De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De mens in Gods gelijkenis

Waarin bestond de gelijkenis van de mens met zijn Maker?

Wij zien dat het niet daarin lag dat de mens gegeven was “leven in zichzelf” te hebben. Dat was oorspronkelijk de eigenschap van Jehovah, alleen (Johannes 5:26), en werd door Hem aan de Zoon gegeven bij zijn opstanding. Het zal ook gegeven worden – waaruit blijkt dat het nog niet in hun bezit is – aan de Kerk, de gezamenlijke erfgenamen met Jezus. (Rom. 2:7 ; 1 Kor. 15:49, 53.)

“want zoals de Vader leven bij zich heeft, zo heeft hij het ook de Zoon gegeven leven bij zich te hebben,” (Joh 5:26 NB)

“aan wie met volharding in goed werk glorie en eer en onbederfelijkheid zoeken: eeuwigheidsleven,” (Ro 2:7 NB)

“en zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen.” (1Co 15:49 NB)

“Want dit vergankelijke moet worden bekleed met onvergankelijkheid en dit sterfelijke moet worden bekleed met onsterfelijkheid.” (1Co 15:53 NB)

De oorspronkelijke gelijkenis met God, zoals geopenbaard in het eerste paar, was in de zedelijke eigenschappen. Zij waren in staat om de morele kwaliteiten, die in de Almachtige ten volle tot uitdrukking komen, te waarderen en binnen hun beperkingen uit te oefenen. Na de overtreding begon de gelijkenis te verzwakken, en de huidige toestand van het ras is verre van een uitdrukking van de goddelijke gelijkenis.

In het Nieuwe Verbond is voorzien in het herschrijven van de goddelijke wet in het hart van een ieder die zich aan dit proces zal onderwerpen, en uiteindelijk zal Gods gelijkenis weer volkomen openbaar worden in Zijn menselijke zonen, evenals in hen die de goddelijke natuur zullen bereiken. Ieder van het ras die zich niet onderwerpt aan de processen van het Nieuwe Verbond nadat hij volledig is verlicht over het onderwerp, zal in de Tweede Dood worden geworpen. – Gen. 1:20; Luk. 3:38: Hebr. 8:8-12; Jer. 12:14-17.

***

“Voorts zeide God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laat hen heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het gedierte, en over de ganse aarde, en over al wat kruipt en zich beweegt op de aarde.” (Ge 1:26 GenevaBijbel)

“Die zo het bloed des mensen vergiet, door den mens zal zijn bloed vergoten worden; want naar het beeld Gods heeft Hij den mens gemaakt.” (Ge 9:6 Geneefse Bijbel)

“Want een man moet zijn hoofd niet bedekken, want hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.” (1Ko 11:7 Geneefse Bijbel)

” En hebt den nieuwen aangedaan, die vernieuwd is in kennis naar het beeld zijns scheppers.” (Kol 3:10 Geneefse Bijbel)

” Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelven”.

“Dat wil zeggen, aan hen, die door lijdzaamheid in het welbehagen, de heerlijkheid, de eer en de onsterfelijkheid, het eeuwige leven zoeken.” (Ro 2:7 Geneefse Bijbel)

” En gelijk wij het beeld der aardsche wereld geboren zijn, alzo zullen wij het beeld des hemels dragen.” (1Co 15:49 Geneefse Bijbel)

” Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” (1Ko 15:53 Geneefse Bijbel)

“Daarna zeide God: Laat de wateren al het kruipend gedierte, dat leeft, in overvloed voortbrengen; en laat het gevogelte vliegen op de aarde in het uitspansel des hemels.” (Ge 1:20 GenevaBijbel)

” De zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.” (Lu 3:38 GenevaBijbel)

“8 Want toen Hij hen berispte, zeide Hij: Zie, de dagen zullen komen, spreekt de Here, dat Ik met het huis Israëls en met het huis van Juda een nieuw Testament zal maken; 9 niet gelijk het Testament, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn niet in mijn Testament gebleven, en Ik heb hen niet geacht, spreekt de Here. 10 Want dit is het Testament, dat Ik met het huis Israëls maken zal: Na die dagen, zegt de Here, zal Ik mijn Wetten in hun verstand leggen, en in hun hart zal Ik ze schrijven; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn, 11 en zij zullen niet een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here; want allen zullen Mij kennen, van de geringste hunner tot de grootste hunner. 12 Want Ik zal hun ongerechtigheid genadig zijn, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.” (Heb 8:8-12 GenevaBijbel)

“14  Zo zegt de Here tegen al Mijn boze naasten, die de erfenis aanraken, die Ik Mijn volk Israël heb doen beërven: Zie, Ik zal hen uit hun land rukken, en het huis van Juda uit hun midden rukken. 15 En nadat Ik hen zal uitgeroeid hebben, zal Ik wederkeren, en Mij over hen ontfermen, en Ik zal een iegelijk wederbrengen tot zijn erfdeel, en een iegelijk tot zijn land. 16 En indien zij de wegen van mijn volk zullen leren, om bij mijn Naam te zweren, (de Here leeft, zoals zij mijn volk geleerd hebben bij Baäl te zweren) dan zullen zij in het midden van mijn volk gebouwd worden. 17 Maar indien zij niet willen gehoorzamen, zo zal Ik dat volk geheel en al uitrukken en verdelgen, spreekt de Here.” (Jer 12:14-17 Geneefse Bijbel)

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 8 Man in God’s likeness

Voorgaand

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden

De verbonden – samenvatting

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

++

Aanvullende lectuur:

 1. De Schepper achter eerste levende wezens
 2. Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen
 3. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 4. Bijbels geloof en heidense filosofie
 5. Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil
 6. Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

21 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Bereshith 5:3-5 De plaatsvervanger verwekt naar Gods en Adems gelijkenis – Jeshuaisten / Jeshuaists

 20. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 21. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.