Die beste om vesting op ‘n soliede rots te vertrou

“Mag die HERE jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die HERE, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het.” (Ru 2:12 AFR1953)

“1  Sjiggajon van Dawid wat hy tot eer van die HERE gesing het weens die woorde van Kus, die Benjaminiet. (7:2) HERE, my God, by U skuil ek; verlos my van al my vervolgers en red my; 2 (7:3) sodat hy nie soos ’n leeu my verskeur en wegruk sonder dat iemand red nie.” (Ps 7:1-2 AFR1953)

“(22:6) Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie.” (Ps 22:5 AFR1953)

“God is my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser; van geweld het U my verlos.” (2Sa 22:3 AFR1953)

“Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is ’n skild vir almal wat by Hom skuil.” (2Sa 22:31 AFR1953)

“Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!” (Ps 2:12 AFR1953)

“(4:6) Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op die HERE.” (Ps 4:5 AFR1953)

“(5:12) Maar laat húlle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam liefhet.” (Ps 5:11 AFR1953)

“2 (18:3) Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. 3 (18:4) Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.” (Ps 18:2-3 AFR1953)

“23 Mem. Deur die HERE word die gange van ’n man bevestig, en Hy het ’n welbehae in sy weg. 24 As hy val, dan stort hy nie neer nie; want die HERE ondersteun sy hand.” (Ps 37:23-24 AFR1953)

“1  By U, o HERE, skuil ek: laat my nie vir altyd beskaamd staan nie! 2 Red my deur u geregtigheid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my! 3 Wees vir my ’n rots om in te woon, om gedurig in te gaan; U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting.” (Ps 71:1-3 AFR1953)

“5 Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. 6 Hy loop aldeur en ween en dra die saadkoring; hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra.” (Ps 126:5-6 AFR1953)

*

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.