De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

Het antwoord van de Bijbel

Als we bij het goddelijke Woord komen, op zoek naar Zijn antwoord op de grote vraag, zijn we meteen onder de indruk van Zijn openhartigheid en eenvoud.

Het Schriftuurlijke antwoord op het probleem is direct en recht door zee, zonder een beroep te doen op hartstocht of vooroordeel. Nu bewezen is dat de Bijbel alle vertrouwen waard is, en wij daarin de uitdrukking hebben gevonden van het goddelijke doel voor de zegening van het ras – een doel dat zo groots en veelomvattend is, zo wijs en rechtvaardig, en liefdevol, dat het onze onvoorwaardelijke bewondering en eerbied afdwingt – mogen wij er bij voorbaat van uitgaan dat het Bijbelse antwoord, wat het ook moge zijn, op onze vraag, niet alleen zichzelf zal aanprijzen bij het verstand, maar ook harmonieus gevonden zal worden met alle goddelijke eigenschappen die zo groots geopenbaard zijn in het heilsplan.

Een duidelijke beschrijving van de toestand van de doden wordt gevonden in Psalm 88:10-12.

“10 Zult Gij een wonder aan de doden tonen? Of zullen de doden opstaan en U loven? Sela. 11 Zal Uw goedertierenheid in het graf verkondigd worden? of Uw trouw in het verderf? 12 Zullen uw wonderlijke werken bekend worden in de duisternis? en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?” (Ps 88:10-12 Geneefse Bijbel)

Dit is Hebreeuwse poëzie, en de structuur is volgens de manier van die tijd – gedachteherhaling. Men zal opmerken dat elke regel uit twee leden bestaat, en dat zoals de eerste leden overeenstemmen, ook de tweede leden overeenstemmen; het tweede lid van de eerste regel wordt gedefinieerd en verklaard door het tweede lid in elk van de volgende regels: –

“Zult Gij wonderen aan de doden tonen?
Uw liefdevolle goedheid – in het graf?
Uw trouw – in de vernietiging?
Uw wonderen – in de duisternis?
Uw gerechtigheid – in het land van vergeten volheid?”

“Dood – Graf – Vernietiging – Duisternis – Vergetelheid!”

“In de dood is er geen gedachtenis aan U; in het graf wie zal U danken?” – Psalm 6:5.

“De doden loven de Heer niet, noch iemand die in stilte verzinkt. Psalm 115:17.

De Psalmen waren het Hebreeuwse gezangboek, gebruikt bij de aanbidding van God. Hoe verschillend hun getuigenis is van veel dat in moderne gezangboeken wordt gevonden, zal de student onmiddellijk opvallen. Het is een grote ongelukkigheid dat, naast zoveel groots en Schriftuurlijks, sommige christelijke hymnenschrijvers ander werk hebben voortgebracht dat meer gebaseerd is op de onzekere speculaties van de filosofie dan op de zekere grondslag van de goddelijke waarheid.
De volgende regels, in contrast met de bovenstaande selectie uit het goddelijk geïnspireerde Hebreeuwse gezangboek, zullen dit punt illustreren

“Waarom zouden we beginnen, en bang zijn om te sterven?
Wat een angstige wormen zijn wij stervelingen!
De dood is de poort van eindeloze vreugde;
En toch zijn we bang om daar binnen te gaan.
– Isaac Watts.

Getuigenissen die dat in de Psalmen bevestigen, ontbreken niet in andere delen van de Schrift.

“Het graf kan U niet loven, de dood kan U niet vieren; zij die in de put afdalen, kunnen niet hopen op Uw waarheid.” – Jes. 38:18.

“Voor hem, die met alle levenden verenigd is, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.”

Dit contrast wordt beter gewaardeerd als men bedenkt dat in die landen de hond geen huisdier was zoals bij ons, maar een half verwilderde verschoppeling, de aaseter, zoals tegenwoordig in de straten van Constantinopel. De leeuw daarentegen werd beschouwd als de majestueuze koning van de dieren. Welk verschil maakt de dood uit, om deze vergelijking tussen doden en levenden te rechtvaardigen, die laat doorschemeren dat de levenden, hoe armzalig ook, in een betere toestand verkeren dan de doden, hoe majestueus deze laatsten ook in het leven waren geweest? Het verschil wordt uitgelegd als –

“Want de levenden weten dat zij zullen sterven, maar de doden weten niets meer en hebben ook geen beloning meer, want de herinnering aan hen is vergeten. Ook hun liefde, en hun haat, en hun nijd, is nu vergaan, en zij hebben geen deel meer in eeuwigheid aan alles wat onder de zon geschiedt. Al wat uw hand vindt om te doen, doe het met uw kracht; want er is geen werk, noch werktuig, noch kennis, noch wijsheid in het graf, waarheen gij gaat.” (Eccl. 9:4-6, 10.)

Het voordeel dat de levenden hebben boven de doden is dat de levenden tenminste dit weten, dat zij zullen sterven; maar de doden weten helemaal niets.

De dood een slaap

In overeenstemming met het voorgaande wordt de dood beschreven als een slaap.

“De mens sterft en kwijnt weg, ja, de mens geeft de geest en waar is hij? . . Totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet ontwaken, noch uit hun slaap worden opgewekt.” (Job 14: 10-12.)

“Maar ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt omtrent hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en wederopgestaan is, zo zullen ook zij, die in Jezus slapen, door God met Zich gebracht worden. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die leven en overblijven tot de komst des Heren, niet zullen voorgaan op hen, die ontslapen zijn”. (1 Thess. 4:13-15.)

De martelaar Stefanus, die gestenigd werd, viel in slaap, nadat hij het visioen van Jezus’ heerlijkheid had gezien en voor zijn vervolgers had gebeden. – Handelingen 7:60.

Deze Schriftplaatsen tonen de grote ongepastheid aan van de gedachte dat zij die in de dood zijn ingeslapen, wakkerder zijn dan zij vóór hun dood waren. Het gebruik van het woord slaap op de natuurlijke wijze impliceert niet dat de slaper wakker is; evenmin moet het zo worden opgevat wanneer het figuurlijk wordt gebruikt voor de dood. In beide gevallen is de betekenis dezelfde – stille, onbewuste, donkere, vergeetachtige rust.

De bovenstaande teksten tonen ook aan dat de heiligen en gelovigen van deze en vroegere tijden bij hun dood niet onmiddellijk overgingen naar hun eeuwige beloning. Deze gedachte wordt bevestigd door verschillende andere gedeelten.

“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En indien Ik heenga en voor u een plaats bereid, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, ook gij zult zijn.” (Johannes 14:2,3.)

Hier laat onze Heer de vereniging van zijn heiligen met hemzelf afhangen van zijn tweede komst, en in 1 Thess. 4:10 zegt de apostel hetzelfde, en toont aan dat zij die in Jezus slapen en die met Hem zullen worden gebracht, niet in de hemel zijn.

“De Here Zelf zal nederdalen … en de doden in Christus zullen opstaan.”

David was een man naar Gods hart, want hoewel hij soms zwaar zondigde, had hij berouw en trachtte hij het onrecht dat hij had gedaan te herstellen; toch zegt de Schrift over hem,

“David is niet opgevaren naar de hemel.” (Handelingen 2 : 34.)

Onze Heer zei,

“Niemand is opgevaren naar de hemel.” – Johannes 3:13.

+

Engels origineel / English original: The Dead — Where Are They? 4 The Bible’s Answer

Voorgaand

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

++

Aanverwant

 1. Betreft de Mens
 2. Twee soorten mensen
 3. Lichaam en ziel één
 4. Is er meer in het leven dan dit
 5. Al of niet onsterfelijkheid
 6. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 7. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 8. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 9. Dood
 10. Dood als loon van de zonde
 11. Doodgaan tot er een verbreker van de dood zou komen
 12. Dood betaling voor zijn fouten
 13. Dood betaling voor zonden
 14. Dood overwinnen
 15. Dood teniet gedaan
 16. Dood – doden
 17. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 18. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 19. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 20. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 21. Leven na de dood
 22. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 23. Het Geschreven Woord: Pijnigen
 24. Plan van de Goddelijke Maker
 25. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk
 26. Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden

+++

Gerelateerd

 1. Leefde je al voor je geboorte?
 2. Kijken naar het einde
 3. leven en dood
 4. Ricoeur over sterven en worstelen met de dood
 5. Schone wijsheid van leven en dood
 6. Kon ik nog maar even
 7. Dood en verrijzenis, lijden en opstaan
 8. Waar zijn de doden?
 9. Where Are The Dead? / Waar zijn de doden?
 10. Where do the Dead Go? / Naar waar gaan de doden?
 11. Spiegelbeeld – Wat weten wij van de doden?
 12. Reïncarnatie: in gesprek met een paragnost.
 13. Kerkhofleven. 3
 14. Corona
 15. Angst voor de dood loslaten
 16. Niet bang zijn voor de dood
 17. Elegie
 18. Een reis door de hemelsferen – over ‘Hemels’
 19. Prediker 9 uit het Oude Testament

24 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 24. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.