De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

” Want ik ben benauwd tussen beide, verlangende losgemaakt te worden en bij Christus te zijn, hetwelk het beste is van allen.” (Php 1:23 Geneefse Bijbel)

De uitdrukking in Filippenzen 1:23, van het vurig verlangen van de apostel om bij de Heer te zijn, heeft heel wat discussie veroorzaakt, en sommigen hebben moeilijkheden gevonden om deze passage in overeenstemming te brengen met de algemene leer van de Schrift over het onderwerp “De doden – waar zijn ze”.”
Aan de ene kant leert de Schrift, de geschriften van Paulus inbegrepen, dat de heiligen moeten wachten tot de tweede komst van de Heer voordat zij bij hem kunnen zijn. (Joh. 14:3; Kol. 3:4; 1 Petr. 5:4; Openb. 11:15-18.)

“En indien Ik heenga om u een plaats te bereiden, zo zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat, waar Ik ben, ook gij zult zijn.” (Joh 14:3 Geneefse Bijbel)

“Wanneer Christus, die ons leven is, zal verschijnen, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kol 3:4 Geneefse Bijbel)

“En wanneer die opperherder zal verschijnen, zult gij een onvergankelijke kroon der heerlijkheid ontvangen.” (1Pe 5:4 Geneefse Bijbel)

“15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken dezer wereld zijn van onzen Heer, en van zijn Christus, en hij zal heerschappij hebben in der eeuwigheid. 16 Toen vielen de vier en twintig ouderlingen, die voor God op hun zetels zaten, op hun aangezichten neder en aanbaden God, 17 zeggende: Wij danken U, Here, almachtige God, Die zijt, en Die zijt, en Die komen zal, want Gij hebt Uw grote macht ontvangen, en hebt Uw Koninkrijk verkregen. 18 En de heidenen werden toornig, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, dat zij geoordeeld zouden worden, en dat Gij een loon zoudt geven aan Uw knechten, de Profeten, en aan de heiligen, en aan hen, die Uw Naam vrezen, aan kleinen en groten, en dat Gij hen zoudt verdelgen, die de aarde verderven.” (Re 11:15-18 Geneefse Bijbel)

Maar in de eerste brief aan de Filipenzen schijnt de apostel te leren dat hij op het ogenblik van zijn vertrek uit dit leven bij de Heer zou zijn. Spreekt hij zichzelf nu werkelijk tegen?
Nee, de apostel spreekt zichzelf in deze zaak niet tegen. Hij was een gevangene in Rome, op het moment dat hij aan de Filippenzen schreef. Hij wist niet welke dag zijn laatste zou kunnen zijn. Als een volledig toegewijde heilige was de toegewijde apostel er klaar voor dat Christus op welke wijze dan ook door hem groot gemaakt zou worden, hetzij door een werkzaam leven, hetzij door de dood van een martelaar. Beide zouden tot eer van de Heer zijn (Fil. 1: 20, 21), en welke van beide hij zou kiezen wist hij niet. (v. 22.) Hij bevond zich in een spagaat tussen deze twee – leven en dood.

20. “Zoals ik vurig verwacht en hoop, dat ik in niets beschaamd zal worden, maar dat ik met alle vertrouwen, zoals altijd, ook nu Christus zal grootmaken in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood.”

“21 Want Christus is mij zowel in het leven, als in den dood voordeel. 22 En of het leven in het vlees mij profijtelijk was, en wat te verkiezen, weet ik niet.” (Php 1:20-22 Geneefse Bijbel)

De schijnbare tegenstrijdigheid is hier: terwijl de apostel duidelijk zegt dat hij in een spagaat zit tussen leven en dood, niet wetend welke van beide te kiezen, laat de Authorised Version helaas uitschijnen dat hij toch de dood verkoos, hetgeen algemeen verstaan wordt onder “vertrekken”. Deze versie kleineert de apostel door voor te stellen dat hij niet wist wat hij zelf dacht. Het woord analuo, dat vertaald wordt met “vertrekken”, komt slechts op één andere plaats in het Nieuwe Testament voor, en het wordt daar vertaald met “terugkeren” –

“En gij gelijkt op de mannen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkomt.” (Lucas 12:36.)

Het betekent “weer loslaten”, en in Phil. 1:23 verwijst het naar de terugkeer van onze Heer uit de hemel, wanneer Paulus en alle andere gelovigen met Hem verenigd zullen worden.

” Want ik ben benauwd tussen beide, verlangende losgemaakt te worden en bij Christus te zijn, hetgeen het beste is van alles.” (Php 1:23 Geneefse Bijbel)

Dit, waar de apostel een grote voorkeur voor had, was niet één van de twee dingen waartussen hij niet kon kiezen, maar was een derde ding, anders dan de andere, en “veel beter”. Hij verkoos de wederkomst van Christus, en met Hem te zijn; dan zou er geen moeizaam werk meer zijn, geen gevangenschap, strepen, stenigingen en schipbreuken, maar er zou een kroon van gerechtigheid en heerlijkheid zijn “te dien dage”. – 2 Tim. 4:8 ; Kol. 3:4.

“Want van nu af aan is mij de kroon der gerechtigheid toebereid, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij te dien dage geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die liefhebben, dat zijn verschijning.” (2Ti 4:8 Geneefse Bijbel)

“Wanneer Christus, die ons leven is, zal verschijnen, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kol 3:4 Geneefse Bijbel)

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 10 Depart and be with Christ

Voorgaand

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

Hoe leest u? – Wat leest u?: de Heer tegemoet

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

++

Aanvullend

 1. Overdenking: De verrezen Christus in het leven van Paulus
 2. Doodgaan tot er een verbreker van de dood zou komen
 3. Niemand kijkt uit naar komst van Christus
 4. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 5. Dood teniet gedaan
 6. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 7. Tekenen der Laatste Dagen
 8. Christus Wederkomst
 9. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 10. Doden hun toestand

+++

Gerelateerd

 1. Vastheid gevraagd
 2. Waar gaan wij heen?
 3. Jezus’ haastiglijk komen
 4. De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer
 5. Je bent nog niet opgenomen, omdat je niet weet wat de ware betekenis van ‘Opgenomen worden’ is

18 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 18. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.