De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

Bij de vraag wat er gebeurd als wij dood gaan en waar zich al die doden bevinden kan men zich ook richten naar de in het verleden gestorven Bijbelse figuren.  Men kan dan nagaan wat er met hen gebeurd is en wat er verder over hen geschreven staat. Betreft de toestand van de doden bekeek ons tijdschrift in de 20ste eeuw o.m. naar Mozes en Eliah.

Mozes en Elia bij de Transfiguratie

“Voorwaar, Ik zeg u: Er staan hier sommigen, die de dood niet zullen smaken, totdat zij de Zoon des mensen zien komen in zijn Koninkrijk.” (Mt 16:28 AV)

“1 En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg apart, 2 en werd voor hun aangezicht getransfigureerd; en zijn aangezicht glansde als de zon, en zijn kleed was wit als het licht. 3 En ziet, aan hen verschenen Mozes en Elias, met hem sprekende. 4 Toen antwoordde Petrus en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij wilt, laat ons hier drie tabernakels maken, een voor U, en een voor Mozes, en een voor Elias. 5 Terwijl Hij sprak, ziet, een heldere wolk overschaduwde hen; en ziet een stem uit de wolk, die zeide: “Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.” 6 En toen de discipelen het hoorden, vielen zij op hun aangezicht en waren zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam en raakte hen aan, en zeide: Sta op, en wees niet bevreesd. 8 En toen zij hun ogen hadden opgeheven, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. 9 En toen zij van den berg afkwamen, droeg Jezus hun op, zeggende: Vertel dit visioen aan niemand, totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgewekt.” (Mt 17:1-9 AV)

Ter vervulling van Matth. 16:28 nam onze Verlosser, zoals opgetekend in Matth. 17:1-9, Petrus, Jakobus en Johannes mee naar een hoge berg apart, en werd voor hun aangezicht getransfigureerd. Bij deze gelegenheid verschenen Mozes en Elias aan hen en spraken met Jezus.
Dit voorval is door vele oprechte christenen beschouwd als een zekere aanwijzing dat Mozes en Elias niet werkelijk sliepen, zoals de Schriften leren dat de toestand van de doden is; want als zij sliepen, hoe konden zij dan deelnemen aan het gesprek? is de vraag die in de gedachten opkomt.

Het antwoord is te vinden in de woorden van Jezus in vers 9. Hij droeg Petrus, Jacobus en Johannes op, zeggende,

“Vertel het visioen aan niemand, totdat de Zoon des mensen is opgestaan uit de doden.”

Het was een visioen, niet een echt bezoek van Mozes en Elias, dat zij zagen. Jezus was een echte persoon; Petrus, Jacobus en Johannes waren echte personen; Mozes en Elias op de berg waren verschijningen, maar geen wezenlijke personen. Visioenen waarin de profeten zelf een rol speelden, zijn geenszins ongewoon in de Schriften; de andere deelnemers aan zulke visioenen zijn soms figuratieve beesten of wezens, onmogelijk in reële of natuurlijke zin, maar emblematisch voor grote werkelijkheden die verwezenlijkt moeten worden.

Johannes op het eiland Patmos was zelf een acteur in sommige van de visioenen die hij beschrijft. – Openb. 4:6-8; 5:1-9; 6:1,3,5,7 ; 10:8-10; 13:1,2,5,6.

Nu de Heer uitdrukkelijk heeft gezegd dat dit een visioen was, is het duidelijk dat dit niet in strijd is met de duidelijke uitspraken van de Schrift, waaruit blijkt dat de doden werkelijk dood zijn, dat zij niets weten en moeten slapen tot de opstanding.

Petrus, een van de ooggetuigen van het visioen, beschreef het als een visioen van de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus, en van zijn majesteit. Hij zei ook dat het gevolg van dit visioen, en van het horen van de stem uit de hemel, was dat het woord van profetie “zekerder” werd, zodat Gods volk een blind vertrouwen zou hebben in alle profetieën over het komende Koninkrijk en de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. – 2 Petr. 1:16-19; R.V.

“16 Want wij hebben geen spitsvondige mythen gevolgd toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakten, maar wij waren ooggetuigen van zijn majesteit. 17 Want toen hij eer en heerlijkheid ontving van God de Vader en de stem tot hem werd gedragen door de majesteitelijke heerlijkheid: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, met wie ik mijn welbehagen heb’, 18 hoorden wij deze stem gedragen vanuit de hemel, want wij waren met hem op de heilige berg.
19 En wij hebben het profetische woord nog zekerder gemaakt. U zult er goed aan doen hierop te letten als op een lamp die schijnt in een donkere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2Pe 1:16-19 RSV)

– De Nieuwe Verbondsadvocaat juni 1909 p 41 – The New Covenant Advocate June 1909 p 41

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 15 Moses and Elijah at the Transfiguration

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 16

++

Aanvullend

 1. Niet op vernuftige verzinsels gebaseerd

+++

Gerelateerd

 1. Metamorfose, transformatie, transfiguratie en de ‘kunst van het sterven’; van Pasen naar Pinksteren

13 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 13. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.