De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

Meerdere mensen vergeten dat verscheidene vertellingen en parabels in de bijbel niet letterlijk mogen genomen worden en dat zij een afspiegeling zijn of een les inhouden voor de mens. Hierbij worden er ook meerdere malen doden of mensen voorgesteld die verdoken of weggestoken kunnen zijn of zich in een buik of boezem bevinden van iets of iemand anders. Ook vindt men er verhalen van kwellingen in een hel waar iemand tot bezinning kan komen of zijn leven kan overschouwen. Eveneens wordt er aangehaald dat indien doden uit hun graf (of plaats van wegsteking) zouden komen dit niet bepaald tot een beter resultaat zou leiden. De levende zielen (mensen) hebben de teksten van de profeten ter hunner beschikking. Maar zelfs die teksten kunnen velen niet raken of roeren. Wat zouden dan doden kunnen doen?

In onze reeks over de dood en haar doden kijken wij even naar wat er met die zielen of afgestorvenen kan gebeuren of hoe zij beoordeeld zullen worden. In de bijbel wordt er namelijk ook verwezen naar een mogelijke rechtvaardiging en intrede in het Koninkrijk van God.

De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

“19 Er was een zeker rijk man, die gekleed was in purper en fijn linnen, en die zich elke dag goed en fijn vermaakte. 20 Ook was er een zekere bedelaar, Lazarus genaamd, die vol zweren aan zijn poort lag, 21 en verlangde ververst te worden met de kruimels die van de tafel van de rijke man vielen; ja, en de honden kwamen en likten zijn zweren.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en door de engelen in Abrahams boezem werd gedragen. En ook de rijke stierf en werd begraven. 23 En toen hij in de hel in kwelling was, hief hij zijn ogen op, en zag Abraham in de verte, en Lazarus in zijn boezem. 24 Toen riep hij, en zeide: Vader Abraham, ontferm U over mij, en zend Lazarus, opdat hij het topje van zijn vinger in het water doopke, en mijn tong verkoele; want ik word in dit vuur gepijnigd. 25 Maar Abraham zeide: Zoon, bedenk, dat gij in uw levenstijd uw genoegens ontvangen hebt, en evenzo Lazarus pijnen; nu is hij dus getroost, en gij wordt gepijnigd. 26 Bovendien is er tussen u en ons een grote kloof, zodat zij, die van hier tot u willen gaan, het niet kunnen; evenmin kunnen zij van daar tot ons komen. 27 Toen zeide hij: Ik bid u dan, vader, dat gij hem naar het huis mijns vaders zendt, 28 (want ik heb vijf broeders) opdat hij hun getuigenis aflegge, opdat zij ook niet in deze plaats van kwelling komen. 29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de Profeten; laat hen die horen. 30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand uit de doden tot hen zou komen, zouden zij hun leven beteren. 31 Toen zeide hij tot hem: Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook niet overtuigd worden, al ware het ook, dat iemand uit de doden herrees.” (Lu 16:19-31 Geneefse Bijbel)

Dit is de afsluitende gelijkenis van een groep van vijf die door Lukas 15 en 16 lopen. De reden voor het geven van deze serie staat in Lucas 15:1,2 –

“Toen naderden tot Hem al de openbaren en zondaars, om Hem te horen. En de Farizeeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze man ontvangt zondaars, en eet met hen.

De Farizeeën en schriftgeleerden verhardden hun harten tegen de waarheid die onze Heer verkondigde, terwijl de burgers en zondaars vaker nederig genoeg waren om de waarheid gaarne aan te nemen en hun leven in overeenstemming daarmee te beteren. De gelegenheid om in de race te komen voor de hoge roeping en mede-erfgenaamschap in het Koninkrijk werd verkondigd aan het Joodse volk. De schriftgeleerden en Farizeeën waren niet alleen onwillig om binnen te gaan, maar zij trachtten ook anderen te verhinderen die wel wilden binnengaan. (Matt. 23:13.)

” Wee u dan, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; want gij gaat zelf niet in, en gij laat niet toe, dat degenen, die willen ingaan, binnenkomen.” (Mt 23:13 Geneefse Bijbel)

Een van hun bijzondere grieven tegen de Here Jezus was dat hij bereid was alle oprechte boetvaardigen te ontvangen, ongeacht hun maatschappelijke positie, terwijl hij tegelijkertijd de ware slechtheid blootlegde van de huichelaars die in zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en geen bekering nodig hadden.

De groep gelijkenissen die nu aan de orde is, is een bijzonder goed voorbeeld van de houding van onze Heer. Het begint heel mild met de gelijkenissen van het Verloren Schaap en het Verloren Zilverstuk, en voert de lezer verder door de gelijkenissen van de Verloren Zoon en de Onrechtvaardige Rentmeester, totdat de grote climax wordt bereikt in de laatste van de groep, en het einde dat de hypocriete schriftgeleerden en Farizeeën te wachten staat, en de zegen die is voorbehouden aan de boetvaardige publicani en zondaars, levendig wordt uitgebeeld, door de symboliek van De Rijke Man en Lazarus.

In Lukas 15:3-7 en 8-10 rechtvaardigt onze Heer zijn gedrag met illustraties die alle rechtgeaarde mensen onder zijn dragers moeten hebben aangesproken. Als een man één van de honderd schapen heeft verloren, of een vrouw één van haar tien zilverstukken, dan eist het verlorene meer belangstelling en aandacht op dan de andere, en grote blijdschap is er wanneer het wordt gevonden. Evenzo is er in de hemel meer vreugde over één zo’n berouwvolle tollenaar of zondaar dan over negenennegentig schriftgeleerden en farizeeërs die naar hun eigen schatting rechtvaardig zijn en geen berouw behoeven. Dit was mild sarcastisch tegen de rechtvaardigen-in-hun-eigen-ogen, maar het moet grote vreugde hebben gegeven aan de oprecht berouwvolle.

– The New Covenant Advocate juni 1909 p. 42-43

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 20 Dives and Lazarus

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

Vervolgt

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

++

Aanvullende lectuur

Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem

Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2

De Taal van de Bijbel: Verderven

9 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

  1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

  6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

  7. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

  8. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

  9. Pingback: Christus als Leraar 1 Verteller met gelijkenissen en meesterlijke verhalen – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.