De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

“Niettemin zijn wij vrijmoedig, en hebben liever, dat wij uit het lichaam weggaan, en bij de Here wonen.” (2Ko 5:8 Geneefse Bijbel)

Deze woorden van de apostel (2Kor.5:8) zijn door sommigen beschouwd als voorstander van de gedachte dat de gelovigen bij hun dood in de tegenwoordigheid van de Heer worden binnengeleid. Maar de apostel zegt dit niet; hij drukt alleen zijn voorkeur uit om “afwezig te zijn van het lichaam, en aanwezig bij de Heer”. In dit vers verwijst hij niet naar de tussentijdse toestand van slapen, wachtend op de Heer, want dat was niet zijn voorkeur. Daarover spreekt hij in de verzen 1-4.

“Want wij weten, dat indien ons aardse huis van deze tabernakel ontbonden zou worden, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want hierin zuchten wij, ernstig verlangend bekleed te worden met ons huis, dat van de hemelen is, opdat wij, bekleed zijnde, niet naakt bevonden zullen worden. Want wij, die (1) in deze tabernakel zijn, zuchten, omdat wij belast zijn, niet opdat wij (2) onkleed zouden worden, maar (3) bekleed, opdat de sterfelijkheid zou worden verzwolgen door het leven.”

“In deze tabernakel” is de huidige onbevredigende toestand van de toegewijde christen, die tracht te wandelen op de weg des Heren, maar gehinderd wordt door de zwakheid van het vlees, die degenen die de eerste vruchten van de geest hebben, in zichzelf doet zuchten. (Rom. 8:23.) De “ongeklede” toestand is de periode van wachten op de opstanding, wanneer de gelovige, na zijn dood, slaapt totdat de stem van de Heer hem roept. Deze toestand werd door de apostel niet gewenst, maar hij wist dat het noodzakelijk was. De “beklede” toestand is die waarin de gelovigen van het evangelietijdperk zich zullen verheugen wanneer zij het nieuwe landgoed ontvangen, het

“huis, niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen.”

Dan zullen zij in de tegenwoordigheid van de Heer zijn, want zij zullen hem zien zoals hij is, [en aan hem gelijk zijn. -Johannes 3:2.

In vers 8 worden de eerste en derde voorwaarde genoemd, en wordt een besliste voorkeur voor de derde uitgesproken. De tweede voorwaarde wordt in vers 8 niet genoemd, maar dit wettigt niet de gedachte dat de apostel verwachtte over te gaan van de eerste naar de derde zonder een tijd in de tweede of ernstige voorwaarde te blijven.
Dat hij verwachtte een tijd “ongekleed” te blijven, alvorens “bekleed” te worden, blijkt uit verwijzing naar vers 4, ook 2 Tim. 4:8.

“Geliefden, nu zijn wij zonen Gods, maar het is nog niet geopenbaard, wat wij zullen zijn; en wij weten, dat, wanneer Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” (1Joh 3:2 Geneefse Bijbel)

“Want van nu af aan is mij de kroon der gerechtigheid bereid, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij te dien dage geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die liefhebben, dat zijn verschijning.” (2Ti 4:8 Geneefse Bijbel)

Deels naar ons vroeger artikel in The New Covenant Advocate June 1909

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 11 Absent from the Body, Present with the Lord

Voorgaand

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

++

Aanvullend

 1. Dood
 2. Dood – doden
 3. Doodgaan tot er een verbreker van de dood zou komen
 4. Doden hun toestand
 5. Het scheuren van het voorhangsel
 6. Het Tabernakel
 7. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 8. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 9. Een huis bouwen voor God

17 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 17. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.