De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

De onrechtvaardige rentmeester

“1 En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk man, die een rentmeester had, en men beschuldigde hem, dat hij zijn goederen verkwistte. 2 En Hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe komt het, dat Ik dit van u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij moogt geen rentmeester meer zijn. 3 Toen zeide de rentmeester in zijn binnenste: Wat zal ik doen? Want mijn meester heeft mij het rentmeesterschap ontnomen. Ik kan niet graven, en om te bedelen schaam ik mij. 4 Ik weet wat ik doen zal, opdat zij, wanneer mij de rentmeesterschap ontnomen wordt, mij in hun huizen ontvangen. 5 Toen riep hij tot hem een iegelijk van zijns meesters schuldenaren, en zeide tot den eersten: Hoeveel hebt gij mijns meesters schuldig gemaakt? 6 En hij zeide: Honderd maat olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en ga snel zitten, en schrijf er vijftig op. 7 Toen zeide hij tot een ander: Hoeveel hebt gij nodig? En hij zeide: Honderd maat tarwe. Toen zeide hij tot hem: Neem uw geschrift, en schrijf vier tienden op. 8 En de Heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij verstandig gedaan had. Daarom zijn de kinderen dezer wereld in hun geslacht wijzer dan de kinderen des lichts. 9 En Ik zeg u: Maakt u vrienden met de rijkdommen der ongerechtigheid, opdat, wanneer gij gebrek zult hebben, zij u mogen ontvangen in eeuwige woningen. 10 Wie getrouw is in het minste, die is ook getrouw in veel; en wie onrechtvaardig is in het minste, die is ook onrechtvaardig in veel. 11 Indien gij dan niet getrouw zijt geweest in de boze rijkdommen, wie zal u vertrouwen in de ware schat? 12 En indien gij niet getrouw zijt geweest in andermans goederen, wie zal u geven wat van u is? 13 Geen knecht kan twee meesters dienen; want òf hij haat de een en heeft de ander lief, òf hij neigt naar de een en veracht de ander. Gij kunt niet God dienen en rijkdom. 14 Dit alles hoorden ook de Farizeeën, die gierig waren, en zij spotten met hem. 15 Toen zeide Hij tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want hetgeen onder de mensen hooggeacht wordt, is een gruwel in de ogen Gods.” (Lu 16:1-15 Geneefse Bijbel)

(Lukas 16:1-15), om hun de gevolgen te tonen van het verkeerde gebruik van hun superieure positie en voorrechten als rentmeesters van de goddelijke gunsten, voor zover de Wet die had geopenbaard. -Matt. 23:1-3.

“1 Toen sprak Jezus tot de schare en tot zijn discipelen, 2 zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zitten op de stoel van Mozes. 3 Al wat zij u dan zeggen na te leven, dat doet gij na; maar naar hun werken doet gij niet, want zij zeggen en doen niet.” (Mt 23:1-3 Geneefse Bijbel)

De schriftgeleerden worden hier voorgesteld als staande tussen God en het volk, zoals de rentmeester in de gelijkenis stond tussen zijn heer en de schuldenaars. De rentmeester was verstandig; toen hij besefte dat zijn ambt van hem zou worden afgenomen, sloot hij vriendschap met de schuldenaren door gedeelten van hun schulden af te schrijven, zodat zij bereid zouden zijn hem gunstig te stemmen wanneer hij zou worden verstoten. Dit was een aanmaning aan de schriftgeleerden. Zij, gezeten in Mozes’ zetel, hadden ten onrechte zware lasten op de ruggen van het volk gebonden. Zij hadden lasten op lasten gelegd door middel van hun tradities, die het woord van God van geen enkel effect maakten. Het zou niet meer dan rechtvaardig zijn geweest om het volk te verlossen van deze gewichten van traditie, en het zou een wijs beleid voor hen zijn geweest om te volgen, aangezien zij op het punt stonden uit het rentmeesterschap te worden verstoten; maar in plaats van iets toe te geven, zochten zij des te meer om zichzelf te rechtvaardigen, en zo maakten zij zichzelf nog afschuwelijker in de ogen van God. – Lucas 16:15.

“En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten; want hetgeen onder de mensen hooggeacht wordt, is een gruwel in de ogen van God.” (Lu 16:15 AV)

– The New Covenant Advocate Juni 1909 p.43

+

Vertaling van Engelse tekst / English text: The Dead — Where Are They? 22 The unjust steward

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

Vervolgt met

De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

++

Aansluitend

  1. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 6 Rentmeesters

+++

Verder aangeraden lectuur

  1. Oude ambachten (2)
  2. Mijmeringen bij een afbeelding

6 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

  1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

  6. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.