Het nieuwe verbond met Israël

In de vorige hoofdstukken hebben we gekeken naar de verandering van het oude naar het nieuwe verbond en het zaad waarover al werd gesproken in de hof van Eden. We zagen dat God een verbond sloot met David, zodat we “de zekere barmhartigheden van David” konden hebben (Psalm 89: 20-37; Jes. 55: 3; Handelingen 13:34)

We spraken over de mensen in het Wetsverbond en zagen dat er een tweede verbond werd gesloten tussen God en Israël over een offer op de berg Sinaï. Vervolgens kwam het Abrahamitische verbond dat ons ook vertelt dat het Zaad uit zijn geslacht geboren zou worden. Met de beloofde van God kwamen we in het evangelietijdperk waarin apostelen moesten omgaan met Joden en niet-Joden die hen lieten zien dat Jezus de weg naar God is.

We gingen ook inzien dat de natuurlijke verdorvenheid van het vlees een constant en onoverkomelijk obstakel was voor de pogingen om de Wet te houden, omdat we allemaal zo zwak zijn door het vlees. Op betere beloften dan die van het Wetsverbond (Hebr. 8: 6) kunnen we Jezus vinden als het verbondslachtoffer, zijn dood als zijn bekrachtigend offer (Hebr. 9:16) en hemzelf, krachtens dat offer, als het van het Nieuwe Verbond. (1 Tim. 2: 5, 6; Hebr. 9:15) zijn priesterschap navenant beter dan dat van Aäron. We zagen dat Jezus stierf voor alle mensen, dus ook voor degenen die niet tot Israël behoren.

Maar waarom noemt de Schrift Israël steevast in verband met het Nieuwe Verbond?

Het antwoord is aangegeven in Rom. 11: 17-24.

“17 Maar als enkele van de takken zijn weggebroken en jij, een wilde olijfloot, als enting daartussen bent gestoken en mede-deelgenoot van de wortel, van de vettigheid van de olijfboom, bent geworden, 18 beroem je dan niet tegen de andere takken; áls je je beroemt: ‘niet jíj torst de wortel maar de wortel jou!’ 19 Dan zul je zeggen: er zijn takken weggebroken opdat ík ingestoken zou worden… 20 Dat is waar; maar door het gebrek aan geloof zijn zij weggebroken, en jij, jij staat er door het geloof; verbeeld je niet te hoge dingen, nee, heb ontzag. 21 Want als God de takken die er van nature bijhoren niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet ontzien! 22 Zie dan Gods goedertierenheid én gestrengheid: over die zijn gevallen komt wel zijn gestrengheid maar over jou Gods goedertierenheid, als je volhardt bij die goedertierenheid,- anders zul jij óók worden weggekapt. 23 Maar ook zíj zullen eens, als ze niet volharden in hun ongeloof, als entingen worden ingestoken; want God is bij machte hen opnieuw als enting in te steken. 24 Want als jij bent weggekapt uit de wilde olijf waar je naar je natuur bij hoort en tegen je natuur bent ingestoken in een edele olijf, hoeveel makkelijker zullen dan zij die er van nature bijhoren worden ingestoken in de eigen olijf!” (Ro 11:17-24 NB)

De olijfboom vertegenwoordigt de favoriete positie van Israël als Gods volk, waarbij individuele Israëlieten worden beschouwd als de ‘takken’.
Het enten van de wilde takken op de plaatsen die door de natuurlijke takken worden vrijgemaakt, geeft weer hoe heidense gelovigen tijdens het evangelietijdperk als het ware leden van Israël worden om de belofte te erven die oorspronkelijk op Israël betrekking had. Door zo te worden geënt, worden ze “het Israël van God”. (Rom.9: 4; Gal.6: 16; Ef.3: 6; Openb.7: 1-8.)

“zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen-en-dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen;” (Ro 9:4 NB)

“En allen die zich naar deze regel zullen richten: vrede over hen en ontferming, en over het Israël van God!” (Ga 6:16 NB)

“dat de heidenvolkeren mede-erfgenamen zijn, mede-lichaam van en mede-deelhebbers aan de aankondiging in Christus Jezus, door middel van de evangelieverkondiging,” (Efe 3:6 NB)

“1  Daarna zag ik vier engelen staan bij de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, zodat er geen wind kon waaien over land of zee of enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat: hij had het zegel van de levende God en schreeuwde met grote stem tot de vier engelen aan wie het gegeven was om schade toe te brengen aan de aarde en de zee, 3 en zei: brengt geen schade toe aan de aarde of de zee of de bomen, voordat wij de dienaars van onze God verzegeld hebben op hun voorhoofd! 4 En ik hoorde het aantal van de verzegelden: honderdvierenveertigduizend verzegelden uit alle stammen van de kinderen Israëls; 5 uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, 6 uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issachar twaalfduizend, 8 uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.” (Opb 7:1-8 NB)

In het Koninkrijkstijdperk zullen de mensen van de naties zich met Israël associëren nadat God de “blindheid gedeeltelijk” heeft weggenomen. Door zich aldus met de Joden te associëren, zullen ze zijn

“Gebouwd te midden van mijn volk”

+

Engelse versie / English version: The New Covenant with Israel

Voorgaande

De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham
Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden

Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven

De wet op het hart schrijven

Toepassing van het nieuwe verbond

Vervolg: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken

2 thoughts on “Het nieuwe verbond met Israël

  1. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Inhuldiging van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.