De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

De rijke man en de bedelaar

Tenslotte wordt de superieure positie van de Farizeeën en schriftgeleerden (rijk in geestelijke dingen, gekleed in purper en fijn linnen, hun eigen schatting van hun gerechtigheid en hun hoop op een vorstelijke positie vertegenwoordigend, en elke dag rijkelijk getooid – Psalm 69:22; Rom. 11:9) staat in contrast met de verstoten, bedelaarsstaat van de burgers en zondaars (arm in geestelijke dingen, liggend aan de poort van de “rijke man”, en verlangend gevoed te worden met wat kruimels van de gunst die zo overvloedig genoten wordt door de “rijke man” – Rom. 3:1,2).

” Laat hun tafel een strik voor hen zijn, en hun voorspoed hun ondergang.” (Ps 69:22 Geneefse Bijbel)

“En David zeide: Laat hun tafel voor hen tot een strik, een net en een struikelblok worden, tot een vergelding voor hen. (Ro 11:9 Geneefse Bijbel)

“1 Wat is dan de gunst van de Jood? Of wat is de winst der besnijdenis? 2 Veel op allerlei wijze; want voornamelijk, omdat aan hen de orakelen Gods van eer waren toevertrouwd.” (Ro 3:1-2 Geneefse Bijbel)

Wetende dat de schriftgeleerden en Farizeeën de goede raad die hun door middel van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester was gegeven, niet zouden aannemen, doet de Heer nu een positieve voorspelling van de loop der gebeurtenissen, en toont door middel van het beeld van de dood van de bedelaar en de rijke man de veranderingen die zouden komen in de omstandigheden van de zelfingenomen Farizeeërsklasse en de boetvaardige klasse van verachte burgers en zondaars.
De laatsten zouden, stervend aan hun ongunstige geestelijke omstandigheden, door “engelen” (boodschappers der waarheid) in “Abrahams boezem” worden gebracht; door deze verandering zouden zij in de rij komen te staan om de goede dingen van de goddelijke gunst, uitgedrukt in de Abrahamitische belofte, te beërven.
De Farizeeërs beroemden zich op hun afkomst, niet beseffende dat de vleselijke afstamming van Abraham hun niets zou baten, indien hun hart niet juist was. Toen hun klasse, als klasse, “stierf” aan hun gunstige omstandigheden, werd zij, als klasse, “begraven”. Hoe nauwkeurig beschrijft dit de toestand van de schriftgeleerden en hun sympathisanten gedurende bijna twintig eeuwen! Zij zijn “begraven” onder de sociale “aarde”; elk volk heeft hen verpletterd, en terwijl zij in deze hadeaanse of bedekte of begraven toestand verkeerden, verkeerden zij in de meest pijnlijke kwellingen.

In een eerder gedeelte van deze studie hebben wij gezien dat de toestand van dode personen zodanig is dat zij niets weten en niets voelen. Vele Schriftplaatsen geven dit duidelijk aan, en wij moeten niet veronderstellen dat onze Heer de duidelijke uitspraken van het Oude Testament, die Hij voortdurend citeerde als het Goddelijke Woord, zou tegenspreken.

Door te erkennen dat onze Heer in deze gelijkenis de lotgevallen van twee klassen uitbeeldde, zoals die door de groep gelijkenissen lopen die begint met die van Het verloren schaap, wordt de volmaakte harmonie tussen Hem en het Oude Testament duidelijk zichtbaar.
Terwijl hij in zijn “kwelling” is, beseft de klasse van de “rijke man” iets van wat hij heeft verloren en de “bedelaar” heeft gewonnen. De Joden beseffen dat zij onder de goddelijke afkeuring staan; zij weten ook dat zij in vele natiën sociaal onder de “aarde” zijn, en zonder twijfel beseffen zij dat zij gekweld zijn in de “vlam” van de kwelling die hun stad en staat verwoestte in 70 na Christus, en die hen sindsdien heeft “gebrand”. Zij roepen tot “Vader Abraham” om verlichting, maar God weigert die te zenden, zelfs geen druppel van het koele water der waarheid om hun benauwdheid te verlichten. Dit komt echter niet door wraakzucht van Gods kant, hoewel de “rijke man” eraan herinnerd wordt dat de omstandigheden eens anders waren. De hardheid van het hart van de Farizeeërs en schriftgeleerden en hun sympathisanten heeft een “grote kloof” van vooroordelen doen “ontstaan” tussen hen en hen die de goddelijke gunst (“Abrahams boezem“) zijn ingegaan, zodat het praktisch onmogelijk is dat geestelijke weldaden tot de Joden kunnen overgaan. Deze “kloof” vertegenwoordigt ook, zo begrijpen wij, de “verblinding ten dele” van Rom. 11:25, die zo effectief is geweest dat maar weinig Joden zich tot Chris! hebben bekeerd sinds 70 na Christus.

” Want ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt van deze verborgenheid (opdat gij niet hoogmoedig zijt in uzelf), dat een gedeeltelijke verblinding tot Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingekomen zijn.” (Ro 11:25 Geneefse Bijbel)

Aan het einde van deze wonderbaarlijke gelijkenis, waarin de grote Leraar zo wonderbaarlijk het onmogelijke gebruikte om het werkelijke voor te stellen, staat een verwijzing naar de geschreven woorden van Mozes en de Profeten. Als de “broeders” van de “rijke man” (die mogelijk de Joden voorstelden die buiten Palestina woonden ten tijde van de bediening van onze Heer) onwillig waren om ze te horen, zouden zij noch het getuigenis van de “bedelaar”, die nu in goddelijke gunst is ontvangen, noch dat van de heidenen die met Hem in gunst zijn ontvangen, omdat zij zijn opgewekt uit de doodsstaat van overtredingen en zonden, in overweging nemen. (Ef. 2:5,6.)

“5 Toen wij dood waren door de zonden, heeft Hij ons tezamen levend gemaakt in Christus, door wiens genade gij behouden zijt. 6 En Hij heeft ons tezamen opgewekt en ons tezamen doen zetelen in de hemelse gewesten in Christus Jezus” (Ef 2:5-6 Geneefse Bijbel).

Dit moet voor ons een aanwijzing zijn voor de eerbied die wij moeten hebben voor Gods Woord, zoals uitgedrukt in het Oude Testament, en dat wij niet moeten veronderstellen dat het Nieuwe Testament Mozes en de Profeten tegenspreekt, wanneer zij ons vertellen dat “de doden niets weten.”

– The New Covenant Advocate Juni 1909 p. 43-44

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 23 The Rich Man and The Beggar

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

Volgende

De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

5 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

  1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

  5. Pingback: Christus als Leraar 1 Verteller met gelijkenissen en meesterlijke verhalen – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.