Het eeuwige verbond

Verscheidene van de verbonden die God sloot, worden als ‘eeuwig’ bestempeld. Niet dat ze allemaal als eindeloos moeten worden beschouwd, maar eerder als ononderbroken of eeuwigdurend tot de tijd die voor hen is aangewezen om af te lopen.

Doorheen de jaren zien wij dat er meerdere verbonden of overeenkomsten tussen God en de mens zijn gemaakt. Er zijn: het verbond met Noach (Gen. 9: 9-17), dat van de wet (Ex. 31:16; Lev. 24: 7-9; Num. 18:19; Jes. 24: 5), dat met David ( 2 Sam. 23: 5; 2 Kron. 13: 5), dat met Abraham (Gen.17: 7, 13, 19; Psalm 105: 8-11), en het Nieuwe Verbond (Jer.32: 40; Hebr. 13:20, 21) worden eeuwigdurend genoemd, hoewel het goed wordt begrepen dat het Wetsverbond strikt beperkt was in de tijd. – (Galaten 3:19).

“smeden zal ik met hen een eeuwig verbond dat ik nooit zal omkeren, achter hen vandaan: ik zal hen goeddoen,- en ontzag voor mij geven in hun hart zodat ze nooit meer wijken van mij;” (Jer 32:40 NB)

“20 De God van de vrede, die de grote herder der schapen omhoog heeft gevoerd uit de doden door het bloed van een eeuwig verbond, onze Heer, Jezus, 21 moge u bevestigen in al wat goed is, om zijn wil te doen, en in ons doen wat voor zijn aanschijn welgevallig is, door Jezus Christus; hem zij de glorie tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.” (Heb 13:20-21 NB)

“Wat heeft de Wet dan voor zin? Omwille van de overtredingen is hij toegevoegd, totdat ‘het zaad’ zou komen waarvoor de belofte was gedaan; hij de Wet- is door engelen verordend, in de hand van een middelaar.” (Ga 3:19 NB)

Door de brief aan de Hebreeën heen worden de wet en het nieuwe verbond voortdurend met elkaar vergeleken, om de superioriteit van het nieuwe te laten zien – zijn bestendigheid ten opzichte van het tijdelijke karakter van het andere. Net aan het einde van de brief, gezien zijn geval bewezen, verwijst hij naar het verbond waarvan hij de superioriteit heeft proberen aan te tonen, en noemt het het “eeuwige verbond”.

Er is een verschil van mening tussen vertalers over de vraag of

“Door het bloed van het eeuwige verbond”

de zin die erop volgt, of de zin die eraan voorafgaat, zou moeten wijzigen, matigen of verzachten, maar het gewicht van de aantallen lijkt in het voordeel te zijn van de mening dat onze heer Jezus

“De herder van de schapen door het bloed van het eeuwige verbond”

is, als uitdrukking van de apostel in die betekenis in dit verband.

Welke mening ook juist is, er is waarheid in beide.

Onze gezegende Verlosser is de Opperherder geworden, omdat hij Zijn bloed van het Nieuwe Verbond voor velen vergoten heeft tot vergeving van zonden, en zijn volk wordt vervolmaakt door dat “ene offer” dat hij gaf. [één offer voor eeuwig volmaakt – het lichaam van Jezus Christus, heer van zowel de doden als de levenden (Rom. 14: 9; Hebr. 10: 10, 14.)]

“Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden: dat hij én over doden én over levenden Heer zal zijn!” (Ro 14:9 NB)

“in die wil zijn wij geheiligd eens-en-voorgoed door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” (Heb 10:10 NB)

“Ja, in één offer heeft hij voor altijd tot voleinding gebracht die hij geheiligd heeft.” (Heb 10:14 NB)

Dat het Nieuwe Verbond hier bedoeld wordt, blijkt verder uit het feit dat zijn bloed aan niemand anders toebehoort, en nooit schriftuurlijk geassocieerd is met iemand anders dan het Nieuwe Verbond.

+

Engelse versie / English version: The Everlasting Covenant

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven

Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

Niet onwillig naar de dood gesleept

Inhuldiging van het nieuwe verbond

Vervolg

De verbonden – samenvatting

++

Aanvullende of aanverwante teksten

 1. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 2. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 3. De Leidsman van geloof
 4. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 7. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 8. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 9. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 10. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 11. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes
 12. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 13. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 14. Toewijding van ons

3 thoughts on “Het eeuwige verbond

 1. Pingback: De verbonden – samenvatting | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 3. Pingback: Christus in Profetie #13 De psalmen (7) Psalm 89 – Een beroep op Gods belofte – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.