Inhuldiging van het nieuwe verbond

Er is op gewezen dat er veel parallellen zijn tussen de wet en de nieuwe verbonden. Deze strekken zich uit tot enkele bijzonderheden die verband houden met de inauguraties van beide.

Het eerste item van de wet was het Pascha.
Het eerste item van het nieuwe verbond is het tegenbeeld hiervan: het Pascha Lam

– “Christus, ons Pascha wordt voor ons geofferd.”

Dit tegenbeeld kwam in de plaats van het type op de vastgestelde datum, want Christus stierf op de 14e Nisan, nadat hij enthousiast “opgenomen”werd door de mensen, toen hij Jeruzalem binnenreed. (Ex.12: 3-6; Johannes 12: 1,
12-16; 1 Kor. 5: 7, 8.)

“3 richt het woord tot heel Israëls samenkomst en zeg: op de tiende na deze nieuwemaan zullen ze zich nemen ieder een lam voor een vaderhuis, een lam per huis; 4 en als het uit te weinig bestaat, het huis, dat er een lam zou kunnen zijn, neemt híj er een samen met wie het naast bij zijn huis woont, naar het aantal zielen; naar wat ieders mond eet zult ge optellen voor het lam; 5 volgaaf, mannelijk, een jáár oud zal een lam voor u wezen; uit de schapen of uit de geiten zult ge het nemen; 6 het zal bij u in bewaring zijn tot de veertiende dag na deze nieuwemaan; dan zullen ze het slachten, heel de vergadering van Israëls samenkomst, ‘tussen de avonden’;” (Ex 12:3-6 NB)

“Dan komt Jezus zes dagen voor Pasen naar Betanië, waar Lazarus is, die Jezus uit de doden heeft opgewekt.” (Joh 12:1 NB)

“12  Als de morgen daarop de grote schare die is gekomen voor het feest,- als ze horen ‘Jezus komt naar Jeruzalem’ 13 nemen ze palmtakken mee en komen ze de stad uit, hem tegemoet; en wat zij uitschreeuwden was: hosanna!- gezegend hij die komt in de naam van de Heer!- de koning van Israël! 14 Jezus vindt een ezeltje: daar gaat hij op zitten,- zoals staat geschreven: 15 Vrees niet, dochter Sions, zie, je koning komt, gezeten op het veulen van een ezel! 16 Dit herkennen zijn leerlingen eerst niet, maar wanneer Jezus wordt verheerlijkt, dan worden zij indachtig dat dit over hem staat geschreven en dat ze dit met hem hebben gedaan.” (Joh 12:12-16 NB)

“7  Reinigt u, doet weg het oude zuurdeeg!, opdat ge een nieuw deeg zult zijn, zoals ge ook ongezuurde broden zijt. Want ook ons paaslam is geofferd: Christus. 8 Daarom, laten we feestvieren niet met het oude zuurdeeg en niet met het zuurdeeg van slechtheid en ontucht maar met de ongezuurde broden van zonneklaarheid en waarachtigheid.” (1Co 5:7-8 NB)

De Pinksterdag (Joodse afrekening) wordt door de Joden in acht genomen als het feest van het geven van de Wet. Op de Pinksterdag na de dood, opstanding en hemelvaart van onze heer, begon het Nieuwe Verbond in de bediening van de Geest, die de bediening van de oude brief zou vervangen.

Het Wetsverbond werd geïntroduceerd met tekenen en wonderen. Zo was het ook voor het nieuwe verbond. (Exod.19: 15-18; Gal.3: 10; Hebr.2: 2-4.)

“15 Hij zegt tot de gemeente: weest over drie dagen gereed; nadert niet tot een vrouw! 16  Dan is het op de derde dag, als de morgen daar is: dan is er: stemmen, bliksemstralen, een zwaar wolkendek over de berg, en de stem van een ramshoorn,- zéér sterk; heel de gemeente in het legerkamp beeft. 17 Mozes leidt de gemeente God tegemoet, het legerkamp uit; zij stellen zich op onderaan de berg. 18 De berg Sinaï is een en al rook van het schijnsel waarmee de ENE op hem is neergedaald in vuur; zijn rook stijgt op als de rook van de oven; heel de berg beeft zéér.” (Ex 19:15-18 NB)

“Want allen die uit werken der Wet leven, liggen onder een vloek; er staat immers geschreven dat ‘vervloekt is al wie niet blijft bij al wat geschreven is in het boek der Wet om dat te doen’.” (Ga 3:10 NB)

“2 Want als het door engelen gesproken woord al vast-en-zeker is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtvaardige vergelding heeft moeten aannemen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen wanneer we ons niet bekommeren om een zo groot heil?- dat aanvankelijk is uitgesproken door de Heer, en door wie het hebben gehoord aan ons bevestigd is, 4 terwijl God het mede betuigt in tekenen en wonderen en velerlei krachten en uitdelingen van heilige geestesadem, overeenkomstig zijn wil.” (Heb 2:2-4 NB)

Als zij niet ontsnapten aan vernietiging maar ook niet tot hem kwamen te luisteren die op aarde sprak, wat is er dan voor hen die weigerden hem te aanhoren? Veel meer zullen zij niet kunnen ontsnappen, als ze zich afkeren van hem die uit de hemel spreekt.

“18  Want ge zijt niet gekomen tot iets aanraakbaars ‘en een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 19 tot geschal van een bazuin en het geluid van woorden’, waarbij die het hoorden vroegen dat hun verder geen woord zou worden toegevoegd; 20 want zij verdroegen het verbodene niet: ‘zelfs als een dier de berg aanraakt moet het gestenigd worden’. 21 En zo vreselijk was het verschijnsel, dat Mozes zei: ik ben enkel vreze en beven! 22 Nee, ge zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tienduizenden engelen, tot een feestverzameling 23 en vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven staan in de hemelen; tot God, rechter over allen en tot de geesten van rechtvaardigen die de voleinding hebben bereikt; 24 en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel. 25 Kijkt uit dat ge hem die spreekt niet afwijst; want als zíj niet ontkomen zijn die hem afwezen die op aarde een godsspraak gaf, hoeveel te minder wíj als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen…” (Heb 12:18-25 NB)

Bij de inauguratie van het Wetsverbond schudde de berg; bij de inauguratie van het Nieuwe Verbond begon er een schudden dat door de hele tijd heen is blijven voortbestaan ​​(tijdperken van onwetendheid – Handelingen 17:30; 2 Kor. 10: 3-5); en die uiteindelijk niet alleen de sociale ‘aarde’ volledig zullen verwijderen, maar ook de kerkelijke ‘hemelen’. Die tijd van blindheid, onwetendheid en onzekerheid is nu ten einde gekomen. Mensen hebben genoeg kansen gekregen om het Goede Nieuws te horen. Het ‘Niet-kennen’ moet nu tot het verleden gaan behoren. zij die onder Jezus zijn gekomen moeten nu sterker zijn, zodat zij belemmeringen kunnen weghalen door de bedenksels van mensen te kunnen ontkrachten (hun vele valse leerstellingen).

“met voorbijzien dan aan de tijden van niet-kennen verkondigt God nú aan de mensen dat zij allen overal zich moeten bekeren,” (Hnd 17:30 NB)

“3 Want wandelend in vlees-en-bloed strijden wij niet ‘naar het vlees’, 4 want de wapens van onze strijd zijn niet ‘vleselijk’, nee, ze zijn door God machtig om bolwerken omver te halen. Wij halen bedenksels omver, 5 en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en nemen elk plan gevangen tot gehoorzaamheid aan de Christus,” (2Co 10:3-5 NB)

Al diegenen die Jezus aanvaard hebben en de mogelijkheid tot aantreden voor het Koninkrijk hebben ontvangen mogen zich niet laten omver blazen terwijl ze God op aanvaardbare wijze mogen dienen met eerbied en godvruchtige vrees.Wij mogen er op aan dat het onwankelbare zal blijven.

“25 Kijkt uit dat ge hem die spreekt niet afwijst; want als zíj niet ontkomen zijn die hem afwezen die op aarde een godsspraak gaf, hoeveel te minder wíj als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen… 26 Zijn stem liet tóen de aarde wankelen, maar nú heeft hij verkondigd: ‘nog eenmaal laat ik niet alleen de aarde beven, maar ook de hemel’. 27 Dit ‘nog eenmaal’ doelt op de omverwerping van de wankele dingen als gemaakte dingen, opdat blijven zal wat onwankelbaar is. 28 Laten wij daarom, nu wij een onwankelbaar koninkrijk mogen aannemen, dankbaar de genade vasthouden waardoor wij God op welbehaaglijke wijze vereren, met schroom en huiver. 29 Want onze ‘God is een verterend vuur’.” (Heb 12:25-29 NB)

Wanneer het Nieuwe Verbond binnenkort zal worden voorgesteld aan Israël als geheel, en de wereld in het algemeen, zullen er meer tekenen en wonderen zijn. Zoals Farao en zijn leger omver werden geworpen, zo zullen Satan en zijn leger van boze geesten (diegenen die tegen God zijn) machteloos worden gemaakt.

+

Engelse versie / English version: Inauguration of the New Covenant

Voorgaand

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Het nieuwe verbond met Israël

Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken

Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden

Toepassing van het nieuwe verbond

De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus

++

Aansluitende berichten

 1. De zeven Feesten van God
 2. Een Groots Geschenk om te herinneren
 3. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 4. Jezus laatste avondmaal
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 7. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 8. Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #2 sleutelwoord voor crisis, recht, verordening, voorschrift, rechtspraak of vonnis en oordeel
 9. Hoe staat het met de mens zijn geweten

3 thoughts on “Inhuldiging van het nieuwe verbond

 1. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.