten zult ge hen kennen; ze lezen toch geen druiven van doornen of vijgen van distels?” (Mt 7:16 NB)

“(19:15) Moge welgevallig wezen wat mijn mond zegt en wat mijn hart flúistert, voor uw áanschijn, —ENE, mijn Róts en míjn verlósser!” (Ps 19:14 NB) 

 

2 thoughts on “Bijbelteksten bij “Uit- en In- Ademen”

  1. Pingback: Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons – Jeshuaist

  2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.