De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De dief aan het kruis

In zijn stervensuur werd onze Verlosser verbonden met boosdoeners – “geteld met de overtreders.” (Jes. 53:12; Luk. 23:39-43.) Een van hen

“tierde tegen Hem, zeggende: Indien Gij Christus zijt, verlos Uzelf en ons.”

De ander was vriendelijker gezind. In plaats van tegen Jezus te vloeken, berispte hij de vloeker, terwijl hij bekende, dat zij beiden de rechtvaardige straf voor hun misdaden ontvingen, terwijl Jezus niets verkeerds had gedaan. Toen zei hij tot Jezus,

“Heer, gedenk mij wanneer Gij komt in Uw Koninkrijk.”

Welke mate van begrip en geloof de dief had met betrekking tot het koninkrijk van onze Heer kan niet worden opgemaakt uit de weinige woorden van het verhaal. In ieder geval was hij een smekeling, niet om een plaats op de troon, maar om vriendelijkheid die hem door de Heiland betoond zou worden.

De gezamenlijke erfgenaamschap in het koninkrijk is bereid voor hen die dagelijks hun kruis opnemen en in de voetstappen van Jezus treden, gehoorzaamheid lerend door de dingen die zij lijden. (Hebr. 5:8,9 ; 2 Tim. 2:12.)

“8 En hoewel Hij uw Zoon was, toch leerde Hij gehoorzaamheid, door de dingen die Hij leed. 9 En als gewijd zijnde, is Hij geworden tot de auteur van het eeuwig heil, aan allen, die Hem gehoorzaam zijn.” (Heb 5:8-9 Geneefse Bijbel)

” Indien wij lijden, zullen wij ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, zal Hij ook ons verloochenen.” (2Ti 2:12 Geneefse Bijbel)

Het is duidelijk dat de dief aan het kruis, die zijn verzoek slechts enkele uren voor zijn dood deed, niet gerekend kon worden tot de kruisdragers, de voetstappenvolgers en de overwinnaars. Maar hij behoorde tot “al de geslachten der aarde”, die door dat koninkrijk gezegend zullen worden, zoals hij gebeden had.
Dit is de strekking van het antwoord van onze Heer aan hem,

“Voorwaar, Ik zeg u heden: gij zult met Mij in het paradijs zijn.”

Om de harmonie aan te tonen van de woorden van onze Heer met de algemene leer van de Schriften over de toestand van de doden, is de komma geplaatst na het woord “heden”, in plaats van ervoor, zoals in de geautoriseerde versie (Authorised Version); en opdat men niet zou denken dat er een ongerechtvaardigde vrijheid is genomen door dit te doen, wordt de student gevraagd op te merken* dat er geen interpunctie was in de oudste manuscripten van de Bijbel – zelfs geen spaties om de woorden van elkaar te scheiden. De lezer van de oude Griekse manuscripten, verstoken van interpunctie, zou andere hulpmiddelen hebben om de tekst te begrijpen. Een dergelijke hulp wordt gegeven in het geval dat we hier bespreken.

Dr. Bullinger, van Londen, legt uit –

“Het werkwoord ‘zeggen’, wanneer het gebruikt wordt met ‘heden’, wordt er soms van gescheiden door het woord hoti (‘dat’), en soms wordt het er mee verbonden door de afwezigheid van hoti. Het woord hoti, geplaatst tussen ‘zeggen’ en ‘vandaag’, werpt ‘vandaag’ in wat gezegd wordt, en snijdt het af van het woord ‘zeggen’, b.v. Lukas 19:9.

– ‘Jezus zei . … dat (hoti) heden de verlossing tot dit huis gekomen is’. Lucas 4:21 – “Hij begon tot hen te zeggen dat (hoti) heden deze Schrift in uw oren vervuld is.

Maar dit is niet het geval in Lukas 23:13. Hier ontbreekt het woord hoti, daarom moet het vers luiden

– ‘Voorwaar, Ik zeg u heden: Gij zult met Mij in het paradijs zijn.’ “

De juistheid van deze lezing wordt niet alleen verzekerd door het feit dat de woorden van onze Heer op deze wijze in overeenstemming blijken te zijn met de Schriften die leren dat de doden werkelijk dood zijn, maar ook door het feit dat hij niet in zijn koninkrijk kwam op de dag van zijn dood.

De komst in zijn koninkrijk is bij de tweede komst van de Verlosser, wanneer het koninkrijk zal komen om Gods wil te doen geschieden op aarde zoals in de hemel, om de wildernis te doen bloeien als de roos, en om op de gehele aarde het paradijs te vestigen dat eens in Eden in het klein was afgebeeld, maar dat door de zonde verloren ging.
Onze gezegende Verlosser was niet in zijn Koninkrijk op de dag van zijn dood, noch was hij of de dief in het paradijs op die dag. Het vroegst mogelijke tijdstip dat geschikt zou zijn voor ons om over Jezus als Koning te spreken, zou na zijn opstanding zijn – misschien zelfs pas na zijn hemelvaart, toen hij werd verheerlijkt en de Geest werd gegeven. (Rom. 14:9; Hand. 5:31; 13:33-34; Joh. 7:39.) De dief zal pas in het paradijs zijn als de Heiland hem uit het graf roept.

De zegen die hij zocht, ongetwijfeld met een zekere mate van geloof, op die dag, toen alles tegen Jezus scheen en de mogelijkheid van zijn komst als de Koning der koningen en Heer der heren, zal hem dan gegeven worden.
Zijn “beker met koud water”, aan de Heer gegeven in het uur van beproeving, zal niet onbeloond blijven, want

“Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het Paradijs zijn.”

 

* De lezer zal ook opmerken dat de interpunctie van de Herziene Versie niet altijd gelijk is aan die van de geautoriseerde versie.

Vertaling naar De Nieuwe Verbondsadvocaat juni 1909  – The New Covenant Advocate June 1909

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 12 The Thief on the Cross

Voorafgaand:

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

Volgende

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

16 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 16. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.