De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

Dood voor mens en dier

Na kennis genomen te hebben van het Schriftgetuigenis dat de dood dezelfde is voor zowel de goede als de kwade mens, is het nu noodzakelijk voor ons om een verdere les te leren; namelijk dat de dood als zodanig dezelfde is voor de mens als voor het beest – de beëindiging van het leven. Dit kan vernederend lijken voor ons, die onszelf beschouwen als heren van de schepping; maar als het waar is, kan er geen voordeel zijn om het te negeren

“Wat de mensenzonen overkomt, overkomt ook de beesten”,

Zelfs één ding overkomt hen; de één sterft, de ander sterft; ja, zij hebben allen één adem, zodat een mens geen voorrang heeft boven een beest, want alles is ijdelheid. Allen gaan naar één plaats; allen zijn uit het stof, en allen keren weder tot stof. Wie weet, of de geest des mensen opwaarts gaat, en de geest van het beest, of hij op de aarde nederdaalt?” (Eccl. 3:19-21.)

Het lijkt erop dat er reeds in Salomo’s tijd, bijna 3000 jaar geleden, filosofen waren die op dezelfde manier redeneerden als diegenen die aan het begin van dit hoofdstuk worden genoemd, namelijk dat de mens in de dood enig voordeel had boven het beest. Salomo wijst hen terecht, niet met de onwetendheid die hij ontleende aan zijn omgang met valse godsdiensten, maar door uitdrukking te geven aan de gevoelens van de goddelijk geïnspireerde Psalmen van zijn vader David, die hij vaak in de tempeldienst moet hebben horen zingen. Met het oog op Ps. 6:5; 88:10; 115:17*, wat anders kon hij geschreven hebben dan

“Wie kent de geest des mensen, of hij opwaarts gaat, en de geest van het beest, of hij neerwaarts gaat naar de aarde?”

De ijdele filosofen wisten het zeker niet, ook al dachten en leerden zij het; en Salomo, onderricht door goddelijke wijsheid, wist wat de filosofen niet wisten, n.l. dat mens en dier één adem hebben, dezelfde lucht inademen, en wanneer zij ophouden te ademen, ophouden te leven.
Dit betekent, dat de goede mens, wat de dood betreft, niet beter af is dan de kwade, en dat het beest niet slechter is dan een van beiden.

***

“Want in de dood is er geen gedachtenis aan U; wie zal U in het graf loven?” (Ps 6:5 Geneefse Bijbel)

” Zult Gij de doden een wonder tonen? Of zullen de doden opstaan en U loven? Sela.” (Ps 88:10 Geneefse Bijbel)

” De doden loven de Here niet, noch iemand, die in de stilte nederdaalt.” (Ps 115:17 Geneefse Bijbel)

+

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 6 Death for man and beast

Voorgaand

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

Leven gedefinieerd door de dood

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

++

Aanvullende lectuur

 1. Betreft de Mens
 2. Twee soorten mensen
 3. Oorzaak lijden en dood
 4. Al of niet onsterfelijkheid
 5. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 6. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 7. Wat gebeurt er als wij sterven
 8. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 9. Ontbinding
 10. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 11. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 12. Bijbels geloof en heidense filosofie
 13. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde

+++

Gerelateerd

 1. Kijken naar het einde
 2. Bang voor de dood
 3. De mensenziel dorst ernaar ideeën en begrippen te hebben over wat boven de dood uitgaat
 4. Dood en verrijzenis, lijden en opstaan
 5. U bent immers dood geweest en weer levend geworden.
 6. Geloven en de dood
 7. Ricoeur over sterven en worstelen met de dood
 8. Schone wijsheid van leven en dood
 9. Daarom
 10. Lofzang op het sterven

22 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 22. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.