De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

In de hof van Eden werd de dood uitgesproken als straf voor de daar begane overtreding, en het gehele Adamische ras werd daarin betrokken. Dit was het ongelukkige resultaat van het eerste grote oordeel over ons ras. – Rom. 5:12,16.

” Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen; in wie alle mensen gezondigd hebben”. (Ro 5:12 GenevaBijbel)

” De gave is ook niet zo, als die, welke door één mens, die gezondigd heeft, is ingegaan; want de schuld is uit één overtreding gekomen tot veroordeling; maar de gave is uit vele overtredingen gekomen tot rechtvaardiging.” (Ro 5:16 Geneefse Bijbel)

Er is een nieuwe oordeelsdag aangesteld, omdat de Zoon van God voor ieder mens de dood heeft gesmaakt, en daarmee het hele ras heeft gekocht, en het recht heeft om ieder individu van het ras voor het leven te berechten, met het alternatief van de dood voor de moedwillig ongehoorzamen. (1 Petrus 1:18,19; 1 Kor. 6:20; Rom. 5:15,18-19; 1 Kor. 15:21,22; Hand. 17:30-31; 3:23).

De dood die een mogelijkheid is van dit grote Oordeel wordt de Tweede Dood genoemd. Terwijl de mogelijkheid van volledige bevrijding van de Adamitische straf binnen het bereik van allen wordt gebracht vanwege de dood van de Verlosser, is er geen hoop op vrijlating voor hen die veroordeeld kunnen worden tot de Tweede Dood; deze zal definitief zijn, omdat niemand daartoe veroordeeld zal worden totdat is vastgesteld dat het karakter moedwillig tegen God en de gerechtigheid is gekant. Duizend duizend nieuwe processen zouden zulk een geval niet kunnen veranderen; daarom zal er geen worden toegestaan.

Het Oordeel dat als alternatieven eeuwig leven en eeuwige dood heeft, is nu gaande, in sommige gevallen.
Ieder die verlicht is, komt onder een zekere mate van verantwoordelijkheid, en sommigen die veel licht genoten hebben, worden daardoor onder zeer grote verantwoordelijkheid gebracht, zodat opzettelijkheid van hun kant hen in het uiterste verderf zou storten, zonder hoop op redding. (Hebr. 1:1,2; 2:2,3; 6:4-6; 10:26-31; 12:25; Hand. 3:23,26.)

“1 Te verschillende tijden en op verschillende wijzen heeft God vroeger tot onze vaderen gesproken door de profeten; in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, 2 Die Hij tot erfgenaam van alle dingen gesteld heeft, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft” (Hebr. 1:1-2 Geneefse Bijbel).

“2 Want indien het woord, door engelen gesproken, standvastig was, en iedere overtreding en ongehoorzaamheid een rechtvaardige beloning ontving, 3 hoe zullen wij ontkomen, indien wij zo’n groot heil veronachtzamen, dat in het begin door de Here gepredikt is, en daarna ons bevestigd is door hen, die Hem gehoord hebben,” (Heb 2:2-3 Geneefse Bijbel)

“4 Want het is onmogelijk, dat zij, die eenmaal verlicht zijn geweest, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en de heilige Geest deelachtig geworden zijn, 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomende wereld gesmaakt hebben, 6 indien zij afvallig worden, door bekering weder levend worden; want zij kruisigen den Zoon Gods weder aan zichzelven, en bespotten Hem.” (Heb 6:4-6 Geneefse Bijbel)

“26 Want indien wij vrijwillig zondigen, nadat wij die waarheid hebben ontvangen en erkend, blijft er geen offer voor de zonden meer over, 27 maar een angstig uitzien naar het oordeel, en hevig vuur, dat de tegenstanders zal verteren. 28 Wie de wet van Mozes veracht, sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; 29 hoe veel zwaarder straf denkt gij dat hij waardig zal zijn, die de Zoon van God vertrapt, en het bloed van het Testament als iets onheiligs rekent, waarmee hij geheiligd is, en die de Geest der genade tegenwerkt? 30 Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe: Ik zal vergelden, spreekt de Here. En wederom: De Here zal Zijn volk oordelen. 31 Het is een vreeselijke zaak te vallen in de handen van de levende God.” (Heb 10:26-31 Geneefse Bijbel)

” Ziet toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet veracht; want indien zij niet ontkomen zijn, die Hem, Die op aarde sprak, verachtten, veel meer zullen wij niet ontkomen, indien wij ons afkeren van Hem, Die van den hemel spreekt.” (Heb 12:25 Geneefse Bijbel)

” Want het zal zijn, dat een ieder, die de profeet niet hoort, uit het volk verdelgd zal worden.” (Ac 3:23 Geneefse Bijbel)

” God heeft eerst Zijn Zoon Jezus tot u opgewekt, en Hem heeft Hij gezonden om u te zegenen, door een ieder van u te bekeren van uw ongerechtigheden.” (Ac 3:26 Geneefse Bijbel)

Zelfs een kleine mate van verlichting is niet om mee te spotten. Laten wij er daarom goed op letten, dat wij door de goddelijke barmhartigheden juist worden geoefend. – Rom. 12:1; 2 Kor. 5:14,15.

“Ik bid u dan broeders, door de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen opgeeft tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, dat is uw redelijke dienst aan God.” (Ro 12:1 Geneefse Bijbel)

“14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 omdat wij zo oordelen, dat, indien één voor allen gestorven is, ook allen gestorven zijn, en Hij voor allen gestorven is, opdat zij, die leven, voortaan niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven en opgewekt is.” (2Ko 5:14-15 Geneefse Bijbel)

De tweede dood betekent niet noodzakelijkerwijs twee keer sterven. Wanneer Jezus wederkomt, in de eindtijd, zullen er nog verschillende mensen in leven zijn na de grote slag of Armageddon. Niet alle tegenstanders van God zullen gedood zijn. Van degenen die overleefden en ook van de kinderen die in het millennium geboren zouden worden, zouden zij pas na het einde van de duizend jaar worden beproefd.

Aldus wordt aangetoond dat de betekenis van “tweede” als verbonden aan deze dood niet ligt in het aantal keren dat de overtreder sterft, maar in het feit dat het de veroordeling is die kan worden uitgesproken als gevolg van het tweede grote Oordeel.

In het gehele boek Openbaring (Openb. 2:9,13 ; 12:3,9,12; 20: 2,7,10) wordt de naam “Satan” toegepast op een politiek systeem, waarover wij bij een andere gelegenheid meer hopen te zeggen. In Openb. 20:20 wordt dit “Satan” systeem samen met twee andere systemen (“Beest” en “Valse Profeet” – Openb. 19:20) genoemd als zijnde voor eeuwig en altijd gepijnigd in de poel van vuur en zwavel, die de Tweede Dood is.

” Maar het beest werd genomen en met hem die valse profeet, die voor zijn aangezicht wonderen deed, waardoor hij hen misleidde, die het merkteken van het beest hadden ontvangen, en hen, die zijn beeld aanbaden. Deze beiden werden levend geworpen in een poel van vuur, brandende van zwavel.” (Re 19:20 Geneefse Bijbel)

Het “Beest” en de “Valse Profeet” worden in de brandende poel geworpen aan het einde van het Evangelie-tijdperk; het “Satan” systeem aan het einde van het Koninkrijk-tijdperk. Daar systemen geen zenuwen hebben, kunnen zij geen pijn voelen; daarom moet deze passage sterk figuurlijk worden opgevat, als een beschrijving van de strenge behandeling door de Heer van alle systemen van kwaad, die op hun totale vernietiging uit is.

+

Engelse versie / English version: The Dead — Where Are They? 25 The Second Death

Voorafgaand:

Leven gedefinieerd door de dood

Vindt er een transfer plaats na de dood?

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon

De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester

De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar

De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

Laatste hoofdstuk

De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf

++

Aanverwante lectuur

 1. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 2. De toorn van God
 3. Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #1 Oud en Nieuw Testament
 4. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2
 5. Schapen en bokken 1 Aangenomen, verworpenen en slaven
 6. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 7. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 8. Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament
 9. Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden
 10. De Taal van de Bijbel: Lafhartigheid
 11. Het Geschreven Woord: Pijnigen
 12. Betreffende het spirituele lichaam
 13. Wat betreft het “Getal van de duivel”
 14. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
 15. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 16. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 17. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof
 18. Bijbels geloof en heidense filosofie
 19. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 20. Laatste dagen omroepers
 21. Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december
 22. Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

3 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

 1. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 2. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 3. Pingback: Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel | Stepping Toes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.