Gerechtvaardigd of geheiligd door het bloed

Vraag. ​

Is er enig verschil tussen het bloed dat rechtvaardigt en het bloed dat heiligt? – Hebr. 10:20.

Antwoord. ​

Er is geen enkel verschil. Het is het enige bloed dat de munters tot volmaaktheid maakt, namelijk het bloed van Jezus.

In voorgaande artikelen hebben wij aangehaald dat er een verbondsslachtoffer zich vrijwillig had aangeboden aan zijn God. Die persoon kwam uit het geslacht van David. Er was met het Abrahamitische Verbond niet bepaald een voorziening voor redding van zonde en dood. Maar de in de Tuin van Eden beloofde verbreker van de banvloek voor de zonde kwam wel degelijk uit die geslachtslijn van Abraham en David. Met zijn bloed wenste hij de mensheid vrij te kopen en liet het als het ware als een zegen bij een nieuwe besluitvorm of overeenkomst, het Nieuwe Verbond.

Het woord “geheiligd” is van hagiazo, wat betekent “apart zetten”, vaak vertaald in het Engels als “heilig maken”. Het wordt drie keer gebruikt in Hebr. 10: 10,14,20, en altijd met de ene betekenis.
Hierbij geeft de apostel Paulus aan dat de volgelingen van Jeshua (Jezus Christus) anders zijn en aldus apart geplaatst kunnen worden in deze wereld. Maar wij mogen niet vergeten dat wij als volgelingen van Christus (vandaar “christenen”) slechts die positie verkrijgen doordat door Jezus zijn lichaam aangeboden heeft om te offeren waarbij hij voor eeuwig degenen die onder hem komen en apart geplaatst kunnen worden, gewijd en geheiligd zijn.

“in die wil zijn wij geheiligd eens-en-voorgoed door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” (Heb 10:10 NB)

“Ja, in één offer heeft hij voor altijd tot voleinding gebracht die hij geheiligd heeft.” (Heb 10:14 NB)

“langs de pas-verschenen en levende weg die hij ons nieuw heeft gebaand door het voorhangsel heen, dat is: zijn vlees,” (Heb 10:20 NB)

In de eerste twee van deze citaten wordt de nadruk het sterkst gelegd op het feit dat het één offer is dat de gelovigen heiligt. Het is een eenmalig offeren van het lichaam van Jezus Christus. Het is één aanbod waar door die vloek die door één mens de zonde in de wereld had gebracht,  verbroken werd. Die gezondene van God die zijn lichaam aanbood als offergave bracht daarmee rechtvaardiging van leven voor alle mensen. Door gehoorzaamheid van die ene man van vlees en bloed maken wij nu kans om rechtvaardig gemaakt te kunnen worden.

“Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook tot alle mensen de dood door-gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.” (Ro 5:12 NB)

“18 Dus zoals dan door een overtreding van één het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door een rechtvaardiging door één voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens die velen tot zondaars zijn gemaakt, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene de velen tot rechtvaardigen worden gemaakt.” (Ro 5:18-19 NB)

Door onze heer Jezus Christus hebben we vrede met God, en ook door hem hebben we “toegang tot deze genade waarin we staan en ons verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God”. – Rom. 5:1-2.

Hetzelfde punt wordt benadrukt in vers 29 op een manier die de goddelijke inspiratie van het boek Hebreeën bewijst, want het wijst op een toestand die vandaag bestaat, maar voor zover we weten niet bestond in de tijd van de apostel. Rekening houdend met het feit dat het woord “Koinos” dat in vers 29 met “onheilig” is vertaald, algemeen betekent, in de zin van iets dat door een aantal wordt gedeeld, lezen we het laatste deel van vers 21,

“heeft het bloed van het verbond geteld, waarmee hij werd geheiligd, een zaak gedeeld door een aantal.”

Delen we niet met elkaar de voordelen van het bloed van het Nieuwe Verbond, en werd dit niet aangegeven toen de discipelen allemaal uit de beker dronken tijdens het Gedachtenisviering, uit welke beker onze heer niet dronk? Zeer beslist, ja; maar dit is niet het soort delen dat door de geïnspireerde schrijver wordt veroordeeld. Sommigen hebben het als volgt uitgedrukt:

“Toen onze Heer zei:” Deze beker is het [de Heiland zei “Mijn. – Vert] bloed van het Nieuwe Verbond.”

moeten we begrijpen dat in de eerste plaats de beker van hem is, en in de tweede plaats van ons, die zijn lichaam zijn, het met hem delende en het  drinkende .​​​… Het was daarom in de eerste plaats het bloed of de dood van onze heer dat nodig was voor de verzegeling van het Nieuwe Verbond, maar door goddelijke regeling wordt het bloed of de dood van zijn Kerk ook noodzakelijk gemaakt. Daarom kan het Nieuwe Verbond niet worden verzegeld, beëindigd, in werking gesteld totdat alle ‘leden van het Lichaam’ zullen zijn gestorven.

“In de eerste plaats is de beker van hem, in de tweede plaats is hij van ons.”

Dit is het “delen” dat wordt veroordeeld in de sterke taal van Hebr. 10:29-31. Hoe kan die leerstelling gerechtvaardigd worden met het oog op die inspirerende woorden –

“heeft het Bloed van het Verbond geteld, waarmee hij werd geheiligd, een ding dat door een aantal wordt gedeeld?”

We weten geen enkele overweging waarop we hun standpunt zouden willen innemen. O, dat we tienduizend trompettalen hadden om degenen te waarschuwen die deze laatste waanideeën van de laatste dagen aanvaarden! Het is een test!

Wie zal er aan de kant van de heer staan? Hij alleen bracht het offer dat ons heiligt. vervolmaakt degenen die geheiligd zijn, en maakt het verbond voor ons geldig door zijn heiligend bloed. Bij de genade van God, laten we ons standpunt met hem innemen!

Het profetische karakter van de paar woorden van de apostel in vers 29 wordt verder aangetoond in het gebruik van de woorden:

“bloed van het verbond waarmee hij werd geheiligd.”

De nieuwe fout geeft toe dat het bloed van Jezus nodig was om de verdienste te verschaffen aan degenen die geacht worden te “delen” in het offer om het Nieuwe Verbond te bekrachtigen. Het zegt:

– ‘Het is daarom volkomen juist [Waarom zou iemand zeggen dat de woorden van de Heiland’ volkomen juist ‘zijn? – Vert] dat de dood of het bloed van onze heer moet worden genoemd als het bloed van het Nieuwe Verbond, ook al wordt het niet toegepast voordat alle leden van zijn Lichaam door hem zijn geofferd. de verdienste van de dood, als de Zijne. “

De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat de Schrift zegt dat sommigen die erkennen verdienste te hebben ontvangen uit het offer van Christus, zo ver gaan dat ze beweren (of veronderstellen) een aandeel te hebben in de verzegeling van het Verbond. Het “delen” wordt door hem veroordeeld, en de ernstige dwaling moet met alle middelen worden vermeden.
+

English version: Justified or Sanctified by the blood

Voorgaande

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Toepassing van het nieuwe verbond

Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken

De verbonden – samenvatting

++

Aanverwante lectuur

  1. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
  2. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
  3. Het meest speciale weekend van 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.